Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3468. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju sestavine prostorskega plana Občine Brežice za čistilno napravo v Globokem (ČNGl), stran 5335.

Občinski svet občine Brežice je na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) na 42. seji dne 5. 10. 1998 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju sestavine prostorskega plana Občine Brežice za čistilno napravo v Globokem (ČNGl)
1. člen
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev:
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev za Čistilno napravo Globoko, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave ČNGl ter finančna sredstva, potrebna za njihovo izvedbo.
Ta program določa nosilca strokovnih aktivnosti priprave ČNGl prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo.
2. člen
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev:
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček:
5., 31., 32., 33. in 38. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr) ter 23. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA), kadar se vsebina nanaša na organizacijo dejavnosti v prostoru oziroma se nova poselitev usmerja predvsem v ureditvena območja naselij:
– 34. in 35. člen ZUPr ter 11., 12. in 24. člena NPA, kadar se vsebina nanaša na krajinske zasnove oziroma podrobnejšo razdelavo prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;
– 43. člena ZUPr ter 38. člena NPA, kadar se vsebina nanaša na podrobnejšo določitev prostorske organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je predvidena kompleksna gradnja, prenova ali drugi zahtevnejši posegi. Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem 25. in 39. člena NPA;
3. člen
3. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev:
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice iz 66. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) oziroma zunanji izvajalec in izdelovalec
b) kot koordinator postopka priprave se določi:
– župan Občine Brežice oziroma njegov pooblaščen predstavnik,
– odbor za urbanizem in okolje.
4. člen
4. Viri:
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ČNGl so:
– Ministrstvo za okolje in prostor RS, (Urad RS za prostorsko planiranje, Uprava RS za varstvo narave),
– Ministrstvo za zdravstvo (Zdravstveni inšpektorat),
– Ministrstvo za obrambo (Požarni inšpektorat),
– Ministrstvo za promet in zveze (upravljalec cest),
– Zavod za gozdove RS, Območna enota Brežice,
– Elektro Celje, PE Krško,
– Telekom Slovenije, p.o. PE Telekom Brežice,
– Odbori Občinskega sveta (za kmetijstvo, infrastrukturo, urbanizem in okolje),
– KS Globoko,
– upravljalci javnih infrastrukturnih omrežij.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka posredujejo na podlagi tega programa in poziva koordinatorja, pred začetkom izdelave sprememb in dopolnitev plana za čistilno napravo, svoje strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev planskih aktov upoštevati pri izdelavi in bodo podlaga za usklajevanje v primeru navzkrižnih interesov v prostoru.
Če v roku 30 dni po prejemu tega programa priprave čistilne naprave Globoko, organ ali organizacija ne posreduje svojega odgovora, se tolmači, da ni potrebna zaščita oziroma usklajevanje njegovih interesov v prostoru in zato njegovo sodelovanje v postopku ni potrebno.
5. člen
5. Terminski plan:
– izbira izvajalca na podlagi programa priprave, (izdela se dispozicija) in sklenitev pogodbe (na osnovi finančnih zmožnosti) – 30 dni od objave programa priprave v Uradnem listu RS;
– s pripravo strokovnih podlag za čistilno napravo Globoko se prične v letu 1998;
– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinskemu svetu tri mesece po pridobitvi potrebnih strokovnih podlag;
– Občinski svet občine Brežice sprejme sklep o 30-dnevni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov ČNGl na prvi redni seji po prejemu gradiva;
– sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Brežice in krajevni skupnosti, ki je predmet sprememb plana za območje ČNGl;
– javna razprava se izvede v času trajanja javne razgrnitve na sedežu KS Globoko;
– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov;
– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi pripravljenih odgovorov izdelovalca in poročila Zavoda za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice;
– v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in predlogov izdelovalec na predlog župana in Zavoda za prostorsko načrtovanje in razvoj dopolni osnutek ČNGl oziroma dopolnitev in popravke tistih njihovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi;
– Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj posreduje tako pripravljen osnutek ČNGl na Ministrstvo za okolje in prostor – Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP RS) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije;
– župan Občine Brežice posreduje po sprejetju sklepa Vlade RS o usklajenosti predloga ČNGl oziroma sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po preteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP RS, usklajeni predlog ČNGl na občinski svet s predlogom, da o predmetih sprememb in dopolnitvah občinskih planskih aktov razpravlja in jih lahko sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku.
6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so predvidena proračunska sredstva Občine Brežice in za posamezne strokovne podlage sofinanciranje posameznih investitorjev (ministrstev RS).
7. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 352-124/98-24
Brežice, dne 5. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost