Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2686. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020 – rebalans, stran 6523.

  
Na podlagi 29. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 14. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 10. redni seji dne 21. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020 – rebalans 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19 in 89/20) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans 
za leto 2020
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.914.691
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.511.358
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.126.799
700
Davki na dohodek in dobiček
1.884.618
703
Davki na premoženje
181.260
704
Domači davki na blago in storitve 
60.821
706
Drugi davki in prispevki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
384.559
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
176.659
711
Takse in pristojbine
3.600
712
Globe in druge denarne kazni
9.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
150
714
Drugi nedavčni prihodki
195.150
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
174.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
174.000
73
PREJETE DONACIJE 
2.500
730
Prejete donacije iz domačih virov
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
226.833
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
226.833
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.391.417
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
974.210
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
151.238
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.403
402
Izdatki za blago in storitve
784.349
403
Plačila domačih obresti
4.220
409
Rezerve
10.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
960.873
410
Subvencije
34.120
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
586.166
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
68.449
413
Drugi tekoči domači transferi
272.139
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.313.823
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.313.823
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)
142.511
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
123.755
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
18.756
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.–II.)
–476.726
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751)
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
500
Domače zadolževanje
250.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
50.983
550
Odplačila domačega dolga
50.983
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–277.710
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
199.017
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
476.726
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
278.210
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-9/2019-68
Kostanjevica na Krki, dne 21. oktobra 2020
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti