Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3412. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kidričevo, stran 5278.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 29. 9. 1998 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kidričevo
1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kidričevo.
2
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3
Organizacijo volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4
Za delne povrnitve stroškov volilne kampanje so opravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60,00 tolarjev za dobljen glas le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
5
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Kidričevo v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/98-17-89
Kidričevo, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.

AAA Zlata odličnost