Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2684. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2021, stran 6520.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 7. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 12. redni seji dne 22. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2021 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 82/19, z dne 31. 12. 2019) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov
Proračun 2021 (EUR)
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
13.407.318,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.165.618,00
70
DAVČNI PRIHODKI
8.651.868,00
700 Davki na dohodek in dobiček
7.416.658,00
703 Davki na premoženje
1.031.710,00
704 Domači davki na blago in storitve
203.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.513.750,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
933.750,00
711 Takse in pristojbine
11.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
131.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
50.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
2.388.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
150.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
150.000,00
73
PREJETE DONACIJE
12.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
12.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.079.700,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
669.000,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
410.700,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.139.550,66
40
TEKOČI ODHODKI
2.351.357,46
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
628.550,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
96.100,00
402 Izdatki za blago in storitve 
1.509.914,31
403 Plačila domačih obresti
58.127,81
409 Rezerve
58.665,34
41
TEKOČI TRANSFERI
4.744.513,53
410 Subvencije
378.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.160.063,53
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
321.450,00
413 Drugi tekoči domači transferi
885.000,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.826.679,67
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.826.679,67
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
217.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
100.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
117.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ (I-II)
267.767,34
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽ. (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINIS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
680.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
680.000,00
550 Odplačila domačega dolga
680.000,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–412.232,66
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–680.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–267.767,34
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2020
412.232,66
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku, sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled v upravi Občine Brezovica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 82/19, z dne 31. 12. 2019, z vsemi spremembami in dopolnitvami) se spremeni 7. člen tako, da se glasi:
»7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 100% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2022 70% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanja obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, državnega proračuna, ter ostalih sofinancerskih sredstev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 82/19, z dne 31. 12. 2019, z vsemi spremembami in dopolnitvami) se spremeni 13. člen tako, da se glasi:
»13. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter družbe, ki delujejo v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2021 lahko zadolžijo v skupnem znesku 2.067.240,00 EUR, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Brezovica.
Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 314.640,00 EUR:
– LPP do višine 82.800,00 EUR;
– Energetika Ljubljana do višine 93.840,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 138.000,00 EUR.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 1.752.600,00 EUR:
– LPP do višine 262.200,00 EUR;
– Energetika Ljubljana do višine 1.076.400,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 414.000,00 EUR.
Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o..«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 17/21
Brezovica, dne 22. oktobra 2020
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret 
 
 

AAA Zlata odličnost