Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3404. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrepolje, stran 5274.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je občinski svet na 47. seji dne 30. 9. 1998 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrepolje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Dobrepolje.
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini.
3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– vrtci in osnovne šole.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se zagotavljajo javna sredstva iz občinskega proračuna za naslednje vsebine:
a) šport v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja:
– predšolska mladina,
– osnovnošolska mladina.
b) šport v društvih:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– interesna športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športno rekreacija,
c) šport invalidov
d) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
e) promocijska dejavnost
f) priznanja športnikom in športnim delavcem.
5. člen
Poleg sofinanciranja športnih programov, navedenih v 5. členu pravilnika, se zagotavljajo še sredstva za delovanje strokovne službe in organov Zveze športnih organizacij Dobrepolje, ki povezuje oziroma usklajuje programe izvajalcev športa v občini.
Medsebojne pravice in obveznosti med občino in Zvezo športnih organizacij Dobrepolje, ki izhajajo iz prvega odstavka tega člena, se uredijo s pogodbo.
6. člen
Župan Občine Dobrepolje vsako leto izvede javni razpis za sredstva namenjena športu. ZŠO Dobrepolje zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov.
7. člen
Vrednost sofinanciranih športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov po pogojih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih programih se določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej. Do sprejetja proračuna za tekoče leto se programi sofinancirajo na podlagi vrednosti točke za preteklo leto.
8. člen
Občina sklene pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov. Pogodbe opredeljujejo način nadzora nad porabo sredstev in realizacijo programov.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, o izvedbi programov športa predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost