Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2638. Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, stran 6367.

  
Na podlagi šeste alineje prvega odstavka 87.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20) ter 6. in 22. člena Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, sprejetega na seji skupščine dne 22. 3. 2019, Upravni odbor Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije na 1. seji dne 5. 10. 2020 v soglasju z ministrom za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik podrobneje določa:
‒ vsebino in postopek vpisa in izbrisa iz registra izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (v nadaljnjem besedilu: register),
‒ način, organe, evidenco in postopek pri odločanju o podelitvi, podaljšanju in odvzemu licence izvajalcem v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) in
‒ vsebino, roke in postopke preizkusa strokovne usposobljenosti, če izvajalec, ki za samostojno delo potrebuje licenco, ne izpolnjuje pogojev za podaljšanje licence.
(2) Za izvajanje postopkov na podlagi tega pravilnika je pristojna Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza).
II. IZVAJALCI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE 
2. člen 
(1) Izvajalec, ki mora biti vpisan v register, je:
‒ tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege, zdravstveni tehnik/zdravstvena tehnica, medicinska sestra/medicinski tehnik,
‒ medicinska sestra babica,
‒ bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka,
‒ profesor zdravstvene vzgoje/profesorica zdravstvene vzgoje.
(2) Izvajalec, ki mora biti vpisan v register in imeti veljavno licenco, je:
‒ višja medicinska sestra/višji medicinski tehnik/višji zdravstveni tehnik,
‒ diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik,
‒ diplomirana babica/diplomirani babičar.
(3) Izvajalec, ki mora biti vpisan v register in imeti veljavno licenco za strokovno področje iz 11. člena tega pravilnika, je:
‒ medicinska sestra/medicinski tehnik, zdravstvena tehnica/zdravstveni tehnik in tehnica zdravstvene nege/tehnik zdravstvene nege iz prvega in drugega odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17; v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K).
III. REGISTER 
1. Splošno
3. člen 
Register se vodi v elektronski obliki.
4. člen 
(1) Register vsebuje naslednje podatke o izvajalcu:
1. osebno ime,
2. datum in kraj rojstva,
3. stalno oziroma začasno prebivališče,
4. enotna matična številka občana,
5. državljanstvo,
6. podatke o listini, s katero dokazuje zaključeno izobraževanje,
7. podatke o listini, s katero dokazuje opravljen strokovni izpit,
8. podatke o specializaciji in pridobljenih dodatnih znanjih,
9. datum in področje o pridobljenih znanstvenih in pedagoških nazivih,
10. podatke o izrečenih ukrepih na podlagi izvedenega strokovnega nadzora s svetovanjem,
11. podatke o delodajalcu izvajalca in delovnem mestu,
12. datum vpisa in izbrisa iz registra,
13. članstvo v domačih in tujih strokovnih združenjih,
14. izjavo o uveljavljanju pravice do ugovora vesti,
15. podatke o izvajalcu iz kazenske evidence,
16. za izvajalce iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika podatke o licenci in njeni veljavnosti, z navedbo strokovnega področja podeljene licence in licenčnih točk (število zbranih licenčnih točk po posameznih strokovnih vsebinah, datum pridobitve licenčnih točk in skupno število zbranih licenčnih točk) ter podatek o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti iz 39. člena tega pravilnika.
(2) O vsaki spremembi podatkov iz prejšnjega odstavka izvajalec obvesti Zbornico – Zvezo najpozneje v 30 dneh po veljavnosti spremembe. Spremembe podatkov in datum sprememb se vpišejo v register.
2. Pogoji za vpis v register
5. člen 
(1) Pogoji za vpis v register za tehnika zdravstvene nege/tehnico zdravstvene nege, zdravstvenega tehnika/zdravstveno tehnico, medicinsko sestro so:
‒ pridobljeno zaključno spričevalo srednje strokovne šole s področja zdravstvene nege v Republiki Sloveniji ali v nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirano spričevalo s področja zdravstvene nege oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena na podlagi zakona, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja oziroma odločba Ministrstva za zdravje o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita, izdana na podlagi pravilnika, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, in potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih dopolnilnih obveznostih študijskega programa,
‒ opravljen strokovni izpit in
‒ potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima izvajalec pridobljeno kvalifikacijo, o nekaznovanosti, in potrdilo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, da ni v disciplinskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki nista starejši od treh mesecev.
(2) Pogoji za vpis v register za medicinsko sestro babico so:
‒ pridobljeno zaključno spričevalo srednje strokovne šole s področja babiške nege v Republiki Sloveniji najpozneje do 31. 8. 1981 ali v nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirano spričevalo s področja babiške nege oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena na podlagi zakona, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja oziroma odločba Ministrstva za zdravje o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita, izdana na podlagi pravilnika, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, in potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih dopolnilnih obveznostih študijskega programa,
‒ opravljen strokovni izpit in
‒ potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima izvajalec pridobljeno kvalifikacijo, o nekaznovanosti, in potrdilo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, da ni v disciplinskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki nista starejši od treh mesecev.
(3) Pogoji za vpis v register za bolničarja-negovalca/bolničarko-negovalko so:
‒ pridobljeno zaključno spričevalo nižje poklicne izobrazbe s področja zdravstvene nege, pridobljene od leta 1987 do leta 2001 ali srednje poklicne šole s področja zdravstvene nege v Republiki Sloveniji ali v nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirano spričevalo s področja zdravstvene nege oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena na podlagi zakona, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja oziroma odločba Ministrstva za zdravje o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita, izdana na podlagi pravilnika, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, in potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih dopolnilnih obveznostih študijskega programa,
‒ opravljen strokovni izpit in
‒ potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima izvajalec pridobljeno kvalifikacijo, o nekaznovanosti, in potrdilo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, da ni v disciplinskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki nista starejši od treh mesecev.
(4) Pogoji za vpis v register za profesorja zdravstvene vzgoje/profesorico zdravstvene vzgoje so:
‒ diploma fakultete s področja zdravstvene nege Republike Slovenije, pridobljena najpozneje do 30. septembra 2002 ali v nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991, ali nostrificirana diploma s področja zdravstvene nege oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena na podlagi zakona, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja oziroma odločba Ministrstva za zdravje o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita, izdana na podlagi pravilnika, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, in potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih dopolnilnih obveznostih študijskega programa,
‒ opravljen strokovni izpit in
‒ potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima izvajalec pridobljeno kvalifikacijo, o nekaznovanosti, in potrdilo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, da ni v disciplinskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki nista starejši od treh mesecev.
(5) Vlogi za vpis v register izvajalec iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena priloži:
‒ dokazilo o zaključenem šolanju ali o zaključenem študijskem programu s področja zdravstvene ali babiške nege v Republiki Sloveniji ali v nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali v tretji državi ali nostrificirano spričevalo oziroma diplomo s področja zdravstvene ali babiške nege,
‒ dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu v Republiki Sloveniji ali v nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali v tretji državi, če je izvajalec v tretji državi opravil strokovni izpit,
‒ dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu pri Ministrstvu za zdravje na podlagi pravilnika, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, če je izvajalec izobrazbo oziroma kvalifikacijo pridobil v tretji državi,
‒ potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima izvajalec pridobljeno kvalifikacijo, o nekaznovanosti, in potrdilo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, da ni v disciplinskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki nista starejši od treh mesecev.
(6) Dokazila iz prve, druge in četrte alineje prejšnjega odstavka, ki so v tujem jeziku, se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik.
(7) Ne glede na prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega člena je pogoj za vpis v register za izvajalca, ki ima pridobljeno kvalifikacijo v državi Evropske unije, državi Evropskega gospodarskega prostora ali v Švicarski konfederaciji:
‒ priznana poklicna kvalifikacija za opravljanje poklica iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij,
‒ potrdilo pristojnega organa države članice Evropske unije, držav Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije o nekaznovanosti in potrdilo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, da ni v disciplinskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki nista starejši od treh mesecev in
‒ dokazilo o zaključeni srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali dokazilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
(8) Vlogi za vpis v register izvajalec iz prejšnjega odstavka priloži:
‒ dokazilo o pridobljeni kvalifikaciji s področja zdravstvene ali babiške nege v državi članici Evropske unije, državi Evropskega gospodarskega prostora ali v Švicarski konfederaciji,
‒ dokazilo Ministrstva za zdravje o priznani kvalifikaciji v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij,
‒ potrdilo pristojnega organa države članice Evropske unije, držav Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije o nekaznovanosti in potrdilo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, da ni v disciplinskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki nista starejši od treh mesecev,
‒ dokazilo o zaključeni srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali dokazilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
(9) Dokazila iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka, ki so v tujem jeziku, se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik.
(10) Dokazila iz petega in osmega odstavka tega člena morajo biti v izvirniku ali overjenem prevodu, Zbornica – Zveza pa lahko po vpogledu izvirnika na listini s podpisom ali žigom potrdi verodostojnost kopije.
6. člen 
(1) Zbornica – Zveza ravna s podatki iz registra v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
(2) Podatki v registru niso javni, razen podatkov o osebnem imenu, datumu vpisa v register, datumu izdane oziroma podaljšane licence, strokovnem področju izdane licence in veljavnosti izdane licence, ki se lahko objavijo na spletni strani Zbornice – Zveze.
lV. ZAČASNI VPIS V REGISTER 
7. člen 
(1) Izvajalec državljan države članice Evropske unije, države Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravlja svoj poklic v skladu s predpisi države sedeža (v nadaljnjem besedilu: ponudnik storitev), ki v Republiki Sloveniji opravlja svoj poklic občasno ali začasno, se začasno vpiše v register na podlagi popolne prijave, ki jo Zbornici – Zvezi v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, pošlje Ministrstvo za zdravje.
(2) Začasna registracija velja za čas veljavnosti prijave ponudnika storitev, vendar najdlje eno leto.
(3) Ne glede na določbe tega člena se za izvajalce iz prvega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika pred prvim opravljanjem storitev preverja poklicna kvalifikacija.
V. POSTOPEK VPISA V REGISTER IZVAJALCEV, KI ZA SAMOSTOJNO DELO NE POTREBUJEJO LICENCE 
8. člen 
(1) Izvajalec iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika po opravljenem strokovnem izpitu vloži vlogo za vpis v register na obrazcu, ki ga določi Zbornica – Zveza in se objavi na njeni spletni strani.
(2) Če so izpolnjeni pogoji za vpis v register, Zbornica – Zveza izvajalcu izda odločbo, na podlagi katere ga vpiše v register.
VI. LICENCA 
9. člen 
(1) Licenca je dovoljenje za samostojno opravljanje dejavnosti zdravstvene ali babiške nege v Republiki Sloveniji.
(2) Licenca se podeli v obliki odločbe za obdobje sedem let (v nadaljnjem besedilu: licenčno obdobje).
(3) Na prošnjo izvajalca se lahko izda licenčna listina. Vzorec licenčne listine se objavi na spletni strani Zbornice – Zveze. Strošek izdaje licenčne listine krije izvajalec sam. Stroške določi Zbornica – Zveza v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje (v nadaljnjem besedilo: minister).
1. Pogoji za vpis v register in podelitev licence
10. člen 
(1) Pogoji za vpis v register in podelitev licence so:
1. za diplomirane medicinske sestre, diplomirane zdravstvenike, diplomirane babice in diplomirane babičarje, ki so končali najmanj triletni ali 4.600 ur trajajoči študij s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem:
‒ pridobljena diploma visoke strokovne šole ali fakultete s področja zdravstvene ali babiške nege v Republiki Sloveniji ali nostrificirana diploma s področja zdravstvene ali babiške nege oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena na podlagi zakona, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja oziroma odločba Ministrstva za zdravje o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita, izdana na podlagi pravilnika, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, in potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih dopolnilnih obveznostih študijskega programa,
‒ opravljen strokovni izpit pri Ministrstvu za zdravje na podlagi pravilnika, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, če je izvajalec izobrazbo ali kvalifikacijo pridobil v tretji državi, in
‒ potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima izvajalec pridobljeno kvalifikacijo, o nekaznovanosti, in potrdilo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, da ni v disciplinskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki nista starejši od treh mesecev;
2. za diplomirane medicinske sestre, diplomirane zdravstvenike, diplomirane babice, diplomirane babičarje, višje medicinske sestre, višje zdravstvene tehnike in višje medicinske tehnike, razen za diplomirane medicinske sestre, diplomirane zdravstvenike, diplomirane babice in diplomirane babičarje iz prejšnje točke:
‒ pridobljena diploma visoke oziroma višje strokovne šole ali fakultete s področja zdravstvene ali babiške nege v Republiki Sloveniji ali v nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirana diploma s področja zdravstvene ali babiške nege oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena na podlagi zakona, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, oziroma odločba Ministrstva za zdravje o pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita, izdana na podlagi pravilnika, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, in potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih dopolnilnih obveznostih študijskega programa,
‒ opravljen strokovni izpit in
‒ potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima izvajalec pridobljeno kvalifikacijo, o nekaznovanosti, in potrdilo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, da ni v disciplinskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki nista starejši od treh mesecev.
(2) Vlogi za vpis v register in podelitev licence izvajalec iz 1. točke prejšnjega odstavka priloži:
‒ dokazilo o pridobljeni diplomi s področja zdravstvene ali babiške nege visoke strokovne šole ali fakultete v Republiki Sloveniji ali v tretji državi ali nostrificirano diplomo s področja zdravstvene ali babiške nege,
‒ dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu v tretji državi, če je izvajalec v tretji državi opravil strokovni izpit,
‒ dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu pri Ministrstvu za zdravje na podlagi pravilnika, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, če je izvajalec izobrazbo oziroma kvalifikacijo pridobil v tretji državi, in
‒ potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima izvajalec pridobljeno kvalifikacijo, o nekaznovanosti, in potrdilo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, da ni v disciplinskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki nista starejši od treh mesecev.
(3) Dokazila iz prve, druge in četrte alineje prejšnjega odstavka, ki so v tujem jeziku, se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik.
(4) Vlogi za vpis v register in podelitev licence izvajalec iz 2. točke prvega odstavka tega člena priloži:
‒ dokazilo o pridobljeni diplomi s področja zdravstvene ali babiške nege visoke strokovne šole ali fakultete v Republiki Sloveniji ali v nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali v tretji državi ali nostrificirano diplomo s področja zdravstvene ali babiške nege,
‒ dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu v Republiki Sloveniji ali v nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali v tretji državi, če je izvajalec v tretji državi opravil strokovni izpit,
‒ dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu pri Ministrstvu za zdravje na podlagi pravilnika, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, če je izvajalec izobrazbo oziroma kvalifikacijo pridobil v tretji državi, in
‒ potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima izvajalec pridobljeno kvalifikacijo, o nekaznovanosti, in potrdilo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, da ni v disciplinskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki nista starejši od treh mesecev.
(5) Dokazila iz prve, druge in četrte alineje prejšnjega odstavka, ki so v tujem jeziku, se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena sta pogoja za izvajalca, ki ima pridobljeno kvalifikacijo v državi članici Evropske unije, državi Evropskega gospodarskega prostora ali v Švicarski konfederaciji:
‒ priznana poklicna kvalifikacija za opravljanje poklica iz 1. ali 2. točke prvega odstavka tega člena v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij,
‒ potrdilo pristojnega organa države članice Evropske unije, države Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije o nekaznovanosti in potrdilo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, da ni v disciplinskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki nista starejši od treh mesecev in
‒ dokazilo o zaključeni srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
(7) Vloga za vpis v register in podelitev licence za izvajalca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
‒ dokazilo o pridobljeni kvalifikaciji s področja zdravstvene ali babiške nege v državi članici Evropske unije, držav Evropskega gospodarskega prostora ali v Švicarski konfederaciji,
‒ dokazilo Ministrstva za zdravje o priznani kvalifikaciji v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij,
‒ potrdilo pristojnega organa države članice Evropske unije, države Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije o nekaznovanosti in potrdilo, iz katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, da ni v disciplinskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, ki nista starejši od treh mesecev,
‒ dokazilo o zaključeni srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
(8) Dokazila iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka, ki so v tujem jeziku, se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik.
(9) Dokazila iz drugega, četrtega in sedmega odstavka tega člena morajo biti v izvirniku ali overjenem prepisu, Zbornica – Zveza pa lahko po vpogledu izvirnika na listini s podpisom ali žigom potrdi verodostojnost kopije.
2. Pogoji za podelitev licence za strokovna področja
11. člen 
(1) Izvajalcem iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki so na podlagi prvega ali drugega odstavka 38. člena ZZDej-K sklenili pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre, se licenca podeli za strokovna področja, na katerih izvajajo poklicne kompetence in aktivnosti diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika.
(2) Izvajalci iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki v skladu z drugim odstavkom 38. člena ZZDej-K v postopku pridobitve licence za strokovna področja opravijo poseben preizkus strokovne usposobljenosti, opravijo preizkus strokovne usposobljenosti iz 39. člena tega pravilnika. Izvajalec Zbornici – Zvezi posreduje izpolnjeno prijavnico za preizkus strokovne usposobljenosti, izjavo izvajalca zdravstvene dejavnosti iz tretjega odstavka tega člena in potrdilo o plačilu stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti oziroma izjavo izvajalca zdravstvene dejavnosti o kritju stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti.
(3) Vlogi za podelitev licence za strokovna področja izvajalec iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika priloži izjavo izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki je z izvajalcem sklenil pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre, o izpolnjevanju pogojev za priznavanje poklicnih kompetenc in aktivnosti iz prvega ali drugega odstavka 38. člena ZZDej-K.
(4) Seznam strokovnih področij iz prvega odstavka tega člena je v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika. Obrazec prijavnice za preizkus strokovne usposobljenosti iz drugega odstavka tega člena in obrazec izjave izvajalca zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka določi Zbornica – Zveza in se objavita na njeni spletni strani.
VII. POSTOPEK VPISA V REGISTER OZIROMA PODELITVE LICENCE 
12. člen 
(1) Izvajalec iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika vloži vlogo za vpis v register in podelitev licence oziroma vlogo za podelitev licence pri Zbornici – Zvezi na obrazcu, ki ga določi Zbornica – Zveza in se objavi na njeni spletni strani.
(2) Zbornica – Zveza najpozneje v 30 dneh po vložitvi popolne vloge izda odločbo, s katero odloči o vpisu v register oziroma o podelitvi licence.
Vlll. IZDAJA POTRDILA O VPISU V REGISTER 
13. člen 
(1) Potrdilo o vpisu v register se izvajalcu izda na njegovo zahtevo. V potrdilu so navedeni naslednji podatki o izvajalcu:
‒ osebno ime,
‒ datum rojstva,
‒ strokovni naslov,
‒ poklic,
‒ številka in datum odločbe, na podlagi katere je bil vpisan v register,
‒ številka vpisa v register.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se v potrdilu za izvajalce iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika navede tudi številka in datum odločbe o podelitvi oziroma podaljšanju licence oziroma strokovno področje podeljene licence.
(3) Stroške izdaje potrdila o vpisu v register določi Zbornica – Zveza v soglasju z ministrom.
IX. IZBRIS IZ REGISTRA 
14. člen 
(1) Izbris iz registra se opravi:
1. če izvajalec izjavi, da ne želi biti več vpisan v register,
2. v primeru odvzema licence,
3. ob smrti izvajalca,
4. po poteku časa začasnega vpisa v register iz 7. člena tega pravilnika,
5. če postane trajno nesposoben za opravljanje zdravstvenega poklica,
6. po prenehanju veljavnosti licence.
(2) Izbris izvajalca iz registra se opravi tudi:
1. če se ugotovi, da izvajalec s svojim delom ogroža zdravje ali življenje pacienta – do sedmih let;
2. če se ugotovi, da je ravnanje izvajalca zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu povzročilo trajne hujše posledice za zdravje ali smrt pacienta − do sedmih let;
3. če je izvajalcu izrečen začasni varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ali poklica − za čas izrečenega ukrepa;
4. če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen − za čas izrečene kazni;
5. če izvajalec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis v register, za podelitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je za vpis v register, za podelitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke − do štirih let;
6. če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem dejavnosti zdravstvene ali babiške nege − za čas izrečene kazni.
15. člen 
(1) V primeru iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena izvajalec vloži vlogo za izbris iz registra, v kateri navede razlog za izbris. V primerih iz 2., 3., 4., 5. in 6. točke prvega odstavka in iz drugega odstavka prejšnjega člena se izbris iz registra opravi po uradni dolžnosti.
(2) V primeru izbrisa iz registra oziroma odvzema licence je treba v register vpisati datum izbrisa z navedbo razloga za izbris. O izbrisu iz registra se obvesti delodajalca izvajalca.
16. člen 
Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz registra izvajalec ne sme opravljati dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.
17. člen 
(1) Izvajaleciz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki je bil izbrisan iz registra na lastno zahtevo, se lahko na podlagi vloge iz 8. člena tega pravilnika ponovno vpiše v register, če izpolnjuje pogoje za vpis.
(2) Po poteku časa za izbris iz registra oziroma po poteku časa za odvzem licence lahko izvajalec ponovno zaprosi za vpis v register oziroma za podelitev licence.
(3) Izvajalec iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki je bil izbrisan iz registra na lastno zahtevo ali ker mu je bila licenca odvzeta ali mu je licenca potekla, je lahko na podlagi vloge iz 12. člena tega pravilnika ponovno vpisan v register in se mu ponovno podeli licenca, če v sedmih letih do podaje vloge izpolni pogoje za podaljšanje licence iz 18. in 19. člena tega pravilnika oziroma če opravi dodatno strokovno izpopolnjevanje ali preizkus strokovne usposobljenosti.
(4) Kadar od izbrisa do podaje vloge za ponovni vpis pretečejo več kot tri leta ali kadar omenjeno obdobje preteče od izpolnitve pogojev za vpis v register oziroma podelitev licence do podaje vloge za vpis v register oziroma podelitve licence, lahko Zbornica – Zveza izvajalcu naloži dodatno strokovno izpopolnjevanje oziroma mu predpiše preizkus strokovne usposobljenosti.
(5) V sklepu o napotitvi na dodatno strokovno izpopolnjevanje oziroma preizkusu strokovne usposobljenosti iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena Zbornica – Zveza določi vsebino in trajanje dodatnega strokovnega izpopolnjevanja oziroma določi, da mora izvajalec za ponovni vpis v register oziroma podelitev licence opraviti preizkus strokovne usposobljenosti.
X. PODALJŠANJE LICENCE 
1. Splošno
18. člen 
(1) Izvajalcu se licenca podaljša za licenčno obdobje na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti za nadaljnje delo v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.
(2) Preverjanje strokovne usposobljenosti izvajalca se za posamezno licenčno obdobje ugotavlja z licenčnimi točkami in opravljenimi obveznimi vsebinami, ki jih pridobi izvajalec s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem. Za podaljšanje licence mora izvajalec v iztekajočem se licenčnem obdobju zbrati najmanj 70 licenčnih točk iz vsebin s področja zdravstvene ali babiške nege in imeti opravljene vse obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz 19. člena tega pravilnika.
2. Stalno strokovno izpopolnjevanje in njegovo vrednotenje
19. člen 
(1) Obvezne vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja v posameznem licenčnem obdobju se nanašajo na:
‒ zakonodajo s področja zdravstva in poklicno etiko: v trajanju najmanj 6 ur;
‒ temeljne postopke oživljanja: v trajanju najmanj 6 ur;
‒ kakovost in varnost v zdravstvu: v trajanju najmanj 6 ur.
(2) Podrobnejše navodilo za vrednotenje programov stalnih strokovnih izpopolnjevanj in pogoji za priznavanje obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz prejšnjega odstavka določi Zbornica – Zveza v soglasju z ministrom in objavi na svoji spletni strani.
20. člen 
Za stalno strokovno izpopolnjevanje se šteje:
‒ udeležba na strokovnem srečanju (aktivna ali pasivna, doma ali v tujini);
‒ objava strokovnega članka v strokovni literaturi doma ali v tujini (npr. v reviji, zborniku, knjigi ali monografiji);
‒ strokovno izpopolnjevanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti;
‒ uredništvo zbornikov in recenzija strokovnih člankov, revij, zbornikov, knjig in drugih publikacij,
‒ samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo.
21. člen 
Vlogo za priznanje strokovnega srečanja in oceno programa strokovnega srečanja kot stalnega strokovnega izpopolnjevanja za pridobitev licenčnih točk na Zbornico – Zvezo poda organizator strokovnega srečanja (v nadaljnjem besedilu: organizator).
22. člen 
(1) Organizator za izvedbo strokovnega izpopolnjevanja izpolnjuje naslednje pogoje:
‒ je izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma, če gre za drugo pravno ali fizično osebo, je registrirana za opravljanje dejavnosti izobraževanja;
‒ ima organizacijske in strokovne kadre za izvedbo strokovnega srečanja, ki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika, ki ureja strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
‒ ima določene odgovorne osebe za zagotavljanje izvajanja programa strokovnega srečanja,
‒ ima izdelan sistem beleženja prisotnosti in morebitnega preverjanja znanja udeležencev,
‒ hrani dokumentacijo o udeležbi na stalnem strokovnem izpopolnjevanju in jo na zahtevo posreduje Zbornici – Zvezi.
(2) Pogoje za organiziranje in priznavanje strokovnega samoizpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo iz pete alineje 20. člena tega pravilnika ter vsebino vloge organizatorja in izvajalca za vrednotenje multimedijskih programov za učenje na daljavo se določijo v navodilu iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika.
23. člen 
(1) Organizator vlogo za priznanje strokovnega srečanja in oceno programa ter dodelitev licenčnih točk posreduje Zbornici – Zvezi najmanj 30 dni pred začetkom strokovnega srečanja.
(2) Vloga vsebuje najmanj:
1. ime oziroma naziv in naslov ter kratek opis organizatorja,
2. naslov strokovnega srečanja, datum, kraj in trajanje,
3. osebno ime in kontaktni naslov odgovornega nosilca in drugih članov organizacijskega odbora strokovnega srečanja,
4. osebno ime in kontaktni naslov osebe, odgovorne za organizacijo srečanja,
5. obliko strokovnih vsebin,
6. časovno opredeljen program, iz katerega so razvidni predavatelji in cilji strokovnega srečanja,
7. ciljno populacijo udeležencev,
8. način preverjanja udeležbe,
9. način morebitnega preverjanja znanja,
10. jezik, v katerem bo potekalo strokovno srečanje,
11. izjavo iz tretjega odstavka 25. člena tega pravilnika,
12. dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznavanje obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki so določena v navodilu iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika.
(3) Zbornica – Zveza obrazec vloge iz prejšnjega odstavka objavi na svoji spletni strani.
24. člen 
(1) Licenčne točke za strokovno srečanje se podelijo, če:
‒ organizator ni podjetje s področja farmacevtske in sorodne industrije ali industrije medicinske opreme;
‒ je financiranje strokovnega srečanja zagotovljeno, tako da je preprečen kakršenkoli vpliv na program, posamezne sklope strokovnega srečanja, teme za razpravo, vsebino ali na izbiro članov organizacijskega odbora;
‒ izobraževalni materiali, s katerimi se neposredno podajo strokovne vsebine, ne vsebujejo promocijskega materiala ali drugih oblik vplivanja na udeležence;
‒ ime sponzorja ali njegov logotip nista prikazana v naslovu ali pri izvajanju izobraževalnega dela strokovnega srečanja, njegovih posameznih sklopov ali znanstvenega predavanja.
(2) Če imajo strokovne vsebine dele programa, ki so neodvisni od farmacevtske in druge sorodne industrije ali industrije medicinske opreme oziroma jih ta industrija sponzorira, tako da to ne vpliva na program, in dele, ki jih ta industrija neposredno sponzorira, se točke podelijo za tisti del programa strokovnih vsebin, ki ni neposredno sponzoriran. Neposredno sponzorirani deli programa so jasno označeni.
25. člen 
(1) Organizator podpiše pisno izjavo o potencialnem ali dejanskem nasprotju interesov, ki se nanaša na finančno razmerje. Izjava vsebuje podatke o plačilu, nadomestilu, honorarju ali dogovoru o povračilu stroškov v povezavi s strokovnim srečanjem.
(2) Organizator zagotovi, da ne obstaja nasprotje interesov organizatorja, odgovorne osebe, organizacijskega odbora in avtorjev prispevkov.
(3) Obrazec izjave, s katero organizator potrjuje izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena ter prvega in drugega odstavka tega člena, se objavi na spletni strani Zbornice – Zveze.
26. člen 
(1) Po izvedbi strokovnega srečanja organizator udeležencem izda potrdila o udeležbi.
(2) Organizator Zbornici – Zvezi najpozneje v 15 dneh od izvedbe strokovnega srečanja pošlje seznam aktivnih in pasivnih udeležencev, ki vsebuje naslednje podatke o udeležencih:
‒ osebno ime,
‒ naslov,
‒ številko odločbe o vpisu v register ali številko odločbe o podelitvi oziroma podaljšanju licence,
‒ način udeležbe (pasivno ali aktivno),
‒ podpis udeležencev in delež udeležbe posameznega udeleženca pri celotnem programu strokovnega srečanja, če to traja več dni, na podlagi katerega Zbornica – Zveza vnese pridobljeno število licenčnih točk posameznega udeleženca v register.
(3) Zbornica – Zveza obrazec seznama iz prejšnjega odstavka objavi na svoji spletni strani.
27. člen 
(1) Vlogo za priznanje določenega števila licenčnih točk za stalno strokovno izpopolnjevanje, ki ni bilo opravljeno pri organizatorju iz 23. člena tega pravilnika, Zbornici – Zvezi predloži izvajalec.
(2) Za priznanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz prve ali tretje alineje 20. člena tega pravilnika izvajalec predloži:
1. potrdilo o udeležbi oziroma dokazilo o strokovnem izpopolnjevanju v zdravstveni ali drugi organizaciji, ki ga podpiše odgovorna oseba organizacije,
2. ime in naslov pravne ali fizične osebe, ki je organizirala strokovno izpopolnjevanje,
3. naslov programa strokovnega izpopolnjevanja,
4. datum in kraj izvedbe programa strokovnega izpopolnjevanja ter čas trajanja,
5. način udeležbe (aktivna ali pasivna),
6. časovno opredeljen program srečanja oziroma vrsta strokovnega izpopolnjevanja,
7. dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznavanje obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki so opredeljena v navodilu iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika.
(3) Zbornica – Zveza obrazec vloge iz prejšnjega odstavka objavi na svoji spletni strani.
28. člen 
(1) Za priznanje objave strokovnega članka iz druge alineje 20. člena tega pravilnika ter za priznanje uredništva in recenzije strokovnih člankov, revij, zbornikov, knjig in drugih publikacij iz četrte alineje 20. člena tega pravilnika izvajalec predloži:
‒ naslovno stran objave članka oziroma publikacije z vsebino in prvo stran članka,
‒ kataloški vpis,
‒ kazalo in
‒ povezavo na vir, če je objava citirana v eni od uveljavljenih bibliografskih zbirk (npr. COBISS, PUBMED).
(2) Zbornica – Zveza obrazec vloge iz prejšnjega odstavka objavi na svoji spletni strani.
29. člen 
(1) Zbornica – Zveza najpozneje v 60 dneh po prejemu popolne vloge iz 21. člena, drugega odstavka 22. člena, 27. ali 28. člena tega pravilnika ter na podlagi ocene o ustreznosti programa oziroma strokovnega izpopolnjevanja in določitve števila licenčnih točk, vnese licenčne točke v register.
(2) Organizatorja se v roku iz prejšnjega odstavka obvesti o oceni ustreznosti programa oziroma strokovnega izpopolnjevanja in določitvi števila licenčnih točk na elektronski naslov, ki ga je organizator navedel v vlogi iz 21. ali drugega odstavka 22. člena tega pravilnika.
(3) Izvajalec, ki je podal vlogo iz drugega odstavka 22. člena, 27. ali 28. člena tega pravilnika, se s pridobljenimi licenčnimi točkami iz prvega odstavka tega člena seznani z vpogledom v register na spletni strani Zbornice – Zveze. Izvajalca se v roku iz prvega odstavka tega člena obvesti o ocenjeni neustreznosti programa oziroma stalnega strokovnega izpopolnjevanja na elektronski naslov, ki ga je navedel v vlogi, lahko pa se obvestilo pošlje tudi z navadno pošto, če je izvajalec tako izrecno zahteval v vlogi.
(4) Oceno o ustreznosti programa oziroma strokovnega izpopolnjevanja in določitev števila licenčnih točk iz prvega odstavka tega člena pripravi komisija Zbornice – Zveze, sestavljena iz strokovnjakov s področja zdravstvene in babiške nege.
(5) Stroške dela Zbornice – Zveze v zvezi z oceno ustreznosti programa oziroma strokovnega izpopolnjevanja in določitvijo števila licenčnih točk plača organizator ali izvajalec. Stroške določi Zbornica – Zveza v soglasju z ministrom.
30. člen 
(1) Pri vrednotenju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz 20. člena tega pravilnika in določitvi licenčnih točk se upoštevajo naslednja merila:
1. Strokovna srečanja (pasivna udeležba)
‒ nacionalni kongresi, učne delavnice, seminarji, simpoziji itd.
1 ura = 1 licenčna točka
‒ mednarodni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji, simpoziji itd.
1 ura = 1 licenčna točka
‒ drugo strokovno usposabljanje
5 licenčnih točk/teden
‒ vsebine, ki jih ni mogoče opredeliti kot strokovno izpopolnjevanje s področja klinične prakse, pripomorejo pa k bolj kakovostni, varni in strokovni zdravstveni obravnavi
1 ura = 0,5 licenčne točke do 15 % vseh licenčnih točk v licenčnem obdobju
2. Aktivna udeležba
(predavanje/predstavitev/poster) 
4 licenčne točke
3. Znanstvena ali strokovna objava 
‒ članek v reviji, ki je uvrščena v Science Citation Index
20 licenčnih točk
‒ članek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji
10 licenčnih točk
‒ prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik, učbenik itd.)
5 licenčnih točk
‒ članek v strokovni reviji
2 licenčni točki
‒ članek v poljudno-znanstveni reviji
2 licenčni točki
4. Recenzent knjige, učbenika, priročnika in drugo s strokovnega področja
5 licenčnih točk
Recenzent strokovnega članka
1 licenčna točka
5. Uredništvo publikacij
‒ urednik knjige, učbenika, priročnika in drugo s strokovnega področja zdravstvene ali babiške nege
5 licenčnih točk
‒ urednik knjige, učbenika, priročnika in drugo s področja zdravstva
3 licenčne točke
V primeru več urednikov se število licenčnih točk deli s številom urednikov.
6. Samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo
‒ samoizpopolnjevanje v skladu s pogoji iz navodila iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika
do 15 % vseh licenčnih točk v licenčnem obdobju
(2) Za uro strokovnega izpopolnjevanja se šteje 45 minut.
(3) Za vrednotenje stalnih strokovnih izpopolnjevanj iz četrte alineje 1. točke prvega odstavka tega člena se število licenčnih točk določi tako, da se število licenčnih točk aktivnega oziroma pasivnega udeleženca pomnoži z 0,5.
(4) Podrobnejša merila za vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj določi Zbornica – Zveza v navodilu iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika.
31. člen 
Pasivni udeleženci, ki se niso udeležili celotnega programa večdnevnega strokovnega izpopolnjevanja, so upravičeni do sorazmernega deleža licenčnih točk strokovnega izpopolnjevanja glede na udeležbo po posameznih dneh.
32. člen 
Zbornica – Zveza obvesti izvajalca najpozneje 12 mesecev pred potekom veljavnosti licence o datumu poteka veljavnosti licence, skupnem številu licenčnih točk, zbranih v tekočem licenčnem obdobju, in opravljenih obveznih vsebinah ter ga pozove, da najmanj 90 dni pred potekom veljavnosti licence predloži še morebitna dodatna dokazila o strokovnem izpopolnjevanju.
33. člen 
Izvajalcu, ki je zbral zadostno število licenčnih točk in ima opravljene vse obvezne vsebine, Zbornica – Zveza po uradni dolžnosti v 30 dneh pred potekom veljavnosti licence izda odločbo o podaljšanju licence.
XI. NAPOTITEV NA DODATNO STROKOVNO USPOSABLJANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 
1. Splošno
34. člen 
(1) Če izvajalec v iztekajočem se licenčnem obdobju ne pridobi potrebnega števila licenčnih točk za podaljšanje licence oziroma nima opravljenih vseh obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz 19. člena tega pravilnika, ga najpozneje 45 dni pred datumom poteka veljavnosti licence Zbornica – Zveza napoti na dodatno strokovno izpopolnjevanje ali, če presodi, da dodatno strokovno izpopolnjevanje ne bi zadoščalo, na preizkus strokovne usposobljenosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Zbornica – Zveza izvajalcu s sklepom podaljša licenco za obdobje 12 mesecev in izvajalca ne napoti na dodatno strokovno izpopolnjevanje, če izvajalec ni izpolnil obveznosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja za podaljšanje licence iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika zaradi večkratne odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka, dlje časa trajajoče bolezni ali poškodbe ali drugih upravičenih razlogov, ki so nastopili zlasti v zadnjih dveh letih pred potekom licence, če izvajalec najpozneje v 90 dneh pred potekom licence Zbornici – Zvezi posreduje prošnjo za podaljšanje licence z ustreznimi dokazili o razlogih, ki so onemogočali izpolnitev obveznosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja. O upravičenosti razlogov odloča predsednik Zbornice – Zveze.
(3) Ne glede na drugi odstavek 18. člena tega pravilnika izvajalcu, ki v iztekajočem se licenčnem obdobju ni delal v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege vsaj tri leta, Zbornica – Zveza naloži dodatno strokovno usposabljanje pri njegovem delodajalcu pod strokovnim spremljanjem oziroma dodatno strokovno izpopolnjevanje ali, če presodi, da dodatno strokovno usposabljanje oziroma dodatno strokovno izpopolnjevanje ne bi zadoščalo, preizkus strokovne usposobljenosti.
(4) Če mora izvajalec za podaljšanje licence opraviti dodatno strokovno izpopolnjevanje iz prvega odstavka tega člena ali dodatno strokovno usposabljanje oziroma strokovno izpopolnjevanje iz tretjega odstavka tega člena, se mu licenca podaljša za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev tega pogoja oziroma najdlje za obdobje 12 mesecev.
(5) Če je izvajalec s sklepom napoten na preizkus strokovne usposobljenosti iz prvega ali tretjega odstavka tega člena, mu Zbornica – Zveza podaljša licenco za obdobje devetih mesecev z namenom opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti.
(6) Za postopek napotitve na dodatno strokovno izpopolnjevanje iz prvega in tretjega odstavka tega člena se uporablja 36. člen tega pravilnika.
2. Napotitev na dodatno strokovno usposabljanje
35. člen 
(1) V sklepu, s katerim Zbornica ‒ Zveza izvajalca napoti na dodatno strokovno usposabljanje, se določijo:
‒ trajanje usposabljanja,
‒ področje usposabljanja pri delodajalcu, pri katerem je izvajalec zaposlen,
‒ odgovorni izvajalec pri delodajalcu, ki strokovno spremlja potek usposabljanja.
(2) Dodatno strokovno usposabljanje lahko traja največ devet mesecev. Po zaključku dodatnega strokovnega usposabljanja delodajalec Zbornici – Zvezi predloži poročilo o poteku dodatnega strokovnega usposabljanja.
(3) Če Zbornica – Zveza na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka presodi, da dodatno strokovno usposabljanje ni uspešno, mu Zbornica – Zveza naloži preizkus strokovne usposobljenosti.
(4) O neuspešnem preizkusu strokovne usposobljenosti oziroma če se izvajalec ne odzove na napotitev naopravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti, Zbornica – Zveza obvesti delodajalca izvajalca.
(5) Stroške dela Zbornice – Zveze v zvezi z napotitvijo na dodatno strokovno izpopolnjevanje oziroma dodatno strokovno usposabljanje plača izvajalec. Stroške določi Zbornica – Zveza v soglasju z ministrom.
3. Napotitev na dodatno strokovno izpopolnjevanje
36. člen 
(1) V sklepu, s katerim se izvajalca napoti na dodatno strokovno izpopolnjevanje, Zbornica – Zveza določi vsebino in trajanje dodatnega strokovnega izpopolnjevanja ter rok za njegovo izvedbo. Izvajalec v roku pridobi tudi manjkajoče število licenčnih točk oziroma opravi manjkajoče obvezne vsebine za podaljšanje licence iz 19. člena tega pravilnika.
(2) Izvajalcu iz prejšnjega odstavka se licenčno obdobje podaljša najdlje za obdobje 12 mesecev. Obveznost dodatnega strokovnega izpopolnjevanja mora izvajalec izpolniti najpozneje v roku 90 dni pred potekom podaljšanega licenčnega obdobja.
(3) Če izvajalec zaradi večkratne odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka, dlje časa trajajoče bolezni ali poškodbe ali drugih upravičenih razlogov ni izpolnil obveznosti dodatnega strokovnega izpopolnjevanja iz prvega odstavka tega člena, ki mu je bila naložena, lahko Zbornica – Zveza izvajalcu s sklepom ponovno podaljša licenco najdlje za obdobje 12 mesecev, če izvajalec najpozneje v 90 dneh pred potekom podaljšanega licenčnega obdobja iz drugega odstavka tega člena Zbornici – Zvezi posreduje prošnjo za podaljšanje licence z ustreznimi dokazili o razlogih, ki so onemogočali izpolnitev obveznosti dodatnega strokovnega izpopolnjevanja. Izvajalec obveznost dodatnega strokovnega izpopolnjevanja po tem odstavku izpolni v roku 90 dni pred potekom podaljšanega licenčnega obdobja. O upravičenosti razlogov odloča predsednik Zbornice – Zveze.
(4) Stroške dela Zbornice – Zveze v zvezi z napotitvijo na dodatno strokovno izpopolnjevanje in ugotavljanjem, ali je izvajalec izpolnil svoje obveznosti iz prvega in tretjega odstavka tega člena, plača izvajalec. Stroške določi Zbornica – Zveza v soglasju z ministrom.
37. člen 
(1) Zbornica – Zveza po poteku roka za izpolnitev obveznosti dodatnega strokovnega izpopolnjevanja iz drugega ali tretjega odstavka prejšnjega člena preveri, ali je izvajalec izpolnil obveznost dodatnega strokovnega izpopolnjevanja.
(2) Če izvajalec ni izpolnil obveznosti iz prejšnjega odstavka, se izvajalcu posredujeta prijavnica za preizkus strokovne usposobljenosti in obvestilo, da izvajalec v 15 dneh po prejemu obvestila Zbornici – Zvezi posreduje izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačilu stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti.
(3) Zbornica – Zveza v 30 dneh po prejemu prijavnice in potrdila o plačilu stroškov preizkusa iz prejšnjega odstavka izda sklep o napotitvi na preizkus strokovne usposobljenosti, s katerim izvajalcu podaljša licenco z namenom opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti.
XII. PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI 
38. člen 
(1) Preizkus strokovne usposobljenosti poteka pred tričlansko komisijo Zbornice – Zveze, sestavljeno iz predsednika in dveh članov (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Za člana komisije se lahko imenuje oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
‒ ima najmanj izobrazbo s področja zdravstvene oziroma babiške nege, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve stopnje,
‒ ima najmanj deset let delovnih izkušenj v zdravstveni oziroma babiški negi.
(3) Komisija lahko pred preizkusom strokovne usposobljenosti pridobi naslednje podatke o izvajalcu:
‒ strokovni usposobljenosti,
‒ številu pridobljenih licenčnih točk v licenčnem obdobju,
‒ morebitni ugotovljeni strokovni pomanjkljivosti oziroma izrečenih ukrepih.
(4) Stroške preizkusa strokovne usposobljenosti plača izvajalec. Stroške določi Zbornica – Zveza v soglasju z ministrom.
39. člen 
(1) Preizkus strokovne usposobljenosti obsega pisno, ustno oziroma praktično preverjanje znanja izvajalca s strokovnega področja zdravstvene oziroma babiške nege in obveznih vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz prvega odstavka 19. člena tega pravilnika.
(2) Pisno preverjanje znanja traja največ 120 minut in je uspešno opravljeno, če izvajalec doseže vsaj 60-odstotni uspeh. Uspešno opravljen pisni del preverjanja znanja je pogoj za pristop k ustnemu oziroma praktičnemu preverjanju znanja izvajalca, ki traja največ 30 minut in je uspešno opravljeno, če izvajalec doseže vsaj 75-odstotni uspeh.
(3) Po opravljenem preverjanju znanja komisija brez prisotnosti izvajalca sprejme odločitev o tem, ali je izvajalec opravil preizkus. Uspeh izvajalca na preizkusu strokovne usposobljenosti se ocenjuje z »opravil« ali »ni opravil«.
(4) Predsednik komisije ustno razglasi rezultat preizkusa strokovne usposobljenosti in izvajalca seznani s pravico do ugovora na oceno komisije in možnostjo vpogleda v pisni del preizkusa strokovne usposobljenosti, ki ju izvajalec lahko poda takoj po razglasitvi uspeha.
(5) Potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti se izvajalcu vroči najpozneje v osmih dneh po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.
40. člen 
(1) O poteku in vsebini preizkusa strokovne usposobljenosti, o uspehu izvajalca se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člana komisije. Kadar izvajalec v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena vloži ugovor ali zahteva vpogled v pisni del preizkusa strokovne usposobljenosti, zapisnik podpiše tudi on.
(2) O ugovoru v 15 dneh odloči komisija, ki je imenovana v skladu z 38. členom tega pravilnika, v njej pa ne smejo sodelovati predsednik in člani komisije, zoper katerih odločitev izvajalec vlaga ugovor.
(3) Če je ugovor izvajalca utemeljen, v 15 dneh ponovno opravlja preizkus strokovne usposobljenosti pred komisijo iz prejšnjega odstavka. Zoper oceno nove komisije ni ugovora.
41. člen 
(1) Če izvajalec v roku iz drugega odstavka 37. člena tega pravilnika brez upravičenega razloga ne posreduje prijavnice na preizkus strokovne usposobljenosti in potrdila o plačilu stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti ali brez upravičenega razloga v roku ne pristopi ali odstopi med opravljanjem preizkusa strokovne usposobljenosti, se šteje, da preizkusa strokovne usposobljenosti ni opravil.
(2) Izvajalec lahko Zbornici – Zvezi posreduje predlog za določitev novega datuma preizkusa strokovne usposobljenosti, skupaj z dokazili o upravičenosti izostanka, najpozneje tri delovne dni pred dnem preizkusa strokovne usposobljenosti, če to iz posebej upravičenih razlogov ni mogoče, pa takoj, ko razlogi prenehajo. O upravičenosti razlogov odloča predsednik Zbornice – Zveze.
(3) Kot upravičeni razlogi se štejejo bolezen, poškodbe oziroma drugi razlogi objektivne narave, ki onemogočajo pristop oziroma opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti. Nenačrtovane osebne ali službene obveznosti se ne štejejo niti kot upravičeni razlogi niti kot razlogi objektivne narave.
42. člen 
(1) Za naslednji preizkus strokovne usposobljenosti izvajalec vloži izpolnjeno prijavnico na preizkus strokovne usposobljenosti in potrdilo o plačilu stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti.
(2) Zbornica – Zveza v 30 dneh po prejemu prijavnice na preizkus strokovne usposobljenosti in potrdila o plačilu stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti izvajalca obvesti o datumu in kraju preizkusa strokovne usposobljenosti.
(3) Če izvajalec v roku iz petega odstavka 34. člena tega pravilnika ne opravi preizkusa strokovne usposobljenosti, ga Zbornica – Zveza izbriše iz registra zaradi prenehanja veljavnosti licence.
(4) O neopravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti oziroma če se izvajalec brez upravičenega razloga ne odzove na obvestilo za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti ali odstopi od preizkusa strokovne usposobljenosti, Zbornica – Zveza o tem obvesti delodajalca izvajalca.
XIII. ODVZEM LICENCE 
43. člen 
(1) Izvajalcu lahko Zbornica – Zveza odvzame licenco.
(2) Postopek odvzema se lahko začne po uradni dolžnosti, na predlog delodajalca ali na predlog Ministrstva za zdravje.
44. člen 
Licenca se odvzame v naslednjih primerih:
1. če se ugotovi, da izvajalec s svojim delom ogroža zdravje ali življenje pacienta − do sedmih let;
2. če se ugotovi, da je ravnanje izvajalca zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu povzročilo trajne hujše posledice za zdravje ali smrt pacienta − do sedmih let;
3. če je izvajalcu izrečen začasni varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ali poklica − za čas izrečenega ukrepa;
4. če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen − za čas izrečene kazni;
5. če izvajalec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je za pridobitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke − do štirih let;
6. če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem dejavnosti zdravstvene ali babiške nege − za čas izrečene kazni.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
45. člen 
Izvajalec iz četrte alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se v register vpiše v dveh letih od uveljavitve tega pravilnika.
46. člen 
Postopki vpisa in izbrisa iz registra izvajalcev oziroma podelitve licence, podaljšanje licence in dodelitve licenčnih točk, postopek napotitve na dodatno strokovno izpopolnjevanje oziroma preizkus strokovne usposobljenosti, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po določbah tega pravilnika.
47. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16 in 62/16).
48. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-18/2020
Ljubljana, dne 7. oktobra 2020
EVA 2020-2711-0007
Monika Ažman 
predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 
Soglašam! 
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti