Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2645. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020, stran 6432.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1718) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 13. redni seji dne 16. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020 (Uradni list RS, št. 12/20).
2. člen 
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim členom:
»
 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.859.668
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.563.845
70
DAVČNI PRIHODKI
1.453.978
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.353.565
703 Davki na premoženje 
70.975
704 Domači davki na blago in storitve 
29.438
71
NEDAVČNI PRIHODKI
109.867
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
79.067
711 Takse in pristojbine 
1.100
712 Denarne kazni
1.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
22.700
714 Drugi nedavčni prihodki 
6.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
295.822
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
272.061
741 Prejeta sr. iz državnega proračuna iz sr. proračuna EU
23.761
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
2.442.629
40
TEKOČI ODHODKI 
570.148
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
191.762
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
27.037
402 Izdatki za blago in storitve 
308.705
403 Plačila domačih obresti 
2.643
409 Rezerve 
40.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
756.816
410 Subvencije 
30.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
453.555
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
54.979
413 Drugi tekoči domači transferi 
218.282
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
979.400
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
979.400
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
136.265
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
99.231
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
37.034
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–582.961
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
79.179
50
ZADOLŽEVANJE 
79.179
500 Domače zadolževanje 
79.179
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
31.286
55
ODPLAČILA DOLGA 
31.286
550 Odplačila domačega dolga 
31.286
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) ali 0 ali +
–535.068
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
47.893
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
582.961
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
535.068
« 
3. člen 
Spremeni se prvi odstavek 10. člena, tako da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži za 79.179,00 EUR za namen investicije v izgradnjo večnamenskega objekta.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2020.
Št. 410-0033/2019-5
Bistrica ob Sotli, dne 16. oktobra 2020
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti