Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

45. Zakon o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Portugalske o spremembi 3. člena Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu (BPOPPP), stran 305.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE PORTUGALSKE O SPREMEMBI 3. ČLENA SPORAZUMA MED VLADO SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IN VLADO REPUBLIKE PORTUGALSKE O SODELOVANJU V POMORSKEM PROMETU (BPOPPP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Portugalske o spremembi 3. člena Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu (BPOPPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. septembra 1998.
Št. 001-22-87/98
Ljubljana, dne 2. oktobra 1998
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE PORTUGALSKE O SPREMEMBI 3. ČLENA SPORAZUMA MED VLADO SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IN VLADO REPUBLIKE PORTUGALSKE O SODELOVANJU V POMORSKEM PROMETU (BPOPPP)
1. člen
Ratificira se Protokol med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Portugalske o spremembi 3. člena Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu z dne 28.6.1979, sklenjen z izmenjavo pisem 23.7. in 22.8.1997.
2. člen
Protokol se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
Ljubljana, 23 July 1997
Minister,
I have the honour to submit to the consideration of your Excellency the proposal of the Portuguese Government to modify the Agreement concerning Cooperation in Maritime Transports which was concluded between Portugal and the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia.
The present proposal of modification has the purpose of conforming the Agreement with the new political reality which emerged from the constitution of the new States who succeeded to the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, from which originated, amongst others, the Republic of Slovenia, and also with the fundamental principles which rule over the European Union of whom Portugal is a Member-State, namely the provisions laid down in Regulation EEC n° 4055/86, of the 22 of December 1986, which stipulate the principle of free movement of services in maritime transports between Member States and third countries.
In terms of the present proposal, article 3° of the Agreement concluded between the Portuguese Republic and the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia would have the following wording:
Article 3°
1.
2. The provisions laid down in this article shall not affect the application of the principle of free movement of services to maritime transports which are carried out between ports of Contracting States or between their ports and those of third countries.
I have the further honour to propose that, if acceptable to your Excellency, this note together with your Excellency’s confirming reply, shall constitute a Protocol modifying the Agreement concluded between the Government of the Portuguese Republic and the Government of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, concerning Cooperation in Maritime Transports, which shall enter into force as soon as essential procedures are fulfilled in both countries.
Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.
Álvaro Mendonça e Moura, (s)
Ambassador
Ljubljana, 22 August 1997
Excellency,
I have the honour to acknowledge receipt of your Note dated 23 July 1997, which reads as follows:
“Minister,
I have the honour to submit to the consideration of your Excellency the proposal of the Portuguese Government to modify the Agreement concerning Cooperation in Maritime Transports which was concluded between Portugal and the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia.
The present proposal of modification has the purpose of conforming the Agreement with the new political reality which emerged from the constitution of the new States who succeeded to the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, from which originated, amongst others, the Republic of Slovenia, and also with the fundamental principles which rule over the European Union of whom Portugal is a Member-State, namely the provisions laid down in Regulation EEC n° 4055/86, of the 22 of December 1986, which stipulate the principle of free movement of services in maritime transports between Member States and third countries.
In terms of the present proposal, article 3° of the Agreement concluded between the Portuguese Republic and the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia would have the following wording:
Article 3°
1.
2. The provisions laid down in this article shall not affect the application of the principle of free movement of services to maritime transports which are carried out between ports of Contracting States or between their ports and those of third countries.
I have the further honour to propose that, if acceptable to your Excellency, this note together with your Excellency’s confirming reply, shall constitute a Protocol modifying the Agreement concluded between the Government of the Portuguese Republic and the Government of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, concerning Cooperation in Maritime Transports, which shall enter into force as soon as essential procedures are fulfilled in both countries.
Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.”
In reply I have the honour to inform your Excellency that your proposal is acceptable to the Government of the Republic of Slovenia and that your Note, together with this reply, shall constitute Protocol modifying the Agreement between the Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the Government of the Portuguese Republic on Cooperation in Maritime Transports, signed in Belgrade on 28 June 1979.
I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurances of my highest consideration.
Ivo Vajgl, (s)
His Excellency
Mr Álvaro Mendonça e Moura
Ambassador of the Portuguese Republic
VIENNA
Ljubljana, 23. julij 1997
Minister,
Čast imam Vaši Ekscelenci predložiti v razmislek predlog portugalske vlade o spremembi Sporazuma o sodelovanju v pomorskem prometu, sklenjenega med Portugalsko in nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo.
Namen tega predloga za spremembo je prilagoditi sporazum novi politični stvarnosti, ki je nastala z nastankom novih držav, ki so naslednice nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, iz katere so nastale, med drugimi tudi Republike Slovenije in tudi osnovnim načelom, ki vladajo v Evropski uniji, katere država članica je Portugalska, in sicer določbam Uredbe Evropske gospodarske skupnosti št. 4055/86 z dne 22.12.1986, ki določa načelo prostega pretoka storitev v pomorskem prometu med državami članicami in tretjimi državami.
V skladu s tem predlogom bi se 3. člen Sporazuma, sklenjen med Republiko Portugalsko in nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, glasil, kot sledi:
3. člen
1.
2. Določbe tega člena ne vplivajo na uporabo načela prostega pretoka storitev v pomorskem prometu, ki se opravljajo med pristanišči držav pogodbenic ali med njihovimi pristanišči in pristanišči tretjih držav.
Nadalje imam čast predlagati, da če je za Vašo Ekscelenco sprejemljiva, ta nota skupaj s pritrdilnim odgovorom Vaše Ekscelence tvori protokol, ki spreminja Sporazum, sklenjen med Vlado Republike Portugalske in Vlado nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije o sodelovanju v pomorskem prometu, ki bo začel veljati, ko bodo izpolnjeni nujni postopki v obeh državah.
Prejmite, Ekscelenca, izraze mojega najglobljega spoštovanja.
Álvaro Mendonça e Moura l.r.
veleposlanik
Ljubljana, 22. avgust 1997
Ekscelenca,
čast imam potrditi prejem vaše note z dne 23. julija 1997, ki se glasi:
“Minister,
Čast imam Vaši Ekscelenci predložiti v razmislek predlog portugalske vlade o spremembi Sporazuma o sodelovanju v pomorskem prometu, sklenjenega med Portugalsko in nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo.
Namen tega predloga za spremembo je prilagoditi sporazum novi politični stvarnosti, ki je nastala z nastankom novih držav, ki so naslednice nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, iz katere so nastale, med drugimi tudi Republike Slovenije in tudi osnovnim načelom, ki vladajo v Evropski uniji, katere država članica je Portugalska, in sicer določbam Uredbe Evropske gospodarske skupnosti št. 4055/86 z dne 22.12.1986, ki določa načelo prostega pretoka storitev v pomorskem prometu med državami članicami in tretjimi državami.
V skladu s tem predlogom bi se 3. člen Sporazuma, sklenjen med Republiko Portugalsko in nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, glasil, kot sledi:
3. člen
1.
2. Določbe tega člena ne vplivajo na uporabo načela prostega pretoka storitev v pomorskem prometu, ki se opravljajo med pristanišči držav pogodbenic ali med njihovimi pristanišči in pristanišči tretjih držav.
Nadalje imam čast predlagati, da če je za Vašo Ekscelenco sprejemljiva, ta nota skupaj s pritrdilnim odgovorom Vaše Ekscelence tvori protokol, ki spreminja Sporazum, sklenjen med Vlado Republike Portugalske in Vlado nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije o sodelovanju v pomorskem prometu, ki bo začel veljati, ko bodo izpolnjeni nujni postopki v obeh državah.
Prejmite, Ekscelenca, izraze mojega najglobljega spoštovanja.”
V odgovor imam čast obvestiti Vašo Ekscelenco, da je vaš predlog sprejemljiv za Vlado Republike Slovenije in da vaša nota skupaj s tem odgovorom tvori protokol, ki spreminja Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu, podpisan v Beogradu, 28. junija 1979.
Tudi ob tej priložnosti izražam Vaši Ekscelenci svoje najgloblje spoštovanje.
Ivo Vajgl l. r.
Njegova Ekscelenca
Gospod Álvaro Mendonça e Moura
Veleposlanik Republike Portugalske
DUNAJ
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za promet in zveze Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-04/98-8/1
Ljubljana, dne 24. septembra 1998
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost