Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2652. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Dol pri Ljubljani, stran 6435.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS4), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 11. redni seji dne 7. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Dol pri Ljubljani 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
Ta odlok ureja obvezno gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Dol pri Ljubljani tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrste in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način oblikovanja cen storitev javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
(oblika izvajanja javne službe) 
Občina Dol pri Ljubljani na svojem območju zagotavlja javno službo v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) po posameznih prostorsko in funkcionalno zaokroženih območjih, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec javne službe je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
3. člen 
(program) 
Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadaljnjem besedilu: program), katerega sestavni del je tudi program ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: program ravnanja) ter urnik zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki je sestavni del programa ravnanja za posamezno leto (v nadaljnjem besedilu: urnik), ki ga izdela vsako leto do konca decembra za naslednje leto.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
4. člen 
(vrste javnih dobrin) 
(1) Občina Dol pri Ljubljani na svojem celotnem območju z javno službo zagotavlja javno dobrino zbiranja komunalnih odpadkov.
(2) Javna dobrina javne službe zbiranja komunalnih odpadkov obsega naslednje vrste storitev:
– zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat,
– zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah ali na poziv uporabnika,
– zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij in premičnih zbiralnicah nevarnih odpadkov,
– zbiranje odpadkov v zbirnih centrih,
– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje zbranih odpadkov v zbirnem centru,
– izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov,
– oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
– ozaveščanje in obveščanje uporabnikov.
5. člen 
(obseg javnih dobrin) 
(1) Obseg javnih dobrin javne službe omogoča zbiranje vseh vrst komunalnih odpadkov.
(2) Obseg zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: frekvenca prevoza) za uporabnika se zagotovi za:
– mešane komunalne odpadke po sistemu od vrat do vrat enkrat na tri tedne v območjih pretežno enostanovanjskih objektov in enkrat na teden v območjih pretežno večstanovanjskih objektov, razen v območjih, ki jih izvajalec javne službe drugače opredeli v programu ravnanja,
– biološke odpadke in odpadke z vrtov, parkov in pokopališč (zeleni vrtni odpad) po sistemu od vrat do vrat v obdobju od 1. aprila do 30. septembra enkrat tedensko, od 1. oktobra do 31. marca pa enkrat na dva tedna, na območjih, kjer uporabniki javne službe večinoma kompostirajo kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad, pa enkrat na tri tedne, razen v območjih, ki jih izvajalec javne službe drugače opredeli v programu ravnanja,
– ločeno frakcijo komunalnih odpadkov papir in karton po sistemu od vrat do vrat ali v zbiralnicah ločenih frakcij, vključno s papirno in kartonsko embalažo, ki je komunalni odpadek, enkrat na tri tedne v območjih pretežno enostanovanjskih objektov in enkrat na teden v območjih pretežno večstanovanjskih objektov, razen v območjih, ki jih izvajalec javne službe drugače opredeli v programu ravnanja,
– mešano odpadno embalažo po sistemu od vrat do vrat v enaki frekvenci kot za mešane komunalne odpadke, razen v območjih, ki jih izvajalec javne službe drugače opredeli v programu ravnanja,
– stekleno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij po potrebi, razen v območjih, ki jih izvajalec javne službe drugače opredeli v programu ravnanja,
– kosovne odpadke enkrat letno po predhodnem naročilu.
(3) Dneve odvoza za posamezno vrsto komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka določi izvajalec javne službe. Če zaradi višje sile (naravne katastrofe, obilno sneženje, zapore cest in podobno) ni mogoče prevzeti in odpeljati zbranih komunalnih odpadkov, se prevzem in prevoz opravi takoj, ko je to mogoče. V tem primeru se lahko ob zabojniku za zbiranje komunalnih odpadkov iz prve, druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka postavi tudi netipizirane vrečke, napolnjene s komunalnimi odpadki, ki jih izvajalec javne službe mora odpeljati.
(4) Frekvenca prevoza ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz zbiralnic se zagotavlja skladno s potrebami.
(5) Nevarni komunalni odpadki, ki so določeni v predpisu, ki ureja odpadke, se zbirajo v premični zbiralnici nevarnih odpadkov in v zbirnem centru.
6. člen 
(oprema za zagotavljanje zbiranja komunalnih odpadkov) 
Zbiranje komunalnih odpadkov se zagotavlja v zabojnikih za zbiranje komunalnih odpadkov, zbiralnicah ločenih frakcij, premičnih zbiralnicah nevarnih odpadkov in zbirnih centrih.
7. člen 
(zbirno mesto) 
(1) Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitev zabojnika za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij.
(2) Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za vse uporabnike je potrebno upoštevati najmanj minimalen volumen zabojnika za posamezno vrsto odpadka, ki je določen s tem odlokom, pomnoženo s faktorjem 3. Prostor zbirnega mesta mora biti tako velik, da omogoča premikanje zabojnikov, prost dostop do zabojnikov in prost premik zabojnikov na prevzemno mesto oziroma mesto za praznjenje. Zabojniki na zbirnem mestu morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja zabojnika.
(3) Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji. To mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini, ki meji z javno površino in mora biti dostopno vozilom za praznjenje zabojnika ter je namenjeno za postavitev zabojnikov za zbiranje mešanih, bioloških in kosovnih odpadkov ter ločenih frakcij in njihovemu prevzemu.
8. člen 
(prevzemno mesto) 
(1) Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma nahaja na najbližji možni javni površini in je namenjeno prevzemu mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij ter bioloških odpadkov in ne sme ovirati ali ogrožati rabe teh površin. Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih odpadkov.
(2) Uporabnik mora zabojnik pripeljati iz zbirnega na prevzemno mesto po 20. uri pred dnevom odvoza ali do 6. ure na dan odvoza in ga po odvozu, v istem dnevu, odpeljati nazaj. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali objekta uporabnika največ 150 m.
(3) Prevzemno mesto določita uporabnik in izvajalec javne službe sporazumno.
(4) Če do sporazuma o določitvi prevzemnega mesta med uporabnikom in izvajalcem javne službe ne pride, zagotovi prevzemno mesto, na predlog katerekoli strani, organ občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
(5) Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokacija za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to mesto po 20. uri pred dnevom odvoza in do 6. ure na dan odvoza. Če je določena natančnejša ura odvoza, pa do določene ure na dan odvoza. Prevzemno mesto za kosovne odpadke je praviloma na zasebni površini, ki meji na javno površino, lahko pa je tudi na javni površini, ki omogoča izvajalcu javne službe prevzem in odvoz.
9. člen 
(dostop do prevzemnega mesta) 
(1) Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop smetarskim vozilom dolžine 9,8 m, širine 3 m in višine 4 m. Če je dostopna pot ravna, mora biti široka najmanj 3,5 m, svetla višina mora znašati najmanj 4 m, dostopna pot z ovinkom pa mora biti široka najmanj 4 m.
(2) Slepa ulica, ki je daljša od 50 m, mora imeti na koncu obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem sedemnajst metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T« z najmanjšim radijem deset metrov. Dovoljen je tudi drugačen način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje smetarskega vozila. Če ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od pričetka slepe ulice oddaljeno največ petnajst metrov.
(3) Če dostop do prevzemnega mesta ovirajo rastoče veje, druge rastline ali drugo, izvajalec javne službe opozori lastnika, da oviro odstrani, če je lastnik ne odstrani, jo odstrani izvajalec javne služne na stroške lastnika.
(4) Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrma ali ima neurejeno ali preozko obračališče ali drugo oviro za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno mesto tudi v razdalji več kot 150 m od roba zemljišča ali objekta uporabnika.
(5) V času popolne ali delne zapore občinske ceste zaradi ureditve gradbišča, ki izvajalcu javne službe ne omogoča dostopa s smetarskim vozilom do prevzemnih mest na območju zapore, mora investitor ali izvajalec del poskrbeti za sklenitev dogovora z izvajalcem javne službe glede odvoza komunalnih odpadkov na območju popolne ali delne zapore ali pa za določitev začasnih prevzemnih mest, ki so dostopna s smetarskim vozilom. Zabojnike na začasna prevzemna mesta za čas popolne ali delne zapore občinske ceste zaradi ureditve gradbišča postavi investitor ali izvajalec del na cesti z zaporo.
(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek investitor ali izvajalec del – pravna oseba, če na cesto z zaporo ne postavi zabojnika na začasna prevzemna mesta, kot to določa prejšnji odstavek tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.
(7) Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek investitor ali izvajalec del – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na cesto z zaporo ne postavi zabojnika na začasna prevzemna mesta, kot to določa peti odstavek tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
(8) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek investitor ali izvajalec del – posameznik, če na cesto z zaporo ne postavi zabojnika na začasna prevzemna mesta, kot to določa peti odstavek tega člena.
10. člen 
(mesto praznjenja zabojnika) 
Mesto praznjenja zabojnika je prostor, praviloma na vozišču ceste, kjer stoji smetarsko vozilo. Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnika ne sme biti več kot 15 m razdalje, dostopne brez ovir po javni površini.
11. člen 
(prevzem in prevoz komunalnih odpadkov iz javnih prireditev) 
(1) Za čas javne prireditve na prostem organizator javne prireditve in izvajalec javne službe skleneta pogodbo, v kateri določita število zabojnikov in ostalo opremo ter način ravnanja z odpadki in ki mora biti sklenjena najkasneje štirinajst dni pred datumom prireditve. Organizator javne prireditve je dolžan v času prireditve predložiti pogodbo v primeru nadzora Medobčinskega inšpektorata.
(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.
(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN 
12. člen 
(pogoji za zagotavljanje javnih dobrin) 
Pogoji za zagotavljanje javnih dobrin so:
– zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov,
– zbiralnice ločenih frakcij,
– zbirni centri,
– premične zbiralnice nevarnih odpadkov,
– tipizirane vrečke za komunalne odpadke,
– vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov ter druge naprave za vzdrževanje zabojnikov.
13. člen 
(zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov) 
(1) Zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov zagotavlja izvajalec javne službe.
(2) Zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov so različne velikosti in oblike, s prostornino od najmanj 80 litrov do 1.100 litrov ali več. Zabojnike za uporabnika določi izvajalec javne službe.
(3) Izvajalec javne službe mora na vlogo uporabnika, brez dodatnih stroškov, zamenjati zabojnike za vse vrste odpadkov za manjše ali večje skladno s 33. členom tega odloka.
(4) Izvajalec javne službe lahko z nalepkami na zabojnikih obvešča uporabnike o storitvah javne službe, kar je za drugo obveščanje prepovedano.
14. člen 
(tipizirane vrečke) 
(1) Tipizirane vrečke se lahko uporabijo občasno, ko se pri uporabniku pojavijo večje količine mešanih komunalnih in bioloških odpadkov, po potrebi tudi ločenih frakcij. Tipizirane vrečke imajo logotip izvajalca javne službe in barvo glede na vrsto komunalnega odpadka. Z nakupom tipizirane vrečke je plačana tudi storitev odvoza komunalnih odpadkov. Zaprte tipizirane vrečke se smejo postaviti na prevzemno mesto ob zabojniku za isto vrsto odpadka le v času prevzema.
(2) Tipizirane vrečke se lahko izjemoma tudi stalno uporabljajo, v primerih, ko izvajalec javne službe do prevzemnega mesta ne more dostopati s smetarskim vozilom. Tipizirane vrečke za stalno uporabo določi izvajalec javne službe. Tipizirane vrečke imajo logotip izvajalca javne službe in barvo glede na vrsto komunalnega odpadka. Uporabnik je dolžan najmanj enkrat letno prevzeti tipizirane vrečke pri izvajalcu javne službe ali na drugem dogovorjenem mestu v številu in volumnu, kot jih določi izvajalec javne službe. Zaprte tipizirane vrečke se smejo postaviti na prevzemno mesto le v času prevzema komunalnih odpadkov. Zaprte tipizirane vrečke lahko uporabnik dostavi tudi v zbirni center.
(3) Uporabnik sme ob posameznem prevzemu komunalnih odpadkov odložiti največ 5 kosov tipiziranih vrečk za posamezno vrsto odpadkov, pri čemer teža posamezne vrečke ne sme presegati 10 kg.
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.
(5) Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 150 eurov.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
15. člen 
(čiščenje in vzdrževanje zabojnikov) 
Izvajalec javne službe mora zagotavljati čiščenje in vzdrževanje zabojnikov za zbiranje:
– bioloških odpadkov z napravami za čiščenje zabojnikov brezplačno enkrat letno, ostala čiščenja in vzdrževanja zabojnikov za zbiranje bioloških odpadkov se izvajajo po prehodnem naročilu in proti plačilu,
– ostalih komunalnih odpadkov z napravami za čiščenje zabojnikov po prehodnem naročilu in proti plačilu.
16. člen 
(zbiralnice ločenih frakcij) 
(1) Zbiralnice ločenih frakcij so posebej urejeni prostori na javni površini, namenjeni prepuščanju ločenih frakcij komunalnih odpadkov (papir, steklo in drugo). Kadar se ločene frakcije zbirajo po sistemu od vrat do vrat, se zabojnikov za te frakcije na zbiralnice ne namešča.
(2) Lokacije zbiralnic ločenih frakcij zagotovi pristojni organ.
(3) Zbiralnice iz prvega odstavka tega člena niso namenjene za zbiranje ločenih frakcij iz dejavnosti.
17. člen 
(premične zbiralnice nevarnih odpadkov) 
Premične zbiralnice nevarnih odpadkov so namenjene zbiranju nevarnih odpadkov iz gospodinjstva na prostorsko in funkcionalno zaokroženih območjih, kamor uporabniki prinesejo po urniku svoje nevarne odpadke.
18. člen 
(zbirni centri) 
(1) V zbirnih centrih se zagotavlja ločeno prepuščanje v zabojnike za frakcije, ki so določene v državnem predpisu, ki ureja občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.
(2) Obratovalni čas zbirnih centrov objavi izvajalec javne službe na svoji spletni strani.
19. člen 
(obveznosti izvajalca javne službe) 
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan:
– zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov iz zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov in redno odvažanje odpadkov v tipiziranih vrečkah ter odvažanje kosovnih odpadkov,
– zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov iz zbirnih centrov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov,
– prazniti zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov in nalagati tipizirane vrečke tako, da ne poškoduje zabojnikov ter ne onesnaži prevzemnega mesta ali mesta praznjenja ali njune okolice oziroma jih očisti, če jih onesnaži,
– zagotoviti čiščenje in vzdrževanje zbirnih centrov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov, zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov,
– zagotoviti zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov skladno s tem odlokom,
– skrbeti za zamenjavo zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov skladno s tem odlokom,
– zagotoviti tipizirane vrečke za zbiranje komunalnih odpadkov za prodajo uporabnikom skladno s tem odlokom,
– pridobiti podatke iz uradnih evidenc za potrebe izvajanja javne službe,
– zagotoviti uporabnikom urnik,
– voditi evidenco uporabnikov,
– voditi evidenco zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov in zbirnih centrov,
– nabaviti in vzdrževati vozila in opremo za izvajanje storitev javne službe,
– voditi evidenco o zbranih in prepeljanih vrstah komunalnih odpadkov,
– sproti obveščati uporabnike o storitvah javne službe,
– v petnajstih dneh odgovoriti na vlogo uporabnika,
– izvajati druge naloge javne službe iz tega odloka, zakonov in drugih predpisov.
20. člen 
(pregled nad uporabo zabojnikov) 
Izvajalec javne službe lahko pregleduje pravilnost uporabe zabojnikov za vse vrste komunalnih odpadkov in opozarja uporabnike na nepravilnosti.
21. člen 
(videonadzor) 
(1) Zaradi varovanja premoženja z namenom, da se prepreči škoda ali ugotovi nastanek škode, so objekti in naprave iz druge, tretje in pete alineje 12. člena tega odloka, lahko opremljeni z video nadzornim sistemom v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(2) Z videonadzornim sistemom zbrani podatki so last Občine Dol pri Ljubljani. Z njimi razpolaga skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Videonadzorni sistem skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, upravlja izvajalec javne službe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE 
22. člen 
(uporabnik javne službe) 
(1) Uporabnik javne službe na območju Občine Dol pri Ljubljani po tem odloku je izvirni povzročitelj, to je lastnik, najemnik ali uporabnik premičnine ali nepremičnine, katerega delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), in je:
– izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
– izvirni povzročitelj iz dejavnosti.
(2) Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja, določen s tem odlokom.
(3) Uporabnik je na podlagi tega odloka vpisan v evidenco uporabnikov, ki jo vodi izvajalec javne službe za potrebe javne službe. Uporabnik ima pravico vpogleda v svoje podatke v evidenci uporabnikov.
(4) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
(5) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 700 eurov.
(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
23. člen 
(pravice uporabnika) 
Pravica uporabnika je:
– trajna, nemotena in kvalitetna storitev javne službe,
– pravica do uskladitve prostornine in števila zabojnikov z njegovimi potrebami, ki začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca po obvestilu uporabnika,
– da v osmih dneh od datuma izdaje računa vloži pisno zavrnitev računa pri izvajalcu javne službe,
– da je obveščen o storitvah javne službe,
– naročanje dodatnih storitev na poziv po ceniku izvajalca javne službe.
24. člen 
(obveznosti uporabnika) 
(1) Uporabnik je dolžan prepuščati:
– mešane komunalne odpadke v zabojnike za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov,
– ločene frakcije v zabojnike za ločene frakcije na prevzemnem mestu, v zbiralnicah ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov, na zbirnih mestih ali v zbirnih centrih,
– biološke odpadke v zabojnike za zbiranje bioloških odpadkov, razen če jih sam kompostira,
– kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem času po predhodnem naročilu,
– nevarne frakcije v zbirne centre ali v premične zbiralnice nevarnih frakcij.
(2) Uporabnik je dolžan zagotavljati:
– da so zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov ali tipizirane vrečke na dan prevzema postavljene na prevzemno mesto,
– da po prevzemu komunalnih odpadkov zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov namesti nazaj na zbirno mesto,
– da so pokrovi na zabojnikih za zbiranje komunalnih odpadkov zaprti na prevzemnem mestu,
– da so tipizirane vrečke na prevzemnem mestu zaprte,
– da je prevzemno mesto čisto,
– dostop do prevzemnega mesta za smetarska vozila,
– čiščenje snega s pokrovov zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov,
– prijavo spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje in obračun storitve javne službe, izvajalcu javne službe takoj, ko nastanejo oziroma najkasneje v roku petih dni po nastanku, kar dokaže z ustreznim dokumentom,
– plačilo opravljenih storitev javne službe v roku, določenem na računu,
– plačilo storitev javne službe v primeru, ko je smetarskim vozilom zaradi višje sile ali ravnanja uporabnika onemogočen dostop do zabojnikov in jih le-ta ni izpraznil, v roku, določenem na računu,
– pravilno hranjenje nevarnih frakcij do njihove oddaje.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali četrto ali peto alinejo prvega odstavka tega člena ali s četrto ali šesto ali osmo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.
(4) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali četrto ali peto alinejo prvega odstavka tega člena ali s četrto ali šesto ali osmo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali četrto ali peto alinejo prvega odstavka tega člena ali s četrto ali šesto ali osmo alinejo drugega odstavka tega člena.
(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali sedmo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.
(7) Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali sedmo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 150 eurov.
(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali sedmo alinejo drugega odstavka tega člena.
25. člen 
(prepovedi) 
(1) Prepovedano je:
– stiskati komunalne odpadke z mehansko napravo ali na kakršen koli drug način pred odlaganjem odpadkov v zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov in po tem, ko so že odloženi v zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov,
– mešati različne frakcije komunalnih odpadkov med seboj,
– odlagati odpadke, ki niso opredeljeni kot komunalni odpadki, v zabojnike za komunalne odpadke ali v vrečke ali druge predmete izven ali ob zabojnikih za odlaganje komunalnih odpadkov,
– odlagati odpadke izven zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov ali zbirnih centrov,
– samovoljno premikati zabojnike za ločeno zbiranje frakcij iz določene lokacije na drugo lokacijo,
– brskati po zabojnikih za zbiranje komunalnih odpadkov ali iz njih razmetavati ali odnašati odložene komunalne odpadke,
– odnašati odložene kosovne odpadke iz prevzemnih mest,
– odpadke odlagati poleg zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov ali zbirnih centrov,
– poškodovati opremo, objekte in naprave za izvajanja javne službe, določene v 12. členu tega odloka,
– lepiti plakate in obvestila na zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov, pisati, risati po njih ali jih barvati, razen če to dovoli izvajalec javne službe z izdajo soglasja.
(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali četrto ali sedmo ali osmo ali deseto alinejo prejšnjega odstavka, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.
(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali četrto ali sedmo ali osmo ali deseto alinejo prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali četrto ali sedmo ali osmo ali deseto alinejo prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvo ali šesto ali deveto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov.
(6) Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo ali šesto ali deveto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 150 eurov.
(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, če ravna v nasprotju s prvo ali šesto ali deveto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena.
(8) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s peto alinejo prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
(9) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s peto alinejo prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 700 eurov.
(10) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, če ravna v nasprotju s peto alinejo prvega odstavka tega člena.
26. člen 
(biološki odpadki in zeleni vrtni odpad) 
(1) Uporabniki biološke odpadke odlagajo v zabojnike za biološke odpadke.
(2) Pri kompostiranju uporabnik kompostira:
– zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinojedih živali, lesni pepel in ostali biorazgradljivi materiali) in
– kuhinjske odpadke (zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni izdelki hrane, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in vrečke) na način, kot to določa predpis o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki.
(3) Uporabnik svojo odločitev o vključitvi v zbiranje bioloških odpadkov pisno sporoči izvajalcu javne službe, za ostale uporabnike se šteje, da svoje biološke odpadke kompostirajo.
(4) Določba prejšnjega odstavka ne velja za uporabnike iz 16. člena tega odloka.
27. člen 
(novi uporabniki) 
(1) Lastnik ali drug uporabnik novega ali obnovljenega objekta mora kot nov uporabnik po tem odloku takoj po izdaji uporabnega dovoljenja ali najkasneje petnajst dni pred začetkom uporabe objekta to sporočiti izvajalcu javne službe, zaradi določitve prevzemnega mesta, števila zabojnikov in drugih pogojev za začetek izvajanja javne službe.
(2) Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora izvajalcu javne službe sporočiti podatke o številu stanovalcev ali zaposlenih oziroma drugih oseb, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo dela v prostorih ali na površinah uporabnika (v nadaljnjem besedilu: zaposleni), in o vrsti dejavnosti, ki se bo izvajala.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.
(4) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
28. člen 
(gradbišče) 
(1) Investitorji oziroma izvajalci novogradenj so tudi uporabniki po tem odloku, kar pomeni, da izvajalec javne službe za potrebe delovanja gradbišča preskrbi zadostno število zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov. Investitor oziroma izvajalec novogradnje mora izvajalcu javne službe pred pričetkom gradnje sporočiti podatke o številu zabojnikov.
(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.
(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA 
29. člen 
(viri financiranja) 
Javna služba se financira:
– s ceno storitev javne službe,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij,
– iz okoljske dajatve,
– iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani in
– drugih virov.
30. člen 
(cena storitev javnih služb) 
(1) Cene storitev javne službe se določa skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. Cene predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe in ga predloži Svetu ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., v potrditev.
(2) Obračunsko obdobje znaša eno leto.
31. člen 
(minimalni volumen zabojnikov) 
(1) Minimalni volumen zabojnikov za opravljeno storitev javne službe:
– za uporabnika iz gospodinjstva za obdobje enega meseca za mešane komunalne odpadke ni manjši od 30 litrov na osebo, za embalažo 60 litrov na osebo, za papir 20 litrov na osebo, za steklo 10 litrov na osebo in za biološke odpadke 15 litrov na osebo,
– za počitniški objekt ali prazno stanovanjsko ali prazno poslovno enoto najmanjša velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke ob upoštevanju najmanjše frekvence zbiranja, določene s tem odlokom.
(2) Minimalni volumen zabojnikov za opravljeno storitev javne službe za uporabnike iz dejavnosti za obdobje enega meseca ni manjši od 15 litrov za mešane komunalne odpadke na osebo, skupni pa ne manjši od najmanjše velikosti zabojnika, za embalažo 30 litrov na osebo, za papir 10 litrov na osebo, za steklo 5 litrov na osebo in za biološke odpadke 5 litrov na osebo, pri čemer se za te uporabnike upoštevajo še naslednji kriteriji, in sicer:
– za pisarniške prostore ali objekte ter za prostore ali objekte za vzgojo in izobraževanje za mešane komunalne odpadke znaša 0,4 litre/m2 in za biorazgradljive odpadke 0,1 liter/m2ob upoštevanju tedenskega praznjenja,
– za gostinske prostore ali objekte za mešane komunalne odpadke znaša 3 litre/m2 in za biorazgradljive odpadke 3 litre/m2ob upoštevanju tedenskega praznjenja,
– za prostore ali objekte z namembnostjo oddajanja prenočitvenih zmogljivosti za krajši čas za mešane komunalne odpadke znaša 2 litra/m2 in za biorazgradljive odpadke 0,4 litre/m2ob upoštevanju tedenskega praznjenja,
– za ostale poslovne prostore ali objekte za mešane komunalne odpadke znaša 2 litra/m2 in za biorazgradljive odpadke 1 liter/m2 ob upoštevanju tedenskega praznjenja.
32. člen 
(obračun storitve) 
(1) Uporabniku se storitev javne službe obračuna po velikosti zabojnikov za mešane komunalne in biološke odpadke ali po tipiziranih vrečkah za mešane komunalne in biološke odpadke ter ob upoštevanju povprečnega mesečnega števila praznjenj zabojnikov oziroma odstranitve tipiziranih vrečk.
(2) V primeru skupnega zbirnega mesta za prepuščanje komunalnih odpadkov za več stanovanj v stavbi, več stavb in/ali pravnih oseb se kot merilo za razdelitev stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki na stanovanje ali poslovni prostor uporabi število stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznem stanovanju in število zaposlenih pri poslovnem prostoru. Kolikor izvajalcu javne službe lastniki stanovanj ali poslovnih prostorov ali drugi plačniki računov ne posredujejo podatkov in dokazil o številu prebivalcev s stalnim ali začasnih prebivališčem v posameznem stanovanju in števila zaposlenih pri poslovnem prostoru, se kot merilo za razdelitev stroškov na stanovanje in na poslovni prostor uporabi podatke o površini stanovanj in poslovnih prostorov.
(3) Za stavbo, v kateri ni stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za obračun javne službe upošteva najmanjša velikost zabojnika in najmanjša pogostost odvoza.
(4) Če se podatki, ki jih mora uporabnik posredovati izvajalcu javne službe, razlikujejo od podatkov iz uradne evidence, se upoštevajo pri obračunu storitev javnih služb podatki, ki izkazujejo višjo vrednost.
(5) Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora na obračun storitve javne službe, mu izvajalec javne službe izda opomin. Če uporabnik ne plača računa niti v petnajstih dneh po izdanem opominu, izvajalec javne službe ravna v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.
(6) Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske ali druge prostore, so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti plačnika storitev zbiranja komunalnih odpadkov in ob prijavi, odjavi ali spremembi najemnika o tem takoj pisno obvestiti izvajalca javne službe. Če tega ne storijo, stroški zbiranja komunalnih odpadkov do dneva obvestila bremenijo lastnika nepremičnine.
(7) Kolikor izvajalec javne službe ugotovi, da se uporabnik ni prijavil v sistem zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa ta odlok in ne prejema računa za storitev ravnanja z odpadki, mu izvajalec javne službe s prvim računom zaračuna storitve od pričetka uporabe storitve za celotno obdobje uporabe storitve.
(8) Podroben način obračuna storitev javne službe določa akt, ki ureja obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanje s komunalnimi odpadki, ki ga sprejeme Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
33. člen 
(uveljavljanje sprememb) 
(1) Obračun storitev javne službe se izvaja na podlagi podatkov, ki jih v evidenci in katastru vodi izvajalec.
(2) Spremembe pri uporabniku, ki vplivajo na obračun storitev javnih služb, so možne na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in podatkov, ki jih izvajalcu javne službe sporočajo uporabniki. Navedeni podatki se upoštevajo s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu obvestila uporabnika.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
34. člen 
(gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Za izvajanje javne službe zbiranje komunalnih odpadkov je potrebna naslednja gospodarska javna infrastruktura:
– zemljišča, objekti in naprave zbirnih centrov za prevzemanje in zbiranje,
– zemljišča in objekti zbiralnic ločenih frakcij in premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov,
– zemljišča, objekti in naprave za skladiščenje.
(2) Gospodarska javna infrastruktura iz prejšnjega odstavka, ki je v lasti Občine Dol pri Ljubljani in jo ima izvajalec javne službe v poslovnem najemu, je predmet pogodbe med izvajalcem javne službe in Občine Dol pri Ljubljani. Obveznosti izvajalca javne službe glede infrastrukture in druga z infrastrukturo povezana vprašanja se uredijo s pogodbo o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture.
VIII. PREVZEM NOVOZGRAJENIH JAVNIH SISTEMOV ZA ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 
35. člen 
Izvajalec javne službe prevzame novozgrajeno infrastrukturo, ki je v lasti Občine Dol pri Ljubljani, v poslovni najem s sklenitvijo pogodbe.
IX. NADZOR 
36. člen 
(pristojnosti nadzora) 
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa za prekršek, opravlja Medobčinski inšpektorat.
(3) Pristojni inšpektor z odločbo odredi, da se v roku, ki ga določi:
– odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi s kršitvijo določbe tega odloka, za katero je predpisana globa,
– vzpostavi prejšnje stanje ali drugačno sanacijo na javni površini, če vzpostavitev prejšnjega stanja ni možna, po drugi osebi, na stroške povzročitelja.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
37. člen 
Določbe drugega odstavka 33. člena se v celoti izvedejo do 1. januarja 2023.
38. člen 
Zabojniki za embalažo se iz zbiralnic ločenih frakcij umaknejo do 1. januarja 2021.
39. člen 
V obračunskih obdobjih za leti 2019 in 2020 se izračunane predračunske cene iz Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za obdobje 2019–2021 upoštevajo kot predračunske cene za leti 2019 in 2020.
40. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 75/12).
41. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb tretjega odstavka 13. člena, drugega odstavka 30. člena in drugega odstavka 32. člena tega odloka, ki začnejo veljati z dnem prenehanja veljavnosti določb Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 105/15 in 73/17), ki se nanašajo na način zamenjave zabojnika, obračunsko obdobje in razdeljevanje stroškov storitev javne službe med posameznimi stanovanji ali poslovnimi prostori v stavbah.
Št. 032-0007/2020-3
Dol pri Ljubljani, dne 7. oktobra 2020
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti