Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3473. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M11 Dolsko, stran 5348.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M11 Dolsko
prečiščeno besedilo
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto M11 Dolsko (Uradni list SRS, št. 3/88-255 in RS, št. 56/92-2618), dopolnjeni v maju 1998 (Uradni list RS, št. 61/98).
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:
MS 11/1      Petelinje–Kamnica
MS 11/2      Dolsko
MS 11/3-1     Laze
MS 11/3-2     Laze
MR 11/1      Sveta Helena
MM 11/1      Sveta Agata
Oznake pretežno kmetijskih K območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki so sestavni del tega odloka.
3. člen
Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto M11 Dolsko, izdelanih leta 1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000. Katastrski načrti v merilu 1:2880 oziroma 1:1000 (Uradni list SRS, št. 3/88) se uporabljajo v delih, ki so skladni s citiranimi spremembami.
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
4. člen
Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo (Uradni list SRS, št. 27/87 in Uradni list RS, št. 27/92 in RS 61/98) veljajo tudi za vsa območja urejanja v planski celoti M11 Dolsko, kolikor ni s posebnimi merili drugače določeno.
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
5. člen
Območje urejanja MS 11/1 Petelinje-Kamnica
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– dograditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi novo trafo postajo,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.
6. člen
Območje urejanja MS 11/2 Dolsko
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– dograditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.
7. člen
Območje urejanja MS 11/3-1 Laze in MS 11/3-2 Laze
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje z lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.
8. člen
Območje urejanja MM 11/1 Sveta Agata
Dovoljena je širitev pokopališča in gradnja funkcionalnih objektov in naprav. Gradbeni posegi so dovoljeni v soglasju s pristojnim zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine.
9. člen
Območje urejanja MR 11/1 Sveta Helena,
– Morfološka enota 8/1
Dopustna je prenova objektov in sprememba namembnosti za potrebe bivanja, turizma in gostinstva.
Morebitne novogradnje in drugi gradbeni posegi v objekte (tudi prizidave) so dopustni le na podlagi smernic pristojnega zavoda za varsvo naravne in kulturne dediščine.
– Morfološka enota 8/2
Dopustna je prenova objektov ali novogradnja za potrebe športa in rekreacije, socialnega skrbstva, bivanja, turizma in gostinstva.
Morebitne novogradnje in drugi gradbeni posegi v objekte (tudi prizidave) so dopustni le na podlagi smernic pristojnega zavoda za varsvo naravne in kulturne dediščine.
IV. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Dol pri Ljubljani,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Moste-Polje,
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00303-7/98
Dol pri Ljubljani, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

AAA Zlata odličnost