Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2641. Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu, stran 6395.

  
Na podlagi šestega odstavka 242. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20) in po pridobitvi soglasja sveta Agencije za energijo št.122-12/2020-06/245 z dne 7. 9. 2020 operater prenosnega sistema družba PLINOVODI d.o.o., izdaja
P R A V I L A 
o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S tem aktom se določajo pravila o pogojih zagotavljanja storitev dostopa in postopki za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu.
(2) Za vprašanja glede pogojev dostopa in postopkov dodeljevanja zmogljivosti na povezovalnih točkah, ki jih ta akt ne ureja, se uporabljajo pravila iz Uredbe Komisije (EU) 2017/459 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 984/2013 (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/459/EU).
2. člen 
(obseg uporabe akta) 
(1) S tem aktom se ureja:
– pogoje zagotavljanja storitev dostopa do sistema na povezovalnih točkah;
– način dodeljevanja zmogljivosti na povezovalnih točkah;
– trgovanje na sekundarnem trgu z zmogljivostmi na povezovalnih točkah;
– postopke upravljanja prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti;
– postopke izvajanja razširitvene zmogljivosti;
– objave informacij.
(2) Operater prenosnega sistema na svoji spletni strani objavi vse povezovalne točke.
3. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem aktu, pomenijo:
– agencija: pomeni Agencija za energijo;
– četrtletna zmogljivost: pomeni zmogljivost, ki jo uporabnik sistema v določenem obsegu zakupi na letni dražbi četrtletnih standardnih produktov zmogljivosti za vse plinske dneve v določenem četrtletju (s pričetkom 1. oktobra, 1. januarja, 1. aprila in 1. julija);
– delovni dnevi: pomenijo dneve od ponedeljka do petka, razen tistih dni, ki so po zakonu dela prosti;
– dnevna zmogljivost za dan vnaprej: pomeni zmogljivost, ki jo uporabnik sistema v določenem obsegu zakupi na tekoči dražbi dnevnih standardnih produktov zmogljivosti za prihodnji plinski dan;
– dolgoročne storitve dostopa: pomenijo storitve zakupa letnih zmogljivosti;
– kalorična vrednost: pomeni zgornjo kalorično vrednost (zgornjo kurilnost) zemeljskega plina, to je vso toploto, ki se sprosti pri zgorevanju. Podaja se v enoti kWh/m3 pri temperaturi zgorevanja 25 °C in pri temperaturi zemeljskega plina 0 °C;
– kratkoročne storitve dostopa: pomenijo storitve zakupa četrtletnih, mesečnih, dnevnih zmogljivosti za dan vnaprej in zmogljivosti znotraj dneva;
– letna zmogljivost: pomeni zmogljivost, ki jo uporabnik sistema v določenem obsegu zakupi na letni dražbi letnih standardnih produktov zmogljivosti za vse plinske dneve v določenem plinskem letu;
– mesečna zmogljivost: pomeni zmogljivost, ki jo uporabnik sistema v določenem obsegu zakupi na tekoči dražbi mesečnih standardnih produktov zmogljivosti za vse plinske dneve v določenem koledarskem mesecu (s pričetkom na prvi dan vsakega meseca);
– plinski dan: pomeni časovno obdobje 24 zaporednih ur od 6:00 ure zjutraj do 6:00 ure zjutraj naslednjega dne;
– plinsko leto: pomeni časovno obdobje od 1. oktobra v tekočem koledarskem letu do 30. septembra v naslednjem koledarskem letu;
– pogodba o prenosu za dražbene zmogljivosti: pomeni pogodbo o prenosu za tiste zmogljivosti, ki so bile uporabniku sistema dodeljene na dražbi;
– povezovalna točka: pomeni fizično ali navidezno točko, ki povezuje sosednja vstopno-izstopna sistema ali povezuje vstopno-izstopni sistem s povezovalnim plinovodom, če so te točke predmet rezervacijskih postopkov uporabnikov sistema, pri čemer so v Republiki Sloveniji predmet rezervacijskih postopkov le mejne vstopne ali mejne izstopne točke, v katerih je prenosni sistem v Republiki Sloveniji povezan s prenosnim sistemom v sosednjih državah;
– prekinljiva zmogljivost: pomeni prenosno zmogljivost, ki jo operater prenosnega sistema lahko prekine v skladu s pogoji, določenimi v splošnih pogojih pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti, ki veljajo za prekinljive zmogljivosti;
– splošni pogoji pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti: so sestavni del pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti, s katerimi so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti operaterja prenosnega sistema in uporabnika sistema, v skladu s katerimi bosta izvrševala pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti, razen tistih sestavin pogodbe, ki se določijo na dražbi;
– uporabnik sistema: pomeni uporabnika prenosnega sistema, kot je opredeljen v 56. točki 159. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) in potencialnega uporabnika prenosnega sistema;
– zagotovljena zmogljivost: pomeni prenosno zmogljivost, za katero operater prenosnega sistema s pogodbo o prenosu za dražbene zmogljivosti jamči, da se ne prekinja;
– zmogljivost znotraj dneva: pomeni zmogljivost, ki je bila ponujena in dodeljena po zaprtju dražb zmogljivosti za dan vnaprej za navedeni dan in je zakupljena za obdobje od ure začetka zakupa do konca navedenega plinskega dne.
(2) Drugi izrazi, ki v tem aktu niso opredeljeni, imajo enak pomen, kot ga določajo EZ-1, Uredba Komisije 2017/459/EU in Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 36), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 715/2009/ES).
II. POGOJI ZAGOTAVLJANJA STORITEV DOSTOPA DO SISTEMA NA POVEZOVALNIH TOČKAH 
4. člen 
(organizacija dostopa po sistemu vstopno-izstopnih točk) 
(1) Dostop do sistema na povezovalnih točkah operater prenosnega sistema zagotavlja s sklepanjem pogodb o prenosu za dražbene zmogljivosti, ločeno in neodvisno na mejnih vstopnih in mejnih izstopnih točkah.
(2) S sklenitvijo pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti za določeno mejno vstopno točko pridobi uporabnik sistema pravico, da operater prenosnega sistema na tej vstopni točki od njega prevzame zemeljski plin.
(3) S sklenitvijo pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti za določeno mejno izstopno točko pridobi uporabnik sistema pravico, da mu operater prenosnega sistema na tej izstopni točki preda zemeljski plin.
(4) Sklenitev pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti je vsem uporabnikom sistema omogočena pod enakimi pogoji in na način, določen s tem aktom.
(5) Uporabniki sistema plačujejo za storitve dostopa do sistema na povezovalnih točkah znesek zakupa upoštevaje pogodbeno zmogljivost, dodeljeno s pogodbo o prenosu za dražbene zmogljivosti, in sicer ne glede na obseg dejanske uporabe zmogljivosti v relevantnem obračunskem obdobju (načelo »pelji ali plačaj«).
5. člen 
(standardne storitve dostopa) 
(1) Operater prenosnega sistema ponuja standardne produkte zmogljivosti na dražbah.
(2) Standardni produkti zmogljivosti vključujejo ponudbo zagotovljenih in prekinljivih prenosnih zmogljivosti, ki se s pogodbo o prenosu za dražbene zmogljivosti sklepajo za tipska časovna obdobja kot letni, četrtletni, mesečni, dnevni standardni produkt zmogljivosti, razen standardni produkt znotraj dneva, ki lahko vključuje samo ponudbo zagotovljenih zmogljivosti.
6. člen 
(zagotovljena storitev dostopa) 
Dostop do sistema na povezovalnih točkah se nudi v obliki standardnih produktov za zagotovljene zmogljivosti in sicer v obsegu razpoložljivih zmogljivosti, v katere so vključene tudi dodatne zmogljivosti v smislu točke 2.2.1. Priloge 1 k Uredbi (ES) št. 715/2009, ki jih operater prenosnega sistema pridobi z uporabo postopkov upravljanja pogodbene prezasedenosti.
7. člen 
(prekinljiva storitev dostopa) 
(1) Dostop do sistema na povezovalnih točkah ponudi operater prenosnega sistema kot prekinljivo zmogljivost daljšo od enega dneva v primeru, če:
– je bil ustrezni mesečni, četrtletni ali letni standardni produkt zmogljivosti za zagotovljeno zmogljivost na posamezni povezovalni točki prodan z dražbeno premijo;
– razpoložljivih zagotovljenih zmogljivosti ni več na voljo ali
– produkt zagotovljene zmogljivosti ni bil ponujen.
Operater prenosnega sistema ponudi dnevni produkt zmogljivosti za prekinljivo zmogljivost če je bila zagotovljena prenosna zmogljivost za dan v naprej razprodana ali ni bila ponujena.
(2) Prenosno zmogljivost v nasprotni smeri od fizičnega pretoka zemeljskega plina nudi operater prenosnega sistema samo kot prekinljivo storitev dostopa. Prekinljive zmogljivosti v protitoku se lahko dodelijo do višine dejansko zakupljenih zagotovljenih zmogljivosti v fizični smeri pretoka zemeljskega plina.
(3) Uporabniku sistema, ki mu je bila dodeljena prekinljiva zmogljivost, lahko operater prenosnega sistema ob upoštevanju minimalnega časa do začetka prekinitve iz drugega odstavka 33. člena Uredbe 2017/459/EU, kadarkoli prekine prenos zemeljskega plina, če bi skupne napovedi v smeri fizičnega pretoka in protitoku presegle količino zemeljskega plina, ki se lahko prenese skozi posamezno povezovalno vstopno ali izstopno točko. Minimalni čas do začetka prekinitve je lahko tudi krajši, če se o tem dogovorita sosednja operaterja prenosnega sistema in tovrstni dogovor odobri pristojni nacionalni regulativni organ. Prekinitev se izvede v obsegu, ki je potreben za izvršitev pogodb o prenosu za zagotovljene zmogljivosti.
(4) Vrstni red prekinitev prenosa operater prenosnega sistema določi skladno s 35. členom Uredbe 2017/459/EU.
III. NAČIN DODELJEVANJA ZMOGLJIVOSTI NA POVEZOVALNIH TOČKAH 
8. člen 
(postopki dodeljevanja zmogljivosti) 
(1) Zmogljivosti se za vsako posamezno povezovalno točko ponudijo na ločenih in med seboj neodvisnih elektronskih dražbah. Za izvedbo dražbenih postopkov operater prenosnega sistema določi spletno rezervacijsko platformo, ki omogoča izvedbo elektronskih dražbenih postopkov skladno s pravili tega akta in pravili Uredbe 2017/459/EU. Izbrano spletno rezervacijsko platformo operater prenosnega sistema objavi na svoji spletni strani.
(2) Letne zmogljivosti se ponudijo na letnih dražbah, ki potekajo enkrat letno s pričetkom na prvi ponedeljek v juliju vsako plinsko leto za prihodnje plinsko leto ali več prihodnjih plinskih let, razen, če je v koledarju dražb določeno drugače, kar velja za vse produkte zmogljivosti.
(3) Na dražbi za letne zmogljivosti operater prenosnega sistema ponudi v zakup letne zmogljivosti za najmanj pet in za največ 15 zaporednih prihodnjih plinskih let.
(4) Četrtletne zmogljivosti se ponudijo vsako plinsko leto na letnih dražbah, ki potekajo štirikrat letno s pričetkom:
– na prvi ponedeljek v avgustu za zmogljivosti od prvega do četrtega četrtletja v prihodnjem plinskem letu;
– na prvi ponedeljek v novembru za zmogljivosti od drugega do četrtega četrtletja v plinskem letu;
– na prvi ponedeljek v februarju za zmogljivosti od tretjega do četrtega četrtletja v plinskem letu in
– na prvi ponedeljek v maju za zmogljivosti za zadnje četrtletje v plinskem letu.
(5) Mesečne zmogljivosti, dnevne zmogljivosti za dan vnaprej in zmogljivosti znotraj dneva se ponudijo na tekočih dražbah, ki potekajo enkrat mesečno, enkrat dnevno oziroma vsako uro v dnevu s pričetkom:
– za mesečne zmogljivosti: na tretji ponedeljek vsakega meseca za prihodnji koledarski mesec;
– za dnevne zmogljivosti za dan vnaprej: vsak plinski dan ob 16:30 uri za prihodnji plinski dan;
– za zmogljivosti znotraj dneva: štiri ure pred želeno začetno uro zakupa do konca plinskega dne.
(6) Za vse povezovalne točke se dražbeni postopki, ki se nanašajo na istovrstni standardni produkt zmogljivosti, začnejo istočasno in v skladu z vsakokrat veljavnim koledarjem dražb.
(7) Operater prenosnega sistema pred začetkom vsake dražbe predhodno in v rokih, ki jih za posamezne postopke dražb določajo pravila Uredbe 2017/459/EU, obvesti uporabnike sistema o obsegu razpoložljive zmogljivosti, ki bo ponujena na dražbi za posamezno povezovalno točko. Pri tem upošteva tudi medsebojno pogojene zmogljivosti, v skladu z dovoljenjem agencije.
(8) Letne, četrtletne in mesečne zmogljivosti se na dražbah dodeljujejo z uporabo algoritma za stopnjevano dražbo, skladno s 17. členom Uredbe 2017/459/EU, dnevne zmogljivosti za dan vnaprej in zmogljivosti znotraj dneva pa z uporabo algoritma z enotno poravnalno ceno v skladu z 18. členom Uredbe 2017/459/EU.
(9) Vsem uporabnikom sistema, ki so bili na dražbi uspešni, se dodeli zmogljivost s posameznimi pogodbami o prenosu za dražbene zmogljivosti, glede na njihove ponudbe za obseg zmogljivost in po ceni zakupa, določeni na dražbi.
(10) Uporabnike sistema, ki so bili neuspešni na dražbi, se o tem, da so bile njihove ponudbe zavrnjene kot neuspešne, obvesti z objavo končnih rezultatov dražbe na spletni rezervacijski platformi. Šteje se, da je neuspešni ponudnik na dražbi odstopil od dražbenega postopka za dodelitev zmogljivosti.
9. člen 
(pristop k spletni rezervacijski platformi) 
(1) Za zagotovitev možnosti uporabe dražb mora imeti uporabnik sistema vzpostavljeno ustrezno povezavo, ki je združljiva z informacijskim sistemom spletne rezervacijske platforme na način, da mu omogoča uporabo le-te.
(2) Podrobnejši postopek vzpostavitve dostopa elektronskega vmesnika do spletne rezervacijske platforme in dodelitev identifikacijskih elementov, ki omogočajo uporabniku sistema enolično identifikacijo pri dostopu do spletne rezervacijske platforme, določi upravljavec spletne rezervacijske platforme z navodili. Uporabnik sistema mora zagotoviti in sprotno zagotavljati, da njegova povezava do informacijskega sistema spletne rezervacijske platforme izpolnjuje pogoje ter druge zahteve, ki se predpišejo z navodili.
(3) Za pridobitev pravice do koriščenja storitev spletne rezervacijske platforme, mora uporabnik sistema izpolnjevati tehnične pogoje iz prvega odstavka tega člena in izpolniti druge obveznosti, ki izhajajo iz splošnih pogojev pristopa k spletni rezervacijski platformi, objavljenih s strani upravljavca spletne rezervacijske platforme.
10. člen 
(pogoji za pristop k dražbi) 
(1) K dražbi za dodeljevanje zmogljivosti lahko pristopi uporabnik sistema, če v roku, določenem v prvem odstavku 11. člena tega akta, operater prenosnega sistema prejme podpisano izjavo uporabnika sistema, da je seznanjen in sprejema vsebino splošnih pogojev pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti ter so izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
– če ima najmanj pet delovnih dni pred datumom začetka dražbe uporabnik sistema s strani upravljavca spletne rezervacijske platforme že pridobljeno pravico koristiti storitve spletne rezervacijske platforme ali to pravico do tega roka pridobi in
– če v navedenem roku iz prejšnje alineje operater prenosnega sistema prejme finančno jamstvo skladno s 13. členom tega akta.
(2) Izjavi iz prejšnjega odstavka mora uporabnik sistema, ki je tuja pravna ali fizična oseba, priložiti tudi dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri je registriral svojo dejavnost, o vpisu subjekta v register poklicev ali trgovski register in o njegovem zakonitem zastopniku. Podatke za uporabnike sistema iz Republike Slovenije pridobi operater prenosnega sistema sam iz javnih evidenc.
(3) Za izpolnitev vseh pogojev za pristop k dražbi je uporabnik sistema dolžan pravočasno pričeti s postopki pridobivanja pravice uporabe spletne rezervacijske platforme z upravljavcem le-te.
(4) Operater prenosnega sistema zavrne uporabniku sistema pristop k dražbi, če pogoji iz tega člena niso pravočasno ali pravilno izpolnjeni. V tem primeru operater prenosnega sistema razloge za zavrnitev utemelji in jih nemudoma pisno sporoči uporabniku sistema.
(5) Uporabniku sistema, ki pred prvo udeležbo na dražbi pravočasno in pravilno izpolni vse zahtevane pogoje iz prvega odstavka tega člena, operater prenosnega sistema prizna aktivni status za sodelovanje na dražbah ob predložitvi dokazil oziroma prvi naslednji delovni dan, kar uporabniku sistema omogoča oddajanje nakupnih ponudb za zakup zmogljivosti na dražbah.
(6) Operater prenosnega sistema lahko uporabniku sistema, ki mu je bil odobren pristop k dražbam, prekliče aktivni status, s katerim mu onemogoči sodelovanje na dražbi, če:
– pravočasno ne predloži podpisane izjave spremenjenih splošnih pogojev pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti skladno s četrtim odstavkom 11. člena tega akta;
– ne poravna zapadlih obveznosti do operaterja prenosnega sistema v zvezi s sklenjenimi pogodbami o prenosu za dražbene zmogljivosti, če znesek neporavnanih obveznosti presega dano finančno jamstvo in če tudi na poziv operaterja prenosnega sistema ne zagotovi dodatnega zavarovanja v primernem roku.
(7) Preklic aktivnega statusa traja, dokler uporabnik sistema ne odpravi razlogov, na katerih je temeljil preklic. Razloge za preklic aktivnega statusa operater prenosnega sistema pisno utemelji in jih nemudoma sporoči uporabniku sistema.
11. člen 
(splošni pogoji pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti) 
(1) Uporabnik sistema, ki želi pristopiti k dražbi za dodelitev zmogljivosti, mora operaterju prenosnega sistema najmanj deset delovnih dni pred datumom začetka prve dražbe, na kateri posamezni uporabnik sodeluje, predložiti podpisano izjavo, da je seznanjen in sprejema vsebino splošnih pogojev pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti ter da sprejema njihovo zavezujočo naravo kot sestavni del pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti. S podpisom izjave uporabnik sistema ne prevzame obveznosti pristopiti in sodelovati na dražbi.
(2) Splošni pogoji pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti opredeljujejo pravice in obveznosti, v skladu s katerimi bosta stranki izvrševali pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti, ki bodo uporabniku sistema dodeljene z uspešnimi dražbami. V splošnih pogojih se uredijo vse pogodbene sestavine pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti, razen standardnega produkta zmogljivosti, ki je predmet zakupa na dražbi, cene zakupa, obsega zakupljene zmogljivosti in bilančne pripadnosti, ki se določijo na vsakokratni dražbi, na kateri je bil uporabnik sistema s svojo ponudbo uspešen.
(3) Splošne pogoje pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti, ki so kot Priloga 1 sestavni del tega akta, operater prenosnega sistema objavi na svoji spletni strani in obsegajo najmanj naslednje:
– opredelitev namena in pravnih učinkov splošnih pogojev pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti;
– postopek sklepanja pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti;
– opredelitev medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z izvajanjem prenosa zemeljskega plina;
– pogoji in vrstni red prekinitve prekinljivih zmogljivosti;
– obračunavanje zakupa zmogljivosti, način plačevanja in plačilni pogoji;
– vodenje in razpolaganje s sredstvi finančnega jamstva;
– varovanje zaupnih podatkov;
– opredelitev predpisov, s katerimi se urejajo posamezna vprašanja pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti.
(4) Če se Splošni pogoji pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti spremenijo, operater prenosnega sistema o tem obvesti uporabnika sistema. Uporabnik sistema mora najmanj deset delovnih dni pred datumom začetka dražbe, za katero veljajo spremenjeni splošni pogoji in na kateri želi posamezni uporabnik sodelovati, predložiti operaterju prenosnega sistema podpisano izjavo, da je seznanjen z vsebino spremenjenih splošnih pogojev.
12. člen 
(pogodba o prenosu za dražbene zmogljivosti) 
(1) Pogodba o prenosu za dražbene zmogljivosti je med strankama sklenjena v trenutku, ko so objavljeni končni rezultati dražbe, iz katerih izhaja, da je bila sprejeta ponudba uporabnika sistema za določen standardni produkt zmogljivosti in cena, kot je bila dosežena na dražbi.
(2) Vsaka pogodba o prenosu za dražbene zmogljivosti, ki je sklenjena v skladu s prejšnjim odstavkom, predstavlja samostojno pogodbeno razmerje med strankama s pogodbenimi sestavinami kot izhajajo iz splošnih pogojev pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti in kot jih za posamezno pogodbeno razmerje določita stranki z uporabo dražbenega postopka.
(3) Uporabnik sistema na spletni rezervacijski platformi prejme potrditev sklenitve posamezne pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti, iz katere izhaja mejna vstopna oziroma mejna izstopna točka, obseg dodeljenih zmogljivosti, čas, za katerega se zakupi zmogljivost, cena zakupa in bilančna pripadnost.
(4) Pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti so lahko sklenjene tudi za ista ali prekrivajoča se obdobja.
13. člen 
(finančno jamstvo) 
(1) Finančno jamstvo je namenjeno zavarovanju izpolnitve obveznosti uporabnika sistema do operaterja prenosnega sistema, ki bodo nastale v zvezi z na dražbah sklenjenimi pogodbami o prenosu.
(2) Finančno jamstvo, ki je pogoj za pristop k dražbi, je lahko v obliki bančne garancije, garancije zavarovalnice ali denarnih sredstev, ki jih uporabnik sistema položi na poseben transakcijski račun operaterja prenosnega sistema. Uporabnik sistema zagotovi operaterju prenosnega sistema finančno jamstvo v višini, za katero uporabnik sistema oceni, da ga bo potreboval za svojo skupno udeležbo na dražbah.
(3) Bančna garancija ali garancija zavarovalnice (v nadaljnjem besedilu: garancija) mora biti izdana s strani prvovrstne banke oziroma zavarovalnice v obliki nepogojne, nepreklicne in na prvi pisni poziv plačljive garancije in z veljavnostjo še 90 dni po zaključku obdobja zakupa zmogljivosti.
(4) Če namerava uporabnik sistema zakupiti prenosne zmogljivosti za več zaporednih let, veljavnost garancije ne sme biti krajša od enega leta, uporabnik sistema pa mora najmanj 60 dni pred iztekom veljavnosti posamezne garancije obnoviti zavarovanje, tako da pred iztekom tega roka predloži novo garancijo ali položi denarna sredstva na poseben transakcijski račun operaterja prenosnega sistema. Če uporabnik sistema novega finančnega jamstva ne predloži v predvidenem roku, operater prenosnega sistema uporabniku sistema zavrne vse nadaljnje napovedi prevzema in predaje zemeljskega plina na zadevni povezovalni točki.
(5) Operater prenosnega sistema v svojem imenu odpre poseben transakcijski račun in ga objavi na svoji spletni strani, na katerega deponira denarna sredstva, ki jih uporabnik sistema nakaže za zagotovitev ustreznega finančnega jamstva. Uporabniku sistema pripadajo obresti na sredstva, vplačana na prej navedeni račun, v višini, kot jih prizna banka za sredstva na vpogled, in krije pripadajoče stroške navedenega posebnega transakcijskega računa, če znaša pripadajoči del obresti oziroma stroškov za posameznega uporabnika po mesečnem obračunu za poseben transakcijski račun najmanj 10,00 eurov.
(6) Če uporabnik sistema zahteva vrnitev garancije ali vračilo sredstev, nakazanih na posebni transakcijski račun, operater prenosnega sistema ugodi njegovi zahtevi, ko so poravnane vse dospele obveznosti in druge pogodbene obveznosti uporabnika sistema, ki bodo v zvezi s sklenjenimi pogodbami o prenosu za dražbene zmogljivosti dospele v bodoče.
(7) Uporabnik sistema mora zagotoviti finančno jamstvo za zakup:
– letnega ali četrtletnega standardnega produkta: v višini trikratnika mesečnega zneska predvidenega zakupa;
– mesečnega standardnega produkta: v višini mesečnega zneska predvidenega zakupa;
– dnevnega standardnega produkta: v višini mesečnega zneska predvidenega zakupa;
– standardnega produkta znotraj dneva: v višini mesečnega zneska predvidenega zakupa.
(8) Uporabnik sistema lahko na dražbah poda nakupne ponudbe za posamezni standardni produkt, če je zagotovil finančno jamstvo najmanj v višini, kot je opredeljena v prejšnjem odstavku.
(9) Razpoložljivo finančno jamstvo uporabnika sistema se z vnosom vsake nakupne ponudbe znižuje v višini, kot je navedena v sedmem odstavku tega člena. V primeru sodelovanja na več dražbah hkrati, se od razpoložljivega stanja finančnega jamstva odštevajo predhodna finančna jamstva posameznega standardnega produkta zmogljivosti, pri katerih uporabnik sistema sodeluje. Če je uporabnik sistema na dražbi uspešen, se razpoložljivo finančno jamstvo udeleženca zniža v višini, kot je navedeno v sedmem odstavku tega člena in za obdobje, kot je navedeno v tretjem oziroma četrtem odstavku tega člena, kar predstavlja blokirano finančno jamstvo uporabnika sistema.
(10) Uporabnik sistema mora sproti in pravočasno zagotavljati, da pred vsako dražbo razpolaga z zadostnim razpoložljivim stanjem finančnega jamstva, ki ga potrebuje na dražbi. Dopolnitev razpoložljivega stanja finančnega jamstva se na dražbi upošteva, če uporabnik sistema najmanj pet delovnih dni pred začetkom dražbe predloži operaterju prenosnega sistema novo oziroma dodatno garancijo ali če v tem roku položi dodatna denarna sredstva na poseben transakcijski račun.
14. člen 
(cena zakupa za dodeljene zmogljivosti na dražbi) 
(1) Cena zakupa, ki jo uporabnik sistema plača za dodeljene zmogljivosti na dražbi, je sestavljena iz tarifnih postavk za omrežnino, kot veljajo v času, ko se zakupljena zmogljivost lahko uporabi in dražbene premije, ki je bila določena na uspešni dražbi.
(2) Tarifne postavke omrežnine za zakup standardnih produktov zagotovljenih in prekinljivih zmogljivosti na povezovalnih točkah določi operater prenosnega sistema v skladu s splošnim aktom agencije, ki ureja obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina. Tarifne postavke omrežnine, ki veljajo za posamezni standardni produkt zmogljivosti na prvi dan, ko se zakupljena zmogljivost lahko uporabi, se na dražbi uporabijo kot pridržana cena.
(3) Omrežnino za dodeljene zmogljivosti operater prenosnega sistema obračuna in zaračuna uporabniku sistema na način in pod pogoji, ki jih določi agencija s splošnim aktom, ki ureja obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.
(4) Znesek dražbene premije določi operater prenosnega sistema tako, da pomnoži dražbeno premijo z zakupljeno zmogljivostjo. Znesek dražbene premije operater prenosnega sistema zaračuna uporabniku sistema na enak način in pod enakimi pogoji, kot so določeni za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.
(5) Za letne in četrtletne zmogljivosti operater prenosnega sistema znesek dražbene premije obračunava mesečno tako, da celotno obveznost v enakih delih porazdeli na posamezne mesece zakupa. Šteje se, da terjatev tako izračunane mesečne obveznosti nastane zadnji dan vsakega obračunskega meseca, na katerega se nanaša letni in četrtletni zakup.
(6) Šteje se, da terjatev za znesek dražbene premije za dodeljene mesečne zmogljivosti, dnevne zmogljivosti za dan vnaprej in zmogljivosti znotraj dneva nastane zadnji dan obračunskega meseca, na katerega se nanaša zakup zmogljivosti.
15. člen 
(plačilni pogoji) 
Operater prenosnega sistema izda račun za dodeljene zmogljivosti z zapadlostjo 30 dni po nastanku terjatve. Kot datum nastanka terjatve se šteje zadnji dan obračunskega meseca, na katerega se nanaša zakup zmogljivosti.
16. člen 
(izražanje zmogljivosti in prenesenih količin zemeljskega plina v energijskih enotah) 
(1) Zmogljivosti se izražajo v energijskih enotah na časovno enoto z uporabo naslednje energijske enote: kWh/dan ali kWh/h.
(2) V energijski enoti iz prejšnjega odstavka operater prenosnega sistema zagotavlja tudi podatke o prenesenih količinah zemeljskega plina. Pri določanju kurilnosti prenesenega zemeljskega plina operater prenosnega sistema uporablja rezultate meritev lastnosti plina na prenosnem sistemu. Rezultati meritev lastnosti plina v sosednjih prenosnih sistemih, iz katerih plin na povezovalnih točkah vstopa v slovenski prenosni sistem, se uporabljajo kot kontrolni podatki. Znotraj prenosnega sistema operater prenosnega sistema določa kurilne vrednosti zemeljskega plina z analitičnimi postopki, ki jih opiše na svoji spletni strani, ali z dodatnimi meritvami lastnosti zemeljskega plina. Dnevna količina v energijskih enoti se določi na osnovi povprečne dnevne kalorične vrednosti zemeljskega plina.
17. člen 
(izpad spletne dražbene platforme) 
(1) V primeru izpada spletne rezervacijske platforme za dražbe letnih, četrtletnih ali mesečnih zmogljivosti, operater prenosnega sistema ustrezno obvesti vse uporabnike sistema in agencijo o nadomestnem terminu dodeljevanja prenosnih zmogljivosti za izpadlo dražbo.
(2) V primeru izpada spletne rezervacijske platforme v času tekoče dražbe za dnevne zmogljivosti operater prenosnega sistema v času med 18:00 in 19:00 uro na dan draženja zbira zavezujoče ponudbe za zakup prenosnih zmogljivosti in razpoložljive zmogljivosti za posamezno dražbo razdeli po principu vrstnega reda prispelih ponudb na podlagi časovnega žiga prejema. Uporabniki sistema, ki željo zakupiti prenosne zmogljivosti, posredujejo ponudbe v elektronski obliki preko spletne aplikacije operaterja prenosnega sistema, izpolnjene v skladu s podatki iz tretjega odstavka 12. člena tega akta.
(3) V primeru izpada spletne rezervacijske platforme za dražbe zmogljivosti znotraj dneva operater prenosnega sistema zbira zavezujoče ponudbe za zakup prenosnih zmogljivosti, ki jih prejme v času med 180 in 150 minut pred začetkom želenega zakupa, in razpoložljive zmogljivosti za posamezno dražbo razdeli po principu vrstnega reda prispelih ponudb na podlagi časovnega žiga prejema. Uporabniki sistema, ki želijo zakupiti prenosne zmogljivosti, posredujejo ponudbe v elektronski obliki preko spletne aplikacije operaterja prenosnega sistema, izpolnjene v skladu s podatki iz tretjega odstavka 12. člena tega akta.
(4) O rezultatu dodelitve dnevnih prenosnih zmogljivosti ter zmogljivosti znotraj dneva skladno s tem členom operater prenosnega sistema z elektronskim sporočilom najkasneje 135 minut pred začetkom želenega zakupa seznani pošiljatelje ponudb, s čemer se šteje, da je sklenjena posamezna pogodba o prenosu. Šteje se, da je bila z elektronskim sporočilom operaterja prenosnega sistema ponudba uporabnika sistema za zakup določenega obsega standardnega produkta zmogljivosti in po ceni zakupa sprejeta.
IV. TRGOVANJE NA SEKUNDARNEM TRGU Z ZMOGLJIVOSTMI NA POVEZOVALNIH TOČKAH 
18. člen 
(predmet trgovanja na sekundarnem trgu) 
(1) Predmet trgovanja na sekundarnem trgu so lahko samo prenosne zmogljivosti na posamezni povezovalni točki, na katero se nanaša pogodba o prenosu.
(2) Uporabniki sistema, ki imajo s pogodbo o prenosu z operaterjem prenosnega sistema zakupljeno zmogljivost na posamezni povezovalni točki, lahko s pogodbeno zmogljivostjo, ki je ne izkoriščajo, razpolagajo na sekundarnem trgu, in sicer tako:
– da jo dajo v podzakup ali
– da jo ponovno prodajo (prenos pogodbe o prenosu).
(3) Na sekundarnem trgu se s pogodbeno zmogljivostjo iz prejšnjega odstavka trguje v skladu s tem aktom po tržno dogovorjenih cenah ter v okviru pravic in obveznosti, s katerimi uporabniki sistema razpolagajo. Predmet razpolaganja na sekundarnem trgu je le zmogljivost na določeni povezovalni točki pod pogoji, kot je določeno s pogodbo o prenosu z operaterjem prenosnega sistema, kar se s prenosom na sekundarnem trgu ne spremeni.
19. člen 
(oddaja zmogljivosti v podzakup) 
(1) Uporabnik sistema, ki ima del pogodbeno dogovorjene zmogljivosti neizkoriščene, lahko le-to odda v podzakup na sekundarnem trgu tako, da sklene pogodbo o podzakupu, pri tem pa ostane njegova pogodba o prenosu z operaterjem prenosnega sistema v veljavi. Oddaja zmogljivosti v podzakup se praviloma izvaja na spletni rezervacijski platformi.
(2) V tem primeru morata uporabnika sistema, ki sklepata pravni posel na sekundarnem trgu, preko spletne rezervacijske platforme oddati podatke o želenem pravnem poslu.
(3) Operater prenosnega sistema v roku treh delovnih dni po prejemu obvestila o oddanih podatkih želenega pravnega posla iz prejšnjega odstavka, preko spletne rezervacijske platforme potrdi pravni posel na sekundarnem trgu, za predvideno povezovalno točko in za predviden začetek ter konec trajanja pravnega posla, če je posel sklenjen skladno s tem aktom.
(4) Če operater prenosnega sistema v roku iz prejšnjega odstavka potrdi pravni posel, se šteje, da je pravni posel na sekundarnem trgu sklenjen, o čemer sta uporabnika obveščena preko spletne rezervacijske platforme, s potrdilom o sklenitvi pogodbe o podzakupu, ki vsebuje navedbo vseh pogodbenih sestavin. Operater prenosnega sistema realizira pogodbo o podzakupu pod pogojem, da je sklenjena skladno z določbami tega člena in da je bil operater prenosnega sistema pravočasno obveščen o začetku njenega izvajanja.
20. člen 
(ponovna prodaja zmogljivosti) 
(1) V primeru ponovne prodaje zmogljivosti na sekundarnem trgu uporabnik sistema (prenosnik) v celoti prenese pogodbo o prenosu, ki jo ima sklenjeno z operaterjem prenosnega sistema, na tretjo osebo (prevzemnik), tako da postane prevzemnik imetnik vseh njegovih pravic in obveznosti iz pogodbe o prenosu ter namesto prenosnika vstopi v pravno razmerje z operaterjem prenosnega sistema.
(2) Uporabnik sistema, ki ponovno prodaja zmogljivosti, mora pred sklenitvijo pravnega posla pisno obvestiti operaterja prenosnega sistema o predlogu sporazuma o ponovni prodaji zmogljivosti. Pri predložitvi predloga sporazuma lahko prikrije podatek o ceni oziroma druge, zanj poslovno občutljive podatke.
(3) Operater prenosnega sistema na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka v roku treh delovnih dni pisno potrdi ali zavrne ponovno prodajo zmogljivosti.
(4) Uporabnik sistema sme skleniti sporazum o ponovni prodaji zmogljivosti le, če operater prenosnega sistema pravni posel potrdi skladno s prejšnjim odstavkom. Prenos pogodbe o prenosu je veljaven le na podlagi potrditve operaterja prenosnega sistema ter začne veljati po prejemu te potrditve.
(5) Operater prenosnega sistema zavrne potrditev predvsem iz naslednjih razlogov:
– če je pravni posel sklenjen v nasprotju s tem aktom;
– če prevzemnik ne predloži finančnega jamstva v skladu s tem aktom.
(6) Uporabnik sistema, ki je zmogljivost ponovno prodal, mora najkasneje v 15 dneh po sklenitvi sporazuma o ponovni prodaji zmogljivosti, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred začetkom izvajanja le-tega, o tem obvestiti operaterja prenosnega sistema tako, da mu posreduje fotokopijo sporazuma o ponovni prodaji zmogljivosti, pri čemer lahko prikrije podatek o ceni oziroma druge, zanj poslovno občutljive podatke.
V. POSTOPKI UPRAVLJANJA PREZASEDENOSTI V PRIMERU POGODBENE PREZASEDENOSTI 
21. člen 
(spremljanje dejanske uporabe pogodbenih zmogljivosti) 
Operater prenosnega sistema v okviru izvajanja nalog upravljanja prenosnega sistema spremlja in nadzoruje napovedano uporabo prenosnih zmogljivosti z zakupljenimi zagotovljenimi prenosnimi zmogljivostmi.
22. člen 
(področje uporabe postopkov upravljanja pogodbene prezasedenosti) 
(1) Postopki upravljanja prezasedenosti se uporabljajo za povezovalne točke prenosnega sistema.
(2) Operater prenosnega sistema izvaja postopke upravljanja prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti, z namenom vračanja neizkoriščenih zmogljivosti nazaj na trg tako, da se prerazporedijo v rednem postopku dodeljevanja kot zagotovljene zmogljivosti.
(3) Operater prenosnega sistema ob nastanku stanja pogodbene prezasedenosti na svoji spletni strani objavi obdobje pogodbene prezasedenosti na posamezni povezovalni točki ter o tem obvesti agencijo.
23. člen 
(ukrepi za upravljanje prezasedenosti) 
(1) V primeru pogodbene prezasedenosti se uporabijo naslednji postopki upravljanja prezasedenosti:
1. predaja pogodbenih zmogljivosti;
2. mehanizem dolgoročne uporabe ali izgube zmogljivosti;
3. mehanizem uporabe ali izgube zagotovljenih zmogljivosti za dan vnaprej;
4. povečanje zmogljivosti s programom prevelikega zakupa in ponovnega odkupa.
(2) Operater prenosnega sistema izvaja postopke za upravljanje prezasedenosti, ki so med seboj neodvisni, ko so izpolnjeni pogoji za izvajanje posameznega postopka, opredeljeni s tem aktom. Če pride do izvajanja posameznega postopka in so bile na njegovi podlagi pridobljene dodatne zmogljivosti, se slednje dodeljujejo po naslednjem vrstnem redu: zmogljivosti iz 1. točke prejšnjega odstavka, zmogljivosti iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka ter zmogljivosti iz 4. točke prejšnjega odstavka.
(3) V primeru pogodbene prezasedenosti operater prenosnega sistema ugotovi in ponudi vse dodatne zmogljivosti, ki izhajajo iz uporabe postopkov upravljanja prezasedenosti, v rednem postopku dodeljevanja zmogljivosti na povezovalnih točkah.
(4) Dodatne zmogljivosti, ki izhajajo iz uporabe postopkov upravljanja prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti dodeli operater prenosnega sistema šele takrat, ko so razporejene vse zagotovljene zmogljivosti v okviru tehnične zmogljivosti.
1. Predaja pogodbenih zmogljivosti
24. člen 
(pravica do predaje pogodbenih zmogljivosti) 
(1) Uporabnik sistema lahko v primeru pogodbene prezasedenosti in za obdobje pogodbene prezasedenosti preda operaterju prenosnega sistema zakupljene zagotovljene zmogljivosti na povezovalni točki, za časovno obdobje daljše od enega dne, in sicer najmanj tri delovne dni pred želenim datumom predaje. Vzorec obvestila o predaji se nahaja na spletni strani operaterja prenosnega sistema.
(2) Uporabnik sistema ohrani svoje pravice in obveznosti iz pogodbe o prenosu, dokler operater prenosnega omrežja predanih zagotovljenih zmogljivosti dejansko ne prerazporedi in do obsega zmogljivosti, ki jih operater prenosnega sistema ne prerazporedi.
(3) Uporabnik sistema mora nemudoma obvestiti operaterja prenosnega sistema, če po prejemu obvestila o predaji s strani operaterja prenosnega sistema, za predane zagotovljene zmogljivosti sklene pogodbo na sekundarnem trgu.
(4) Operater prenosnega sistema prerazporedi predane zmogljivosti po vrstnem redu prejetja obvestil o predaji.
25. člen 
(aneks o prerazporeditvi) 
(1) Zmogljivosti se prerazporedijo s sklenitvijo pogodbe o prenosu za predane zmogljivosti z drugim uporabnikom sistema. Ko se za predane zmogljivosti sklene pogodba o prenosu se šteje, da je operater prenosnega sistema sprejel ponudbo uporabnika sistema o predaji zmogljivosti ter da je sklenjen k pogodbi o prenosu aneks o prerazporeditvi, o čemer operater prenosnega sistema uporabnika sistema nemudoma obvesti z aneksom o prerazporeditvi.
(2) V aneksu o prerazporeditvi med operaterjem prenosnega sistema ter uporabnikom sistema se ugotovi, da se obseg zmogljivosti iz pogodbe o prenosu zmanjša za obseg, ki je bil zaradi postopka upravljanja prezasedenosti prerazporejen in za katerega je bila sklenjena pogodba o prenosu z drugim uporabnikom sistema.
26. člen 
(prepoved prenosa na sekundarnem trgu) 
Po sklenitvi aneksa o prerazporeditvi, uporabnik sistema ne razpolaga več s predanimi in prerazporejenimi zagotovljenimi zmogljivostmi, zato z njimi tudi ne more trgovati na sekundarnem trgu.
2. Mehanizem dolgoročne uporabe ali izgube zmogljivosti
27. člen 
(preklic pogodbene zmogljivosti) 
(1) Operater prenosnega sistema zagotavlja agenciji za posamezno povezovalno točko podatke o dnevnem obsegu izkoriščanja pogodbenih zmogljivosti veljavnih pogodb o prenosu, ki so sklenjene za obdobje daljše od enega leta ter pogodb o prenosu, ki so sklenjene za krajše časovno obdobje, ki so skupno sklenjene za neprekinjeno obdobje vsaj dveh let. Operater prenosnega sistema pošilja predmetne informacije agenciji do 15. novembra vsako leto, za obdobje od 1. aprila do 30. septembra istega leta ter do 15. maja vsako leto, za obdobje od 1. oktobra predhodnega leta do 31. marca istega leta.
(2) Po prejemu odločbe agencije, da mora operater prenosnega sistema delno ali v celoti preklicati pogodbene zmogljivosti na posameznih povezovalnih točkah, ki se sistematično nezadostno izkoriščajo, operater prenosnega sistema o tem obvesti uporabnike sistema, ki imajo s pogodbo o prenosu dodeljene take zmogljivosti.
(3) Preklic je lahko za del zmogljivosti ali celoten obseg zmogljivosti ter za določen čas ali za preostanek veljavnega pogodbenega časa, skladno z odločbo agencije.
(4) Uporabnik sistema ohrani svoje pravice in obveznosti iz pogodbe o prenosu, dokler operater prenosnega sistema preklicanih zmogljivosti dejansko ne prerazporedi in do obsega zmogljivosti, ki jih operater prenosnega sistema ne prerazporedi.
(5) Preklicane zmogljivosti se prerazporedijo s sklenitvijo pogodbe o prenosu, in sicer za preklicane zmogljivosti z drugim uporabnikom sistema. Ko se za preklicane zmogljivosti sklene pogodba o prenosu, se šteje, da je sklenjen aneks o prerazporeditvi preklicanih zmogljivosti, o čemer operater prenosnega sistema uporabnika sistema nemudoma obvesti z aneksom o prerazporeditvi preklicanih zmogljivosti.
(6) V aneksu o prerazporeditvi preklicanih zmogljivosti med operaterjem prenosnega sistema ter uporabnikom sistema se ugotovi, da se obseg zmogljivosti iz pogodbe o prenosu zmanjša za obseg, ki je bil zaradi postopka upravljanja prezasedenosti preklican ter prerazporejen in za katerega je bila sklenjena pogodba o prenosu z drugim uporabnikom sistema.
3. Mehanizem uporabe ali izgube zagotovljenih zmogljivosti za dan vnaprej
28. člen 
(sprememba začetne napovedi) 
(1) Če se na podlagi letnega poročila ACER o spremljanju prezasedenosti na povezovalnih točkah v skladu s točko 2.2.1(2) Priloge 1 k Uredbi 715/2009/ES (v nadaljnjem besedilu: letno poročilo ACER o spremljanju prezasedenosti) ugotovi, da je na povezovalnih točkah povpraševanje večje od ponudbe, ter da je na dražbah dosežena dražbena premija, mora operater prenosnega sistema od 1. marca za obdobje enega leta uporabiti mehanizem uporabe ali izgube zagotovljenih zmogljivosti za dan vnaprej in o tem obvestiti uporabnike sistema in agencijo.
(2) Po obvestilu iz prejšnjega odstavka lahko uporabnik sistema za posamezno povezovalno točko za čas trajanja pogodbene prezasedenosti izvede popravek pravočasne začetne napovedi za dan vnaprej za pogodbene zagotovljene zmogljivosti v okviru naslednjih omejitev:
– navzdol do najmanj 10 % in navzgor do največ 90 % zakupljenih pogodbenih zmogljivosti na posamezni povezovalni točki;
– ne glede na prejšnjo alinejo lahko uporabnik sistema, ki je izvedel začetno napoved v višini več kot 80 % pogodbenih zakupljenih zmogljivosti, začetno napoved popravi navzgor za polovico nenapovedanega obsega, navzdol pa do najmanj 10 % zakupljenih pogodbenih zmogljivosti na posamezni povezovalni točki;
– ne glede na prvo alinejo lahko uporabnik sistema, katerega začetna napoved ne preseže 20 % pogodbenih zmogljivosti, začetno napoved popravi navzdol za polovico napovedanega obsega, navzgor pa do največ 90 % zakupljenih pogodbenih zmogljivosti na posamezni povezovalni točki.
(3) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za uporabnike sistema, ki so v predhodnem koledarskem letu na povezovalni točki imeli povprečno zakupljenih manj kot 10 % povprečnih tehničnih prenosnih zmogljivosti.
(4) Uporabnik sistema, ki na podlagi izvedenih napovedi ni upravičen do koriščenja dela zagotovljene zakupljene prenosne zmogljivosti, lahko v okviru obstoječe pogodbe za zagotovljene zmogljivosti za omejeni del popravi napoved v obliki prekinljivih zmogljivosti.
(5) Če se na podlagi letnega poročila ACER o spremljanju prezasedenosti pokaže, da se razmere, opredeljene v prvem odstavku tega člena, v naslednjih treh letih najverjetneje ne ponovijo, ker so zmogljivosti na voljo, lahko operater prenosnega sistema prekine izvajanje mehanizma uporabe ali izgube zagotovljenih zmogljivosti za dan vnaprej.
(6) Dodatne zmogljivosti, ki izhajajo iz uporabe tega postopka upravljanja prezasedenosti, so tiste pogodbene zmogljivosti, za katere uporabnik sistema ob upoštevanju omejitev iz drugega odstavka tega člena ne more izvesti popravka napovedi in jih operater prenosnega sistema ponudi skladno s tretjim odstavkom 23. člena tega akta.
4. Program prevelikega zakupa in ponovnega odkupa
29. člen 
(obveznost ponujanja zmogljivosti iz programa prevelikega zakupa in ponovnega odkupa) 
Operater prenosnega sistema ponuja poleg zagotovljenih zmogljivosti v okviru tehničnih zmogljivosti povezovalne točke še dodatne zagotovljene zmogljivosti iz programa prevelikega zakupa in ponovnega odkupa, in sicer ob upoštevanju tehničnih pogojev, kot so kalorična vrednost, temperatura in pričakovana potrošnja.
30. člen 
(ponudba dodatnih zagotovljenih zmogljivosti v okviru programa) 
(1) Operater prenosnega sistema ponuja za posamezen dan v letu dodatne zagotovljene zmogljivosti na posamezni povezovalni točki, kot dnevne zmogljivosti, v kolikor statistični podatki za posamezen dan v letu izkazujejo izpolnjenost naslednjih pogojev:
– da je bila predmetna povezovalna točka v zadnjih petih letih pogodbeno prezasedena;
– da so bile vsako leto v zadnjih treh letih za predmetno povezovalno točko sklenjene pogodbe o prenosu za prekinljive zmogljivosti, skladno s katerimi se je izvajal prenos in ki niso bile prekinjene s strani operaterja prenosnega sistema in,
– da je bila na predmetni povezovalni točki v zadnjih petih letih vsako leto na razpolago neizkoriščena zmogljivost v višini najmanj 10 % tehnične zmogljivosti.
(2) Operater prenosnega sistema pri določitvi dodatnih zmogljivosti iz programa prevelikega zakupa in ponovnega odkupa ustrezno upošteva tudi dodatne zmogljivosti, ki so na razpolago iz ostalih ukrepov za upravljanje pogodbene prezasedenosti.
(3) Ne glede na predhodna določila tega člena, sme operater prenosnega sistema v prvem letu po uveljavitvi predmetnega postopka upravljanja prezasedenosti objaviti dodatne zmogljivosti samo v takem obsegu, da skupne zmogljivosti, katere operater prenosnega sistema ponuja iz naslova ukrepov za upravljanje pogodbene prezasedenosti, ne presegajo 5 % tehnične zmogljivosti predmetne povezovalne točke. Meja 5 % iz prejšnjega stavka se v drugem letu po uveljavitvi predmetnega postopka upravljanja prezasedenosti poveča na 10 %, v tretjem letu in naslednjih letih pa na 15 %.
31. člen 
(ponovni odkup zmogljivosti) 
(1) Če operater prenosnega sistema na podlagi prejetih nominacij ali na drug ustrezen način ugotovi, da nameravajo uporabniki sistema v določenem dnevu ali daljšem obdobju na določeni povezovalni točki uporabiti vse zakupljene zagotovljene zmogljivosti po pogodbah o prenosu, ki skupaj presegajo tehnično zmogljivost te povezovalne točke, obvesti vse uporabnike sistema, ki imajo v obravnavanem obdobju in na obravnavani povezovalni točki sklenjene pogodbe o prenosu za zagotovljene zmogljivosti, o veljavnem postopku ponovnega odkupa ter jih pozove k dajanju ponudb za ponovni odkup zmogljivosti.
(2) Operater prenosnega sistema v pozivu navede tudi rok zbiranja ponudb.
(3) Ponudbe uporabnikov sistema morajo navajati količino ponujenih zagotovljenih prenosnih zmogljivosti in ceno na enoto.
(4) Po izteku roka za zbiranje ponudb, operater prenosnega sistema izbere najcenejše ponudbe. Če ima več ponudb isto ceno, upošteva operater prenosnega sistema vrstni red prejema ponudb.
(5) Če operater prenosnega sistema od uporabnika sistema odkupi tako ponujeno prenosno zmogljivost, pogodbeno obveznost za tako odkupljeno prenosno zmogljivost deloma ali v celoti pobota z obveznostjo uporabnika sistema iz pogodbe o prenosu. Morebitni preostanek denarne obveznosti dolžnik poravna. Plačilni pogoji tako izstavljenih računov morajo biti enaki, kot jih določa akt, ki ureja obračun omrežnine.
(6) Če obseg pridobljenih ponudb ni zadosten za realizacijo pogodb o prenosu za dodatne zmogljivosti, operater prenosnega sistema po metodi sorazmernega zmanjševanja (pro rata) zavrne tisti del nominacij za dodatne zmogljivosti, ki jih tehnično ni mogoče realizirati. Za zavrnjeni del nominacij operater prenosnega sistema alocira zemeljski plin iz sistema izravnave odstopanj, v obsegu in na način, kot ga omogoča sistem izravnave odstopanj.
32. člen 
(način obračuna) 
Operater prenosnega sistema obračuna dodatne zmogljivosti v skladu s tem aktom na enak način, kot druge zagotovljene zmogljivosti na primarnem trgu.
VI. POSTOPKI IZVAJANJA RAZŠIRITVENE ZMOGLJIVOSTI 
33. člen 
(razširitvena zmogljivost) 
(1) Operater prenosnega sistema izvaja postopke razširitvene zmogljivosti v skladu z Uredbo 2017/459/EU. Dodatni pogoji pogodb o prenosu za razširitvene zmogljivosti, sklenjenih na spletni rezervacijski platformi, so podrobneje opredeljeni v splošnih pogojih pogodbe o prenosu za razširitvene zmogljivosti.
(2) Operater prenosnega sistema v okviru postopka razširitvene zmogljivosti v skladu z Uredbo 2017/459/EU sprejme splošne pogoje za sklepanje in izvajanje pogodb za razširitvene zmogljivosti, ko so odobreni s strani agencije v okviru projekta razširitvene zmogljivosti. Splošni pogoji so sestavni del pogodbe za razširitvene zmogljivosti.
VII. OBJAVE INFORMACIJ 
34. člen 
(objava) 
(1) Operater prenosnega sistema zagotavlja objavo informacij skladno z zahtevami Uredbe 715/2009/ES.
(2) Objavljene informacije so podane na jasen in pregleden način in so dostopne vsem uporabnikom enako.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
(možnost skrajšanja obstoječih dolgoročnih pogodb o prenosu za povezovalne točke) 
Če imajo uporabniki sistema na dan uveljavitve tega akta z operaterjem prenosnega sistema sklenjeno dolgoročno pogodbo o prenosu za povezovalne točke, ki je bila sklenjena pred 11. novembrom 2014 in se v zadnjem koledarskem letu veljavnosti pogodbe izteče na datum po 30. septembru, lahko uporabniki sistema z operaterjem prenosnega sistema sklenejo aneks k takšni pogodbi tako, da s tem aneksom skrajšajo veljavnost dolgoročno sklenjene pogodbe o prenosu tako, da je veljavna do 30. septembra zadnjega koledarskega leta veljavnosti pogodbe. Uporabniki sistema pisno zahtevo za skrajšanje trajanja pogodbe posredujejo operaterju prenosnega sistema najkasneje do 10. januarja v zadnjem koledarskem letu veljavnosti pogodbe.
36. člen 
(izvajanje poslov na sekundarnem trgu za obstoječe dolgoročne pogodbe o prenosu za povezovalne točke) 
(1) Uporabniki sistema, ki imajo na dan uveljavitve tega akta z operaterjem prenosnega sistema sklenjeno dolgoročno pogodbo o prenosu za povezovalne točke, ki je bila sklenjena pred 11. novembrom 2014, postopkov za oddajo zmogljivosti v podzakup na sekundarnem trgu, kot so določeni v 19. členu tega akta, ne izvajajo preko spletne rezervacijske platforme. Obvestilo o nameravanem pravnem poslu pošlje uporabnik sistema operaterju prenosnega sistema pisno. Operater prenosnega sistema lahko v roku treh delovnih dni po prejemu obvestila prav tako pisno posreduje morebitno zavrnitev.
(2) Če operater prenosnega sistema ne zavrne pravnega posla, se šteje, da je pogodba o podzakupu sklenjena. Uporabnik sistema, ki je sklenil pogodbo o prenosu in je zmogljivost dal v podzakup, mora najkasneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe o podzakupu, vendar ne kasneje kot tri delovne dneve pred začetkom izvajanja le-te, o tem obvestiti operaterja prenosnega sistema tako, da mu posreduje fotokopijo pogodbe o podzakupu, pri čemer v tej pogodbi lahko prikrije podatek o ceni oziroma druge, zanj poslovno občutljive podatke.
(3) Vzorci dokumentov so objavljeni na spletni strani operaterja prenosnega sistema.
37. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo (Uradni list RS, št. 67/14 in 79/16) ter poglavji V. TRGOVANJE NA SEKUNDARNEM TRGU Z ZMOGLJIVOSTMI NA RELEVANTNIH TOČKAH in VI. POSTOPKI UPRAVLJANJA PREZSEDENOSTI V PRIMERU POGODBENE PREZASEDENOSTI Pravil o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu (Uradni list RS, št. 80/14, 81/14 – popr. in 62/16).
38. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SKR/MZ/2020-647
Ljubljana, dne 7. septembra 2020
EVA 2020-2430-0094
PLINOVODI d.o.o. 
Glavni direktor 
Marjan Eberlinc 
 
Namestnica glavnega direktorja 
mag. Sarah Jezernik 

AAA Zlata odličnost