Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

Št. 430-1723/2020-4 Ob-3101/20, Stran 2230
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok
I. Namen in cilj razpisa: namen javnega razpisa je izbor projektov in programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki bodo na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) izvedeni v letu 2021. Cilj javnega razpisa je otrokom in mladostnikom na območju MOL omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti, jim zagotoviti prostočasne aktivnosti v času šolskih počitnic ter jih ozaveščati o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov.
II. Predmet razpisa
Vsebinska področja:
A) Mladinski raziskovalni projekti
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so namenjeni učencem od 6. do 9. razreda osnovne šole, dijakom in njihovim mentorjem na območju MOL.
Cilji mladinskih raziskovalnih projektov so:
– usmerjanje in spodbujanje otrok in mladostnikov k raziskovalnem delu,
– ponuditi otrokom in mladostnikom možnost za nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da svojemu znanju dodajo praktično vrednost,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
– učenje, kako jasno in javno izražati svoja mnenja in predloge,
– učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,
– učenje postavljanja hipotez oziroma raziskovalnih vprašanj,
– učenje projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja,
– izvajanje projekta od zamisli do uporabnega izdelka in predstavitev končnega izdelka.
MOL bo sofinancirala raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje, in sicer:
– raziskovalne tabore za osnovnošolce,
– raziskovalne tabore za srednješolce,
– raziskovalne tabore za učitelje mentorje v osnovnih in srednjih šolah,
– raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in nadaljevalni projekti) ter projekte valilnic znanja (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole).
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje projektov za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije, v primeru izvedbe izven institucionalnih okvirjev pa za otroke in mladostnike od 6. do 15. leta starosti. S tem želimo podpreti projekte, ki otrokom in mladim ponujajo možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, zasledujejo pa tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja izobraževanja.
Projekti za otroke in mladostnike so tiste prostočasne aktivnosti, ki se izvajajo po metodah organiziranega neformalnega učenja in so usmerjeni v doseganje ciljev:
– kakovostno preživljanje prostega časa,
– ozaveščanje o zdravem načinu življenja,
– preprečevanje socialne izključenosti in ozaveščanje o otrokovih pravicah,
– zmanjševanje nasilja med in nad otroki in mladostniki,
– razvijanje ustvarjalnosti,
– ekološko ozaveščanje,
– vključevanje otrok s posebnimi potrebami.
Predmet tega vsebinskega področja niso športni programi, opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg in 82/20), saj je športnim programom namenjen poseben razpis.
C) Programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov počitniškega varstva na območju MOL za otroke in mladostnike od 1. do 5. razreda osnovne šole, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije ali osnovne šole, katerih ustanoviteljica je MOL.
Cilj programov počitniškega varstva je otrokom in mladostnikom omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic, po načelu enakih možnosti. Poudarek je na:
– športno-gibalnih aktivnostih,
– razvijanju ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah) ter
– kakovostnem preživljanju prostega časa.
V okviru tega vsebinskega področja so zagotovljena sredstva za izvedbo najmanj 9-urnega dnevnega programa organiziranega počitniškega varstva za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, v času delovnih dni šolskih počitnic.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov dopolnilnih dejavnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije.
V okviru tega vsebinskega področja bomo sofinancirali programe s področja:
1. konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnike s področja naravoslovja,
2. izvedbe in razlage eksperimenta,
ki so usmerjeni v doseganje ciljev:
– razvijanje ročnih spretnosti učencev na področju naravoslovja in tehnike,
– nadgradnja in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja na področju naravoslovja in tehnike,
– učenje o znanosti in tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj učenca,
– sodelovanje pri eksperimentih z znanstveniki,
– omogočiti učencem, da svojemu znanju dodajo praktično vrednost,
– učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja.
E) Mestne prireditve šol za otroke in učence
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti oziroma prireditev, ki jih izvajajo javni zavodi z območja MOL. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje prostega časa v okviru šole.
V okviru tega vsebinskega področja so razpisane teme:
1. organizacija in izvedba festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah z območja MOL,
2. organizacija in izvedba revije pevskih zborov osnovnih šol z območja MOL,
3. organizacija seminarja za učitelje 1. in 2. triade likovne in tehnične vzgoje za izdelavo izvirnih Ljubljanskih pustnih kostumov ter organizacija in sodelovanje vrtcev in šolna pustnem karnevalu v Ljubljani.
F) Organizator 34. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« z zaključkom na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Projekt povezuje raziskovalno dejavnost mladih na osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani.
Projekt »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« obsega:
1. organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev za osnovne in srednje šole MOL s prostorsko predstavitvijo in zagovori nalog za najboljše mlade raziskovalce v prostorih šole ter organizacijo spremljajočih aktivnosti srečanja,
2. izvedbo projekta metodik in usposabljanja mentorjev mladih raziskovalcev projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«,
3. pripravo in tisk zbornika letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter tisk priznanj z distribucijo,
4. organizacijo zaključne prireditve posebej za osnovne šole in za srednje šole,
5. organizacijo, spremstvo in prevoz mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, zmagovalcev na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« na državno srečanje »Znanost mladini« (največ trije avtobusi),
6. organizacijo podelitve (s kulturnim programom) priznanj MOL o katerih odloča župan, najboljšim mladim raziskovalcem in njihovim mentorjem, ki so na mestnem in državnem tekmovanju dosegli najvišje uvrstitve, ter stroškov oblikovanja in tiska teh priznanj s pripadajočimi mapami,
7. postavitev razstave najboljših plakatov srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev,
8. podelitev nagrad mladim raziskovalcem za izjemne dosežke na področju mladinske raziskovalne dejavnosti,
9. oblikovanje in nadgradnjo recenzentske mreže ter informiranje mentorjev mladinske raziskovalne dejavnosti osnovnih in srednjih šol.
K 1. točki
Organizacija letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev zajema naslednje pomembnejše sklope:
– prevzem nalog, povzetkov in seznamov šolskih selekcij,
– pregled nalog, ki so bile izbrane na šolskih srečanjih mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, če izpolnjujejo formalne pogoje za mladinsko raziskovalno nalogo,
– izdelavo evidenc o vseh prejetih nalogah, o nalogah, ki so bile izbrane na šolskih srečanjih mladih raziskovalcev, in njihovih mentorjih in o povzetkih,
– izdelavo evidenc (po šolah) o prevzetih, neustreznih in zavrnjenih nalogah,
– organizacijo recenzij,
– organizacijo recenzentov ali skupin za zagovore nalog,
– organizacijo osnovnošolskih in srednješolskih zagovorov in predstavitev (ločeno za osnovne šole in srednje šole),
– priprava razstave posterjev in njihova recenzija,
– festival projektnega in seminarskega dela osnovnih šol,
– zbir rezultatov raziskovalnih nalog, ki so imele zagovore po šolah in po področjih posebej za osnovne šole in za srednje šole (ta dokumentacija vključuje podatke o zagovarjanih in ocenjenih nalogah in podatke o nalogah, ki imajo pravico sodelovati na državnem srečanju),
– seznam sodelujočih recenzentov,
– odgovore na morebitne pritožbe in mnenja udeležencev srečanja (vse naloge in opravila, ki jih izvaja organizator srečanja),
– priprava dokumenta o predlogu nagrad za raziskovalce in njihove mentorje, ki ga organizator poda komisiji za mladinsko raziskovalno dejavnost,
– druge manjše naloge, pomembne za izvedbo srečanja.
K 2. točki
Izvedba projekta metodik in usposabljanja mentorjev mladih raziskovalcev projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« zajema:
– izvedbo delavnic mentorskega dela za mentorje mladih raziskovalcev projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki zajemajo več področij mentorskega dela (vloga in pomen mentorja, metodika raziskovalnega dela, načrtovanje raziskovalnega dela, vodenje mladih raziskovalcev, vsebinsko in vizualno oblikovanje pisne naloge, promocija rezultatov raziskovalnega dela itd.).
K 3. točki
Organizacija pri izdelavi zbornika, priznanj in distribuciji zajema:
– izdelavo in oblikovanje zbornika (zgoščenke ali USB ključe s povzetki pošljejo šole) v dosedanjem obsegu in kvaliteti, tiskanje obrazcev za priznanja sodelujočim, kaligrafsko pisanje priznanj za nagrajene udeležence, laserski izpis potrdil, distribucija priznanj (približno 1500),
– tiskanje do 500 izvodov zbornika.
K 4. točki
Organizacija zaključnih prireditev letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, posebej za osnovne in za srednje šole, zajema predvsem:
– kulturni program, ki je po vsebini in obsegu primeren srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev,
– zagotovitev prostorov zaključne prireditve,
– slavnostna prireditev ob otvoritvi,
– predstavitve najboljših in najzanimivejših osnovnošolskih raziskovalnih nalog,
– predstavitve najboljših srednješolskih raziskovalnih nalog,
– razglasitev rezultatov in nagrad,
– podelitev nagrad.
G) Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov, ki so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije.
Cilji programov so:
– ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov ter o trajnostnem razvoju,
– spodbujanje varčevanja s toplotno in električno energijo in drugimi viri,
– nadgradnja in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja na področju trajnostnega razvoja,
– učenje o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov prek neposrednih osebnih izkušenj učenca,
– razvijanje ročnih spretnosti učencev,
– usposobljenost in opolnomočenost vzgojiteljev za samostojno izvedbo didaktičnih iger z eksperimenti s področja ekologije za predšolske otroke.
V okviru tega vsebinskega področja bomo sofinancirali tri programe, po sklopih:
1. usposabljanje s področja ekologije za vzgojitelje predšolskih otrok v vrtcih, ki vključuje demonstracijske in izdelovalne eksperimente ter oblikovanje didaktičnih vsebin za predšolske otroke, ter didaktične igre z eksperimenti za predšolske otroke, skozi katere otroci spoznavajo temeljne zakone energije, njeno uporabo in smotrno porabo,
2. delavnice na temo spoznavanja novih tehnologij za varčno rabo energije in energetsko učinkovitost s praktičnim usposabljanjem za učence 4. razredov v MOL, ki vključujejo izvedbo eksperimentov, izdelavo prikazov in urjenje v sodobnih tehničnih veščinah,
3. praktično usposabljanje za samostojno izvedbo in razlago eksperimentov na temo pridobivanja, shranjevanja in distribucije energije za učence 6. razredov v MOL, ki vključuje izvedbo in razlago eksperimentov, izdelavo izdelkov ter uporabo sodobnih tehnologij.
III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Vlagatelji so pravne osebe, ki imajo sedež na območju MOL in delujejo na območju MOL najmanj eno leto pred iztekom roka za prijavo na razpis.
2. Vlagatelj je v letu 2020, če je bil pogodbeni partner MOL na področju sofinanciranja programov ali projektov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, izpolnil vse tekoče pogodbene obveznosti.
3. Vlagatelj sme v okviru tega javnega razpisa prijaviti največ 4 različne programe ali projekte. V primeru, da jih prijavi več, bo komisija ravnala, kot je navedeno pod točko IX.
4. Vsebina vloge mora biti v skladu z namenom, s cilji in predmetom tega javnega razpisa.
5. Prijavljeni programi in projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2021 in 31. 12. 2021.
6. Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih vsebinskih področij MOL za leto 2021. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi programi in projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL. Vlagatelji ne smejo pridobiti sredstev MOL za pokrivanje stroškov oziroma izdatkov, ki so ali bodo financirani s strani drugih sofinancerjev programov in projektov (drugi javni viri ali finančni instrumenti Evropske skupnosti).
7. Vlagatelji morajo za vsak posamezen program ali projekt zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ali projekta ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
8. Prijavljeni program ali projekt mora biti izveden s strani izvajalcev predvidenih v vlogi na javni razpis. Le-ti ne morejo prenesti izvajanja programa na tretje fizične ali pravne osebe, ki niso predvidene v vlogi na javni razpis.
9. Vlagatelj zagotavlja dostopnost programov in projektov vsem ciljnim skupinam pod enakimi pogoji.
10. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti posameznega programa ali projekta.
11. Vlagatelji morajo za program ali projekt zagotoviti lastna sredstva v višini najmanj 20 % deleža celotne vrednosti posameznega programa ali projekta.
12. Pri opredelitvi prostovoljskega dela in njegovem vrednotenju se upoštevata Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) in Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16). Skladno s 14. členom Zakona o prostovoljstvu prostovoljskega dela ni mogoče opravljati na delih in nalogah, za katere ima posameznik pri isti organizaciji sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. MOL bo pri ocenjeni vrednosti in obsegu prostovoljskega dela v programu (prostovoljsko delo v programu je delo posameznikov v programu brez plačila) upoštevala Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku, ki v 21. členu določa, da je ocenjena vrednost ene ure opravljenega prostovoljskega dela za organizacijsko delo 13,00 EUR, za vsebinsko delo 10,00 EUR in za opravljeno drugo prostovoljsko delo 6,00 EUR.
13. Vlagatelj se zavezuje, da bo med izvajanjem programov in projektov dosledno spoštoval določbe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)) ter določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
14. Vlagatelj se zavezuje, da v programu ali projektu ne bo izvajal molitev ali drugih verskih vsebin.
15. Upravičeni vlagatelji po vsebinskih področjih so:
A) Mladinski raziskovalni projekti
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
– Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18).
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih,
– Zakon o ustanovah,
– Zakon o zavodih – razen javnih zavodov,
– Zakon o nevladnih organizacijah.
Vlagatelji ne morejo biti zasebne šole in zasebni vrtci.
C) Programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih,
– Zakon o ustanovah,
– Zakon o zavodih – razen javnih zavodov, izjema od tega so osnovne šole, katerih ustanoviteljica je MOL,
– Zakon o nevladnih organizacijah.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih,
– Zakon o ustanovah,
– Zakon o nevladnih organizacijah.
E) Mestne prireditve šol za otroke in učence
Vlagatelji morajo biti vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL, za projekte v okviru 2. in 3. teme vsebinskega področja E, ki sta navedeni v II. točki besedila tega javnega razpisa, pa tudi drugi zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL.
F) Organizator 33. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«
Vlagatelji morajo biti vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih ustanoviteljica je MOL.
G) Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih,
– Zakon o ustanovah,
– Zakon o zavodih – razen javnih zavodov,
– Zakon o nevladnih organizacijah.
Vlagatelji ne morejo biti zasebne šole in zasebni vrtci.
IV. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A) Mladinski raziskovalni projekti
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi z največ 2 vsebinsko različnima projektoma. Vsak projekt mora biti vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota, projekti se po vsebini in strukturi ne smejo podvajati. V primeru podvajanja projektov bo MOL ocenjevala le projekt, ki je bil prej oddan.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 1.500,00 EUR za posamezen projekt.
– Udeleženci so učenci od 6. do 9. razreda osnovne šole z območja MOL, dijaki srednjih šol z območja MOL, učitelji mentorji v osnovnih in srednjih šolah z območja MOL.
– Prispevek udeležencev za vključenost v projekt mora biti argumentiran in ne sme presegati 20 EUR na udeleženca dnevno.
– Raziskovalni tabori so aktivnost, ki je vsaj dvodnevna in poteka vsaj dva dni zapored.
– Mladinski raziskovalni projekti ne smejo biti del obveznega predmetnika v šolah, temveč so nadstandardni programi, ki niso financirani iz rednih programov šol.
– Vodja projekta mora izpolnjevati zakonske pogoje za strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju.
– Vlagatelj lahko za pripravo programa, za organizacijo in koordinacijo ter evalvacijo posameznega projekta uveljavlja do največ 40 % ur dela od skupnega števila ur dela namenjenih neposrednemu delu s ciljno skupino v okviru projekta.
– Vlagatelji, ki niso javni zavodi in bodo izvajali projekte v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti soglasja javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali projekte. Soglasje se mora nanašati na prijavljen projekt in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom javnega zavoda.
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi z največ 1 projektom.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 4.000,00 EUR za projekt.
– Udeleženci so otroci in mladostniki od 1. do 9. razreda osnovne šole z območja MOL, v primeru izvedbe izven institucionalnih okvirjev pa otroci in mladostniki od 6. do 15. leta starosti.
– Sodelovanje v projektu je brezplačno.
– V primeru predvidene udeležbe otrok s posebnimi potrebami mora vlagatelj v vlogi navesti reference izvajalcev s tega področja.
– Projekti se morajo izvajati po metodah organiziranega neformalnega učenja (npr. kreativne delavnice, prireditve) kot dopolnitve programov v Ljubljanskih osnovnih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL, in/ali izven institucionalnih okvirjev.
– Projekti se ne smejo izvajati v času izvajanja obveznega programa v šolah. Izvedba v času izvajanja obveznega programa v šolah je dovoljena le v primeru, da je projekt tako specifičen, da zaposleni strokovni delavci šole nimajo teh znanj ali sposobnosti. V tem primeru mora vlagatelj k vlogi priložiti izjavo šole, da je projekt tako specifičen, da zaposleni strokovni delavci šole nimajo znanj ali sposobnosti za njegovo izvedbo v času obveznega programa v šolah (glej priloženo dokumentacijo – izjava vsebinskega področja B).
– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za projekt in ne za izvajanje celotnega programa vlagatelja.
– MOL bo sofinancirala projekte, kjer vlagatelj kontinuirano izvaja aktivnosti z otroki v obliki delavnic, in ne bo podprla projektov, ki so zastavljeni kot enkratni dogodki.
– Sodelovanje prostovoljcev v projektu je obvezno in mora predstavljati vsaj 5 % vrednosti celotnega projekta.
– Vlagatelj lahko za pripravo programa, za organizacijo in koordinacijo ter evalvacijo posameznega projekta uveljavlja do največ 40 % ur dela od skupnega števila ur dela namenjenih neposrednemu delu s ciljno skupino v okviru projekta.
– Vlagatelji, ki bodo projekt izvajali v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti soglasja javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali projekte. Soglasje se mora nanašati na prijavljen projekt in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom javnega zavoda.
– Projekt se ne sme izvajati v Javnem zavodu Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, ker je zavodu namenjen poseben razpis, ter v Javnem zavodu Mala ulica in Pionirskem domu.
C) Programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezni program počitniškega varstva v času šolskih počitnic:
1. zimske počitnice (22. 2. 2021–26. 2. 2021);
2. poletne počitnice (28. 6. 2021–27. 8. 2021);
3. jesenske počitnice (predvidoma 25. 10. 2021–29. 10. 2021).
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi z največ enim programom za posamezne počitnice. V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot en program za posamezne počitnice, bo MOL ocenjevala le program, ki je bil oddan prej. Za vsake počitnice je potrebno uporabiti samostojen prijavni obrazec in oddati ločeno vlogo.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 12,00 EUR na udeleženca programa na dan. Ob tem najvišja zaprošena vrednost ne sme presegati:
– v času zimskih počitnic 1.680,00 EUR za program najmanj 9-urnega varstva,
– v času poletnih počitnic 1.680,00 EUR za 1 teden izvajanja programa najmanj 9-urnega varstva,
– v času jesenskih počitnic 1.680,00 EUR za program najmanj 9-urnega varstva.
MOL bo sofinancirala program največ v višini 12,00 EUR na udeleženca programa na dan, tudi v primeru, če vlagatelj zaprosi za višji znesek sofinanciranja.
– Sredstva za programe se namenjajo sorazmerno z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni).
– Udeleženci so učenci od 1. do 5. razreda osnovnih šol, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, v primeru vključitve oseb s posebnimi potrebami pa tudi mladostniki do 18. leta starosti. Udeleženci programa niso predšolski otroci, temveč učenci, ki že obiskujejo osnovno šolo. MOL sofinancira samo stroške za tiste udeležence programa, ki imajo stalno prebivališče v MOL, ter za otroke študentskih družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, a le v primeru, da otroci obiskujejo OŠ na območju MOL.
– Sodelovanje v programu počitniškega varstva je dostopno vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi pogoji na območju MOL. Vlagatelj lahko zahteva doplačilo staršev največ 6,00 EUR na otroka dnevno, kar je namenjeno kritju stroškov prehrane otrok in mladostnikov, vstopnin, didaktičnih materialov in/ali prevoza. Morebitna druga doplačila staršev niso dovoljena.
– V posamezen program počitniškega varstva v času poletnih počitnic je posamezen otrok lahko vključen največ dva tedna, v času zimskih in jesenskih počitnic pa za čas trajanja počitnic.
– Vlagatelj mora zagotoviti program za eno skupino najmanj 20 otrok in največ 28 otrok ter najmanj dve odrasli osebi na dan izvajanja počitniškega varstva. V primeru izvajanja drugih aktivnosti, za katere so predpisani drugačni normativi, pa mora vlagatelj upoštevati veljavne normative. Vlagatelj lahko v primeru zadostnega kadra in prostora sočasno zagotovi program za dve skupini, pri čemer je v vsaki skupini najmanj 20 in največ 28 otrok ter najmanj dve odrasli osebi.
– V času poletnih počitnic mora vlagatelj izvesti najmanj 3-tedenski program, pri jesenskih in zimskih počitnicah pa program v času vseh delovnih dni trajanja počitnic.
– Program počitniškega varstva mora biti izveden v času, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic.
– Vsi izvajalci poletnega počitniškega varstva pričnejo z zbiranjem prijav za programe isti dan in ob isti uri, in sicer v torek, 4. maja 2021, ob 7. uri.
– Vlagatelj mora za prijavo udeležencev v program počitniškega varstva zagotoviti spletno obliko prijave, izjema so brezplačna mesta za otroke iz socialno ogroženih družin. Prijave za brezplačna mesta se lahko zbirajo tudi v drugi obliki.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva, mora voditi dnevno evidenco udeležencev programa (z imeni in priimki ter stalnim prebivališčem otrok; glej priloženo dokumentacijo – obrazec vsebinskega področja C), ki jo mora ob koncu izvajanja programa priložiti h končnemu poročilu ter predložiti na vpogled na zahtevo MOL kadarkoli med izvedbo programa.
– Program mora potekati na območju MOL v obliki dnevnega varstva in ne v obliki večdnevnih taborov ali izven območja MOL.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva, mora na vidno mesto v prostoru, kjer poteka program, objaviti tedenski urnik programa z izvajalci.
– Pri izvajanju programa mora vlagatelj otrokom po standardih zdrave in raznovrstne prehrane, ki veljajo v vrtcih in šolah, ponuditi kosilo in dve malici, od katerih mora biti ena sadna, ter vodo in brezalkoholne napitke, ki so na razpolago otrokom ves čas trajanja programa. Če vlagatelj ni javni zavod, mora kosilo zagotoviti zunanji ponudnik prehrane, naziv ponudnika mora vlagatelj navesti v vlogi. Vlagatelj mora pred pričetkom programa tedenski jedilnik objaviti na vidnem mestu v prostoru, kjer poteka program, in na svoji spletni strani.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva med poletnimi počitnicami mora v vsakem tednu otrokom brezplačno organizirati vsaj dva obiska zunanjih institucij (npr. živalski vrt, bazen, obisk predstave v kulturni ustanovi itd.).
– Sodelovanje prostovoljcev v programu je obvezno in mora predstavljati vsaj 5 % vrednosti celotnega projekta.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali program v sodelovanju z javnimi zavodi, morajo obvezno priložiti soglasja javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali program. Soglasje mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda, žigosano z žigom javnega zavoda in se mora nanašati na prijavljen program.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ enim programom.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 30.000,00 EUR.
– Udeleženci programov dopolnilnih dejavnosti so otroci in mladostniki od 1. do 9. razreda osnovne šole z območja MOL.
– Sodelovanje v programu je brezplačno.
– V primeru predvidene udeležbe otrok s posebnimi potrebami mora vlagatelj v vlogi navesti reference s tega področja.
– Programi dopolnilnih dejavnosti se morajo izvajati kontinuirano, tekom celega leta v obliki delavnic/aktivnosti.
– MOL ne bo sofinancirala programov, ki so zasnovani kot posamezna dejavnost ali kot več enkratnih nekontinuiranih dogodkov (npr. udeležba na sejmih).
– Vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa izvesti najmanj 20 delavnic/aktivnosti.
– Vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa zagotoviti udeležbo najmanj 500 učencev. Za udeležbo šteje le fizična udeležba otrok in mladostnikov na delavnicah/aktivnostih in ne udeležba na spletnih delavnicah, obisk spletne strani vlagatelja ipd.
– Vlagatelj lahko za pripravo programa, za organizacijo in koordinacijo ter evalvacijo posameznega projekta uveljavlja do največ 40 % ur dela od skupnega števila ur dela namenjenih neposrednemu delu s ciljno skupino v okviru programa.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali programe dopolnilnih dejavnosti v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti soglasja javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali dejavnost. Soglasje se mora nanašati na prijavljen program in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom javnega zavoda.
E) Mestne prireditve šol za otroke in učence
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ 1 programom.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati:
1. 10.000,00 EUR – za organizacijo in izvedbo festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah z območja MOL,
2. 2.500,00 EUR – za organizacijo in izvedbo revije pevskih zborov,
3. 6.000,00 EUR – za organizacijo in izvedbo seminarja za učitelje 1. in 2. triade likovne in tehnične vzgoje za izdelavo izvirnih Ljubljanskih pustnih kostumov ter za organizacijo in sodelovanje vrtcev in šol na pustnem karnevalu v Ljubljani.
– Udeleženci prireditev so učenci od 1. do 9. razreda osnovne šole in glasbenih šol.
– Sodelovanje na prireditvah je brezplačno za udeležence.
– Zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev.
F) Organizator 34. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ 1 programom.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 47.200,00 EUR, od tega za:
– organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s predstavitvami in zagovori raziskovalnih nalog v osnovnih in srednjih šolah do 11.200,00 EUR,
– izvedbo projekta metodik in usposabljanja mentorjev mladih raziskovalcev projekta do višine 4.000,00 EUR,
– oblikovanje in izdelavo zbornika (do 500 izvodov) ter distribucijo do 2.800,00 EUR,
– oblikovanje, pisanje, tisk in distribucijo priznanj za nagrajence srečanja do 1.000,00 EUR,
– organizacijo in izvedbo zaključne prireditve s kulturnim programom in podelitvijo nagrad za dosežke v osnovnih in srednjih šolah do 4.000 EUR,
– organizacijo, spremstvo in prevoz mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, zmagovalcev na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, na državno srečanje »Znanost mladini« (največ trije avtobusi) do 2.000 EUR;
– organizacijo podelitve (s kulturnim programom) priznanj MOL, o katerih odloča župan, najboljšim mladim raziskovalcem in njihovim mentorjem, ki so na mestnem in državnem tekmovanju dosegli najvišje uvrstitve, in stroškov oblikovanja in tiska teh priznanj s pripadajočimi mapami do 2.000 EUR;
– postavitev razstave najboljših plakatov srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev do 1.000 EUR;
– podelitev nagrad mladim raziskovalcem za izjemne dosežke na področju mladinske raziskovalne dejavnosti do 1.200 EUR;
– oblikovanje in nadgradnja recenzentske mreže ter informiranje mentorjev mladinske raziskovalne dejavnosti osnovnih in srednjih šol do 2.000,00 EUR;
– za izplačila sodelujočim šolam (materialni stroški raziskovalnega dela in nagrade za mentorje) za sodelovanje pri projektu za vsako oddano in postrsko predstavljeno nalogo v skupni vrednosti do 16.000,00 EUR. Vsaka šola prejme toliko sredstev, kolikor znaša delež njenih oddanih in zagovarjanih nalog.
– Sodelovanje v projektu je brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom osnovnih šol na območju MOL pod enakimi pogoji.
– Projekt se mora izvajati tekom celega leta.
– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za celoletni projekt in ne za posamezno dejavnost.
G) Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ 3 programi, in sicer z enim programom za vsak sklop.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja programa s strani MOL po sklopih ne sme presegati:
1. 15.000,00 EUR – za usposabljanje s področja ekologije za vzgojitelje, ki vključuje demonstracijske in izdelovalne eksperimente ter oblikovanje didaktičnih vsebin za predšolske otroke, ter didaktične igre z eksperimenti za predšolske otroke, skozi katere otroci spoznavajo temeljne zakone energije, njeno uporabo in smotrno porabo,
2. 34.000,00 EUR – za delavnice na temo spoznavanja novih tehnologij za varčno rabo energije in energetsko učinkovitost s praktičnim usposabljanjem za učence 4. razredov, ki vključujejo izvedbo eksperimentov, izdelavo prikazov in urjenje v sodobnih tehničnih veščinah,
3. 34.000,00 EUR – za praktično usposabljanje za samostojno izvedbo in razlago eksperimentov na temo pridobivanja, shranjevanja in distribucije energije za učence 6. razredov, ki vključuje izvedbo in razlago eksperimentov, izdelavo izdelkov ter uporabo sodobnih tehnologij.
– Program mora biti usklajen s kurikulumom za vrtce (velja za sklop pod točko 1) oziroma osnovne šole (velja za sklopa pod točkama 2 in 3).
– Udeleženci programov so po sklopih:
1. vzgojitelji ter predšolski otroci v javnih vrtcih, katerih ustanoviteljica je MOL,
2. učenci 4. razredov v osnovnih šolah, katerih ustanoviteljica je MOL,
3. učenci 6. razredov osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je MOL.
– Sodelovanje v programih je za vse udeležence brezplačno.
– Zagotovljeno je aktivno sodelovanje vseh udeležencev.
– Programi se morajo izvajati tekom celega leta v obliki delavnic ali tehniških dni.
– Vlagatelji morajo v okviru programa po posameznih sklopih izvesti najmanj:
1. 4-urno usposabljanje za tri skupine po minimalno 8 vzgojiteljev iz različnih javnih zavodov in 24 izvedb didaktičnih iger v trajanju vsaj 45 minut, za tiste skupine predšolskih otrok, katerih vzgojitelj je sodeloval na predhodnem usposabljanju.
2. 60 vsaj 90-minutnih delavnic za učence 4. razredov iz različnih javnih zavodov. V delavnico mora biti vključen celoten oddelek učencev. V program morajo biti vključeni vsi oddelki 4. razredov posamezne osnovne šole.
3. 60 vsaj 90-minutnih delavnic za učence 6. razredov iz različnih javnih zavodov. V delavnico mora biti vključen celoten oddelek učencev. V program morajo biti vključeni vsi oddelki 6. razredov posamezne osnovne šole.
– Za udeležbo šteje le fizična udeležba otrok in mladostnikov na delavnicah ali tehniških dnevih in ne udeležba na spletnih delavnicah, obisk spletne strani vlagatelja ipd.
– Vlagatelj lahko za pripravo programa, za organizacijo in koordinacijo ter evalvacijo posameznega programa uveljavlja do največ 40 % ur dela od skupnega števila ur dela namenjenih neposrednemu delu s ciljno skupino v okviru programa.
– Vlagatelji morajo obvezno priložiti soglasja javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali program. Soglasje se mora nanašati na prijavljen program in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom javnega zavoda.
V. Splošna merila za izbor programov in projektov
Merila za izbor programov in projektov so naslednja:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost in preglednost finančne konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
VI. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih programov in projektov za potrebe MOL za leto 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, je največ 548.700,00 EUR.
Oznaka vsebinskega področja
Vsebinsko področje razpisanih programov in projektov za potrebe MOL 
za leto 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju
ter prostem času otrok
Okvirna višina sredstev glede na vsebinsko področje
A
Mladinski raziskovalni projekti
24.000,00 EUR
Komisija bo za sofinanciranje izbrala največ 18 projektov tega vsebinskega področja, ki bodo prejeli najvišje število točk.
B
Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti
100.000,00 EUR
Komisija bo za sofinanciranje izbrala največ 25 projektov tega vsebinskega področja, ki bodo prejeli najvišje število točk.
C
Programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
180.000,00 EUR
Za izvedbo programa zimskih počitnic bo izbranih največ 20 vlagateljev, za izvedbo programa poletnih počitnic največ 40 vlagateljev, za izvedbo programa jesenskih počitnic pa največ 20 vlagateljev, glede na število doseženih točk.
Komisija si pridružuje pravico, da, ne glede na prejšnji odstavek, dodatno izbere enega ali več vlagateljev za izvedbo posameznih počitnic, če niso pokriti vsi tedni oziroma dnevi počitnic po zaključenem izboru iz prejšnje alineje. Pri tem se izbere tistega vlagatelja, ki je dosegel naslednje najvišje število točk, pa je bila dana prijava za manjkajoči termin in je s tem zagotovljeno počitniško varstvo za ves čas trajanja šolskih počitnic.
D
Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja 
96.000,00 EUR
Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja sredstva dodelila največ 5 vlagateljem, katerih programi bodo ocenjeni z največjim številom točk.
E
Mestne prireditve šol za otroke in učence 
18.500,00 EUR
Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja za sofinanciranje izbrala največ 3 vlagatelje, katerih prireditev bo ovrednotena z največ točkami.
F
Organizator 34. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«
47.200,00 EUR
Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja za sofinanciranje izbrala 1 vlagatelja, katerega projekt bo ovrednoten z največ točkami.
G
Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju
Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja za sofinanciranje izbrala največ 3 vlagatelje – za vsak sklop enega, katerih program bo ovrednoten z največ točkami.
83.000,00 EUR
Skupna okvirna vrednost razpisanih sredstev v okviru JR 2021
548.700,00 EUR
Komisija lahko pri posameznem vsebinskem področju izbere manj programov ali projektov, če so porabljena vsa razpoložljiva sredstva v okviru posameznega vsebinskega področja.
V postopku ocenjevanja vlog se bodo programi ali projekti razvrščali po vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega števila točk. Sredstva se bodo dodeljevala do porabe razpoložljivih sredstev, predvidenih na posameznem vsebinskem področju, vendar upoštevajoč predvideno najvišje število sofinanciranih programov ali projektov na posameznem vsebinskem področju. Število doseženih točk, ki jih bo dosegel zadnji izbrani program ali projekt na posameznem vsebinskem področju, predstavlja spodnjo mejo točk, ki jo mora doseči posamezen program ali projekt za uvrstitev v sofinanciranje.
V primeru, da na posameznem vsebinskem področju ne bodo dodeljena sredstva v predvideni višini iz zgornje tabele, se lahko le-ta prerazporedijo na druga vsebinska področja v okviru tega razpisa.
V primeru, da kateri izmed izbranih vlagateljev ne pristopi k podpisu pogodbe v roku, določenim s sklepom o sofinanciranju, se lahko sredstva dodelijo prvemu naslednjemu vlagatelju po vrstnem redu glede na doseženo število točk v okviru istega vsebinskega področja.
MOL si pridržuje pravico do znižanja okvirne višine sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov in programov, ter do znižanja dodeljene višine sredstev za programe ali projekte v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2021.
VII. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2021 morajo biti porabljena v letu 2021.
VIII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih programov in projektov so upravičeni, če:
– so s projektom oziroma programom neposredno povezani;
– so nujno potrebni za njihovo izvajanje;
– so v skladu s cilji programa ali projekta;
– so določeni v vlogi vlagatelja na javni razpis;
– dejansko nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev, vlagatelj oziroma prejemnik sredstev pa hrani dokazila o plačilu ter jih predloži k zahtevku za izplačilo sredstev;
– so v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah, ki se glasijo na prejemnika sredstev;
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi;
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev programa ali projekta.
V zvezi z izvajanjem programov in projektov so upravičeni naslednji stroški:
– materialni stroški, ki nastanejo ob izvajanju programa ali projekta;
– stroški dela oseb, ki izvajajo program ali projekt, v višini:
 
bruto urna postavka
delo izvajalca s VII. ali nižjo ravnjo izobrazbe
do 12,54 EUR
delo izvajalca z VIII. ravnjo izobrazbe*
do 20 EUR
* raven izobrazbe po Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17)
– administrativni stroški (elektronska pošta in internetni dostop, telefonija, poštnina in poštne storitve, računovodske storitve, pisarniški material ipd.) v višini do 10 % od zaprošene vrednosti sofinanciranja programa ali projekta s strani MOL;
– potni stroški za izvajalce in udeležence v višini:
– zneska ustrezne mesečne vozovnice glede na območje, skladno s cenikom in shemo območij LPP oziroma ceno prevoza po območjih z uporabo kartice Urbana, kadar znesek ne bo presegal cene mesečne vozovnice v času izvajanja programa ali projekta, če gre za prevoze znotraj prometa v mestnem in integriranem potniškem prometu LPP;
– 0,18 EUR na kilometer, če gre za prevoze izven mestnega in integriranega potniškega prometa LPP, vendar največ do 400,00 EUR v okviru celotnega prijavljenega programa ali projekta;
– morebitni drugi utemeljeni stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta oziroma programa.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– administrativni stroški, če presegajo pavšal 10 % od zaprošene vrednosti sofinanciranja programa ali projekta s strani MOL;
– stroški dela vseh sodelujočih pri programu ali projektu, če le-ti nimajo sklenjenih pisnih pogodb z vlagateljem;
– stroški dela za vsebinsko zasnovo in razvoj programa;
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov in računalniške opreme, telefonov, televizorjev, fotoaparatov, kamer, teleskopov in delov za našteto opremo, nakup programske opreme, nakup pisarniške opreme itd.);
– tekoče in investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti vlagatelja (ogrevanje, voda, elektrika);
– stroški, namenjeni izobraževanju in usposabljanju izvajalcev (ne velja za področji F in G);
– stroški promocije vlagatelja;
– izdaja publikacij (ne velja za področje F);
– tisti del stroškov vstopnin, prehrane, didaktičnega materiala in/ali prevoza v programih počitniškega varstva, ki je krit s prispevkom staršev;
– stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot sofinancer;
– stroški, ki so kriti s strani drugih javnih virov ali Evropske skupnosti (prepoved dvojnega financiranja);
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.
Priznana vrednost programa ali projekta bo izhodišče za izračun zneska odobrenih sredstev.
IX. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vlagatelj mora vlogo za kandidiranje na javnem razpisu za vsak projekt in/ali program posebej (če prijavlja več projektov oziroma programov) vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 23. 10. 2020 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu https://erazpisisubvencije.Ljubljana.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani MOL (www.Ljubljana.si).
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za projekt ali program mora vlagatelj prijavni obrazec za vsak projekt ali program posebej natisniti iz aplikacije in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti vse zahtevane priloge.
Vlagatelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami poslati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 12. 2020 (velja datum poštnega žiga). Vloga pomeni ovojnico z enim prijavljenim programom ali projektom.
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Obvezno mora biti vloga za vsak posamezen projekt ali program posebej poslana v zaprti ovojnici z ustreznimi oznakami, glede na vsebinsko področje:
»Ne odpiraj – Vloga: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – A) Mladinski raziskovalni projekti«
»Ne odpiraj – Vloga: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti«
»Ne odpiraj – Vloga: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – C) Programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic«
»Ne odpiraj – Vloga: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja«
»Ne odpiraj – Vloga: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – E) Mestne prireditve šol za otroke in učence«
»Ne odpiraj – Vloga: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – F) Organizator 34. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev 'Zaupajmo v lastno ustvarjalnost'«
»Ne odpiraj – Vloga: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – G) Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju«
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije in izpolnjevanje vlog bodo od 23. 10. 2020 dalje na voljo na spletnem naslovu https://erazpisisubvencije.Ljubljana.si/si/pomoc/.
V primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, vloge ne bi bilo mogoče oddati na predpisan način, bo MOL objavila navodila o nadomestnem načinu oddaje vloge in/ali morebitnem podaljšanju roka za oddajo vlog na spletni stran https://www.Ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– vloga vsebuje elektronsko izpolnjen, oddan in natisnjen prijavni obrazec;
– vloga vsebuje vsa dokazila, izjave in druge priloge, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisna dokumentacija:
– dokazila o morebitnem sofinanciranju s strani drugih sofinancerjev (dokazila se morajo glasiti na prijavljeni naziv programa oziroma projekta in morajo vsebovati točen znesek sofinanciranja);
– če se bodo programi ali projekti izvajali v javnih zavodih, soglasja javnih zavodov, ki se nanašajo na posamezen prijavljen program ali projekt, in so podpisana s strani odgovornih oseb javnih zavodov ter žigosana z žigom javnega zavoda;
– izjave, da zaposleni strokovni delavci šole nimajo ustreznih znanj ali sposobnosti v primerih, ko se posamezni projekti izvajajo v času obveznega predmetnika v šolah (velja za vsebinsko področje B).
– vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka, na naslov, v roku in z označbami na ovojnici, posebej za vsak program ali projekt istega vlagatelja v svoji ovojnici, kot je določeno v tej točki besedila tega javnega razpisa;
– vloga mora biti poslana na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji.
Če bo vlagatelj oddal več vlog za programe in/ali projekte za posamezno vsebinsko področje ali za posamezen sklop v okviru vsebinskega področja, kot je določeno v tem javnem razpisu, bo komisija v nadaljnjem postopku upoštevala vlogo (ovojnico), ki je bila prej oddana. V primeru, da tega ni mogoče ugotoviti iz poštnega potrdila, pa bo komisija z žrebom izbrala tisto vlogo (ovojnico), ki jo bo upoštevala v nadaljnjem postopku.
Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo elektronsko izpolnjene in oddane, natisnjene in poslane po pošti kot priporočena pošiljka v predpisanem roku in na predpisan način, bodo zavržene.
X. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi komisija, ne bo javno in se bo pričelo 8. 12. 2020. Če se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju komisija ugotavlja formalno popolnost vlog glede na opredelitev v IX. točki tega javnega razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 10 dni ustrezno dopolnijo.
XI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v IX. točki besedila tega javnega razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih prilog, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, pa navedene vloge ne bodo dopolnjene na ustrezen način in/ali v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, katerih vloge ne bodo v skladu s predmetom razpisa, določenim v II. točki besedila tega javnega razpisa;
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in/ali posebnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu, določenih v III. in IV. točki besedila tega javnega razpisa;
– tistih vlagateljev, ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejele zadostnega (minimalnega) števila točk, potrebnih za sofinanciranje;
– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo izpolnjene;
– tistih vlagateljev, ki bodo v procesu ocenjevanja pri katerem izmed izključujočih meril prejele 0 točk.
MOL bo vlagatelje obvestila o izidu tega javnega razpisa v roku do 90 dni od izteka roka za predložitev vlog.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu oziroma programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja s posredovanjem podatkov o programu ali projektu v strokovno in vsebinsko presojo zunanjim strokovnjakom, če komisija presodi, da je to potrebno.
XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani MOL: https://www.Ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/;
– vsak delovni dan med 9. in 12. uro v tajništvu Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, na Resljevi cesti 18 v Ljubljani.
XIII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma po e-pošti, in sicer:
– na tel. 01/306-40-54 (Katja Mežnar),
– po e-pošti: katja.meznar@Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti