Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3452. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev, stran 5305.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
1. člen
Cene proizvodov in storitev, ki so razvrščene po standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96) v podrazredih:
– 41.000  zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
– 90.001  zbiranje in odvoz odpadkov,
– 90.002  dejavnosti deponij, sežiganje
      in drugi načini odstranjevanja trdnih
      odpadkov,
– 90.004  kanalizacije in delovanje čistilnih naprav,
ki so bile oblikovane skladno s predpisi in uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, se določijo kot najvišje.
2. člen
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo proizvode in opravljajo storitve, navedene v 1. členu (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki so v času veljavnosti uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 9/98) z zahtevkom Vladi Republike Slovenije predlagali odreditev višje stopnje povišanja cen, lahko povišajo cene v času veljavnosti te uredbe v skladu s sprejetim sklepom Vlade Republike Slovenije.
3. člen
Zavezanec lahko v primeru, če ugotavlja, da cene, oblikovane na podlagi prejšnjega člena, ne pokrivajo stroškov enostavne reprodukcije z zahtevkom predlaga Vladi Republike Slovenije, da odredi višjo stopnjo povečanja cen.
Zahtevek se vloži na upravno enoto, na območju katere zavezanec opravlja dejavnost. Upravna enota zahtevek, opremljen z mnenjem posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pridobi mnenje župana občine, na območju katere se opravlja dejavnost in pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za odreditev višje stopnje povišanja cen.
Zahtevku morajo biti priloženi naslednji podatki:
– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitve kot javne službe, z navedbo občin na območju katerih se posamezna storitev opravlja,
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega registra,
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov, ter povprečno ceno namenjeno pokrivanju stroškov enostavne reprodukcije, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja teh cen v letih 1996, 1997 in 1998,
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov ter povprečno ceno namenjeno pokrivanju stroškov enostavne reprodukcije, za katero se vlaga zahtevek, z datumom predvidene uveljavitve,
– ceno in elemente te cene po vrstah storitev, ki jo plačajo posamezne vrste porabnikov, to je ceno, ki vključuje tudi razne prispevke in takse,
– pregled fizičnega obsega opravljene posamezne vrste storitve za posamezne vrste porabnikov za leti 1997 in obdobje januar–september 1998,
– predlog prihodkov in stroškov ter njihovo strukturo za storitev, za katero se vlaga zahtevek za leto 1997 in obdobje od januarja do septembra 1998. Pregled stroškov naj zajema naslednje strukturne elemente z obrazložitvijo:
1. neposredni stroški:
– strošek električne energije,
– strošek pogonskega goriva,
– drugi stroški materiala,
– strošek storitev,
– strošek dela,
– neposredni stroški prodaje,
– drugi neposredni stroški;
2. posredni proizvajalni stroški:
– amortizacija,
– investicijsko vzdrževanje,
– drugi posredni proizvajalni stroški;
3. splošni stroški:
– posredni stroški nabave,
– posredni stroški uprave,
– posredni stroški prodaje,
– posredni stroški obresti;
4. dobiček.
– navedbo vseh ostalih storitev, ki jih podjetje opravlja kot gospodarska javna služba,
– bilanco uspeha in bilanco stanja za leti 1996 in 1997 za podjetje kot celoto.
4. člen
Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za pripravo predloga Vladi Republike Slovenije.
Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določa upravna enota, ali Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen.
5. člen
Za storitev dejavnosti kanalizacije in delovanja čistilnih naprav, ki se bo na nekem območju opravljala prvič, se cena lahko oblikuje tako, da ne presega ravni cene, ki je na nekem območju že uporabljena na tržišču za enako storitev in vrsto uporabnika, opravljeno s podobno ali enako tehnologijo.
Najmanj petnajst dni pred uveljavitvijo cene komunalne storitve iz prejšnjega odstavka morajo zavezanci o tem obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvo za okolje in prostor.
Obvestilo mora vsebovati:
– naziv in firmo zavezanca,
– območje, na katerem se bo storitev izvajala,
– mnenje župana občine na območju katere se bo storitev izvajala,
– razčlenitev predvidenih stroškov za opravljeno storitev,
– opis tehnologije opravljanja storitve,
– datum predvidenega pričetka opravljanja storitve,
– raven cene storitve z navedbo primerljive cene za enako storitev, ki se na tržišču že uporablja ter navedbo območja, na katerem se ta storitev opravlja.
Zavezanec lahko prične uporabljati ceno za navedeno storitev po pridobitvi pozitivnega mnenja Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko izda mnenje le na podlagi predhodno pridobljenega mnenja Ministrstva za okolje in prostor.
6. člen
Zavezanec, ki opravlja storitve dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov in dejavnosti deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih odpadkov lahko oblikuje cene storitve na način, kot to določajo predpisani standardi in navodilo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: metodologija).
Tako oblikovano ceno zavezanec posreduje občini, na območju katere opravlja storitev navedene dejavnosti. Občina tako oblikovan predlog cene posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj bo na podlagi predhodno pridobljenega mnenja strokovne medresorske komisije, imenovane s strani državnih sekretarjev, pristojnih za področje nadzora cen in za področje gospodarskih javnih služb varstva okolja, posredovalo mnenje k predlagani ceni.
Ceno storitve bo občina lahko oblikovala in uporabljala na način, kot bo navedeno v mnenju Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj.
7. člen
Predlogu občine, navedenemu v predhodnem členu, morajo biti priloženi naslednji podatki:
– pogodba o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– opis obstoječega načina in obsega opravljanja storitev dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov in dejavnosti deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih odpadkov na območju občine,
– cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter poprečno ceno izraženo v kg ali m3, ki se uporablja na dan vložitve predloga,
– letni fizični obseg opravljene storitve, izražen v kg ali m3 za leti 1997 in 1998 ter načrtovan obseg za leto 1998,
– izračun in obrazložitev kalkulativnih elementov poprečne lastne cene na način, kot ga predvideva 4. člen metodologije na dan vložitve predloga. Izračun naj zajema elemente dejanskih stroškov za leto 1997, ter za leti 1998 in 1999 po dejanskih in ocenjenih stroških, odvisno od datuma vložitve predloga,
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov z ozirom na predlagano poprečno lastno ceno, upoštevajoč letni fizični obseg opravljene storitve po vrstah uporabnikov,
– program predvidenih investicijskih del na področju dejavnosti, kolikor je ta načrtovan ali se že izvaja. V tem primeru je potrebno prikazati tudi izračun kalkulativnih elementov poprečne upravičene cene.
8. člen
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva na željo strokovne komisije tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za pripravo ustreznega mnenja.
9. člen
Ta uredba začne veljati 10. oktobra 1998.
Št. 383-01/98-3
Ljubljana, dne 8. oktobra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost