Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3481. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Kamnik, stran 5378.

Občinski svet občine Kamnik je na podagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje ze objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in na podlagi 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) na 38. seji dne 30. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Kamnik
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem odlokom je določena vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov ter posegi v prostor in dela, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, potrebna pa je odločba o dovolitvi priglašenih del.
II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR
2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor ter dela se skladno s 1. členom tega odloka štejejo:
1. Vzdrževanje obstoječih objektov, naprav in njihovih delov (zamenjava kritine, dimnika, popravilo ali zamenjava komunalnih napeljav, notranja preureditev kotlarne z zamenjavo kotla ipd.).
2. Odstranitev objekta ali naprave do bruto gradbene površine 30 m2, če s tem niso ogroženi sosednji objekti.
3. Lesene in zidane pritlične drvarnice, lesene vrtne ute, v brežino ali v teren vkopane kleti (lahko zidane, vendar zasute v celoti vsaj s treh stani), garaže za osebna vozila, če ne presegajo bruto gradbene površine 20 m2 in so postavljene v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov.
4. Leseni ali zidani pritlični objekti za rejo malih živali, svinjaki, hlevi za drobnico, zbiralnice za mleko, pesjaki, če ne presegajo bruto gradbene površine 15 m2 in so postavljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov.
5. Tople grede in zaprti rastlinjaki do bruto gradbene površine 40 m2 in lesene lope za vrtno orodje (brez pasovnih temeljev), če ne presegajo bruto gradbene površine 10 m2.
6. Zunanji bazen za individualno uporabo v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov z vkopom v teren do 1,50 m in do bruto gradbene površine 30 m2, ribnik oziroma bazen za vodne biotope v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov do bruto gradbene površine 20 m2, če voda ni odvzeta iz vodotoka in zbiralniki za pitno vodo, kapnico.
7. Stolpni ali koritasti silosi za shranjevanje krme, pšenice, do skupne prostornine 100 m3 v sklopu obstoječega kmečkega gospodarstva in vgraditev sušilne naprave v že obstoječih gospodarskih poslopjih.
8. Leseni kozolci in kozolci z armiranobetonskimi stebri (enojni, dvojni in toplarji), leseni skednji, kašče, lope za shrambo sena, krme, stelje, poljščin, orodja in začasna zavetišča za živino (vse brez bivalnih prostorov in brez pasovnih temeljev) do bruto gradbene površine 40 m2, če so namenjeni kmetijstvu – tudi izven ureditevnih območij naselij za potrebe kmetijstva.
9. Gnojna jama in gnojišče za potrebe kmetijskih gospodarstev v neprepustni izvedbi do velikosti 50 m3 na funkcionalnem zemljišču že obstoječega gospodarskega objekta – hleva, če niso locirane v neposredni bližini stanovanjskih objektov.
10. Gradnja tipskih greznic in tipskih malih čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odplak in odpadnih voda za največ 20 oseb ob že obstoječih objektih in če ni možen priključek na kanalizacijo ter pri tem niso ogroženi podtalni vodni viri in če z zakonom ni določeno drugače.
11. Čebelnjak na točkovnih temeljih (lesen, nepodkleten), z manj kot 20 panji, če v skupni tlorisni površini ne presega 10 m2 in 3,20 m višine prednje kapne lege nad nivojem tal objekta in ob predhodnem mnenju čebelarske družine pripadajočega pašnega katastra – tudi izven ureditvenih območij naselij za potrebe kmetijstva.
12. Postavitev medposestne, vrtne, dvoriščne ograje do višine 1,50 m pod pogojem, da niso grajene iz odpadnih materialov in da so odmaknjene od javnih prometnic skladno s pogoji, ki jih predpiše upravljalec teh prometnic.
13. Lovske preže in ograje (lesene ali žičnate, brez betonskih elementov), ki služijo za zaščito pred divjadjo do višine 2 m, oziroma skladno z mnenjem pristojne lovske družine.
14. Oporni zidovi terena do višine 1,50 m, izjemoma tudi do 2 m, če je podan ustrezni statični izračun, z obveznim odmikom od javnih prometnic v skladu s pogoji, ki jih predpiše upravljalec teh prometnic.
15. Pergole, nadstreški nad dostopom oziroma dovozom v objekte in nadstreški za potrebe parkiranja in garažiranja osebnih avtomobilov, traktorjev s priključki, koles, motorjev, avtomobilskih prikolic, vetrolovi in zunanje stopnice pri individualnih stanovanjskih hišah in gospodarskih poslopjih, če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m2 in so postavljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov. Če je objekt namenjen parkiranju, je potrebno ustrezno izvesti tlake.
16. Namestitev sončnih kolektorjev, sončnih celic, satelitskih anten, markiz, senčnikov, strešnih oken, gradnja dimnika do višine 15 m, vse pri obstoječih objektih.
17. Postavitev zimskih vrtov ob že obstoječih objektih, če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m2.
18. Zasteklitev balkonov, teras pri obstoječih objektih.
Za večstanovanjske objekte in bloke je zahtevano enotno oblikovanje za celotno zgradbo.
19. Tlakovanje in ureditev dvorišč in parkirišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti, če ni potrebna dodatna komunalna ureditev.
20. Ureditev prostora za smetnjake in kolesarnice (stojala za kolesa z nadstrešnico).
21. Postavitev mikrourbane opreme (klopi, igrala, korita za rože in grmovnice), dopolnilna oprema parkov in otroških igrišč ter ureditev otroških igrišč s površino do 40 m2.
22. Začasna postavitev pokritega razstavnega prostora in ureditev sezonskih gostinskih vrtov do bruto gradbene površine 40 m2 in objekti namenjeni začasni turistični in sezonski prodaji ter športnim dejavnostim.
23. Reklamni, obvestilni in podobni panoji, naprave, ki niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove, ograje in samostojni reklamni, obvestilni in podobni panoji, ki so v skladu z odlokom o oglaševanju v Občini Kamnik in skladno s soglasjem lastnika zemljišča ali objekta.
24. Montažne nadstrešnice na že obstoječih avtobusnih postajališčih.
25. Verska obeležja (križi, kapelice, znamenja) do skupne tlorisne površine 6 m2 in višine 4,50 m, spominske plošče, doprsni kipi, umetniška dela, spominska obeležja, vse skladno s soglasjem lastnika zemljišča. Verska in spominska obeležja je možno izvesti tudi izven območij pokopališč.
26. Gradnja in vzdrževanje nekategoriziranih poti skladno s soglasjem lastnikov zemljišč, modernizacija nekategoriziranih cest skladno s soglasjem lastnikov zemljišča in gradnja ter popravila manjših gozdnih vlak na podlagi predhodnega soglasja Zavoda za gozdove in vzdrževanje ter rekonstrukcija javnih cest.
27. Vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob soglasju in skladno s pogoji upravljalca vodotoka, nasipavanje terena na površini do 1 ha in druga manjša zemeljska dela skladno s soglasjem lastnika zemljišča.
28. Drenaže na posameznih zemljiščih do površine 1 ha, namenjene individualni rabi lastnika zemljišča, nemoteče za sosednja zemljišča.
29. Posegi v zvezi z odpravljanjem arhitektonskih ovir za ljudi z omejeno možnostjo gibanja – gradnja klančin, ureditev prostora za dvigalo v obstoječih objektih ali ob njih, vse skladno s soglasjem lastnika zemljišča.
30. Tipski mali rezervoarji za utekočinjeni naftni plin do prostornine 5 m3 na funkcionalnem zemljišču objektov in izvedba priključka plinovodnega omrežja na objekt (tudi pri večstanovanjskih objektih in objektih s poslovno dejavnostjo), razen na območjih, kjer je že zgrajena infrastruktura za oskrbo s plinom. Rezervoarji za kurilno olje do prostornine 5 m3.
III. OMEJITVE
3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– upoštevana mora biti namenska raba zemljišč, ki je določena v prostorskih izvedbenih aktih, razen, če s tem odlokom ni drugače določeno,
– biti morajo skladni z drugimi splošnimi akti občine,
– zaradi postavitve objektov ne smejo biti prizadete pravice in interesi drugih oseb,
– zahtevana je skladnost s zakoni in predpisi s področja varstva okolja in varstva pred požarom,
– upoštevani morajo biti zdravstveni, vodnogospodarski in obrambno tehnični predpisi in zakoni.
4. člen
Splošne omejitve pri postavitvi pomožnih objektov:
– zaradi postavitve objektov ne smejo biti poslabšani pogoji rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi trajni komunalni in drugi priključki na javne komunalne objekte in naprave,
– z odstranitvijo objektov mora biti možna vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje.
5. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve:
– objekti po tem odloku so lahko samo pritlični,
– oblikovno morajo biti objekti prilagojeni že obstoječim objektom,
– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen krajinskim in oblikovnim značilnostim območja,
– nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojeni streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta in barva kritine,
– tipi in materiali ograj naj bodo v naseljih čim bolj enotni (prednost imajo lesene, žične ograje in žive meje),
– objekti ne smejo biti locirani tako, da ovirajo preglednost križišča ali cest,
– objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih upravljalca posameznega komunalnega voda,
– objekti se ne smejo uporabljati in opremljati za bivalne namene,
– odmiki od medposestne meje morajo biti vsaj 3 m, oziroma so lahko manjši skladno s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča,
– predpisani odmiki ne veljajo za objekte iz točk 12., 14. in 22.,
– odmik za objekte iz točke 22. je 0,5 m od medposestne meje, kolikor ni drugačnega dogovora,
– objekti iz točke 12. in 14. so lahko postavljeni brez soglasja somejaša tudi do meje, če s tem ni ovirana normalna uporaba sosednjega zemljišča, v mejo pa s soglasjem somejaša.
6. člen
Posebne omejitve:
– skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov na enem funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta ne sme presegati 40 m2, če s tem odlokom ni drugače določeno,
– k pomožnim objektom iz tega odloka ni možno graditi prizidkov,
– vsi objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana,
– za vse posege pri večstanovanjskih objektih je zahtevano enotno oblikovanje in izbira materialov,
– za posege, ki bodo izvedeni v območjih in na objektih, ki so evidentirani kot kulturni, arheološki, zgodovinski, naravni ali etnološki spomenik, je potrebno pridobiti ustrezno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– za posege, ki bodo izvedeni izven območja zazidljivih površin, je obvezna pridobitev ustreznega mnenja pristojne občinske službe za urejanje prostora.
Objektov in drugih posegov v prostor iz točk 2. do vključno 5., 7. do vključno 11., 13., 24. do vključno 28. ni dovoljeno izvajati v območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti (ZN, UN, LN). Ostali objekti in drugi posegi v prostor se lahko izvajajo tudi v območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti, na glede na to, da to v samih načrtih ni določeno.
IV. PRIGLASITEV DEL
7. člen
Investitor, ki namerava posegati v prostor skladno z določili tega odloka, mora pred pričetkom del, le-ta priglasiti.
Odločbo o dovoljeni priglasitvi del skladno s tem odlokom izda Upravna enota Kamnik. Upravna enota Kamnik pošlje izdano odločbo v vednost pristojni občinski službi za urejanje prostora.
8. člen
Vloga za priglasitev del mora vsebovati:
– kratko tehnično poročilo o nameravanem posegu v prostor (opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, opis materialov in konstrukcije),
– kopijo katastrskega načrta,
– vris predvidenega položaja objekta glede na obstoječi objekt v kopijo katastrskega načrta, oziroma situacijo objekta v ustreznem merilu 1:1000 ali 1:500,
– skico objekta ali idejni projekt (tloris, prerez, značilne fasade – vse v ustreznem merilu 1:100 ali 1:50),
– zemljiškoknjižni izpisek ali dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem naj bi objekt stal ali se poseg izvajal,
– potrebna soglasja skladno s tem odlokom,
– če gre za začasni objekt (sezonska postavitev), datum, do katerega bo ta objekt stal.
Pristojni upravni organ glede na vrsto objekta ali posega v prostor v postopku določi, katera mnenja in soglasja je potrebno pridobiti pred izdajo odločbe.
Kolikor zahtevana soglasja in mnenja niso izdana v zakonitem roku (ne glede na to, ali je zanje zaprosil naročnik ali upravni organ), se šteje, kot da je soglasje ali mnenje pozitivno.
9. člen
Po prejemu zahtevka oziroma popolne vloge iz 7. člena tega odloka mora upravni organ v roku 30 dni izdati odločbo o dovolitvi priglašenih del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.
Investitor ne sme pričeti s priglašenimi deli brez odločbe iz prejšnjega odstavka.
Izdana odločba o dovolitvi priglašenih del izgubi svojo veljavnost, če investitor ne prične s priglašenimi deli v enem letu po prejemu odločbe.
V. NADZOR
10. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcija.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
11. člen
Kot kazenske določbe se smiselno uporabljajo ustrezni členi zakona o urejanju naselij in drugih posegov prostor.
VII. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 34/86) in odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list RS, št. 47/94).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01504-0012/98-6/2
Kamnik, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost