Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

43. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o zračnem prometu (BTUZP), stran 289.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE TURČIJE O ZRAČNEM PROMETU (BTUZP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o zračnem prometu (BTUZP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. septembra 1998.
Št. 001-22-83/98
Ljubljana, dne 2. oktobra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE TURČIJE O ZRAČNEM PROMETU (BTUZP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o zračnem prometu, podpisan v Ljubljani dne 3. aprila 1997.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE TURČIJE O ZRAČNEM PROMETU
Glede na to da sta Vlada Republike Slovenije
in Vlada Republike Turčije
pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in Sporazuma o tranzitu v mednarodnem zračnem prometu, ki sta bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944, sta se
v želji, da skleneta sporazum zaradi vzpostavitve zračnega prometa med svojima ozemljema in zunaj svojih ozemelj,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Definicije
Posamezni izrazi v tem sporazumu pomenijo, razen če iz besedila ni razvidno drugače, naslednje:
a) izraz “konvencija“ pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944 in vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90. člena omenjene konvencije, ter vsako spremembo prilog ali konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom, če veljajo za obe pogodbenici;
b) izraz “pristojna organa“ pomeni za Republiko Slovenijo Ministrstvo za promet in zveze, Upravo Republike Slovenije za zračno plovbo, ali katero koli drugo osebo ali organ, pooblaščen za opravljanje nalog, ki jih opravlja omenjena ustanova, in za Republiko Turčijo ministra za promet in zveze ali katero koli drugo osebo ali organ, pooblaščen za opravljanje nalog, ki jih opravlja omenjeni minister;
c) izraz “določeni prevozniki“ pomeni prevoznike, ki so bili določeni in so dobili dovoljenja v skladu s 3. členom tega sporazuma;
d) izraz “ozemlje“ ima pomen, kot ga določa 2. člen konvencije;
e) izrazi “zračni promet“, “mednarodni zračni promet“, “prevoznik“ in “pristanek v nekomercialne namene“ imajo pomen, določen v 96. členu konvencije;
f) izraz “zmogljivost“ pomeni;
– v zvezi z letalom koristni tovor, ki ga to letalo lahko prepelje na tej progi ali delu proge,
– v zvezi z določenim zračnim prometom zmogljivost letala, ki se uporablja v tem prometu, pomnožena s frekvenco letov takega letala v določenem časovnem obdobju na progi ali delu proge;
g) izraz “promet“ pomeni potnike, prtljago, tovor in pošto;
h) izraz “tarifa“ pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage ali tovora (razen pošte), vključno z značilnimi dodatnimi ugodnostmi, ki se nudijo ali dajo na razpolago v povezavi s takim prevozom, ter provizijo za prodajo vozovnic za prevoz oseb ali za ustrezne storitve za prevoz tovora. Vključuje tudi pogoje, ki vplivajo na veljavnost cen za prevoz ali na plačilo provizije.
2. člen
Prometne pravice
1. Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici pri opravljanju rednega zračnega prometa na progah, ki so določene v prilogi I tega sporazuma, pravice, določene v tem sporazumu. Ta promet in te proge se v nadaljnjem besedilu imenujejo “dogovorjeni promet“ in “določene proge“. Prevozniki, ki jih določi vsaka pogodbenica, imajo pri opravljanju dogovorjenega prometa na določenih progah naslednje pravice:
a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pristanka,
b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v nekomercialne namene in
c) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v krajih, ki so za to progo določeni v prilogi I tega sporazuma, z namenom izkrcati in vkrcati mednarodni promet.
2. Nobeno določilo 1. odstavka tega člena ne daje prevoznikom ene pogodbenice pravice, da na ozemlju druge pogodbenice za plačilo ali najemnino vkrcajo potnike, prtljago, tovor ali pošto, namenjene v kakšen drug kraj na ozemlju te pogodbenice.
3. člen
Dovoljenja za opravljanje prometa
1. Vsaka pogodbenica ima pravico pisno določiti in sporočiti drugi pogodbenici enega ali več prevoznikov za opravljanje dogovorjenega prometa na določenih progah.
2. Po prejemu takega pisnega obvestila pogodbenica v skladu z določili 5. odstavka tega člena nemudoma izda določenemu prevozniku druge pogodbenice ustrezno dovoljenje za opravljanje prometa.
3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko od določenega prevoznika druge pogodbenice zahteva, naj dokaže, da izpolnjuje pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki jih običajno uporablja omenjeni organ za opravljanje mednarodnega zračnega prometa.
4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja za opravljanje prometa iz 3. odstavka tega člena ali drugi pogodbenici določiti pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni pri uresničevanju pravic iz 2. člena tega sporazuma, če nima dokazov, da so druga pogodbenica ali njeni državljani večinski lastnik in imajo dejanski nadzor nad določenim prevoznikom.
5. Ko je prevoznik tako določen in dobi dovoljenje za opravljanje prometa, ga lahko kadar koli začne opravljati, če glede tega prometa veljajo dogovorjene zmogljivosti, tarife in redi letenja, določeni v skladu z določili 10. in 13. člena in prilogo II tega sporazuma.
4. člen
Preklic in začasna razveljavitev dovoljenja za opravljanje prometa
1. Vsaka pogodbenica ima pravico določenemu prevozniku druge pogodbenice preklicati ali začasno razveljaviti dovoljenje za opravljanje prometa, izdano zaradi izvrševanja pravic, navedenih v 2. členu tega sporazuma, ali mu glede izvrševanja teh pravic določiti pogoje, ki se ji zdijo potrebni, če:
a) ta prevoznik ne more dokazati, da ima druga pogodbenica ali njeni državljani večinski lastninski delež in dejanski nadzor nad prevoznikom; ali
b) ta prevoznik ne spoštuje zakonov ali predpisov pogodbenice, ki daje te pravice, ali če jih huje krši; ali
c) ta prevoznik ne opravlja dogovorjenega prometa pod pogoji, ki so določeni v tem sporazumu.
2. Ta pravica bo uporabljena le po posvetovanju z drugo pogodbenico, razen če so takojšen preklic, razveljavitev dovoljenja ali določitev pogojev v skladu s 1. odstavkom tega člena nujni za preprečitev nadaljnjega kršenja zakonov in predpisov.
5. člen
Uporaba zakonov in predpisov o vstopu in carinjenju
1. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, s katerimi so urejeni prihod, muditev ali odhod letal v mednarodnem prometu z njenega ozemlja ali opravljanje prometa in plovba takih letal čez njeno ozemlje, veljajo za letala obeh pogodbenic ne glede na nacionalnost; spoštovati jih morajo tako pri prihodu in odhodu, kakor tudi dokler so na ozemlju te pogodbenice.
2. Zakoni in predpisi pogodbenice, ki na njenem ozemlju urejajo prihod, bivanje in odhod potnikov, posadke, tovora, prtljage in pošte na teh letalih, kot so predpisi, ki se nanašajo na vstop, carinski postopek, priseljevanje, potne listine, carinski in sanitarni nadzor, veljajo za potnike, posadko, tovor, prtljago in pošto pri prihodu, odhodu in dokler so na ozemlju te pogodbenice.
3. Nobena pogodbenica nima pravice svojemu prevozniku v primerjavi z določenim prevoznikom druge pogodbenice dajati kakršnih koli prednosti pri uporabi zakonov iz tega člena.
4. Takse in drugi stroški za uporabo vsakega letališča, vključno z njegovimi tehničnimi in drugimi napravami in službami, kakor tudi stroški za uporabo navigacijskih in komunikacijskih naprav in služb ne smejo biti višji od tistih, ki jih plačujejo določeni prevozniki drugih držav, udeleženi v podobnem mednarodnem zračnem prometu.
6. člen
Oprostitev carin in drugih davščin in taks
1. Letala, ki jih uporablja v mednarodnem zračnem prometu določeni prevoznik ene pogodbenice, kakor tudi njihova običajna oprema, zaloge goriva in maziv ter druge zaloge na letalu (vključno s hrano, pijačo in tobakom) so po prihodu na ozemlje druge pogodbenice oproščeni vseh carin, inšpekcijskih taks in drugih dajatev in taks, če ostanejo na letalu, dokler niso porabljeni na delu poti nad tem ozemljem.
2. Omenjenih davščin in taks, razen stroškov za opravljene storitve, so oproščeni tudi:
a) zaloge na letalu, natovorjene na ozemlju ene pogodbenice v količinah, ki jih določijo organi te pogodbenice, namenjene za uporabo na letalih, ki jih uporablja v mednarodnem prometu določeni prevoznik druge pogodbenice,
b) rezervni deli in običajna oprema, pripeljani na ozemlje ene pogodbenice za vzdrževanje ali popravilo letal, ki jih v mednarodnem prometu uporablja določeni prevoznik druge pogodbenice,
c) gorivo in maziva za letala, ki jih v mednarodnem prometu uporablja določeni prevoznik druge pogodbenice, tudi če bodo te zaloge porabljene na delu poti nad ozemljem pogodbenice, na katerem so bile natovorjene.
Za predmete, o katerih je govor v točkah a), b) in c), se lahko zahteva, da so pod carinskim varstvom ali nadzorom.
7. člen
Uskladiščenje letalske opreme in zalog
Običajna letalska oprema kakor tudi material in zaloge, ki so na letalih določenih prevoznikov ene pogodbenice, smejo biti raztovorjeni na ozemlju druge pogodbenice le z dovoljenjem njenih carinskih organov. V takem primeru so lahko pod njihovim nadzorom, dokler niso ponovno izvoženi ali drugače porabljeni v skladu s carinskimi predpisi.
8. člen
Direktni tranzitni promet
Za potnike, prtljago in tovor v direktnem tranzitu čez ozemlje pogodbenice, ki ne zapustijo območja na letališču, namenjenega tranzitu, bo razen glede varnostnih ukrepov proti nasilju, zračnemu piratstvu in tihotapljenju nadzorovanih drog veljal samo enostavni nadzor. Prtljaga in tovor v direktnem tranzitu bosta oproščena carin in drugih dajatev.
9. člen
Finančna določila
1. Vsak določen prevoznik ima pravico, da na ozemlju druge pogodbenice prodaja in izdaja svoje prevozne dokumente, in sicer neposredno ali, če želi, po agentih. Prevozniki imajo pravico prodajati transportne storitve in vsak jih lahko prosto kupuje v kateri koli konvertibilni in/ali lokalni valuti.
2. Vsak določen prevoznik ima pravico po uradnem tečaju konvertirati in na zahtevo nakazati v svojo državo presežek prihodkov nad izdatki, dosežen s prevozom potnikov, prtljage, tovora in pošte. Če ni s posebnimi določili plačilnega sporazuma med pogodbenicama drugače določeno, se omenjeno nakazilo opravi v konvertibilnih valutah v skladu z notranjo zakonodajo in veljavnimi deviznimi predpisi. Vsak določen prevoznik ima pravico, da na ozemlju druge pogodbenice prodaja v konvertibilni in/ali lokalni valuti.
10. člen
Določila o zmogljivosti
1. Določeni prevozniki pogodbenic imajo pravične in enake možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa na določenih progah med njunima ozemljema.
2. Pri opravljanju dogovorjenega prometa določeni prevozniki obeh pogodbenic upoštevajo interese prevoznikov, ki jih je določila druga pogodbenica, da ne bi neupravičeno ogrožali prometa, ki ga ti prevozniki opravljajo na celi ali na delu istih prog.
3. Dogovorjeni promet, ki ga zagotavljajo določeni prevozniki pogodbenic, je tesno povezan s potrebami po javnem prevozu na določenih progah in njegov temeljni cilj je zagotavljanje zmogljivosti, ki ob primernem faktorju obremenitve ustreza trenutnim in razumno predvidenim prometnim potrebam z ozemlja in na ozemlje pogodbenice, ki je določila prevoznika.
4. Ko določeni prevozniki pogodbenic opravljajo dogovorjeni promet, se morajo sporazumeti o frekvenci in zmogljivosti prometa, ki ga bodo opravljali na določenih progah. Frekvence in zmogljivost se predložijo v odobritev pristojnim organom obeh pogodbenic. Zmogljivost se občasno prilagodi pod pogojem, da pristojna organa obeh pogodbenic s tem soglašata.
5. Z namenom da zadostijo nepričakovanim prometnim zahtevam začasne narave, se lahko določeni prevozniki kljub določilom tega člena dogovorijo o začasnem povečanju, ki je potrebno, da se zadosti tem prometnim zahtevam. Vsako tako povečanje zmogljivosti se mora nemudoma predložiti v odobritev pristojnim organom pogodbenic.
6. Če določeni prevozniki pogodbenice na določenih progah opravljajo promet na ozemlja tretjih držav, se mora dodatna zmogljivost poleg tiste, določene v skladu s 3. in 4. odstavkom, določiti s sporazumom med pristojnima organoma pogodbenic.
11. člen
Predstavništva
Vsaka pogodbenica zagotovi določenim prevoznikom druge pogodbenice pravico, da za opravljanje dogovorjenega prometa pripeljejo in vzdržujejo na njenem ozemlju tehnično in komercialno osebje, kot ga zahteva obseg tega prometa, če druga pogodbenica zagotavlja podobne pravice določenim prevoznikom prve pogodbenice. Za to osebje veljajo predpisi te pogodbenice, ki urejajo vstop in bivanje na njenem ozemlju.
12. člen
Varnost zračne plovbe
1. V skladu s pravicami in obveznostmi po mednarodnem pravu pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medsebojna obveznost varovanja civilnega zračnega prometa pred nezakonitimi dejanji sestavni del tega sporazuma. Brez omejevanja svojih pravic in obveznosti po mednarodnem pravu pogodbenici še posebej ravnata v skladu z določili Konvencije o kaznivih dejanjih in nekih drugih dejanjih, storjenih na letalih, sprejeti v Tokiu 14. septembra 1963, Konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, sprejete v Haagu 16. decembra 1970, Konvencije o zatiranju nezakonitih aktov zoper varnost civilnega letalstva, sprejete v Montrealu 23. septembra 1971, in njenega dopolnilnega Protokola o zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za mednarodno civilno zrakoplovstvo, podpisanega v Montrealu 24. februarja 1988.
2. Pogodbenici si na zahtevo medsebojno pomagata, da bi preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga nezakonita dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in posadk, letališč in navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje varnosti civilne zračne plovbe.
3. Pogodbenici v medsebojnih odnosih ravnata v skladu z določili Mednarodne organizacije civilnega letalstva o varnosti civilne zračne plovbe, ki so opredeljena v prilogah konvencije, v tisti meri, v kateri ta določila veljajo za obe pogodbenici. Pogodbenici zahtevata od letalskih družb, ki so vpisane v njunem registru ali ki opravljajo pretežni del svojih dejavnosti ali imajo sedež na njunem ozemlju, ter od letaliških podjetij na svojem ozemlju, da delujejo v skladu s takimi varnostnimi predpisi.
4. Pogodbenici se strinjata, da morajo navedene letalske družbe spoštovati predpise o varnosti zračne plovbe, navedene v 3. odstavku tega člena, ki jih zahteva druga pogodbenica za vstop, odhod oziroma dokler so letala na ozemlju te druge pogodbenice.
Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se bodo na njenem ozemlju učinkovito izvajali primerni ukrepi za zavarovanje letal in za pregled potnikov, posadke, ročne prtljage, prtljage, tovora in zalog pred in med vkrcavanjem ali natovarjanjem. Pogodbenici bosta z naklonjenostjo obravnavali vsako zahtevo druge pogodbenice za uvedbo razumnih dodatnih varnostnih ukrepov zaradi določene grožnje.
5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo oziroma drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti letal, potnikov in posadke, letališč ali navigacijskih naprav pogodbenici pomagata druga drugi, s tem da poskrbita za komunikacije in druge ustrezne ukrepe, da bi se čim hitreje in varno končal tak incident ali grožnja.
6. Če bi imela pogodbenica težave v zvezi z določili tega člena o varnosti zračne plovbe, lahko pristojni organ katere koli pogodbenice zahteva takojšnje posvetovanje s pristojnim organom druge pogodbenice.
13. člen
Določitev tarif
1. Tarife, ki jih določeni prevozniki ene pogodbenice zaračunavajo za prevoz na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, morajo biti določene na primerni ravni, pri čemer naj se upoštevajo vsi pomembni dejavniki, vključno s stroški prevoza, primernim dobičkom in prometom drugih prevoznikov.
2. O tarifah iz 1. člena tega sporazuma in 1. odstavka tega člena se, če je le mogoče, dogovorijo določeni prevozniki obeh pogodbenic po posvetovanju z drugimi prevozniki, ki opravljajo zračni promet na isti progi ali njenem delu; tak dogovor naj določeni prevozniki, kadar je mogoče, sklenejo po postopku za določanje tarif, uveljavljenem v Mednarodnem združenju letalskih prevoznikov.
3. Tako določene tarife je treba predložiti pristojnima organoma obeh pogodbenic v odobritev, najmanj šestdeset (60) dni pred dnem, ki je predlagan za njihovo uveljavitev. V posebnih primerih se lahko pristojna organa dogovorita za krajši rok.
4. Odobritev se lahko da izrecno. Če nobeden od pristojnih organov ne izrazi svojega nestrinjanja v tridesetih (30) dneh od prejema predloga v skladu s 3. odstavkom tega člena, se tarife štejejo za odobrene. Kadar je rok za predložitev tarif v odobritev v skladu s 3. odstavkom skrajšan, se pristojna organa lahko sporazumeta, da je rok za sporočitev nestrinjanja krajši od trideset (30) dni.
5. Če o tarifi ni dosežen sporazum v skladu z 2. odstavkom tega člena ali če glede katere koli tarife, o kateri je dogovorjeno v skladu z 2. odstavkom tega člena, pristojni organ sporoči drugemu svoje nestrinjanje, si bosta pristojna organa pogodbenic po posvetovanju s pristojnimi organi katerih koli drugih držav, za katere menita, da je to potrebno, prizadevala določiti tarife sporazumno.
6. Če se pristojna organa ne moreta sporazumeti o tarifi, predloženi v skladu s 3. odstavkom tega člena, ali o določitvi tarife v skladu s 5. odstavkom tega člena, se spor rešuje v skladu z določili 19. člena tega sporazuma.
7. Tarifa, določena v skladu z določili tega člena, velja, dokler ni določena nova tarifa. Vendar pa veljavnost tarife ne sme biti podaljšana po tem členu za dlje kot dvanajst (12) mesecev od datuma, ko bi sicer potekla.
14. člen
Informacije in statistika
Pristojni organ vsake pogodbenice na zahtevo predloži pristojnemu organu druge pogodbenice take periodične in druge statistične podatke, ki jih je razumno zahtevati, da bi se ponovno preverila zmogljivost, ki jo določeni prevozniki prve pogodbenice zagotavljajo v dogovorjenem prometu. Taki podatki morajo vsebovati vse zahtevane informacije, da bi se lahko določili obseg prometa teh prevoznikov na določenih progah, njegov izvor ter namembni kraj.
15. člen
Posvetovanja
V duhu tesnega sodelovanja se pristojna organa pogodbenic občasno posvetujeta, z namenom, da zagotovita izvajanje in potrebno spoštovanje določil tega sporazuma in njegovih prilog.
16. člen
Spremembe
1. Če ena pogodbenica meni, da bi bilo zaželeno spremeniti katero koli določilo tega sporazuma, lahko zahteva posvetovanja z drugo pogodbenico. Taka posvetovanja, ki lahko potekajo med pristojnima organoma v obliki razgovorov ali dopisovanja, se začnejo v šestdesetih (60) dneh od dneva zahteve. Tako dogovorjene spremembe začno veljati, ko so potrjene z izmenjavo diplomatskih not.
2. O spremembah prilog se lahko neposredno sporazumeta pristojna organa pogodbenic.
17. člen
Usklajenost z večstransko konvencijo
Ta sporazum in njegove priloge se spremenijo, tako da bodo usklajeni z vsako večstransko konvencijo, ki zavezuje obe pogodbenici.
18. člen
Odpoved
Vsaka pogodbenica lahko kadar koli sporoči drugi pogodbenici svojo odločitev, da odpoveduje ta sporazum; tako obvestilo je treba hkrati poslati Mednarodni organizaciji civilnega letalstva. V tem primeru sporazum preneha veljati dvanajst (12) mesecev od dneva, ko druga pogodbenica prejme obvestilo, razen če je pred potekom tega roka obvestilo o odpovedi sporazumno umaknjeno. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema obvestila o odpovedi, se šteje, da ga je prejela štirinajst (14) dni po dnevu, ko ga je prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva.
19. člen
Reševanje sporov
1. Če med pogodbenicama nastane spor zaradi razlage ali uporabe tega sporazuma in njegovih prilog, si pogodbenici v prvi vrsti prizadevata, da ga rešita s pogajanji.
2. Če pogodbenici spora ne moreta rešiti s pogajanji, se lahko dogovorita, da odločitev o sporu prepustita neki osebi ali organu, na zahtevo katere koli pogodbenice pa tudi arbitražnemu sodišču treh razsodnikov, od katerih vsaka pogodbenica imenuje po enega, ta dva pa skupaj določita tretjega razsodnika. Vsaka pogodbenica bo imenovala svojega razsodnika v šestdesetih (60) dneh od dneva, ko je po diplomatski poti prejela zahtevo druge pogodbenice za razrešitev spora pred arbitražnim sodiščem. Tretji razsodnik mora biti imenovan v nadaljnjih šestdesetih (60) dneh. Če katera koli pogodbenica ne imenuje razsodnika v določenem roku ali če tretji razsodnik ni v roku imenovan, lahko vsaka pogodbenica zaprosi predsednika Mednarodne organizacije civilnega letalstva, da določi razsodnika ali razsodnike, ki so potrebni v posameznem primeru.
V takem primeru je tretji razsodnik državljan tretje države in deluje kot predsednik arbitražnega sodišča.
3. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sprejeli vsako odločitev, sprejeto v skladu z 2. odstavkom tega člena, in se po njej ravnali.
4. Če katera koli pogodbenica ali določeni prevoznik pogodbenice ne spoštuje odločitev arbitražnega sodišča, sprejetih v skladu z 2. odstavkom tega člena, lahko druga pogodbenica, dokler to traja, omeji, začasno razveljavi ali prekliče vsako pravico ali ugodnost, ki jo je v skladu s tem sporazumom odobrila pogodbenici, ki teh odločitev ne spoštuje.
5. Vsaka pogodbenica krije stroške za razsodnika, ki ga je imenovala. Druge stroške arbitražnega sodišča si pogodbenici delita v enakih deležih.
20. člen
Naslovi
Naslovi so v tem sporazumu uvrščeni v vsak člen zaradi napotila in primernosti, nikakor pa ne določajo, omejujejo ali opisujejo okvira ali namena tega sporazuma.
21. člen
Registracija
Ta sporazum in njegovi prilogi se registrirajo pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
22. člen
Uveljavitev
Ta sporazum in njegovi prilogi, ki sta sestavni del tega sporazuma, začnejo veljati z dnem izmenjave diplomatskih not, s katerimi se potrjuje, da so izpolnjeni notranjepravni postopki pogodbenic.
Da bi to potrdila, sta podpisana, ki sta ju njuni vladi pravilno pooblastili, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 3. aprila leta 1997 v dveh izvirnikih v slovenskem, turškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob morebitnem sporu je odločilno besedilo v angleškem jeziku.
Za Vlado Republike
Slovenije
Anton Bergauer l.r.
Za Vlado Republike
Turčije
Ömer Barutçu l.r.
Priloga I
PROGE
Oddelek I
1. Proge, na katerih ima določeni prevoznik Republike Slovenije pravico opravljati promet v obe smeri:
----------------------------------------------------------------------------
Kraji vzletanja   Kraji vmesnega   Namembni kraji     Naslednji
           pristajanja                kraji
----------------------------------------------------------------------------
katero koli     (bodo pozneje   Carigrad        (bodo pozneje
letališče v     določeni)                 določeni)
Sloveniji
----------------------------------------------------------------------------
2. Določeni prevozniki vsake pogodbenice lahko na katerem koli ali na vseh letih izpustijo pristanek v katerem koli izmed naštetih krajev, če se dogovorjeni promet na tej progi začne in konča na ozemlju te pogodbenice.
Oddelek II
1. Proge, na katerih ima določeni prevoznik Republike Turčije pravico opravljati promet v obe smeri:
---------------------------------------------------------------------------
Kraji vzletanja   Kraji vmesnega   Namembni kraji    Naslednji
           pristajanja               kraji
---------------------------------------------------------------------------
katero koli     (bodo pozneje   Ljubljana       (bodo pozneje
letališče v     določeni)                določeni)
Turčiji
---------------------------------------------------------------------------
2. Določeni prevozniki vsake pogodbenice lahko na katerem koli ali na vseh letih izpustijo pristanek v katerem koli izmed naštetih krajev, če se dogovorjeni promet na tej progi začne in konča na ozemlju te pogodbenice.
Dodatni kraji
Vsaka pogodbenica lahko zaprosi, da se v zračni promet, ki ga opravlja, vključijo drugi naslednji kraji za državo druge pogodbenice ali med ozemljema pogodbenic. Prošnjo je treba predložiti v soglasje pristojnemu organu druge pogodbenice.
Priloga II
Rede letenja v dogovorjenem prometu in na splošno pogoje njegovega opravljanja mora določeni prevoznik pogodbenice predložiti v odobritev pristojnemu organu druge pogodbenice najmanj trideset (30) dni pred predvidenim dnem njihove uveljavitve. Vsako spremembo reda letenja ali pogojev opravljanja prometa je prav tako treba predložiti v odobritev pristojnim organom. V posebnih primerih se navedeni roki lahko skrajšajo s soglasjem pristojnih organov.
AIR TRANSPORT AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
The Government of the Republic of Slovenia
and the Government of the Republic of Turkey
Being Parties to the Convention on International Civil Aviation and the International Air Services Transit Agreement, both opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944
Desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories
Have agreed as follows:
Article I
Definitions
For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:
a) The term “The Convention“ means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944 and includes any annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94 thereof, which have been adopted by both Contracting Parties;
b) The term “aeronautical authorities“ means, in the case of the Republic of Slovenia, the Ministry of Transport and Communications, Civil Aviation Authority, and any person or body authorised to perform any functions exercised by the said authorities, and in the case of the Republic of Turkey, the Minister of Transportation and Communications and any person or body authorised to perform any functions exercised by the said Minister;
c) The term “designated airlines“ means airlines which have been designated and authorised in accordance with Article 3 of this Agreement;
d) The term “territory“ has the meaning specified in Article 2 of the Convention;
e) The term “air services“, “international air services“, “airline“ and “stop for non-traffic purposes“ have the meanings specified in Article 96 of the Convention;
f) The term “capacity“ means;
- In relation to an aircraft, the payload of that aircraft available on the route or section of a route,
- In relation to a specified air service, the capacity of the aircraft used on such service multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period on a route or section of a route;
g) The term “traffic“ means, passenger, baggage, cargo and mail;
h) The term “tariff“ means the prices to be charged for the carriage of passengers, baggage or cargo (excluding mail), including any significant additional benefits to be furnished or made available in conjunction with such carriage, and the commission to be paid on the sales of tickets for the carriage of persons, or on corresponding transaction for the carriage of cargo. It includes also the conditions that govern the applicability of the price for carriage or the payment of commission.
Article 2
Traffic Rights
1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement, for the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specified in Annex I to this Agreement. Such services and routes are hereafter called “the agreed services“ and “the specified routes“ respectively. The airlines designated by each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following rights:
a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party,
b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and
c) to make stops in the territory at the points specified for that route in Annex I to this Agreement for the purpose of putting down and taking up international traffic.
2. Nothing in paragraph (1) of this Article shall be deemed to confer on the airlines of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, traffic carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.
Article 3
Operating Authorisations
1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party an airline or airlines for the purpose of operating agreed services on the specified routes.
2. On receipt of such designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraph (5) of this Article, without delay grant to the airline designated the appropriate operating authorisations.
3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such authorities.
4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorisations referred to in paragraph (3) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 2 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.
5. When an airline has been so designated and authorised it may begin at any time to operate the agreed services, provided that a capacity agreed upon and tariffs and flight schedules established in accordance with the provisions of Article 10 and Article 13 and Annex II of this Agreement are in force in respect of that service.
Article 4
Revocation and Suspension of Operating Authorisations
1. Each Contracting Party shall have the right to revoke or suspend an operating authorisation for the exercise of the rights specified in Article 2 of the present Agreement by the designated airline of the other Contracting Party or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of such rights, if:
a) the said airline can not prove that a preponderant part of its ownership and effective control are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals, or
b) the said airline fails to comply with or has seriously infringed the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights, or
c) the said airline fails to operate the agreed services in accordance with the conditions prescribed under the present Agreement.
2. Such a right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party, unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions provided for under paragraph 1 of this Article is essential to prevent further infringements of laws and regulations.
Article 5
Entry and Clearance Laws and Regulations
1. The laws and regulations of a Contracting Party in relation to the admission to, stay in, or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of both Contracting Parties without distinction as to nationality, and shall be complied with by such aircraft upon entering or departing from or while within the territory of that Contracting Party.
2. The laws and regulations of a Contracting Party relating to the admission to, stay in, or departure from its territory of passengers, crew, cargo, baggage and mail transported on board the aircraft, such as regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and sanitary control shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo, baggage and mail upon entrance into or departure from or while within the territory of that Contracting Party.
3. Neither Contracting Party may grant any preference to its own airline with regard to the designated airline of the other Contracting Party in the application of the laws provided for in this Article.
4. Fees and other charges for the use of each airport including its installations, technical and other facilities and services, as well as, any charges for the use of air navigation facilities, communication facilities and services, shall not be higher than paid by the designated airlines of the other states engaged in similar international air services.
Article 6
Exemption from Customs and other Duties and Taxes
1. Aircraft operated on international air services by the designated airline of either Contracting Party, as well as their regular equipment, supplies of fuels and lubricants, and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other duties or taxes on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided such equipment and supplies remain on board the aircraft up to such time as they are used on board of the aircraft on the part of journey performed over that territory.
2. There shall also be exempt from the same duties and taxes, with the exception of charges corresponding to the service performed:
a) aircraft stores taken on board in the territory of either Contracting Party, within limits fixed by the authorities of said Contracting Party, and for use on board aircraft engaged in an international service of the other Contracting Party,
b) spare parts and regular equipment entered into the territory of either Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft used on international services by the designated airline of the other Contracting Party,
c) fuel and lubricants destined to supply aircraft operated on international services by designated airline of the other Contracting Party, even when these supplies are to be used on the part of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board.
Materials referred to in sub-paragraphs (a), (b) and (c) above may be required to be under customs supervision or control.
Article 7
Storage of Airborne Equipment and Supplies
The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies retained on board the aircraft of the designated airlines of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of such territory. In such case, they may be placed under the supervision of said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.
Article 8
Direct Transit Traffic
Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of one Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall be subject to no more than a simplified control except in respect of security measures against violence, air piracy and smuggling of controlled drugs. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other charges.
Article 9
Financial Provisions
1. Each designated airline shall have the right to sell and issue its own transportation documents in the territory of the other Contracting Party directly and, at its discretion, through its agents. Such airlines shall have the right to sell such transportation, and any person shall be free to purchase such transportation in any convertible and/or local currency.
2. Each designated airline shall have the right to convert and remit to its country on demand, at the official rate of exchange, the excess of receipts over expenditures achieved in connection with the carriage of traffic. In the absence of the appropriate provisions of a payment agreement between the Contracting Parties, the above mentioned transfer shall be made in convertible currencies and in accordance with the national laws and foreign exchange regulations applicable, and also each designated airline shall have the right to sell in the convertible and/or local currency within the territory of the other Contracting Party.
Article 10
Capacity Provision
1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.
2. In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airlines of the other Contracting Party so as not to unduly affect the services which the latter provide on the whole or part of the same routes.
3. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear a close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of traffic originating in or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airlines.
4. Provided that the designated airlines of both Contracting Parties are operating the hereunder agreed services, they shall agree on the frequency and capacity of the services to be offered on the specified routes. The frequency and capacity shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties. Such capacity shall be adjusted from time to time subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties.
5. In order to meet unexpected traffic demands of a temporary character, the designated airlines may, notwithstanding the provisions of this Article, agree between them to such temporary increases as are necessary to meet the traffic demand. Every such increase of capacity shall be notified without delay to the aeronautical authorities of the Contracting Parties for approval.
6. In the case where the designated airlines of one Contracting Party operate points in third countries along the specified route, a capacity additional to that established in accordance with paragraphs 3 and 4 above may be operated by those airlines subject to agreement between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.
Article 11
Representation
Each Contracting Party shall grant the designated airlines of the other Contracting Party the right to bring and maintain on its territory, for the performance of the agreed services, the technical and commercial personnel as may be required by the extent of such services, provided that the other Contracting Party grants similar rights to the designated airlines of the first Contracting Party. The above personnel shall be subject to the regulations of that Contracting Party for admission to and stay in the territory of that Contracting Party.
Article 12
Aviation Security
1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and its supplementary Protocol for the Suppression of the Unlawful Acts of Violence at Airports serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988.
2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.
3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organisation and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation, to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.
4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 3 above, required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party.
Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give positive consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.
5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.
6. Should one Contracting Party have problems with regard to the aviation security provisions of this Article, the aeronautical authorities of either Contracting Party may request immediate consultation with the aeronautical authorities of the other Contracting Party.
Article 13
Establishment of Tariffs
1. The tariffs to be charged by the designated airlines of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit and the traffic of other airlines.
2. The tariffs referred to in Article 1 of this Agreement and in paragraph (1) of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines of both Contracting Parties after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall wherever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for working out of the tariffs.
3. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties at least sixty (60) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.
4. This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph (3) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (3), the aeronautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.
5. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (2) of this Article, or if one aeronautical authority gives the other aeronautical authority notice of its disapproval of any tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph (2), the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall, after consultation with the aeronautical authorities of any State whose advice they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement.
6. If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph (3) of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph (5) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 19 of this Agreement.
7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established. Nevertheless, a tariff shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than twelve (12) months after the date on which it would otherwise have expired.
Article 14
Information and Statistics
The aeronautical authorities of either Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, at their request, such periodic or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by the designated airlines of the first Contracting Party. Such statements shall include all information required to determine the amount of traffic carried by those airlines on the agreed services and the origins and destinations of such traffic.
Article 15
Consultation
In a spirit of close co-operation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annexes thereto.
Article 16
Modifications
1. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement, it may request consultation with the other Contracting Party; such consultation, which may be between the aeronautical authorities and which may be through discussion or by correspondence, shall begin within a period of sixty (60) days from the date of the request. Any modifications so agreed shall come into force when they have been confirmed by an exchange of diplomatic notes.
2. Modifications to Annexes may be made by direct agreement between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.
Article 17
Conformity with Multilateral Convention
This Agreement and its Annexes will be amended so as to conform with any multilateral convention which may become binding on both Contracting Parties.
Article 18
Termination
Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, the notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.
Article 19
Settlement of Disputes
1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement and the Annexes thereto, the Contracting Parties shall, in the first place, endeavour to settle it by negotiation.
2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body or the dispute may, at the request of either Contracting Party, be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the International Civil Aviation Organisation may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires.
In such case, the third arbitrator shall be a national of third State and shall act as president of the arbitral tribunal.
3. The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.
4. If and so long as either Contracting Party or the designated airlines of either Contracting Party fail to comply with the decision given under paragraph 2 of this Article, the other Contracting Party may limit, suspend or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of this Agreement to the Contracting Party in default.
5. Each Contracting Party shall pay expenses of the arbitrator it has nominated. The remaining expenses of the arbitral tribunal shall be shared equally by the Contracting Parties.
Article 20
Titles
Titles are inserted in this Agreement at the head of each Article for the purpose of reference and convenience and in no way define, limit, or describe the scope or intent of this Agreement.
Article 21
Registration
This Agreement and its Annexes shall be registered with the International Civil Aviation Organisation.
Article 22
Entry into Force
This Agreement and its Annexes, which constitute the integral part of this Agreement, shall enter into force after fulfilment of the constitutional requirements by Contracting Parties, on the date of exchange of diplomatic notes to this effect.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Government, have signed this Agreement.
Done in Ljubljana this 3rd day of April of the year 1997 in duplicate, in Slovenian, Turkish and English languages, all the texts being equally authentic. However, in case of dispute the English text shall prevail.
For the Government of
the Republic of Slovenia
Anton Bergauer (s)
For the Government of
the Republic of Turkey
Ömer Barutçu (s)
Annex I
ROUTES
Section I
1. Routes to be served by the designated airline of the Republic of Slovenia in both directions:
----------------------------------------------------------------
Points of    Intermediate  Points of     Points Beyond
Departure    Points     Destination
----------------------------------------------------------------
Any airport   (to be agreed  Istanbul      (to be agreed
in Slovenia   upon)               upon)
----------------------------------------------------------------
2. The designated airlines of either Contracting Party may, on any or all flights, omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on this route start and terminate in the territory of that Contracting Party.
Section II
1. Routes to be served by the designated airline of the Republic of Turkey in both directions:
----------------------------------------------------------------
Points of    Intermediate  Points of     Points Beyond
Departure    Points     Destination
----------------------------------------------------------------
Any airport   (to be agreed  Ljubljana     (to be agreed
in Turkey    upon)                   upon)
----------------------------------------------------------------
2. The designated airlines of either Contracting Party may, on any or all flights, omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on this route start and terminate in the territory of that Contracting Party.
Additional Points
Either of the Contracting Parties may request the inclusion in their services of additional points beyond the country of the other Contracting Party and between the territories of the Contracting Parties. This request is subject to the approval of the aeronautical authority of the other Contracting Party.
Annex II
The flight schedules of the agreed services and in general the conditions of their operation shall be submitted by the designated airline of one Contracting Party to the approval of the aeronautical authorities of the other Contracting Party at least thirty (30) days before the intended date of their implementation. Any modification to such flight schedules or conditions of their operation shall also be submitted to the aeronautical authorities for approval. In special cases, the above set time limit may be reduced subject to the agreement of the said authorities.
3. člen
Za izvajaje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-06/98-26/1
Ljubljana, dne 24. septembra 1998
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo izvirnika v turškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost