Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3485. Odlok o javnem redu in miru v Občini Velike Lašče, stran 5394.

Na podlagi 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86), 19. in 20. člena zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86), uredbe o hrupu v naravnem življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95), ter 10. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Velike Lašče na 38. redni seji dne 18. septembra 1998 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Velike Lašče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, varovanje občanov in premoženja, zdravja in čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, ter način plakatiranja v Občini Velike Lašče.
2. člen
Občani, ki stalno ali začasno prebivajo na območju občine Velike Lašče, so dolžni uravnavati svoje življenje in delo tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javno moralo in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorne osebe, ki jih storijo.
Mladoletniki so za prekrške po tem odloku odgovorni v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti mladoletnikov za prekrške.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi zakona o javnih shodih in javnih prireditvah.
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslovodja ali druga odgovorna oseba oziroma zasebni gostinec.
Odgovorna oseba je dolžna:
1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru oziroma javnem lokalu;
2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane;
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve oziroma zapreti javni lokal po izteku obratovalnega časa;
4. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev ter javnih lokalov parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu;
5. takoj po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje.
5. člen
Otroci do 15. leta starosti naj se brez spremstva odrasle osebe ne zadržujejo na javnih prireditvah, v gostinskih lokalih ali na drugih javnih mestih po 22. uri.
6. člen
Javne prireditve z uporabo zvočnih naprav lahko izjemoma trajajo tudi med 22. in 7. uro naslednjega dne na podlagi dovoljenja za uporabo zvočnih naprav na javni prireditvi, ki ga izda pristojni upravni organ, po predhodnem soglasju pristojnega občinskega organa.
7. člen
Prepovedano je:
1. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki niso določena za točenje alkoholnih pijač;
2. točiti alkoholne pijače mladoletnikom in osebam, ki kažejo znake vinjenosti;
3. prenočevati v parkih, avtobusnih postajah in drugih za to neprimernih prostorih;
4. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je trošenje za ta namen omejeno;
5. puščati motorna vozila z delujočim motorjem ali ogrevati motorje v strnjenih stanovanjskih naseljih ali v bližini stanovanjskih hiš, kjer bi to motilo stanovalce, dlje kot 5 minut;
6. v strnjenem naselju v času med 22. in 6. uro, ob nedeljah in praznikih pa ves dan, opravljati dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup, razen v primerih, ko je za to izdano dovoljenje pristojnega organa. Izvzeta so kmetijska dela in industrijski obrati;
7. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila na hišnih in garažnih dovozih, na zelenicah in drugih površinah, ki niso namenjene za parkiranje. Ali na prehodih, ki povezujejo ulice, javne prostore in prometne površine, kjer bi to lahko oviralo dostop intervencijskim in drugim vozilom;
8. ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem kuriva ali drugega materiala na zelenicah, pločnikih, kolesarskih stezah, invalidskih dovozih in drugih javnih površinah;
9. motiti, ovirati ali ogrožati organizirane sprevode, javne shode, zborovanja ali druge javne prireditve;
10. ovirati pešce na pločnikih in drugih površinah, ki so jim namenjene;
11. vznemirjati ljudi in ogrožati njihovo varnost z močnimi poki, z vpitjem, kričanjem ter drugimi hrupi motiti okolico, zlasti še v času, ko se zagotavlja nočni mir občanom, to je od 22. do 6. ure;
12. uporabljati zvočno signalizacijo intervencijskih in drugih vozil v nočnem času v nasprotju z uredbo o hrupu;
13. povzročati hrup na prireditvenem prostoru po končani prireditvi;
14. s kakršnimkoli ravnanjem motiti TV in radijske programe;
15. izzivati pretepe, nerede in prepire;
16. kaditi v tistih javnih prostorih, kjer je kajenje prepovedano in je ta prepoved vidno označena.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
8. člen
Prepovedano je:
1. namerno odstraniti, poškodovati ali uničiti napisne table, druge javne obvestilne in opozorilne stvari, objekte in površine, ki so javnega značaja;
2. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati ljudi in pročelja stavb ter prislanjati predmete ali stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamorkoli, kjer to lahko povzroči škodo, ovira promet ali kvari videz;
3. sežigati odpadke ali kuriti v bližini stavb in drugih objektov ter s tem motiti okolico s smradom ali dimom in s tem povzročati nevarnost požarov. Kresove je dovoljeno kuriti na določenih mestih tako, da ni ogrožena varnost ljudi in premoženja;
4. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca;
5. uporabljati javne prometne površine za namene, ki ovirajo promet in ogrožajo varnost kot npr. sankanje, smučanje, drsanje, kotalkanje, rolkanje in drugo;
6. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti;
7. imeti ob javnih cestah ograjo, živo mejo ali druge rastline in predmete tako, da se ovira ali ogroža prometna varnost občanov;
8. streljati z orožjem, lokom in drugimi nevarnimi predmeti izven za to določenih področij, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja;
9. odmetavati cigarete in druge ogorke ter odlagati pepel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar;
10. puščati predšolske otroke brez nadzora na prometnih površinah ali drugih nevarnih mestih;
11. brez dovoljenja lastnika oziroma upravljalca ali uporabnika uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljske in vrtne pridelke, kopati zemljo, pesek ali kamenje, sekati in pobirati les in ga odvažati ter odvajati vodo iz naravnih vodotokov;
12. krošnjariti, prodajati ali vsiljevati predmete ali storitve brez dovoljenja po stanovanjih ali javnih krajih;
13. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane, vode in zaščite pred slabim vremenom;
14. opuščati opozorilo “HUD PES”, če je pri hiši popadljiv pes in puščati pse brez nadzora;
15. namerno dražiti, plašiti in ščuvati živali;
16. vleči hlodovino po lokalnih, krajevnih, gozdnih in drugih občinskih cestah ter kakorkoli poškodovati lokalne, krajevne, gozdne in druge občinske ceste ter obcestni svet;
17. spodkopavati javne poti ali jih kakorkoli poškodovati oziroma z zemeljskimi deli povzročati nevarnost plazov;
18. zapirati oziroma spreminjati obstoječe poti meteornih voda v obcestnem svetu;
19. odlagati hlodovino in druge predmete v jarke, oziroma če se začasno odloži, je potrebno omogočiti pretok meteorne vode po jarkih;
20. imeti in rediti divjad v ograjenem prostoru brez soglasja pristojne lovske družine;
21. spreminjati prometni režim brez pridobitve ustreznih soglasij upravljalca cest in drugih pristojnih organov.
9. člen
Lastnik ali upravljalec je dolžan:
1. odstraniti zgradbe, ograje in druge objekte, ki niso sposobni za obnovo oziroma jih lastniki ali uporabniki ne nameravajo obnoviti, ogrožajo pa varnost mimoidočih;
2. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost;
3. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
10. člen
Prepovedano je:
1. metati in odlagati predmete, snovi in odpadke na zelenice, parke, pločnike, ceste, ulice in druge javne površine;
2. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, to je v potoke, na travnike, gozdove ali na druge prostore, ki niso za to določeni. Za to je odgovoren tudi lastnik zemljišča;
3. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem ter spuščati gnojnico oziroma odplake iz greznice na javne ceste, v bližino vodovodnih črpališč in na druga neprimerna mesta;
4. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali drugimi okolji in zdravju škodljivimi snovmi;
5. na avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih zanemarjati red in čistočo;
6. prevažati odpadke z neustreznimi prevoznimi sredstvi tako, da odpadki onesnažujejo okolico;
7. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov;
8. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročijo zamašitev le-teh;
9. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik takoj dolžan odstraniti z javnih površin;
10. poškodovati, prevračati in odstraniti na javnih mestih nameščene smetnjake in klopi;
11. stepati, izlivati ali metati iz balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje in varnost ljudi;
12. povzročati in razširjati smrad, plin ali prah, ki moti ljudi v urbanih naseljih;
13. zanemarjati osebno čistočo in snago v stanovanju ali v delavnici, da to moti okolico in utegne škodovati zdravju ljudi;
14. škropiti sadno drevje, trto in druge poljščine tako, da je ogroženo zdravje ljudi;
15. polivati gnojnico v neprimernem vremenu;
16. puščati neočiščeno cestišče pri delu, ki posega na javno cesto.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN
11. člen
Prepovedano je:
1. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki niso za to določena;
2. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način zamazati zidove hiš in drugih stavb, ograj in podobno;
3. parkirati vozila na zelenici, travniku in drugih kmetijskih zemljiščih;
4. lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje ter hoditi ali voziti v naseljenih krajih izven poti;
5. puščati neregistrirana vozila ali poškodovana vozila ter druge neuporabne predmete na parkirnih, javnih in zasebnih površinah.
Če predmetov iz prejšnjega odstavka lastnik na poziv upravnega organa ne odstrani, pristojni upravni organ odredi, da se predmet odstrani na stroške lastnika; če lastnika ni mogoče ugotoviti, pristojni organ odredi, da se predmet odstrani na stroške občinskega proračuna; v primeru, da se lastnik ugotovi kasneje, se stroške izterja naknadno.
12. člen
Lastniki, uporabniki stanovanjskih hiš ali poslovnih lokalov ter najemniki stanovanj in upravniki so dolžni:
1. skrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne naprave na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto;
2. odstraniti novozapadli sneg s pločnikov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti;
3. sproti odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene sveče;
4. ob poledici posipati pločnike ob hišah oziroma drugih zgradbah s soljo, peskom ali drugim posipnim materialom;
5. posekati drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovira promet vozil in pešce na javnih krajih;
6. redno vzdrževati travnate in druge površine predvsem v urbanih naseljih.
13. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom. Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti urejeno tako, da s tem ni ovirana javna površina.
Vzdrževalci oziroma upravljalci cest so dolžni zaradi varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti z asfaltnih ulic, trgov in pločnikov pesek, ki so ga posipali zaradi poledice. Enako velja tudi za druge snovi, ki bi lahko vplivale na varnost prometa in čistočo površin.
14. člen
Izložbena okna morajo biti čista in urejena v skladu s spomeniškovarstvenimi zahtevami, kjer je to s predpisi določeno. Reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikovani in vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa.
Podjetja in obrtniki so dolžni označiti svojo firmo z napisno tablo, ki mora biti estetskega videza ter okolju primerno urejena.
Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti opremljen s hišno številko na vidnem mestu.
VI. PLAKATIRANJE IN POSTAVLJANJE TRANSPARENTOV
15. člen
Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav je dovoljeno na mestih in objektih, ki so za to posebej določena (v nadaljevanju: plakatna mesta).
Organizacije, društva, fizične ali pravne osebe imajo lahko svoja plakatna mesta na javnih mestih, ki morajo biti urejena in postavljena s soglasjem pristojnega upravnega organa Občine Velike Lašče. Plakatna mesta določi občinska uprava s sklepom.
Zahtevi za izdajo dovoljenja je potrebno priložiti:
– idejno rešitev plakatnega mesta in
– dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem oziroma stavbo.
Lastniki plakatnih mest so odgovorni za njihovo redno vzdrževanje.
V času pred volitvami se za plakatiranje in postavljanje transparentov lahko določijo dodatna mesta. Za urejenost teh mest so odgovorne politične stranke, ki nameščajo plakate. Politične stranke so dolžne plakate in panoje, postavljene posebej za namen volitev, odstraniti v 15 dneh po končanih volitvah.
Lastniki plakatnih mest so dolžni vse raztrgane in uničene plakate takoj odstraniti.
Lastniki oziroma najemniki lokalov lahko nameščajo plakate, ki se nanašajo na njihovo dejavnost.
Plakate, ki oglašajo prireditev, je treba odstraniti najkasneje v 15 dneh po končani prireditvi.
Plakate je prepovedano prelepiti, odstraniti ali trgati pred potekom njihove aktualnosti.
Plakate, ki so nameščeni na mestih, ki za to niso predvidena, se odstrani na stroške prireditelja.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje posameznik, ki krši določbe iz 4. do 15. člena tega odloka.
17. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti krši v 16. členu naštete določbe tega odloka.
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
18. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 se za prekršek kaznuje tudi politična stranka, ki v času pred volitvami namešča plakate v nasprotju s petim odstavkom 15. člena, odgovorna oseba politične stranke pa z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT.
19. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se lahko na kraju samem kaznuje posameznik, ki krši člene, ki so navedeni v 16. členu tega odloka.
VIII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Zoper kršitelje določil iz 4. do 15. člena tega odloka se uvede postopek o prekršku.
21. člen
Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku lahko predlagajo: policijska postaja, pristojne inšpekcijske službe, komunalni nadzornik ter oškodovanec.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 1635
Velike Lašče, dne 18. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

AAA Zlata odličnost