Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2610. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2612. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Mednarodni pomorski organizaciji (IMO)
2613. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
2614. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kooperativni republiki Gvajani
2615. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kostariki
2616. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Panami
2617. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Karibski skupnosti (CARICOM)
2618. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih mehiških državah
2619. Ukaz o odpoklicu stalnega opazovalca Republike Slovenije pri Organizaciji ameriških držav

Pozivi

2611. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika Ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2620. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 300. obletnici Škofjeloškega pasijona
2621. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Laharna 2 v občini Cerkno
2622. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica I/2 v občini Sežana
2623. Uredba o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
2624. Uredba o spremembi Uredbe o nacionalnem radonskem programu
2625. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2626. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10

Odloki

2688. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
2689. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

MINISTRSTVA

2627. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
2628. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma
2629. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2630. Odredba o spremembi Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka

BANKA SLOVENIJE

2631. Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
2632. Sklep o uporabi Smernic o zmanjševanju kreditnega tveganja za institucije, ki uporabljajo pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen (IRB) z lastnimi ocenami izgube ob neplačilu (LGD)
2633. Sklep o uporabi Smernic o obravnavi strukturnih valutnih pozicij na podlagi člena 352(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR)

SODNI SVET

2634. Odločba o prenehanju sodniške službe
2635. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2636. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 101 – Jesenice
2637. Končni izid nadomestnih volitev člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2638. Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege
2639. Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina
2640. Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije
2641. Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2642. Mnenje v zvezi z izvajanjem prvega odstavka 3. člena Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
2643. Mnenje v zvezi z izvajanjem 63. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
2644. Poročilo o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2020 (uradno prečiščeno besedilo)

OBČINE

Ajdovščina

2681. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020
2682. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021

Bistrica ob Sotli

2645. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020

Brezovica

2683. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2020
2684. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2021

Brežice

2646. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL-06
2647. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2648. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
2649. Sklep o potrditvi cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Brežice

Cerkno

2650. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2020

Dobrna

2651. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Dol pri Ljubljani

2652. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Dol pri Ljubljani
2653. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani

Dravograd

2685. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške

Gorenja vas-Poljane

2654. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane
2655. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Ilirska Bistrica

2656. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje, Ilirska Bistrica

Ivančna Gorica

2657. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica
2658. Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2020/2021
2659. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica

Kobarid

2660. Obvezna razlaga prve točke 63. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu – OPN Kobarid

Kostanjevica na Krki

2686. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020 – rebalans
2687. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki

Lendava

2661. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Lendava in prehodu na naslednjo kandidatko z liste

Miren-Kostanjevica

2662. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020 (Rebalans št. 2)

Murska Sobota

2663. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SO 82 – SOIC IV

Puconci

2664. Pravilnik o podeljevanju denarnih nagrad študentkam in študentom Občine Puconci

Radeče

2665. Statut Občine Radeče
2666. Poslovnik Občinskega sveta Občine Radeče
2667. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v Občini Radeče

Razkrižje

2668. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje

Sevnica

2669. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3
2670. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območja II., III. in IV. Šmarje
2671. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del Gospodarske cone Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2)

Sežana

2672. Odlok o pokopališkem redu v Občini Sežana
2673. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sežana
2674. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sežana
2675. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud študentom Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana – študijski program Oblikovanje materialov – modul Kamen
2676. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2021
2677. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Šentjur

2678. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1440 v naselju Dobovec pri Ponikvi (parc. št. 522/14, 522/13, 522/12, *122, *90, k.o. 1124 – Slatina)
2679. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1731 v naselju Grobelno (parc. št. 1097/1, 1097/3, k.o. 1137 – Grobelno)
2680. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1610 v mestu Šentjur (parc. št. 833/13, 833/14, 833/15, 833/16, 833/17, 833/3, 833/4, 833/5, 833/6, 833/7, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju)

POPRAVKI

2690. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2020

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti