Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3409. Odlok o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta občine Kamnik, stran 5277.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) je Občinski svet občine Kamnik na 38. seji dne 30. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta občine Kamnik
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok ureja vprašanja o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za Občinski svet občine Kamnik.
II. POVRAČILO STROŠKOV
2. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 20 tolarjev za vsak dobljeni glas, če je za njihovega kandidata oziroma zanj glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Organizatorja, katerih kandidata sta kandidirala v drugem krogu glasovanja, oziroma kandidata sta upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov drugega kroga glasovanja.
4. člen
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila, ki ga morajo organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana dostaviti občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta ali kampanje za župana oziroma kandidat za župana mora v šestdesetih dneh po dnevu glasovanja poslati občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o virih sredstev in načinu njihove porabe ter vse podatke iz 19. člena zakona o volilni kampanji (v nadaljnjem besedilu: ZVoLK-A).
6. člen
Po sklepu občinskega sveta se organizatorju volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta ali za volitve župana oziroma kandidatom volilni stroški na njegovo zahtevo povrnejo iz občinskega proračuna najkasneje v treh mesecih po predložitvi poročila o financiranju volilne kampanje, predloženega v skladu s 5. členom tega odloka.
7. člen
Organizator volilne kampanje, ki ni politična stranka, mora morebitni presežek zbranih sredstev nameniti v humanitarne namene.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
Vsi zneski iz tega odloka, ki določajo višino povrnitve stroškov za volilno kampanjo, se za vsake volitve revalorizirajo v skladu z 32. členom ZVoLK-A.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01504-29/98
Kamnik, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost