Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3493. Sklep o ustanovitvi in nalogah komisije za spremljanje državnih pomoči, stran 5411.

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97), 1. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97) in na podlagi 5. člena poslovnika Vlade Republike Slovenija (Uradni list RS, št. 13/93) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi in nalogah komisije za spremljanje državnih pomoči
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta sklep ureja dolžnost posredovanja podatkov, ki se nanašajo na državne pomoči, ne glede na njihovo obliko, in ustanovitev in pristojnosti komisije, ki zbira, spremlja in ureja podatke, in izdela inventar vseh državnih pomoči.
2. člen
Državne pomoči po tem sklepu so odhodki in zmanjšani prihodki države, ki predstavljajo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.
II. PRISTOJNOSTI KOMISIJE
3. člen
(1) Komisija vzpostavi način zbiranja in obdelovanja podatkov o državnih pomočeh za pripravo in vodenje inventarja vseh obstoječih državnih pomoči.
(2) Komisija izdaja svetovalna strokovna mnenja v zvezi s posameznimi oblikami državnih pomoči.
(3) Komisija lahko zahteva pojasnila glede podatkov, ki se nanašajo na državne pomoči.
4. člen
(1) V primeru novih državnih pomoči mora predlagatelj pomoči predhodno obvestiti komisijo. Na podlagi obvestila in posredovanih podatkov, komisija izdela svetovalno strokovno mnenje o skladnosti nove pomoči z mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije.
(2) Komisija pošlje mnenje skupaj s predlogom pristojnemu organu.
III. ORGANIZACIJA KOMISIJE
5. člen
(1) Ustanovi se komisija za spremljanje državnih pomoči, ki opravlja naloge, določene s tem sklepom.
(2) Člane komisije in predsednika imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog Kadrovske komisije Vlade Republike Slovenije.
(3) Komisijo sestavljajo predsednik in člani iz ministrstev, v katerih pristojnosti so državne pomoči opredeljene v drugem členu tega sklepa.
(4) Komisija sprejme poslovnik, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije in s katerim podrobneje uredi način dela.
IV. DOLŽNOST POSREDOVANJA PODATKOV
6. člen
(1) Vse institucionalne enote, ki so na podlagi uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 56/98) uvrščene v sektor 3.13-Država, morajo posredovati podatke komisiji, v skladu z določbami tega sklepa in navodili komisije.
(2) Prav tako morajo vse institucionalne enote sektorja Država posredovati podatke o finančnih transferjih, kadar se ti dodelijo po sklepu izvršilnih organov iz sredstev drugih institucionalnih enot izven sektorja Država.
7. člen
O svojem delu komisija vsako polletje poroča Vladi Republike Slovenije.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Tehnična in administrativna opravila za delo komisije zagotavlja Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
9. člen
V roku tridesetih dni po začetku veljavnosti sklepa imenuje Vlada Republike Slovenije člane komisije in njenega predsednika.
10. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 026-17/98-1
Ljubljana, dne 8. oktobra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost