Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2640. Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, stran 6384.

  
Na podlagi šestega odstavka 242. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20) in po pridobitvi soglasja sveta Agencije za energijo št. 73-3/2020-07/245 z dne 7. 9. 2020 operater prenosnega sistema družba PLINOVODI d.o.o., izdaja
P R A V I L A 
o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(področje uporabe) 
Ta akt se uporablja za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije.
2. člen 
(vsebina) 
S tem aktom se ureja:
– sistem vstopno-izstopnih točk;
– postopke za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije;
– kratkoročne storitve za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, ki jih ponuja operater prenosnega sistema ter
– objave informacij.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Uredbi (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 36), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 715/2009/ES) in Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20; v nadaljnjem besedilu: EZ-1), če v nadaljevanju niso opredeljeni drugače:
– agencija: je Agencija za energijo;
– delovni dan: je vsak dan od ponedeljka do petka, razen tistih dni, ki so po zakonu dela prosti;
– izstopna točka (predajno mesto): je točka na prenosnem sistemu znotraj Republike Slovenije, v kateri operater prenosnega sistema na podlagi pogodbe o prenosu preda uporabniku sistema zemeljski plin;
– izstopna zmogljivost: je za uporabnika sistema v pogodbi o prenosu dogovorjena zakupljena zmogljivost posamezne izstopne točke znotraj Republike Slovenije, največ v obsegu tehnične zmogljivosti, določene s pogodbo o priključitvi za predmetno izstopno točko;
– plinsko leto: pomeni časovno obdobje od 1. oktobra v tekočem koledarskem letu do 30. septembra v naslednjem koledarskem letu;
– splošni pogoji pogodbe o prenosu za vstopno in izstopno zmogljivost v Republiki Sloveniji: so dokument, s katerim operater prenosnega sistema enako za vse uporabnike sistema vnaprej opredeli pravice in obveznosti uporabnika sistema in operaterja prenosnega sistema v pogodbi o prenosu za vstopno in izstopno zmogljivost, in so sestavni del vsake take pogodbe;
– uporabnik sistema: je uporabnik prenosnega sistema, kot je opredeljen v 56. točki 159. člena EZ-1, vključno z operaterjem distribucijskega sistema in potencialnim uporabnikom prenosnega sistema;
– vstopna točka (prevzemno mesto): je točka na prenosnem sistemu znotraj Republike Slovenije, v kateri operater prenosnega sistema na podlagi pogodbe o prenosu prevzame v prenos količine zemeljskega plina za uporabnika sistema;
– vstopna zmogljivost: je za uporabnika sistema v pogodbi o prenosu dogovorjena zakupljena zmogljivost posamezne vstopne točke znotraj Republike Slovenije, največ v obsegu tehnične zmogljivosti, določene s pogodbo o priključitvi za predmetno vstopno točko.
II. SISTEM VSTOPNO-IZSTOPNIH TOČK 
4. člen 
(zagotavljanje dostopa po sistemu vstopno-izstopnih točk) 
(1) Operater prenosnega sistema na primarnem trgu omogoča dostop do prenosnega sistema s sklepanjem dolgoročnih in kratkoročnih pogodb o prenosu, ločeno in neodvisno na vstopnih in izstopnih točkah prenosnega sistema.
(2) S sklenitvijo pogodbe o prenosu za določeno vstopno točko pridobi uporabnik sistema pravico, da operater prenosnega sistema na tej vstopni točki od njega prevzame zemeljski plin z namenom izvajati prenos.
(3) S sklenitvijo pogodbe o prenosu za določeno izstopno točko pridobi uporabnik sistema pravico, da mu operater prenosnega sistema na tej izstopni točki preda zemeljski plin.
5. člen 
(način zagotavljanja dostopa na vstopnih in izstopnih točkah znotraj Republike Slovenije) 
(1) Operater prenosnega sistema zagotavlja dostop do vstopnih in izstopnih točk znotraj Republike Slovenije na podlagi sklepanja pogodb o prenosu za naslednje standardne produkte zmogljivosti:
– za zakup letne in večletne zmogljivosti;
– za zakup mesečne zmogljivosti;
– za zakup dnevnih zmogljivosti in
– za zakup dnevne zmogljivosti za dan vnaprej po okvirni pogodbi.
(2) Prenosne zmogljivosti iz prejšnjega odstavka se nudijo kot zagotovljene storitve dostopa.
(3) Ponujena zmogljivost na vstopni in na izstopni točki znotraj Republike Slovenije ne more biti večja, kot izhaja iz omejitev, ki jih določi operater prenosnega sistema za to priključno mesto v pogodbi o priključitvi.
(4) Operater prenosnega sistema ima za potrebe izvajanja prenosa zemeljskega plina na voljo vstopne in izstopne zmogljivosti v prenosnem sistemu, ki so navedene v pogodbi o prenosu in jih je pripravljen zagotoviti uporabniku sistema pod pogoji, kot so določeni s tem aktom, uporabnik sistema pa je za to zavezan sprejeti vse obveznosti, kot izhajajo iz tega akta in veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji.
(5) Zakup zmogljivosti se obračuna v skladu s splošnim aktom agencije, ki ureja obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.
6. člen 
(izstopna točka do končnega odjemalca) 
(1) Vsa odjemna mesta do končnih odjemalcev, ki so neposredno priključeni na prenosni sistem, so izstopne točke prenosnega sistema.
(2) Na izstopni točki do končnega odjemalca iz prejšnjega odstavka lahko dostop uveljavi končni odjemalec, priključen na prenosni sistem, oziroma dobavitelji zemeljskega plina v imenu in za račun končnega odjemalca.
7. člen 
(izstopna točka do distribucijskega sistema) 
(1) Na izstopni točki do distribucijskega sistema, ki je priključen na prenosni sistem, lahko dostop uveljavi samo operater tega distribucijskega sistema.
(2) Na izstopni točki do zaprtega distribucijskega sistema, ki je priključen na prenosni sistem, lahko dostop uveljavi samo operater tega zaprtega distribucijskega sistema, razen v primeru iz tretjega odstavka 229. člena EZ-1.
8. člen 
(vstopno-izstopna točka do sistema za terminale UZP in skladišča oziroma druge vstopne točke) 
(1) Na vstopni točki iz terminalov za utekočinjeni zemeljski plin in na vstopno-izstopni točki do skladiščnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji, lahko dostop uveljavi samo operater teh sistemov.
(2) Na vstopni točki v Republiki Sloveniji, neposredno povezani s proizvodnjo zmogljivostjo enega samega proizvajalca, lahko dostop uveljavi le ta proizvajalec.
(3) Za proizvodno zmogljivost iz prejšnjega odstavka šteje tudi postroj naprav za proizvodnjo določenih vrst plinov (npr. biometan, sintetični metan, vodik), ki se lahko injecirajo v prenosni sistem zemeljskega plina, pri čemer je proizvajalec v smislu prejšnjega odstavka tista oseba, ki obvladuje proces nastajanja takega plina.
III. POSTOPKI ZA DODELJEVANJE ZMOGLJIVOSTI PRENOSNEGA SISTEMA ZA VSTOPNE IN IZSTOPNE TOČKE ZNOTRAJ REPUBLIKE SLOVENIJE 
9. člen 
(postopek za dodelitev letnih in večletnih zmogljivosti) 
(1) Uporabniki sistema so dolžni operaterju prenosnega sistema posredovati zahteve za dostop do prenosnega sistema do vključno 30. junija v tekočem plinskem letu za prihodnje plinsko leto ali več prihodnjih plinskih let.
(2) Zahteva za dostop na izstopni točki končnega odjemalca mora vsebovati:
– naziv in naslov končnega odjemalca;
– naziv in naslov dobavitelja zemeljskega plina;
– naziv in naslov nosilca bilančne skupine;
– predajno mesto, predajni tlak, največji dnevni pretok, največji urni pretok;
– okvirne letne količine zemeljskega plina za odjemalca;
– začetek in trajanje dostopa do prenosnega sistema.
(3) Zahteva za dostop na izstopni točki operaterja distribucijskega sistema mora vsebovati:
– naziv in naslov operaterja distribucijskega sistema;
– naziv in naslov nosilca bilančne skupine;
– predajno mesto, predajni tlak, največji dnevni pretok, največji urni pretok;
– okvirne letne količine zemeljskega plina za operaterja distribucijskega sistema;
– začetek in trajanje dostopa do prenosnega sistema.
(4) Zahtevo za dostop na vstopni točki v Republiki Sloveniji, lahko uveljavljajo le operaterji sistemov oziroma proizvajalci iz 8. člena tega akta in mora vsebovati:
– naziv in naslov operaterja sistemov oziroma proizvajalca;
– naziv in naslov nosilca bilančne skupine;
– prevzemno mesto, prevzemni tlak, največji dnevni pretok, največji urni pretok;
– okvirne letne količine zemeljskega plina;
– začetek in trajanje dostopa do prenosnega sistema.
(5) Če operater prenosnega sistema ne zavrne zahteve uporabnika sistema za dostop, mu najkasneje v 15 dnevnem roku od vložitve pravočasne in popolne zahteve posreduje v podpis pogodbo o prenosu. Šteje se, da je operater prenosnega sistema odobril dostop do prenosnega sistema, ko je upravičencu do dostopa posredoval v podpis pogodbo o prenosu s 15 dnevnim opcijskim rokom za podpis pogodbe.
(6) Operater prenosnega sistema lahko zavrne zahtevo za dostop do sistema, če je podan kateri od razlogov za zavrnitev dostopa iz prvega odstavka 239. člena EZ-1.
(7) Če uporabnik sistema po izteku roka iz prvega odstavka tega člena sklene pogodbo o prenosu za preostanek tekočega plinskega leta in za naslednje plinsko leto, se šteje, da je sklenjena večletna pogodba.
(8) Vlagatelju zahteve za dostop do prenosnega sistema ni mogoče odobriti večjega dnevnega pretoka, kot ga omogočajo priključek in tehnične možnosti plinovodnega sistema.
10. člen 
(splošni pogoji pogodbe o prenosu za vstopno in izstopno zmogljivost v Republiki Sloveniji) 
(1) Skupaj z zahtevo za dostop iz prejšnjega člena mora uporabnik sistema predložiti tudi podpisano izjavo, da je seznanjen in sprejema vsebino splošnih pogojev pogodbe o prenosu za vstopno in izstopno zmogljivost v Republiki Sloveniji kot sestavni del pogodbe o prenosu za vstopne in izstopne zmogljivosti v Republiki Sloveniji.
(2) Predložitev podpisane izjave je pogoj za sklenitev pogodbe o prenosu za vstopne in izstopne zmogljivosti v Republiki Sloveniji, ne pomeni pa obveznosti njene sklenitve. Če ima operater prenosnega sistema s strani uporabnika sistema že podpisano izjavo o sprejemu splošnih pogojev pogodbe o prenosu za vstopne in izstopne zmogljivosti v Republiki Sloveniji, uporabnik sistema izjave ponovno ne prilaga.
(3) Splošni pogoji pogodbe o prenosu za vstopno in izstopno zmogljivost v Republiki Sloveniji opredeljujejo pravice in obveznosti, v skladu s katerimi bosta stranki izvrševali sklenjene pogodbe o prenosu za vstopne in izstopne zmogljivosti v Republiki Sloveniji.
(4) V splošnih pogojih pogodbe o prenosu za vstopno in izstopno zmogljivost v Republiki Sloveniji se uredijo vse pogodbene sestavine pogodbe o prenosu, razen tistih, ki so del pogodbe o prenosu, ki jo uporabniku sistema, skladno s prejšnjim členom pošlje v podpis operater prenosnega sistema, in sicer:
– vstopno oziroma izstopno točko v Republiki Sloveniji;
– obdobje zakupa prenosne zmogljivosti;
– obseg zakupljene pogodbene prenosne zmogljivosti;
– predajni oziroma prevzemni tlak na mestu predaje oziroma prevzema in dovoljeno odstopanje;
– največji dovoljeni urni pretok;
– najmanjši dovoljeni pretok zemeljskega plina;
– določitev cene zakupa;
– čas veljavnosti pogodbe.
(5) Splošne pogoje pogodbe o prenosu za vstopne in izstopne zmogljivosti v Republiki Sloveniji, ki so kot Priloga 1 sestavni del tega akta, operater prenosnega sistema objavi tudi na svoji spletni strani in obsegajo najmanj naslednje:
– veljavnost in obseg uporabe splošnih pogojev;
– predmet pogodbe o prenosu;
– obračun omrežnine;
– način izdajanja računov in plačilne pogoje;
– višjo silo;
– odgovornost;
– izvajanje meritev količin plina in obdelavo merjenih podatkov;
– veljavne predpise;
– posredovanje podatkov;
– zaupnost podatkov;
– protikorupcijsko klavzulo;
– reševanje sporov in
– pogodbeno pravo.
(6) Če se Splošni pogoji pogodbe o prenosu za vstopno in izstopno zmogljivost v Republiki Sloveniji spremenijo, operater prenosnega sistema o tem obvesti uporabnika sistema. Uporabnik sistema mora najkasneje ob pošiljanju naslednje zahteve za dostop operaterju prenosnega sistema predložiti podpisano izjavo, da je seznanjen z vsebino spremenjenih splošnih pogojev pogodbe o prenosu za vstopno in izstopno zmogljivost v Republiki Sloveniji.
IV. KRATKOROČNE STORITVE ZA VSTOPNE ALI IZSTOPNE TOČKE ZNOTRAJ REPUBLIKE SLOVENIJE, KI JIH PONUJA OPERATER PRENOSNEGA SISTEMA 
11. člen 
(zagotavljanja kratkoročnih storitev dostopa) 
(1) Operater prenosnega sistema zagotavlja naslednje kratkoročne storitve dostopa:
– zakup mesečne zmogljivosti;
– zakup dnevnih zmogljivosti in
– zakup dnevne zmogljivosti za dan vnaprej po okvirni pogodbi.
(2) Če za kratkoročne storitve dostopa v tem poglavju ni posebnih določb, veljajo za postopek dodeljevanja zmogljivosti in sklenitev pogodbe o prenosu določbe III. in V. poglavja tega akta.
12. člen 
(zakup mesečne zmogljivosti) 
(1) Z zakupom mesečne zmogljivosti se uporabniku sistema dodeli zmogljivost, ki jo lahko v določenem obsegu zakupa koristi vsak obračunski dan v določenem koledarskem mesecu. Posamezno mesečno obdobje prične teči s prvim obračunskim dnem meseca in traja do izteka zadnjega obračunskega dne istega meseca.
(2) Pogodbo o prenosu za mesečno zmogljivost na vstopni in izstopni točki znotraj Republike Slovenije sklene uporabnik sistema z operaterjem prenosnega sistema za obdobje enega ali več mesecev, vendar za največ 11 zaporednih mesecev.
(3) Uporabnik sistema mora zaprositi za mesečni dostop do sistema na podlagi zahteve za zakup mesečne zmogljivosti najkasneje tri delovne dni pred začetkom meseca, v katerem naj bi se prenos izvršil, ki jo mora operater prenosnega sistema prejeti do 10. ure dopoldan. Operater prenosnega sistema odloči o dostopu do prenosnega sistema najkasneje dva delovna dneva od prejetja pravočasne in popolne zahteve za dostop. Šteje se, da je operater prenosnega sistema odobril kratkoročni dostop do prenosnega sistema, ko je upravičencu do dostopa posredoval v podpis kratkoročno pogodbo o prenosu, z opcijskim rokom en delovni dan od prejema pogodbe o prenosu, za podpis pogodbe.
13. člen 
(zakup dnevnih zmogljivosti) 
(1) Z zakupom dnevnih zmogljivosti se uporabniku sistema dodeli zmogljivost, ki jo lahko v določenem obsegu zakupa koristi en ali več plinskih dni, vendar največ za obdobje, ki je najmanj en dan krajše kot je število dni v koledarskem mesecu, za katerega se sklepa pogodba o prenosu za dnevne zmogljivosti na vstopnih in izstopnih točkah znotraj Republike Slovenije.
(2) Uporabnik sistema mora zaprositi za dnevni dostop do sistema na podlagi zahteve za zakup dnevne zmogljivosti najkasneje tri delovne dni pred dnevom začetka predvidenega prenosa, ki jo mora operater prenosnega sistema prejeti do 10. ure dopoldan. Operater prenosnega sistema odloči o dostopu do prenosnega sistema najkasneje dva delovna dneva po prejemu pravočasne in popolne zahteve. Šteje se, da je operater prenosnega sistema odobril kratkoročni dostop do prenosnega sistema, ko je upravičencu do dostopa posredoval v podpis kratkoročno pogodbo o prenosu z opcijskim rokom en delovni dan od prejema pogodbe o prenosu, za podpis pogodbe.
14. člen 
(zakup dnevne zmogljivosti za dan vnaprej po okvirni pogodbi) 
(1) Poleg pogodb o prenosu določenih s tem aktom, lahko uporabnik sistema z operaterjem prenosnega sistema sklene tudi okvirno pogodbo o prenosu za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, na podlagi katere se lahko zakupi prenosna zmogljivost tudi za dan vnaprej po okvirni pogodbi.
(2) Z okvirno pogodbo se določi:
– največja možna zakupljena zmogljivost po tej pogodbi za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije;
– minimalni vstopni tlak na vstopni točki v prenosni sistem;
– izstopni tlak na izstopni točki in dovoljeno odstopanje;
– največji pretok in najmanjši dovoljeni pretok zemeljskega plina;
– način obveščanja operaterja prenosnega sistema o vseh pričakovanih izrednih povečanjih potreb po prenosni zmogljivosti, ki so posledica izvajanja predvidenih vzdrževalnih del;
– način obračuna;
– plačilni pogoji, načini zavarovanja plačil;
– odgovorne osebe za aktiviranje prenosne zmogljivosti;
– podroben postopek aktiviranja prenosne zmogljivosti in
– čas veljavnosti pogodbe.
(3) Operater prenosnega sistema na svoji spletni strani objavi vzorec okvirne pogodbe za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije.
(4) Pogoj za sklenitev okvirne pogodbe je, da ima uporabnik sistema v trenutku sklenitve veljavno vsaj eno pogodbo o prenosu za zmogljivosti za predmetno vstopno ali izstopno točko znotraj Republike Slovenije, ki ni bila sklenjena skladno s tem členom. Največja možna zakupljena zmogljivost, ki se določi z okvirno pogodbo, lahko znaša največ 2,5 kratnik zakupljene zmogljivosti po pogodbi o prenosu za zmogljivosti, pri čemer mora biti čas veljavnosti okvirne pogodbe v celoti znotraj veljavnosti navedene pogodbe o prenosu. Okvirna pogodba se praviloma sklepa hkrati s pogodbo o prenosu za zmogljivosti in v rokih, ki jih akt določa za sklepanje take pogodbe o prenosu, če pa se ne sklepata sočasno, se glede rokov smiselno uporabljajo določbe 9. člena tega akta.
(5) S sklenitvijo okvirne pogodbe se stranki veljavno zavežeta k okvirnim pogojem, pod katerimi bodo na njeni podlagi sklenjene morebitne bodoče, posamezne pogodbe o prenosu. Vsebina sklenjene okvirne pogodbe je v celoti veljavna in neodvisna od posameznih pogodb o prenosu, sklenjenih na njeni podlagi ter je za pogodbeni stranki v celoti in brezpogojno zavezujoča. Obseg zmogljivosti in čas, za katerega se zakupi ta zmogljivost, stranki dogovorita s posameznimi pogodbami o prenosu, sklenjenimi na podlagi okvirne pogodbe. Te pogodbe so po sklenitvi samostojno zavezujoče.
(6) Zahtevek za aktiviranje prenosne zmogljivosti predstavlja ponudbo uporabnika sistema za sklenitev pogodbe o prenosu na podlagi sklenjene okvirne pogodbe. S potrditvijo zahtevka za aktiviranje prenosne zmogljivosti pa se šteje, da je operater prenosnega sistema sprejel ponudbo uporabnika sistema ter da je na podlagi okvirne pogodbe sklenjena pogodba o prenosu za obseg zmogljivosti ter čas, kot sta bila potrjena na zahtevku za aktiviranje prenosne zmogljivosti ter pod pogoji in v okviru iz okvirne pogodbe. Če operater prenosnega sistema zahtevek za aktiviranje prenosne zmogljivosti potrdi le delno (delna potrditev je možna za zahtevan obseg zmogljivosti in za čas, za katerega se zmogljivost zakupi), se šteje, da je v tem delu ponudbo uporabnika sistema sprejel, v presežku pa jo zavrnil. Uporabnik sistema lahko v roku 30 minut po prejemu obvestila operaterja o delnem sprejemu, izjavi, da ne sprejema delne potrditve, v nasprotnem primeru se šteje, da je iz strani uporabnika sistema vnaprej dana izjava o sprejemu takšne delne potrditve s strani operaterja prenosnega sistema.
(7) Zahtevek za aktiviranje prenosne zmogljivosti se lahko pošlje po elektronskih komunikacijskih sredstvih (na elektronski naslov naveden v okvirni pogodbi).
(8) Okvirna pogodba se ne izčrpa s sklenitvijo posameznih pogodb o prenosu na njeni podlagi. Posamezne pogodbe o prenosu, sklenjene na podlagi okvirne pogodbe, so lahko sklenjene tudi za ista oziroma prekrivajoča se obdobja, pri čemer skupna dnevna zakupljena zmogljivost po vseh posameznih pogodbah o prenosu, sklenjenih na podlagi okvirne pogodbe, ne sme preseči največje možne dnevne zakupljene zmogljivosti, ki je določena z okvirno pogodbo.
(9) Prenosna zmogljivost, določena v okvirni pogodbi, se za dan »D« (obračunski dan) aktivira tako, da prejšnji dan »D-1« (dan pred obračunskim dnevom) pooblaščena oseba uporabnika sistema posreduje operaterju prenosnega sistema v času, ki je predviden za posredovanje prve napovedi uporabe sistema, zahtevek za aktiviranje prenosne zmogljivosti. Pooblaščena oseba operaterja prenosnega sistema v času, ki je predviden za potrditev napovedi, pisno potrdi ali zavrne aktiviranje zmogljivosti.
(10) Če je pooblaščena oseba operaterja prenosnega sistema potrdila aktiviranje, ima uporabnik sistema pravico uporabiti prenosno zmogljivost v obsegu in času, kot je bil potrjen na podlagi zahtevka za aktiviranje prenosne zmogljivosti ter pod pogoji iz okvirne pogodbe.
(11) Operater prenosnega sistema ne glede na okvirno pogodbo ni dolžan potrditi zahtevka za aktiviranje prenosne zmogljivosti, če bi bila s tem ogrožena varnost in zanesljivost delovanja prenosnega sistema.
(12) Umik zahtevka za aktiviranje prenosne zmogljivosti nima učinka po tem, ko ga prejme operater prenosnega sistema.
V. OBJAVE INFORMACIJ 
15. člen 
(način objave) 
(1) Operater prenosnega sistema zagotavlja objavo informacij skladno z zahtevami Uredbe 715/2009/ES.
(2) Objavljene informacije so podane na jasen in pregleden način in so dostopne vsem uporabnikom sistema enako.
16. člen 
(rok hrambe podatkov) 
Podatke iz III., IV. in V. poglavja tega akta mora operater prenosnega sistema arhivirati in hraniti še pet let po objavi.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
(možnost podaljšanja obstoječih dolgoročnih pogodb o prenosu za vstopne in izstopne točke v Republiki Sloveniji) 
Če imajo uporabniki sistema na dan uveljavitve tega akta z operaterjem prenosnega sistema sklenjeno dolgoročno pogodbo o prenosu za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, ki je bila sklenjena pred 11. novembrom 2014 in se v zadnjem koledarskem letu veljavnosti pogodbe izteče na datum po 30. septembru, lahko uporabniki sistema z operaterjem prenosnega sistema sklenejo aneks k takšni pogodbi, s čemer podaljšajo veljavnost dolgoročno sklenjene pogodbe o prenosu do 30. septembra naslednjega koledarskega leta. Uporabniki sistema morajo pisno zahtevo za podaljšanje trajanja pogodbe posredovati operaterju prenosnega sistema najkasneje do 30. junija v zadnjem koledarskem letu veljavnosti pogodbe.
18. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu (Uradni list RS, št. 80/14, 81/14 – popr. in 62/16), razen poglavji V. TRGOVANJE NA SEKUNDARNEM TRGU Z ZMOGLJIVOSTMI NA RELEVANTNIH TOČKAH in VI. POSTOPKI UPRAVLJANJA PREZSEDENOSTI V PRIMERU POGODBENE PREZASEDENOSTI.
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SKR/MZ/2020-648
Ljubljana, dne 7. septembra 2020
EVA 2020-2430-0092
PLINOVODI d.o.o. 
glavni direktor 
Marjan Eberlinc 
 
namestnica glavnega direktorja 
mag. Sarah Jezernik 

AAA Zlata odličnost