Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2662. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020 (Rebalans št. 2), stran 6461.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 14. redni seji dne 15. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020 (Rebalans št. 2) 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020 (Uradni list RS, 20/19) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.556.895
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.847.855
70
DAVČNI PRIHODKI
3.655.786
700 Davki na dohodek in dobiček
3.169.436
703 Davki na premoženje
331.248
704 Domači davki na blago in storitve
155.002
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.192.069
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
780.242
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
6.500
714 Drugi nedavčni prihodki
401.327
72
KAPITALSKI PRIHODKI
390.189
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
134.560
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
255.629
73
PREJETE DONACIJE
13.970
730 Prejete donacije iz domačih virov
13.970
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.074.881
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
568.428
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
506.453
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV
230.000
787 Prejeta sr. od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
230.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.787.144
40
TEKOČI ODHODKI
1.478.897
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
442.959
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
72.535
402 Izdatki za blago in storitve
910.603
403 Plačila domačih obresti
20.000
409 Rezerve
32.800
41
TEKOČI TRANSFERI
2.130.809
410 Subvencije
117.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.163.299
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
185.022
413 Drugi tekoči domači transferi
665.488
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.090.256
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.090.256
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
87.182
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor. 
64.904
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
22.278
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–1.230.249
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
18.639
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
18.639
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
18.639
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–18.639
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.190.993
50
ZADOLŽEVANJE
1.190.993
500 Domače zadolževanje
1.190.993
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
318.974
55
ODPLAČILA DOLGA
318.974
550 Odplačila domačega dolga
318.974
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–376.869
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
872.019
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.230.249
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta
376.869
« 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0022/2020-8
Miren, dne 15. oktobra 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost