Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3466. Program priprave prostorsko izvedbenega akta (PIA) za gospodarski terminal 1 na Obrežju, stran 5332.

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93 ter Uradni list RS, št. 44/97 (v nadaljnjem besedilu: ZVNDPP) in 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 42. seji dne 5. 10. 1998 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorsko izvedbenega akta (PIA) za gospodarski terminal 1 na Obrežju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
1. Predmet in cilj prostorsko izvedbenega akta PIA gospodarski terminal 1 na Obrežju (v nadaljevanju: GTO1)
S tem programom se podrobneje določijo: vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave PIA za gospodarski terminal 1 na Obrežju (v nadaljevanju: GTO1), subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njegovega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opraviti, roki za posamezne faze izdelave PIA ter sredstva (viri), potrebna za njegovo izvedbo.
2. člen
2. Vsebina in obseg prostorsko izvedbenega akta
2.1. Obseg PIA
GTO1 obsega območje, ki je v planskih dokumentih Občine Brežice opredeljeno ob naselju Jesenice na Dolenjskem in naselju Obrežje in je prikazano v sprejetih programskih zasnovah.
Območje je opredeljeno kot pretežno trgovsko-poslovno z delno storitvenimi dejavnostmi vezanimi na mednarodni mejni prehod Obrežje.
GTO1 meji na jugu na lokacijski načrt AC Krška vas – Obrežje za katerega je izdelan program priprave.
2.2. Vsebina PIA
Program priprave se je pričel na pobudo Gospodarsko interesnega združenja Obrežje in lokalne skupnosti.
Za obravnavani prostor se izdelajo usmeritve in pogoji za možne prostorske posege v to območje. Širše območje zajema poleg območja GTO1 tudi vmesni prostor.
PIA se lahko izdela in sprejema po enotnem postopku za vse enote GTO1 ali pa za eno ali več združenih enot (ločeno) posebej.
Prostorski razvoj v vmesnem območju (izven GTO1) se predvidi samo ob pogoju, da bivalni prostor sosednjih stavb ni oviran. V okviru funkcionalnih zemljišč (FZ) pa je potrebno zagotoviti vse potrebno v skladu s pravilniki in normativi. Možne so rekonstrukcije in adaptacije ali nadomestne gradnje v okviru obstoječih gabaritov in obstoječega namena objektov ob predhodni prostorski preverbi (idejni projekti).
PIA mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 4/85).
II. STROKOVNE PODLAGE
3. člen
Glede na poseben pomen in lego obravnavanega območja se bodo izdelale naslednje strokovne podlage in študije:
– idejne zasnove in rešitve za znane programe,
– strokovne podlage (za infrastrukturo, objekte),
– drugo po potrebi.
Vse rešitve morajo biti utemeljene in argumentirane.
Pri izdelavi PIA mora uporabiti in smiselno oziroma mejni prehod upoštevati obstoječe strokovne podlage za lokacijski načrt za AC Krška vas – Obrežje.
Ravno tako se mora pri izvedbi upoštevati obstoječa prometna študija PTI (Ljubljana, 1997).
III. SOGLASODAJALCI
4. člen
V postopku izdelave PIA se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Soglasodajalci morajo v 5 dneh po prejemu vloge posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.
5. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za promet in zveze RS, Direkcija RS za ceste,
– Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško,
– Ministrstvo za zdravstvo RS, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Krško,
– Ministrstvo za okolje in prostor RS, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– Elektro Celje PE Krško,
– KOP Brežice,
– Telekom Novo mesto,
– Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem,
– ostali soglasodajalci, če se v postopku ugotovi, da so njihova soglasja potrebna.
6. člen
Na izdelani osnutek PIA morajo soglasodajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec osnutka PIA upošteval zahteve iz pogojev.
Zaradi spremembe zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti se določijo:
– Center za razvoj posavja in GIZ Obrežje,
– Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice,
– in izbrani zunanji izvajalec oziroma izdelovalec.
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi župan Občine Brežice oziroma njegov pooblaščeni predstavnik in odbor za urbanizem in okolje.
c) Javni razpis za oddajo del ni obvezen, kolikor se PIA ne financira večinoma iz občinskega proračuna.
Naloga nosilca izdelave je:
– priprave in izdelava projektne naloge,
– priprava in izdelava posebnih strokovnih podlag na osnovi programa priprave in projektne naloge,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela PIA v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.
V. TERMINSKI PLAN
7. člen
Izdelava posebnih strokovnih podlag v 30 dneh po potrditvi projektne naloge.
Osnutek PIA se dostavi občinskemu svetu najpozneje v 90 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev.
Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka PIA na prvi seji oziroma najpozneje v roku 30 dni po prejemu gradiva.
V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, je organizirana javna obravnava.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov k osnutku ureditvenega načrta.
Po sprejetju utemeljenih stališč do pripomb na občinskemu svetu, se v roku meseca dopolni PIA v tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi.
Tako dopolnjen predlog PIA se posreduje občinskemu svetu z odlokom v sprejem.
Št. 352-48/96
Brežice, dne 5. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost