Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3487. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Velike Lašče, stran 5406.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št. 21/96), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96) ter 10. in 16. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Velike Lašče na 38. seji dne 18. septembra 1998 sprejel
O D L O K
o ureditvi zimske službe v Občini Velike Lašče
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizacija ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, kot obvezne gospodarske javne službe na območju Občine Velike Lašče.
2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah: na lokalnih javnih cestah, javnih poteh in površinah za pešce, pločnikih, intervencijskih poteh in drugih podobnih objektih (v nadaljevanju: ceste), ki jo izvajata izvajalec in zavezanec.
Zavezanci po tem odloku so lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki, v več stanovanjskih hišah pa upravniki, če je upravljanje hiše preneseno s pogodbo nanje, v nadaljnjem besedilu zavezanci.
Javne prometne površine so vse kategorizirane in nekategorizirane ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki in javni parkirni prostori.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov,
2. posipanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice,
3. pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin,
4. pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih zelenih površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari,
5. odvoz snega iz avtobusnih postajališč, križišč in prehodov za pešce,
6. čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije in požarno varnost,
7. čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge,
8. odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žlebov,
9. namestitev in vzdrževanje snegobranov na strehah, s katerih se lahko vsuje snežni plaz in je zaradi tega ogrožena varnost občanov in premoženja,
10. ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih odtočnih cevi,
11. čiščenje zasneženih prometnih znakov,
12. obveščanje javnosti o stanju cest,
13. druge naloge, ki omogočajo v zimskem času promet na cestah.
III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
Zimsko službo na območju Občine Velike Lašče opravlja fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec zimske službe) na podlagi podeljene koncesije v skladu z zakonom o gopodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
5. člen
Izvajalca zimske službe na podlagi javnega razpisa v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) izbere Občina Velike Lašče.
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske službe ter Občine Velike Lašče se uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba se sklepa za 5 let in jo je po preteku tega časa možno podaljšati.
6. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 15. oktobra izdelati načrt zimske službe, ki obsega popis vseh površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba in ga predložiti Občini Velike Lašče v potrditev.
Z načrtom zimske službe iz prejšnjega odstavka se določi vrsta, obseg in razpored potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in materiala, način uporabe teh sredstev, zlasti organizacijo pluženja, posipanja in odstranjevanja snega s cest in ostalih javnih površin in prednostni vrstni red posipavanja ter pluženja cest, čiščenja odtokov uličnih požiralnikov, organizacijo stalne dežurne službe, odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor in nadzor nad izvajanjem zimske službe.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
7. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
1. izdela načrt zimske službe in ga predloži v potrditev županu občine,
2. redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zimsko službo,
3. skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli,
4. uvaja ekološko primernejše postopke in materiale za posipavanje,
5. izvaja zimsko službo po potrjenem načrtu zimske službe in načrt prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi,
6. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica,
7. prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko ga zapade 10 cm na cestiščih in 10 cm na pločnikih.
Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojni delavec občinske uprave. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi pristojni delavec občinske uprave, je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v prejšnjem odstavku,
8. organizira 24-urno stalno dežurno službo,
9. izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje,
10. omogoči lastnikom stavb nakup soli za posipavanje.
8. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati naslednje prioritete:
1. prioriteta: šolske in delavske avtobusne proge;
2. prioriteta: ostale pomembne občinske ceste;
3. prioriteta: druge javne poti in javne površine.
9. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnikov tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok 1 m;
– z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok 3 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m. V načrtu zimske službe se določi pločnike, ki jih čisti izvajalec in tiste, ki jih čistijo zavezanci, izvajalec pa kasneje sneg samo odpelje.
Sneg mora biti odstranjen do 6. ure oziroma 24 ur po prenehanju sneženja iz cest po prednostnem vrstnem redu, oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz sedme točke 7. člena tega odloka.
10. člen
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena v celotni dolžini:
– postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem delu (brez dolžine uvoznega in izvoznega radia na postajališču);
– postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se očisti v dolžini 20 m.
Na postajališčih v območjih križišč se sneg odpelje, na ostalih postajališčih pa se sneg ne sme odložiti na pločnikih.
11. člen
Župan na področju zimske službe:
1. potrjuje operativni del zimske službe,
2. spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zimske službe,
3. zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativnem planu za tekoče leto.
IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU ZIMSKIH RAZMER
12. člen
Zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega odloka so dolžni okrog svoje zgradbe, ne glede na to, ali je to javna površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:
1. sproti odstraniti s strehe in žlebov ledene sveče,
2. sproti posipati pločnike za pešce ob poledici,
3. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto;
4. odstraniti novozapadli sneg s pločnikov, parkirnih prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti, ko zapade 10 cm snega;
5. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencije in požarno varnost.
Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti tudi, če pločniki ne potekajo neposredno ob objektu, temveč so med objekti in pločniki funkcionalne površine objektov (zelenice, parkirišča, prehodi ipd).
Za obveznosti iz tega člena ob nezazidanih stavbnih zemljiščih morajo skrbeti lastniki ali najemniki zemljišč.
13. člen
Če pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti 7. in 12. člena tega odloka, odredi odstranitev snega izvajalcu zimske službe na stroške zavezanca. Opravljeno storitev poravna zavezanec.
14. člen
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustreznim materialom.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, smetmi ali drugim posipnim materialom.
Izvajalec lahko organizira prodajo soli in drugih sodobnih posipnih materialov zavezancem iz 12. člena tega odloka.
15. člen
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti je treba odstranjevati ledene sveče.
Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati.
16. člen
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.
V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin.
Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
17. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjugah župan poleg izvajalca zimske službe lahko aktivira Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Velike Lašče. V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame občinski štab za civilno zaščito.
VI. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora.
Pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora opravlja nad izvajanjem del izvajalca po tem odloku:
1. kvalitativni in količinski nadzor;
2. vodi akcije, ko je potrebno odstopiti od načrta zimske službe;
3. daje pobude izvajalcu za izboljšanje organizacije dela.
VII. KAZENSKI DOLOČBI
19. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje izvajalec zimske službe, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem del, če ne izvaja nalog iz 7., 8., 9. in 10. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
20. člen
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek na kraju samem posameznika, če:
– ne izvaja del, ki jih določa 12. člen;
– ne odstrani snega, kot to določa prvi odstavek 16. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek na kraju samem tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1636
Velike Lašče, dne 18. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

AAA Zlata odličnost