Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3479. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Ig, stran 5366.

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Ig na 37. seji dne 16. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Ig
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92) za območje Občine Ig, v nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Ig.
2. člen
Kot prostorske sestavine družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, se na podlagi odloka o uskladitvi družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 40/92), uporabljajo prostorske sestavine dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000.
3. člen
Tekstualni in kartografski deli dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, se za območje Občine Brezovica smiselno uporabljajo v vseh določbah, ki ne veljajo samo za Mestno občino Ljubljana in za občine Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova–Horjul–Polhov Gradec, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice.
4. člen
Dolgoročni plan Občine Ig se spremeni v tekstualnem delu v poglavju 9. “Tabele” tako, da se v točki 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti” črta besedilo za prostorske celote V14 Ig, V15 Iška vas, V16 Tomišelj, V17 Golo, V18 Visoko, V19 Zapotok in nadomesti z besedilom:
“9.6. Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na območju Občine Ig
-----------------------------------------------------------------
Prostorska  Oznaka    Ime območja    Poimenovanje  Vrsta
celota    območja   urejanja     v planu      PIA
urejanja   1986–1998
-----------------------------------------------------------------
V14 Ig    VI14/ 1   Draga                PUP
       VM14/ 1   Majerhof              PUP
       VM14/ 2   Pokopališče Ig           PUP
       VM 14/3   Bencinski servis          PUP
       VM 14/4   Ig                 PUP
       VO 14/1   Ig                 PUP
       VP14/ 1   Ig–KIG               PUP
       VP14/ 2   Ig                 ZN,
                               PUP
       VS14/ 1   Ig                 PUP
       VS14/ 2   Ig                 ZN,
                               PUP
       VS14/ 3   Ig                 ZN
       VS14/ 4   Matena               PUP
       VS14/ 5   Gmajnarji              PUP
       VS14/ 6   Iška loka              PUP
       VS14/ 7   Staje                PUP
       VS14/ 8   Kot        VS 14/8-1 Kot   PUP
       VS14/ 8-2
                      Kot se ukine
       VS14/10   Kremenca              PUP
       VS14/11   Dobravica              PUP
       VS14/12   Podgozd               PUP
       VS 14/13   Sarsko      VS 13/3 Sarsko  PUP
       VS 14/14   Kremenca              PUP
V15
Iška vas   VS15/ 1   Iška vas              PUP
       VS15/ 2   Gornji Ig              PUP
       VS15/ 3   Iška Mala vas            PUP
       VS15/ 4   Iška                PUP
       VS15/ 5   Iška Mala vas            PUP
V16
Tomišelj   VM 16/1   Pokopališče             PUP
       VP16/ 1   Vrbljene              PUP
       VR 16/1   Hipodrom              PUP
       VS16/ 1-1  Tomišelj     VS 16/1 Tomišelj PUP
       VS 16/1-2  Tomišelj              PUP
       VS16/ 2   Brest                PUP
       VS16/ 3- 1  Podkraj               PUP
       VS16/ 3- 2  Podkraj               PUP
       VS 16/3-3  Podkraj      VS 16/3-2 Podkraj PUP
       VS16/ 4-1  Verteh      VS 16/4 Verteh  PUP
       VS 16/4-2  Verteh               PUP
       VS16/ 5   Vrbljene              PUP
       VS16/ 6   Strahomer              PUP
V17 Golo   VS17/ 1   Škrilje               PUP
       VS17/ 2   Gornje Golo             PUP
       VS17/ 3   Dolnje Golo             PUP
       VS17/ 4   Golo                PUP
       VS17/ 5   Hrastje               PUP
       VS17/ 6   Selnik               PUP
       VS17/ 7   Zatlakem              PUP
       VS 17/8   Mali Vrhek             PUP
       VS 17/9   Mali Vrhek             PUP
V18
Visoko    VS18/ 1   Visoko               PUP
       VS18/ 2   Visoko               PUP
       VS18/ 3   Rogatec               PUP
       VS 18/4   Rogatec               PUP
       VS 18/5   Rogatec               PUP
V19
Zapotok   VS19/ 1   Zapotok               PUP
       VS19/ 2   Špikljevica             PUP
       VS19/ 3   Zapotok               PUP
       VS19/ 4   Zapotok               PUP
       VS19/ 5   Zapotok               PUP
       VS19/ 6   Zapotok               PUP
       VS 19/7   Zapotok               PUP
       VS 19/8   Štale                PUP
-----------------------------------------------------------------
5. člen
V skladu s spremembami, navedenimi v 4. členu tega odloka, se spremeni in dopolni: kartografski del dolgoročnega plana Občine Ig v točki 8 “Kartografski del dolgoročnega plana”, ki obravnava:
– karte v merilu 1:50.000 in 1:25.000, na katerih so prikazane planske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti in naselij in
– kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000.
6. člen
Na koncu tabele 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti” (PIA) se črta besedilo:
“Urejanja območij vodotokov ter rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih načrtov” in nadomesti z besedilom:
“Urejanja območij vodotokov ter rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih aktov.
Vrsto izvedbenega akta določi občinska služba za urbanizem glede na vsebino, značaj in obseg posega v prostor.
Če je treba na stavbnih zemljiščih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, uveljaviti javni interes, občinski svet sprejme sklep, da se za območje urejanja izdela prostorski izvedbeni načrt.”
7. člen
Ta odlok je na vpogled pri:
– Občini Ig,
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje in na
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1130
Ig, dne 16. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ig
Janez Cimperman l. r.

AAA Zlata odličnost