Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2657. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica, stran 6460.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 15. seji dne 19. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica 
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 60/15 – uradno prečiščeno besedilo) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
S tem odlokom Občina Ivančna Gorica, s sedežem Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica (v nadaljevanju: vrtec), v čigar sestavo sodijo:
– Enota vrtca Marjetica, Ivančna Gorica;
– Enota vrtca Pikapolonica, Ivančna Gorica;
– Enota vrtca Čebelica, Šentvid pri Stični;
– Enota vrtca Polžek, Višnja Gora;
– Enota vrtca Miška, Stična;
– Enota vrtca Sonček, Zagradec;
– Enota vrtca Krka, Krka.
Vsaka enota iz prejšnjega odstavka ima lahko organizirane tudi posamezne dislocirane oddelke.
Vrtec lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2008-11
Ivančna Gorica, dne 19. oktobra 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost