Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2682. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021, stran 6517.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – v nadaljevanju: ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 16. redni seji dne 22. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 80/19) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov 
Proračun 2021
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
30.490.130,70
70
DAVČNI PRIHODKI
15.641.526,24
700
davki na dohodek in dobiček
12.454.899,63
703
davki na premoženje
2.793.925,00
704
domači davki na blago in storitve
392.701,61
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.609.949,80
710
udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.451.842,43
711
takse in pristojbine
22.000,00
712
denarne kazni
37.200,00
713
prihodki od prodaje blaga in storitev
15.645,00
714
drugi nedavčni prihodki
2.083.262,37
72
KAPITALSKI PRIHODKI
4.791.907,92
720
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
700.000,00
722
prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
4.091.907,92
73
PREJETE DONACIJE
12.300,00
730
prejete donacije iz domačih virov
12.300,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.550.063,77
740
transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.180.904,15
741
prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU
1.369.159,62
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
1.884.382,97
787
prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
1.884.382,97
II. SKUPAJ ODHODKI
31.179.982,45
40
TEKOČI ODHODKI
5.824.424,65
400
plače in drugi izdatki zaposlenim
1.371.960,02
401
prispevki delodajalcev za socialno varnost
219.146,12
402
izdatki za blago in storitve
3.993.218,51
403
plačila domačih obresti
121.900,00
409
sredstva, izločena v rezerve
118.200,00
41
TEKOČI TRANSFERI
10.191.676,39
410
subvencije
512.042,37
411
transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.679.987,00
412
transferi neprofitnim organizacijam
1.246.508,00
413
drugi tekoči domači transferi
3.753.139,02
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
14.787.341,41
420
nakup in gradnja osnovnih sredstev
14.787.341,41
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
376.540,00
431
investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
191.000,00
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
185.540,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–689.851,75
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
63.000,00
751
prodaja kapitalskih deležev
63.000,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
1.868.529,25
500 
zadolževanje
1.868.529,25
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
1.808.879,22
500
odplačilo domačega dolga
1.808.879,22
IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–567.201,72
X. NETO ZADOLŽEVANJE
59.650,03
XI. NETO FINANCIRANJE
–1.241.677,50
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2020
567.201,72
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 80/19) se spremeni 12. člen, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 za investicije, predvidene v občinskem proračunu lahko zadolži do višine 1.868.529,25 evrov.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko likvidnostno zadolži.
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-6/2019
Ajdovščina, dne 22. oktobra 2020
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti