Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

38. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o vzajemni odpravi vizumov (BLAOV), stran 263.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O VZAJEMNI ODPRAVI VIZUMOV (BLAOV)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o vzajemni odpravi vizumov (BLAOV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. septembra 1998.
Št. 001-22-80/98
Ljubljana, dne 2. oktobra 1998
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O VZAJEMNI ODPRAVI VIZUMOV (BLAOV)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o vzajemni odpravi vizumov, podpisan v Ljubljani dne 5. marca 1998.
2. člen
Sporazum se v izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE
O VZAJEMNI ODPRAVI VIZUMOV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Latvije (v nadaljevanju pogodbenici),
sta se v želji, da olajšata potovanja in razvijata prijateljske odnose med državama,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Državljani vsake pogodbenice, ki imajo veljavne potne listine, določene v prilogi k temu sporazumu, lahko vstopijo na ozemlje druge pogodbenice na vsakem za to določenem mejnem prehodu in tam bivajo manj kot devetdeset dni v enem koledarskem letu, ne da bi jim bilo treba pridobiti vizum.
2. člen
Državljani vsake pogodbenice, ki želijo vstopiti na ozemlje druge pogodbenice za obdobje, daljše od devetdeset dni v enem koledarskem letu, ali z namenom zaposlitve, si morajo pridobiti potrebno dovoljenje pristojnih organov druge pogodbenice.
3. člen
1. Državljani vsake pogodbenice, ki imajo veljavne diplomatske ali službene potne listine, ki izpolnjujejo uradne dolžnosti kot člani diplomatskega ali konzularnega predstavništva na ozemlju druge pogodbenice, so oproščeni vizumov za vstop in bivanje med opravljanjem svojih dolžnosti.
2. Iste določbe se uporabijo tudi za družinske člane oseb, ki so omenjene v prvem odstavku tega člena, če imajo veljavne diplomatske ali službene potne liste.
4. člen
Ta sporazum ne odvezuje državljanov vsake pogodbenice obveznosti, da spoštujejo veljavne zakone in predpise druge pogodbenice.
5. člen
Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da nezaželenim osebam zavrne pravico do vstopa ali bivanja v državi.
6. člen
Organi vsake pogodbenice brez formalnosti sprejmejo nazaj na svoje ozemlje svoje državljane.
7. člen
1. Pogodbenici si izmenjata vzorce svojih veljavnih potnih listin po diplomatski poti najmanj 30 dni pred začetkom veljavnosti tega sporazuma.
2. Če ena od pogodbenic spremeni svoje potne listine ali uvede nove potne listine po začetku veljavnosti tega sporazuma, pošlje drugi pogodbenici po diplomatski poti vzorce teh listin najmanj 30 dni pred njihovo uvedbo.
8. člen
Vsaka pogodbenica lahko iz razlogov javnega reda ali državne varnosti začasno preneha izvajati predhodne določbe v celoti ali deloma, razen 6. člena. Tako prenehanje izvajanja se mora nemudoma sporočiti drugi pogodbenici po diplomatski poti.
9. člen
Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko kadar koli odpove s predhodnim 30 dnevnim pisnim obvestilom po diplomatski poti.
10. člen
Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnje od not, s katerima se pogodbenici medsebojno obvestita o izpolnitvi vseh notranjepravnih zahtev, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.
Sestavljeno v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 5. marca 1998 v slovenskem, latvijskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi je odločilno angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Boris Frlec l. r.
Za Vlado
Republike Latvije
Valdis Birkavs l. r.
P R I L O G A
k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o vzajemni odpravi vizumov
Potne listine Republike Slovenije so:
– diplomatski potni list,
– službeni potni list,
– navadni potni list,
– pomorska knjižica,
– potni list za vrnitev.
Potne listine Republike Latvije so:
– diplomatski potni list,
– navadni potni list,
– pomorska knjižica,
– potrdilo za vrnitev.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA ON THE MUTUAL ABOLITION OF VISA REQUIREMENTS
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Latvia (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”),
desiring to facilitate travels and to develop friendly relations between the two countries,
have agreed as follows:
Article 1
Nationals of either Contracting Party holding valid travel documents, as specified in the Annex to the present Agreement, shall be free to enter the territory of the other Contracting Party at any authorised border-crossing point and to stay there for a period not exceeding ninety days during one calendar year without being required to obtain a visa.
Article 2
Nationals of either Contracting Party, who wish to enter the territory of the other Contracting Party, for a period exceeding ninety days during one calendar year or for the purpose of employment shall obtain the necessary authorisation from the competent authorities of the other Contracting Party.
Article 3
1. Nationals of either Contracting Party holding valid diplomatic or service passports exercising official functions in the territory of the other Contracting Party as members of a diplomatic or consular mission shall be exempted from visa requirements for entry and stay there for the period of their assignment.
2. The same arrangements shall be applied to family members of persons mentioned in paragraph 1 of the present Article, provided they are holders of valid diplomatic or service passports.
Article 4
The present Agreement does not release the nationals of either Contracting Party from the obligation to respect the laws and regulations of the other Contracting Party.
Article 5
Either Contracting Party reserves the right to refuse permission to enter or stay in the country to persons considered undesirable.
Article 6
The authorities of either Contracting Party undertake to readmit without formality, into its territory, any of its nationals.
Article 7
1. The Contracting Parties shall exchange the specimens of their valid travel documents through diplomatic channels not later than 30 days before the entry into force of the present Agreement.
2. If either Contracting Party modifies its travel documents or introduces any new travel documents after entry into force of the present Agreement, it shall provide the other Contracting Party with the specimens of such documents through diplomatic channels at least 30 days before they are introduced.
Article 8
Either Contracting Party may temporarily suspend the foregoing provisions in whole or in part, except Article 6 thereof, for reasons of public order or national security. Such suspension shall be notified immediately to the other Contracting Party through diplomatic channels.
Article 9
The present Agreement is concluded for an indefinite period. Either Contracting Party may terminate it at any moment with a thirty days previous notice in writing through diplomatic channels.
Article 10
The present Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the latter note by which the Contracting Parties notify each other of the fulfilment of all internal legal requirements necessary for its entry into force.
Done in duplicate at Ljubljana on 5 March 1998 in Slovenian, Latvian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any difference in its interpretation, the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic of Slovenia
Boris Frlec (s)
For the Government
of the Republic of Latvia
Valdis Birkavs (s)
A N N E X
to the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Latvia on the mutual abolition of visa requirements
The travel documents of the Republic of Slovenia shall be as follows:
– diplomatic passport;
– service passport;
– ordinary passport;
– seaman’s book;
– emergency passport.
The travel documents of the Republic of Latvia shall be as follows:
– diplomatic passport;
– ordinary passport;
– seaman’s book;
– return certificate.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 213-03/98-26/1
Ljubljana, dne 24. septembra 1998
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo izvirnika v latvijskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost