Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3464. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojni center Brežice«, stran 5329.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97 in 70/97) ter 51. člena statuta Občine Brežice je Občinski svet občine Brežice na 42. seji dne 5. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojni center Brežice«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S ciljem pospeševanja razvoja podjetništva in gospodarskega razvoja območja Občine Brežice (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) s tem odlokom ustanavlja javni zavod Razvojni center Brežice (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
S tem odlokom ustanovitelj določa:
1. ime in sedež zavoda;
2. dejavnost zavoda;
3. organe zavoda;
4. sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda ter vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda;
5. način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
6. pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu ter odgovornost ustanovitelja za obveznosti zavoda;
7. akte zavoda;
8. prehodne in končne določbe.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: Razvojni center Brežice.
Sedež zavoda je v Brežicah, Cesta prvih borcev 3.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Dejavnost zavoda je:
– K/74.140 – Podjetniško in poslovno svetovanje (razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci),
– K/73.201 – Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
– K/74.120 – Računovodske in knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje (razen revizijskih dejavnosti),
– K/74.130 – Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.400 – Ekonomsko propagiranje,
– K/74.831 – Prevajanje,
– K/74.832 – Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/74.833 – Druga splošna tajniška dela,
– K/74.843 – Druge poslovne dejavnosti,
– K/72.300 – Obdelava podatkov,
– K/72.400 – Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
– K/72.600 – Druge računalniške dejavnosti,
– M/80.422 – Drugo izobraževanje, d.n.
IV. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– upravni odbor;
– direktor;
– strokovni svet.
6. člen
Zavod upravlja sedemčlanski upravni odbor s pristojnostmi, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
Člane UO imenujejo:
– občinski svet dva predstavnika,
– župan enega predstavnika,
– upravna enota enega predstavnika,
– območna obrtna zbornica Brežice enega predstavnika,
– konzorcij članov pospeševalne mreže Brežice enega predstavnika,
– občinski odbor Gospodarske zbornice enega predstavnika.
Predsednika UO volijo člani med seboj.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja/izvolitve.
7. člen
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktorja po z zakonom in statutom zavoda določenem postopku imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba znova imenovana za direktorja.
Direktor mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba ustrezne smeri,
– imeti mora organizacijske sposobnosti,
– dve leti delovnih izkušenj,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika (angleščine, nemščine ali francoščine).
8. člen
Strokovni svet je strokovni organ zavoda s pristojnostmi, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA TER VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
9. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda v višini 3,000.000 SIT zagotovi ustanovitelj.
10. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna ustanovitelja na podlagi letnega programa dela;
– s prodajo storitev na trgu;
– iz drugih, zakonsko dopustnih, virov.
VI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI TER NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
11. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
O načinu pokrivanja morebitne izgube zavoda, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev zavoda, odloča na osnovi predloga upravnega odbora pristojni organ ustanovitelja.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
12. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun brez omejitev.
Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno z vsem svojim premoženjem.
VIII. AKTI ZAVODA
13. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejema upravni odbor s soglasjem ustanovitelja, ter druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti upravnega odbora oziroma direktorja zavoda.
Naloge in pristojnosti organov se opredelijo v statutu zavoda.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdalj za obdobje šestih mesecev, imenuje vršilca dolžnosti direktorja, kateri je dolžan ukreniti vse potrebno za vpis zavoda v sodni register ter za začetek dela poslovanja zavoda in opravljanje vseh strokovnih nalog iz tega področja.
Ustanovitelj določi vršilca direktorja s sklepom.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 301-2/98
Brežice, dne 5. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost