Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

39. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o ponovnem sprejemu oseb (BLAPSO), stran 266.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O PONOVNEM SPREJEMU OSEB (BLAPSO)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o ponovnem sprejemu oseb (BLAPSO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. septembra 1998.
Št. 001-22-81/98
Ljubljana, dne 2. oktobra 1998
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O PONOVNEM SPREJEMU OSEB (BLAPSO)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o ponovnem sprejemu oseb, podpisan v Ljubljani dne 5. marca 1998.
2. člen
Sporazum se v izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O PONOVNEM SPREJEMU OSEB
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Latvije (v nadaljnjem besedilu pogodbenici)
sta se z željo, da v duhu dobrega sodelovanja na podlagi vzajemnosti olajšata ponoven sprejem oseb, katerih vstop v državo in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim pravom,
dogovorili naslednje:
I. PONOVEN SPREJEM DRŽAVLJANOV POGODBENIC
1. člen
(1) Vsaka pogodbenica mora na zahtevo druge pogodbenice in brez formalnosti ponovno sprejeti na svoje ozemlje vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju pogodbenice prosilke, če se ugotovi ali utemeljeno domneva, da ima ta oseba državljanstvo zaprošene pogodbenice. Enako velja za osebe, ki jim je bilo, odkar so vstopile na ozemlje pogodbenice prosilke, odvzeto državljanstvo zaprošene pogodbenice, in niso dobile državljanstva nobene države.
(2) Državljanstvo se lahko ugotavlja ali utemeljeno domneva na podlagi potrdila o državljanstvu, potnega lista ali osebne izkaznice, tudi če so bili ti dokumenti izdani nepravilno ali če je njihova veljavnost potekla pred manj kot tremi leti. Državljanstvo se lahko domneva tudi na podlagi drugih podatkov.
(3) Pogodbenica prosilka mora osebo pod istimi pogoji ponovno sprejeti, tudi če se z nadaljnjim preverjanjem ugotovi, da oseba v trenutku, ko je zapustila ozemlje pogodbenice prosilke, ni imela državljanstva zaprošene pogodbenice in zato določbe 2. člena tega sporazuma za to osebo ne veljajo.
II. PONOVEN SPREJEM DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV IN OSEB BREZ DRŽAVLJANSTVA
2. člen
(1) Vsaka pogodbenica mora na zahtevo druge pogodbenice in brez formalnosti ponovno sprejeti državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju pogodbenice prosilke, če se ugotovi, da je taka oseba vstopila na ozemlje pogodbenice prosilke neposredno po bivanju na ozemlju zaprošene pogodbenice ali potovanju čezenj.
(2) Vsaka pogodbenica mora na zahtevo druge pogodbenice in brez formalnosti ponovno sprejeti državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju pogodbenice prosilke, če ima taka oseba veljaven vizum, razen neuporabljenega tranzitnega vizuma, ali kako drugo veljavno dovoljenje za bivanje, ki ga je izdala zaprošena pogodbenica.
3. člen
Obveznost ponovnega sprejema, predpisana v 2. členu, ne velja, kadar gre za:
a) državljane tretjih držav, ki imajo skupno mejo s pogodbenico prosilko;
b) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so po zapustitvi ozemlja zaprošene pogodbenice ali po vstopu na ozemlje pogodbenice prosilke od slednje dobili vizum ali dovoljenje za bivanje;
c) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so zadnjih šest mesecev bivali na ozemlju pogodbenice prosilke;
d) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jim je pogodbenica prosilka priznala bodisi status begunca na podlagi določil Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951 in določb Newyorškega protokola o statusu beguncev z dne 31. januarja 1967, ali status osebe brez državljanstva na podlagi Newyorške konvencije o statusu oseb brez državljanstva z dne 28. septembra 1954;
e) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jih je zaprošena pogodbenica dejansko vrnila v njihovo matično državo ali v kako tretjo državo.
4. člen
Pogodbenica prosilka soglaša s ponovnim sprejemom na svoje ozemlje tistih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, za katere bi zaprošena pogodbenica po ustreznem preverjanju ugotovila, da v času odhoda z ozemlja pogodbenice prosilke ne ustrezajo določbam 2. in 3. člena tega sporazuma.
III. POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA
5. člen
(1) Zaprošena pogodbenica je dolžna brez odlašanja oziroma najkasneje v petnajstih dneh pisno odgovoriti na prošnjo za ponoven sprejem. Vsako zavrnitev ponovnega sprejema je treba utemeljiti.
(2) Zaprošena pogodbenica mora najpozneje v enem mesecu ponovno sprejeti osebo, za katero je bil potrjen ponoven sprejem. To obdobje se lahko podaljša na zahtevo pogodbenice prosilke.
6. člen
Zaprošena pogodbenica mora pogodbenici prosilki izdati potrdilo o ponovnem sprejemu, vključno z identifikacijskimi podatki osebe, za katero se zahteva ponoven sprejem, in z morebitnimi dokumenti take osebe.
7. člen
Pogodbenica prosilka krije stroške prevoza oseb, ki jih je treba ponovno sprejeti, do meje zaprošene pogodbenice, kot tudi, po potrebi, stroške prevoza oseb ob vračanju nazaj v pogodbenico prosilko.
IV. TRANZIT V PRIMERU ZAVRNITVE
8. člen
(1) Vsaka pogodbenica na zahtevo druge pogodbenice dovoli vstop na svoje ozemlje in tranzit čezenj državljanom tretjih držav ali osebam brez državljanstva, ki jih je pogodbenica prosilka zavrnila na meji. Tranzit se lahko opravi po cesti, železnici ali z letalom.
(2) Pogodbenica prosilka prevzame polno odgovornost za nadaljevanje potovanja take osebe v namembno državo in bo tako osebo ponovno sprejela, če se ukrep zavrnitve iz kateregakoli razloga ne bi mogel izvesti.
(3) Pogodbenica prosilka zaprošeni pogodbenici potrdi, da ima oseba, za katero je bil odobren tranzit, dokument za prevoz v namembno državo.
9. člen
(1) Pogodbenica, ki je uporabila ukrep izgona, mora obvestiti zaprošeno pogodbenico, ali zavrnjena oseba potrebuje spremstvo. Zaprošena pogodbenica se v zvezi s tranzitom lahko:
– odloči, da bo sama določila spremstvo;
– odloči, da bo določila spremstvo skupaj s pogodbenico, ki je uporabila ukrep izgona.
(2) Če se tranzit opravi z letalsko družbo pogodbenice, ki je uporabila ukrep izgona, in s policijskim spremstvom, to lahko opravi pogodbenica sama, pod pogojem, da ne zapustijo mednarodnega pasu na letališču zaprošene pogodbenice.
(3) Če se tranzit opravi z letalsko družbo zaprošene pogodbenice in s policijskim spremstvom, tedaj to opravi zaprošena pogodbenica pod pogojem, da pogodbenica, ki je uporabila ukrep izgona, krije vse nastale stroške.
(4) Če se mora tranzit izjemoma opraviti po cesti ali železnici, se pogodbenici dogovorita o nujnosti in izvedbi spremstva.
10. člen
Zahtevo za tranzit si neposredno izmenjata pristojna organa pogodbenic. Zahteva mora vsebovati vse podatke o istovetnosti in državljanstvu osebe, datum potovanja, čas in kraj prihoda v tranzitno državo ter čas in kraj odhoda iz nje v namembno državo, vključno z vsemi podatki uradnih oseb, če spremljajo tako osebo.
11. člen
Tranzit se lahko zavrne, če osebi v njeni namembni državi grozi kazenski pregon zaradi njene rase, veroizpovedi, narodnosti ali pripadnosti določeni družbeni skupini ali zaradi njenega političnega prepričanja.
12. člen
Pogodbenica prosilka mora kriti vse stroške tranzita kot tudi vse stroške, ki bi nastali pri vračanju.
V. SPLOŠNE DOLOČBE
13. člen
Pogodbenici bosta po diplomatski poti določili:
– letališča, ki se bodo uporabljala za ponoven sprejem ali za vstop oseb, ki so v tranzitu;
– državne organe, odgovorne za obravnavo prošenj za ponoven sprejem ali tranzit.
14. člen
Če je treba za izvajanje tega sporazuma sporočati osebne podatke, naj taka informacija vsebuje le:
a) podatke o osebi, ki bo premeščena, in če je to potrebno, še o njenih družinskih članih, kot so priimek, ime, vsako prejšnje ime, vzdevek ali psevdonim, alias, datum in kraj rojstva, spol, sedanje in vsa prejšnja državljanstva;
b) potni list, potni dokument, prepustnica ali kakršenkoli drug identifikacijski dokument;
c) ostale podatke, potrebne za identifikacijo osebe, ki bo premeščena;
d) načrt potovanja, in
e) dovoljenje za vstop v državo, ki ga je izdala ena od pogodbenih držav ali tretja država, njihove opise.
15. člen
(1) Določbe tega sporazuma ne posegajo v obveznosti ponovnega sprejemanja ali vračanja tujih državljanov, ki izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov veljavnih za pogodbenici.
(2) Določbe tega sporazuma ne preprečujejo uporabe določb Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, dopolnjene z Newyorškim protokolom o statusu beguncev z dne 31. januarja 1967, in Newyorške konvencije o statusu oseb brez državljanstva z dne 28. septembra 1954.
(3) Določila tega sporazuma ne preprečujejo uporabe določb Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin z dne 4. novembra 1950.
16. člen
(1) Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa in začne veljati z dnem prejema kasnejše od not, s katerima se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o izpolnitvi vseh notranjepravnih postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.
(2) Vsaka pogodbenica lahko začasno v celoti ali deloma preneha izvajati sporazum, z izjemo 2. člena tega sporazuma, zaradi razlogov državne varnosti, javnega reda ali javnega zdravja ljudi z uradnim obvestilom drugi državi pogodbenici. Prenehanje izvajanja sporazuma prične veljati takoj.
(3) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka od pogodbenic lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi državi pogodbenici. Odpoved sporazuma začne veljati prvi dan drugega meseca po mesecu, v katerem je druga država prejela uradno obvestilo.
Da bi to potrdila, sta predstavnika pogodbenic, pravilno pooblaščena v ta namen, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 5. marca 1998 v dveh izvirnikih v slovenskem, latvijskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri besedila enako verodostojna. Ob sporu ali razlikah v razlagi tega sporazuma prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Boris Frlec l. r.
Za Vlado
Republike Latvije
Valdis Birkavs l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA ON READMISSION OF PERSONS
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Latvia (hereinafter referred to as the Contracting Parties),
with a desire to facilitate, in the spirit of good co-operation and on the mutual basis, the readmission of persons, whose entry into and/or residence in a country are contrary to the national law,
have agreed as follows:
I. READMISSION OF THE NATIONALS OF THE CONTRACTING PARTIES
Article 1
(1) Each Contracting Party shall, upon request of the other Contracting Party and without any formalities, readmit to its territory any person, who does not, or does not any more, comply with the conditions for entry or stay, applicable in the territory of the requesting Contracting Party, if it is ascertained or validly presumed that such person has the nationality of the requested Contracting Party. The same shall apply to persons who have been deprived of the nationality of the requested Contracting Party since entering the territory of the requesting Contracting Party, without acquiring the nationality of any state.
(2) The nationality may be ascertained or presumed on the basis of a certificate of nationality, a passport or an identity card, even if such documents were issued incorrectly or if they expired not more than three years ago. The nationality may be validly presumed also on the basis of other data.
(3) The requesting Contracting Party shall, under the same conditions, readmit a person again, if it has been ascertained through further verifications that the person did not have the nationality of the requested Contracting Party and the provisions of Article 2 of this Agreement cannot be applied to him/her.
II. READMISSION OF NATIONALS OF THIRD STATES AND STATELESS PERSONS
Article 2
(1) Each Contracting Party shall readmit to its territory, upon a request of the other Contracting Party and without any formalities, a national of a third state or a stateless person who does not, or does not any more, comply with the conditions for entry or residence applicable in the territory of the requesting Contracting Party, if it was ascertained that such person had entered the territory of the Contracting Party directly after having sojourned in or travelled through the territory of the requested Contracting Party.
(2) Each Contracting Party shall, upon a request of the other Contracting Party and without any formalities, readmit a national of a third state or a stateless person who does not, or does not any more, comply with the conditions for entry or residence applicable in the territory of the requesting Contracting Party, if such person has a valid visa, except from unused transit visa, or any other valid residential permit, issued by the requested Contracting Party.
Article 3
The obligation of readmission as provided in Article 2, shall not exist in case of:
a) nationals of third states, that have a common state border with the State of the requesting Contracting Party;
b) nationals of third states or stateless persons who obtained, after they left the territory of the requested Contracting Party or after they entered the territory of the requesting Contracting Party, a visa or residential permit from the latter;
c) nationals of third states or stateless persons who have resided in the territory of the requesting Contracting Party for the last six months;
d) nationals of third states or stateless persons who were recognised by the requesting Contracting Party either the status of refugee on the basis of the provisions of the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of July 28, 1951 and the provisions of the New York Protocol relating to the Status of Refugees of January 31, 1967, or the status of stateless person on the basis of the New York Convention relating to the Status of Stateless Persons of September 28, 1954;
e) nationals of third states or stateless persons, actually returned by the requested Contracting Party to their state of origin or to any other third state.
Article 4
The requesting Contracting Party agrees to accept to its territory those nationals of third states or stateless persons for whom it would be ascertained, after adequate verification carried out by the requested Contracting Party, that they do not comply with the clauses under Articles 2 and 3 of the present Agreement at the time of their departure from the territory of the requesting Contracting Party.
III. READMISSION PROCEDURE
Article 5
(1) The requested Contracting Party is obliged to answer the request for readmission in writing without delay, and in any case within a maximum of fifteen days. Any refusal of the readmission shall be founded.
(2) The requested Contracting Party shall, within one month at the latest, readmit a person whose readmission was confirmed. This period may be extended upon request by the requesting Contracting Party.
Article 6
The requested Contracting Party shall issue a confirmation of readmission to the requesting Contracting State, including the identity data of the person whose readmission was requested, and any possible documents of such person.
Article 7
The requesting Contracting Party shall cover the expenses of transportation of persons to be readmitted as far as to the border of the requested Contracting Party as well as, where necessary, the costs arising from return transport.
IV. TRANSIT IN CASE OF REJECTION
Article 8
(1) Each Contracting Party will allow, upon request from the other Contracting Party, entry into and transit through its territory to nationals of third states or stateless persons who were rejected by the requesting Contracting Party at the border. The transit may be carried out by road, railway or air transport.
(2) The requesting Contracting Party shall take full responsibility for the continuation of the travel of such person to the country of destination and will readmit such person, if the measure of rejection cannot be carried out for any reason.
(3) The requesting Contracting Party will confirm to the requested Contracting Party, that the person for whom the transit was approved, has a document for the transportation to the State of destination.
Article 9
(1) The Contracting Party that implemented the measure of expulsion, shall inform the requested Contracting Party in case the rejected person needs an escort. The requested Contracting Party may, in connection with the transit:
– decide to appoint its own escort;
– decide to appoint escort in coordination with the Contracting Party that implemented the measure of expulsion.
(2) If the transit is performed by an airline company of the Contracting Party that applied the measure of expulsion, and with a police escort, this can be done by the Contracting Party alone, under the condition that they do not leave the international zone at the airport of the requested Contracting Party.
(3) If the transit is performed by an airline company of the requested Contracting Party and with a police escort, this will be provided for by the requested Contracting Party under the condition, that the Contracting Party that applied the measure of expulsion covers all the expenses that may occur.
(4) If a transit must be, exceptionally, done by road or railway, the Contracting Parties shall agree about the necessity and modality of the escort.
Article 10
The request for the transit shall be exchanged directly between the competent authorities of the Contracting Parties. The request should contain all data pertaining to the identity and nationality of the person, the date of travel, the time and place of the arrival to the transit state as well as the time and place of the departure from it to the state of destination and including all data of the officials, if they accompany such a person.
Article 11
The transit may be rejected if the person is to be prosecuted in his/her destination state because of his/her race, religion, ethnicity or membership of a certain social group or because of his/her political opinion.
Article 12
The requesting Contracting Party shall cover all the expenses of the transit, as well as any expenses which may occur in case of return.
V. GENERAL CLAUSES
Article 13
The Contracting Parties shall define through the diplomatic channels:
– the airports, that may be used for the readmission or for entry of persons in transit;
– the state authorities responsible for dealing with applications for readmission or transit.
Article 14
Insofar as personal data have to be communicated in order to implement this Agreement, such information may concern only the following:
a) particulars of the person to be transferred and, when necessary, of his family members, such as surname, given name, any previous name, nickname or pseudonym, alias, date and place of birth, sex, current and any previous nationality;
b) passport, travel document, laissez-passer or other identity document;
c) other details needed to identify the person to be transferred;
d) itineraries, and
e) entry permits issued by one of the Contracting Parties or a third state, their descriptions.
Article 15
(1) The provisions of the present Agreement shall not interfere with any obligations of readmission or return of foreign nationals which derive from other international agreements in force for the Contracting Parties.
(2) The provisions of the present Agreement shall not prevent the application of the provisions of the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of July 28, 1951, complemented by the New York Protocol relating to the Status of Refugees of January 31, 1967 and the New York Convention relating to the Status of Stateless Persons of September 28, 1954.
(3) The provisions of the present Agreement shall not prevent the application of the provisions of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of November 4, 1950.
Article 16
(1) This Agreement shall apply provisionaly from the date of its signature and shall enter into force on the date of the receipt of the latter note by which the Contracting Parties notify each other of the fulfilment of all internal legal requirements necessary for its entry into force.
(2) Each Contracting Party may temporarily suspend the implementation, in whole or in part, with the exception of Article 2 of this Agreement for reasons of state security, public order or public health by notification to the other Contracting Party. The suspension may enter into force immediately.
(3) This Agreement is concluded for an indefinite period. Each Contracting Party may terminate this Agreement by notification to the other Contracting Party. The termination shall become effective on the first day of the second month following the month in which the notification was received by the other Contracting Party.
In confirmation of the above, the representatives of both Contracting Parties, duly authorised for this purpose, have signed the present Agreement.
Done at Ljubljana on the 5 th day of March 1998 in two originals in Slovenian, Latvian and English languages, all three texts being equally authentic. In case of any dispute or difference in the interpretation of the present Agreement, the English text shall prevail.
On behalf of the Governmen t
of the Republic of Slovenia
Boris Frlec (s)
On behalf of the Government
of the Republic of Latvia
Valdis Birkavs (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 213-04/98-22/1
Ljubljana, dne 24. septembra 1998
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo izvirnika v latvijskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost