Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

Št. 4301-45/2020/8-027401587 Ob-3128/20, Stran 2207
Na podlagi 24. člena Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavljamo
javni razpis 
za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (oznaka JOB_2021) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«
1. Splošni podatki o javnem razpisu
1.1. Podatki posredniškega organa
Neposredni proračunski uporabnik, ki dodeljuje sredstva
Naziv: Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju: ministrstvo/MZI)
Naslov: Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
Zakoniti zastopnik: Jernej Vrtovec, minister
Spletna stran: http://www.energetika-portal.si/
1.2. Dostopnost in vsebina razpisne dokumentacije
Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na spletnem naslovu: http://www.energetika-portal.si/
Dokumentacija javnega razpisa je sestavljena iz sledečih dokumentov:
– razpisna dokumentacija s prilogo:
– Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja; 
– obrazci za sestavo vloge:
– Obrazec št. 1.1: Osnovni podatki o vlagatelju,
– Obrazec št. 1.2: Osnovni podatki o (so)lastnikih,
– Obrazec št. 2.1: Skupni podatki o operaciji,
– Obrazec št. 2.2: Osnovni podatki o operaciji,
– Obrazec št. 2.3: Finančna konstrukcija in opredelitev vrst stroškov operacije po posameznih stavbah za izbrano varianto,
– Obrazec št. 3: Osnovni podatki o stavbi,
– Obrazec št. 4: Izjava vlagatelja,
– Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– Obrazec št. 6: Kontrolnik za popolnost vloge,
– Obrazec št. 7: Oprema ovojnice,
– Obrazec št. 8: Pridobitev privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
1.3. Vprašanja, dodatne informacije in obveščanje
Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na spletno pošto mzi.pp-eps@gov.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani: http://www.energetika-portal.si/. Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo.
Odgovori na zastavljena vprašanja in dodatne informacije predstavljajo sestavni del predmetne razpisne dokumentacije.
Ministrstvo lahko po predhodni odobritvi Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: organ upravljanja) objavi spremembo javnega razpisa. Objava spremembe javnega razpisa bo izvedena na enak način kot objava predmetnega javnega razpisa.
1.4. Obdelava osebnih podatkov
Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 s prilogami in Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta z vsemi spremembami ter na tej osnovi sprejeta navodila organa upravljanja MZI pridobiva, evidentira, obdeluje in hrani osebne podatke v okviru izključno za namen izvajanja evropske kohezijske politike.
Vlagatelj mora pred prijavo na javni razpis z njim povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri prijavi in izvajanju operacije, obvestiti, da bo obdeloval njihove osebne podatke.
Poleg tega mora od vseh fizičnih oseb, v skladu s točko (a) prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), pridobiti privolitve za obdelavo osebnih podatkov.
Obvestilna dolžnost vlagatelja in pridobitev privolitev od z njim povezanih fizičnih oseb velja za vlagatelja celotno obdobje izvajanja operacije in tudi za obdobje hranjena dokumentacije naveden v 140. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Vlagatelj mora o obdelavi osebnih podatkov obvestiti vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo k izvajanju operacije pristopile po začetku izvajanju operacije. Od teh oseb mora vlagatelj pridobiti tudi ustrezne privolitve za obdelavo osebnih podatkov.
Vlagatelj mora k vlogi priložiti podpisano izjavo (Obrazec št. 8), s katero potrjuje, da je z obdelavo seznanil vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri prijavi in izvajanju operacije, in da je od njih pridobi privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Izjava vsebuje tudi zavezo vlagatelja, da bo z obdelavo osebnih podatkov seznanil tudi fizične osebe, ki bodo naknadno pristopile k izvajanju operacije in od njih pridobil privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Ministrstvo za infrastrukturo bo osebne podatke hranilo in obdelovalo izključno za namen pridobitve in koriščenje kohezijskih sredstev, dodelitve sredstev kohezijske politike, izvedbe administrativnega preverjanja in drugih kontrol pri izvajanju Evropske kohezijske politike 2014–2020.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Pravno podlago za izvedbo javnega razpisa predstavljajo sledeči dokumenti:
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z vsemi spremembami (Uredba (EU) št. 1303/2013),
– Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 z vsemi spremembami,
– Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo z vsemi spremembami (Uredba EU 480/2014),
– Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (Uredba (EU, Euratom) 2018/1046),
– Direktiva o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU),
– Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU),
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 15. februar 2018 z vsemi spremembami,
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. december 2018 z vsemi spremembami,
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19);
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),
– Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),
– Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07),
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20),
– Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.);
– Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18);
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
– Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20),
– Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14),
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
– Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16),
– Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16),
– Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ, v nadaljevanju: PURES);
– Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije, Ministrstvo za okolje in prostor, 22. 6. 2010,
– Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14 in 47/19);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2020 (DP2020) (Uradni list RS, št. 75/19),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18),
– Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov),
– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (SVRK, maj 2018),
– Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, marec 2018, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, januar 2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, maj 2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe št. 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020, januar 2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, marec 2018, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, objavljena na spletni strani http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
– Odločitev o podpori št. 4-1-41/MZI/0 za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (oznaka JOB_2021)« Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad, št. zadeve 3032-132/2020/3, z dne 16. 10. 2020
in ostali veljavni predpisi v Republiki Sloveniji ter navodila organa upravljanja, objavljena na spletnem naslovu: http://www.eu-skladi.si, in v obsegu kot je določeno s tem javnim razpisom tudi navodila ministrstva, objavljena na spletnem naslovu http://www.energetika-portal.si/ ter vsa druga veljavna zakonodaja na področju predmeta javnega razpisa. Navedene pravne podlage morajo vlagatelji upoštevati tako pri oddaji vloge, kot pri morebitnem kasnejšem izvajanju operacije.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.
»Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo. Operacija prispeva k ciljem povezane prednostne naloge ali prednostnih nalog, na katere se nanaša; v okviru finančnih instrumentov operacijo sestavljajo finančni prispevki programa k finančnim instrumentom in nadaljnja finančna podpora navedenih finančnih instrumentov.
Operacija lahko obsega tudi druga dela v sklopu stavbe/stavb, ki je/so predmet operacije, če energetska prenova te/teh stavbe/stavb zahteva tudi izvedbo drugih del (npr. relevantni posegi v konstrukcijo ipd.). V primeru uporabe postopka javno-zasebnega partnerstva se v okvir operacije štejejo vse stavbe in ukrepi, ki so predmet pogodbe med javnim in zasebnim partnerjem.
»Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.
4. Podatki o sofinanciranju
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.
Predmetni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
4.1. Razpoložljiva sredstva
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2021, 2022 in 2023, znaša 25.000.000 EUR (od tega 21.250.000 EUR sredstev EU in 3.750.000 EUR nacionalni prispevek iz državnega proračuna).
Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah ministrstva:
– PP 160328 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-EU,
– PP 160329 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-slovenska udeležba.
Programsko območje izvajanja javnega razpisa je celotna Slovenija.
4.2. Višina sofinanciranja
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 49 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % iz nacionalnega prispevka), razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.
Izračun finančne vrzeli mora biti izdelan skladno z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046, Uredbo (EU) št. 1303/2013 in Uredbo EU 480/2014 ter dokumentom Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects – Economical appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020«.
Če operacija ustvarja prihodke samo na račun prihrankov pri obratovalnih stroških, ki izhajajo iz izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost, izračun finančne vrzeli ni potreben. V tem primeru se privzame, da znaša finančna vrzel 100 %. Način tovrstne določitve finančne vrzeli mora biti v investicijski dokumentaciji ustrezno utemeljen.
Če operacija ustvarja poleg prihrankov pri obratovalnih stroških, ki izhajajo iz izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost, tudi druge prihodke, se finančna vrzel določi na nivoju celotne vrednosti investicije z DDV (povračljiv DDV se v vrednosti investicije ne upošteva), pri čemer se upošteva 15-letno obdobje in 4 % finančna diskontna stopnja. V izračunu finančne vrzeli je treba jasno prikazati izračun prihodkov in stroškov po t. i. metodi prirasta, ki temelji na primerjavi prihodkov in stroškov v scenariju nove naložbe s prihodki in stroški v scenariju brez nove naložbe. Za potrebe izračuna finančne vrzeli, se pri tovrstnih operacijah, prihranki pri obratovalnih stroških, ki izhajajo iz izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost, ne obravnavajo kot prihodki. Diskontirani neto prihodek operacije se izračuna brez DDV tako, da se od diskontiranega prihodka odštejejo diskontirani stroški in po potrebi prišteje preostala vrednost naložbe.
Sredstva lastne udeležbe v višini 51 % ali več upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov in morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec oziroma, v primeru javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP), upravičenec skupaj z zasebnim partnerjem.
4.3. Upravičeni nameni in upravičeni stroški
Upravičeni nameni, upravičeni stroški (vrste, dovoljene vrednosti itd.) ter izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), ki je sestavni del in priloga predmetne razpisne dokumentacije.
Upravičeni stroški so:
– stroški storitev zunanjih izvajalcev v skupni višini največ 12 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV), ki obsegajo:
– stroške investicijske in projektne dokumentacije v skupni višini največ 7 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV),
– stroške nadzora v skupni višini največ 3 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV),
– stroške ostalih storitev, 
kot so opredeljeni v poglavju 3.1 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI);
– stroški gradnje in nakupa opreme, ki obsegajo:
– stroške gradnje, 
– stroške nakupa in vgradnje opreme, 
kot so opredeljeni v poglavju 3.2 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI);
– stroški informiranja in komuniciranja, kot so opredeljeni v poglavju 3.3 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI) v skupni višini največ 1 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV);
– stroški plač, kot so za upravičence opredeljeni v poglavju 3.4.1 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), v skupni višini največ 3 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV), in za zasebne partnerje v primeru JZP v poglavju 3.4.2 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).
Neupravičeni stroški so:
– davek na dodano vrednost, razen davka na dodano vrednost za ukrepe, ki jih bo v okviru operacije, ki se bo izvedla kot JZP, izvedel zasebni partner, kjer davek na dodano vrednost ni strošek operacije,
– nepredvidena in dodatna dela,
– davek na promet z nepremičninami,
– nakup rabljene opreme,
– notarski in odvetniški stroški.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije,
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene,
– so prepoznani s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni so le stroški za del investicije, ki prispeva k neposrednemu prihranku pri rabi energije in povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov v stavbah, ki so predmet operacije.
Nameni, stroški in izdatki, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni do sofinanciranja s sredstvi evropske kohezijske politike.
V primeru, da bo vlagatelj v vlogi kot upravičene navedel tudi neupravičene stroške, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter vlagatelju dodelila nižjo višino sofinanciranja od prvotno zaprošene.
S sklepom o izboru se dodeli maksimalna višina nepovratnih sredstev na podlagi dokumentacije, predložene v vlogi in preliminarnega pregleda upravičenosti stroškov. Dokončna višina dodeljenih nepovratnih sredstev se določi v okviru administrativnega preverjanja upravičenosti stroškov glede na izkazane in dokazane upravičene stroške.
Programsko območje izvajanja tega javnega razpisa obsega območje celotne Slovenije.
4.4. Obdobje upravičenosti
Obdobje upravičenosti stroškov je za vse upravičene stroške operacije v skladu s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), razen za stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika), od izdaje sklepa o izboru do 30. 9. 2023. Za stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika) je obdobje upravičenosti od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2023.
Obdobje upravičenosti izdatkov je za vse izdatke, vezane na upravičene stroške operacije v skladu s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), razen za stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika), od izdaje sklepa o izboru do 31. 12. 2023. Za izdatke, vezane na stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika) je obdobje upravičenosti od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023.
Operacije, ki so že zaključene pred izdajo sklepa o sofinanciranju operacije, niso upravičene do sofinanciranja.
Za stroške nastale v okviru obdobja upravičenosti stroškov, za katere bodo pravilni zahtevki za izplačilo izstavljeni najkasneje do 15. oktobra, bodo sredstva sofinanciranja upravičencu praviloma izplačana v istem koledarskem letu, skladno s proračunskimi možnostmi.
Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti izstavljen najkasneje do 13. 10. 2023.
Če se je operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna preveri skladnost izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju. Kadar se je operacija, začela izvajati pred oddajo vloge prijavitelja na javni razpis, in kadar posredniški organ preverja skladnost izvajanja operacije z relevantno zakonodajo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju, pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna, se preverjanje izvede skladno z določbami Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 programsko obdobje 2014–2020.
5. Vlagatelj in druge osebe
»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da je/so predmet operacije stavba/stavbe, ki je/so v (so)lasti občine/občin in/ali Republike Slovenije in/ali osebe/oseb širšega javnega sektorja, katere/katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, predstavljajo upravičene stroške, ki so vezani na celotno stavbo/-e.
V primeru, da je/so predmet operacije stavba/stavbe, ki je tudi v (so)lasti osebe/oseb širšega javnega sektorja, katere/katerih ustanovitelj je občina in osebe/oseb zasebnega prava, je operacija lahko predmet sofinanciranja zgolj v primeru, da oseba/osebe širšega javnega sektorja, katere/katerih ustanovitelj je občina in oseba/osebe zasebnega prava zagotovita/zagotovijo celoto sredstev za izvedbo dela operacije, ki se nanaša na njun/njihov (so)lastniški delež. Del, ki je v lasti osebe/oseb širšega javnega sektorja, katere/katerih ustanovitelj je občina in/ali osebe/oseb zasebnega prava, ni predmet sofinanciranja.
V primeru (so)lastništva morajo (so)lastniki1 stavbe/stavb skleniti sporazum o sofinanciranju in o vodenju operacije, ki opredeljuje ureditev medsebojnih razmerij med (so)lastniki, način sofinanciranja operacije in v okviru katerega je občina s strani preostalih (so)lastnikov imenovana za vlagatelja, prejemnika sredstev in nosilca izvedbe investicije.
1 V primeru, da je stavba v solastništvu Republike Slovenije, se sporazum sklene s pristojno osebo ožjega ali širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija.
6. Pogoji, zahteve in merila za priznanje upravičenosti
6.1. Pogoji
Vloga mora za priznanje upravičenosti izkazovati izpolnjevanje sledečih pogojev:
POGOJI ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI
VSEBINA POGOJA ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI
ZAHTEVANA DOKAZILA
Izkazovanje možnosti za financiranje z energetskim pogodbeništvom
Vlagatelj mora izkazati, da je bil za operacijo izveden predhodni postopek ugotavljanja primernosti JZP v skladu z Zakonom o JZP.
Ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva in obrazložitev o načinu izvedbe predhodnega postopka (izvedba postopka na lastno pobudo s pozivom promotorjem ali na podlagi vloge o zainteresiranosti, datum prejema morebitnih vlog itn.)
Vlagatelj mora izkazati, da stavba/e, ki je/so predmet operacije, ne izpolnjujejo minimalnih zahtev energetske učinkovitosti (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah).
Razširjen energetski pregled
Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki je/so predmet operacije, izdelan razširjen energetski pregled (REP) v skladu s točko 6.1 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja in da predviden scenarij celovite energetske prenove dosega predpisano raven učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, kot je opredeljena v točki 6.1 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.
Razširjen energetski pregled
Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki je/so predmet operacije, izdelana energetska izkaznica (EI), v kolikor je po 336. členu EZ-1 zahtevana.
Energetska izkaznica2
Podpora samo za stavbe, ki izkazujejo doseganje predpisane ravni učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
Pridobljena izjava izdelovalca izkaza energijskih lastnosti stavbe, da bo(do) stavba/e po izvedeni energetski prenovi dosegala/e predpisano raven učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, kot je opredeljena v točki 6.1 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.
 
V primeru stavb kulturne dediščine, ki ne zadostijo zahtevam in pogojem predpisane ravni učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, mora vlagatelj s pridobljeno izjavo izdelovalca energijskih lastnosti stavbe izkazati, da bo pri izvajanju operacije upoštevana predpisana raven učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v delu, kot to dopuščajo zahteve varstva kulturne dediščine, kar mora biti utemeljeno glede na pridobljene kulturnovarstvene usmeritve ali kulturnovarstvene pogoje ali kulturnovarstveno soglasje k projektni dokumentaciji.
Izjava izdelovalca izkaza energijskih lastnosti stavbe, vključno z elaboratom gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah ter
izkazom energijskih lastnosti stavb 
 
Dodatno za stavbe kulturne dediščine, ki ne zadostijo predpisani ravni učinkovite rabe in obnovljivih virov energije: priložene kulturnovarstvene usmeritve ali kulturnovarstveni pogoji ali kulturnovarstveno soglasje k projektni dokumentaciji
Opredelitev predloga celovite energetske prenove stavbe
Vlagatelj mora izkazati, da se bo v primeru izvedbe operacije v okviru JN izvajala celovita energetska prenova z ukrepi, kot so predlagani v razširjenem energetskem pregledu in projektni dokumentaciji PZI, oziroma da je v primeru izvedbe operacije v okviru JZP predvidena izvedba celovite energetske prenove z ukrepi, kot so predlagani v razširjenem energetskem pregledu.
Razširjen energetski pregled 
 
Izjava vlagatelja, da se bo v okviru operacije izvedla celovita energetska prenova
Izjava o zagotovitvi obsega operacije in izpolnjevanju pogojev, kazalnikov in meril v primeru spremembe ukrepov –
samo v primeru JZP
Vlagatelj mora zagotoviti, da se bo v postopku izbire zasebnega partnerja v okviru JZP operacija izvedla v istem obsegu, kot je prijavljena v okviru tega javnega razpisa (predmet operacije bo/bodo ista/iste stavbe), in da bo v primeru spremembe ukrepov glede na predviden scenarij iz razširjenega energetskega pregleda operacija izpolnjevala zahteve in pogoje za doseganje predpisane ravni učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter ostale pogoje, kazalnike in merila, na podlagi katerih se dodeljujejo sredstva.
Izjava vlagatelja, da se v postopku JZP ne bo spremenil obseg operacije in da bo v primeru spremembe ukrepov glede na predviden scenarij iz REP operacija izpolnjevala zahteve in pogoje za doseganje predpisane ravni učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter ostale pogoje, kazalnike in merila, na podlagi katerih se dodeljujejo sredstva
Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki je/so predmet operacije, izdelana investicijska dokumentacija, pripravljena v skladu s točko 6.2 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja ter potrjena s strani pristojnega organa.
Investicijska dokumentacija, 
 
Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije
Podpora le za tisti del operacije, ki prispeva k učinkoviti rabi in/ali uporabi obnovljivih virov energije
Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki je/so predmet operacije, izdelan načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov ter načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov, pripravljena v skladu s točko 6.3 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.
Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov 
 
Načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov
Vlagatelj mora izkazati, da je za operacijo pripravljen izračun finančne vrzeli v skladu s točko 6.2 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.
Investicijska dokumentacija
Minimalna višina operacije
Vlagatelj mora izkazati, da je vrednost operacije v primeru JZP3 nad 750.000,00 € brez DDV in v primeru JN4 nad 500.000,00 € brez DDV.
Investicijska dokumentacija
Izkazovanje lastništva in urejenega razmerja med (so)lastniki
Vlagatelj mora izkazati, da je stavba/e, ki je/so predmet operacije, v (so)lasti občine in/ali Republike Slovenije in/ali oseb širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.
 
V primeru (so)lastništva, kot izhaja iz poglavja 5 tega javnega razpisa, mora vlagatelj izkazati, da ima za izvedbo operacije sklenjen sporazum o sofinanciranju in o vodenju operacije z vsemi drugimi (so)lastniki stavb/e.
Izpis iz zemljiške knjige 
 
Sporazum o sofinanciranju in o vodenju operacije (v primeru (so)lastništva)
Sočasno izvajanje drugih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe
Vlagatelj mora izkazati, da se bodo v okviru operacije ob energetski prenovi v skladu z načeli dobrega gospodarja izvajali tudi drugi smiselni ukrepi za izboljšanje stanja stavbe.
Izjava vlagatelja o sočasni izvedbi drugih smiselnih ukrepov
Pravnomočno gradbeno dovoljenje – samo v primeru JN
Vlagatelj mora izkazati, da ima za izvajanje operacije pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V primeru, da gradbeno dovoljenje po trenutno veljavni gradbeni zakonodaji ni potrebno, mora vodja projekta podati izjavo, da glede na zakonodajo gradbeno dovoljenje ni potrebno.
Pravnomočno gradbeno dovoljenje 
 
V primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, se predloži izjava vodje projekta o navedenem dejstvu
Projektna dokumentacija – 
samo v primeru JN
PZI mora biti pripravljen skladno s točko 6.4 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.
Projektna dokumentacija PZI 
 
Izjava vodje projekta, da je v projektantskem popisu del s projektantsko oceno v projektni dokumentaciji PZI izvedena delitev stroškov na upravičene in neupravičene skladno s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI)
Zaključena finančna konstrukcija
Vlagatelj mora izkazati, da ima operacija zaključeno finančno konstrukcijo oziroma, ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu, zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije (po tekočih cenah).
Dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije (odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti in NRP, v katerega je uvrščen projekt, ki je predmet vloge za načrtovano obdobje izvajanja operacije oziroma drugo enakovredno dokazilo)
Izdelan LEK
Vlagatelj mora izkazati, da ima lokalna skupnost, v kateri se izvaja operacija, izdelan lokalni energetski koncept (LEK).
Odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta občine
Namembnost stavb oziroma delov stavb, ki so predmet sofinanciranja s sredstvi OP EKP 2014-2020 v sklopu operacije
Vlagatelj mora izkazati, da stavbe oziroma deli stavb, ki so predmet sofinanciranja s sredstvi OP EKP 2014-2020 v sklopu operacije, niso namenjene oziroma niso namenjeni stalnemu bivanju in da pri slednjih ne gre za stavbe oziroma dele stavb za stalno bivanje oseb s posebnimi potrebami, oseb z duševnimi motnjami in otrok iz socialno zapostavljenih in izključenih družin.
Izjava vlagatelja, da stavbe oziroma deli stavb, ki so predmet sofinanciranja s sredstvi OP EKP 2014-2020 v sklopu operacije, niso namenjene oziroma niso namenjeni stalnemu bivanju in da pri slednjih ne gre za stavbe oziroma dele stavb za stalno bivanje oseb s posebnimi potrebami, oseb z duševnimi motnjami in otrok iz socialno zapostavljenih in izključenih družin
Terminski načrt izvedbe operacije
Vlagatelj mora izkazati, da je časovni načrt izvedbe investicije skladen s predvidenim načrtom izstavljanja zahtevkov za izplačilo in predvideno finančno konstrukcijo operacije.
Terminski načrt
Izkazovanje upravičenosti stroškov skladno s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja
Vlagatelj mora izkazati, da ima za operacijo pridobljena vsa zahtevana dokazila skladno s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, v kolikor so potrebna.
Občinski odlok ali pravilnik 
Odlok o načrtu za kakovost zraka
Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo
Izjave projektanta itn.
2 Zahteva o predložitvi energetske izkaznice se nanaša na stavbe, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m2. Stavbe kulturne dediščine pri tem niso izjema.
3 Šteje se, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja razmerje javno-zasebnega partnerstva. Navedena razmejitev velja izključno za namene ocenjevanja in ne izključuje vlagateljeve obveznosti do predložitve dokazil, ki so zahtevana, če se del operacije izvaja v okviru javnega naročila, kot so predvidena v drugih delih predmetne razpisne dokumentacije.
4 Šteje se, da se operacija izvaja po JN, če več kot 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja javno-naročniško razmerje.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev za ugotavljanje upravičenosti, bodo zavrnjene.
6.2. Zahteve
Vlagatelj mora izpolnjevati sledeče zahteve, katerih izpolnjevanje izkazuje z Obrazcem št. 4: Izjava vlagatelja:
ZAHTEVE
Vlagatelj/upravičenec je oziroma bo pri porabi sredstev upošteval zakon, ki ureja javno naročanje in javno-zasebno partnerstvo, če so izpolnjeni pogoji za njegovo uporabo.
Vlagatelj/upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Vlagatelj/upravičenec bo dolžan zagotavljati 10-letno hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo. V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju treh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva. Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
Vlagatelj/upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Vlagatelj/upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Vlagatelj/upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili prihodki, se ti odštejejo od celotne vrednosti operacije, vrednost dodeljenih sredstev pa se sorazmerno zmanjša.
Vlagatelj/upravičenec zagotavlja, da v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ne bo opustil ali premestil proizvodne dejavnosti s programskega območja, spremenil lastništva nad infrastrukturo, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost, ali izvedel ali dopustil bistvene spremembe, ki bi vplivale na naravo, značaj, cilje ali pogoje izvajanja operacije, zaradi katerih bi se spremenili prvotni cilji operacije. Spremembe operacije so dovoljene zgolj ob upoštevanju veljavne zakonodaje in Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Vlagatelj/upravičenec soglaša s tem, da bo, v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
Vlagatelj/upravičenec bo pri izvajanju operacije zagotovil skladnosti z načeli spodbujanja enakosti moških in žensk ter nediskriminacije in trajnostnega razvoja (7. in 8. člen EU Uredbe o skupnih določbah).
Vlagatelj/upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Vlagatelj/upravičenec zagotavlja, da pri operaciji ne prihaja do dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. V kolikor višina sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, bo potrebno ustrezno znižanje stopnje, ministrstvo pa zahteva od upravičenca vrnitev neupravičeno prejetih sredstev v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
Vlagatelj/upravičenec je seznanjen, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči.
Vlagatelju/upravičencu ni prepovedano sodelovanje na razpisu zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju operacije oziroma projekta.
Operacija ni sofinancirana iz drugih sredstev EU in skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja v skladu s tem razpisom, razen če so bila za stroške priprave dokumentacije, potrebne za prijavo na javni razpis, že prejeta sredstva od ELENA (EIB, EBRD) ali drugega nepovratnega vira v sklopu tehnične pomoči. V tem primeru se zadevni del investicije obravnava kot neupravičen strošek, pri čemer znesek pridobljenih sredstev iz tega naslova ne vpliva na višino sofinanciranja v skladu s tem javnim razpisom.
6.3. Merila
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje upravičenosti, se bodo presojale na podlagi meril za ocenjevanje. Merila za ocenjevanje operacij so, na podlagi Meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, razdeljena na tri sklope in dodatek za stavbe kulturne dediščine:
A. prispevek k energetski učinkovitosti (50 %),
B. delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca (35 %),
C. prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene ozaveščenosti (15 %).
Sklopi so definirani z naslednjimi kazalniki:
A. Prispevek k energetski učinkovitosti:
a) razmerje med letnim prihrankom končne energije in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto),
b) razmerje med povečanjem proizvodnje energije iz OVE in porabo končne energije po prenovi.
B. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca:
a) razmerje med letnim prihrankom končne energije in vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/€/leto).
C. Prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene ozaveščenosti:
a) izvedba operacije po JZP, ki omogoča izvedbo financiranja z energetskim pogodbeništvom,
b) višina operacije brez DDV (mio €),
c) izgradnja električne polnilne naprave za avtomobile.
D. Specifična merila za stavbe kulturne dediščine:
Pri stavbah kulturne dediščine se bodo pri izračunu kazalnikov tAa (razmerje med letnim prihrankom končne energije in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto)) in tBa (razmerje med letnim prihrankom končne energije in vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/€/leto)), upoštevali učinki izvedbe prenove, vključno z virtualnimi ukrepi, ki jih zaradi varovanja kulturne dediščine ne bo možno izvesti v celoti ali delno (npr. fasada) oziroma, kot da je bil ukrep izveden → »letni prihranek končne energije« = »dejanski letni prihranek končne energije« + »virtualni letni prihranek končne energije«.
V vlogi, tj. v razširjenem energetskem pregledu in obrazcih vloge, se pri stavbah kulturne dediščine za namen točkovanja pri izboru operacije, poleg dejanskih učinkov, ločeno prikažejo učinki izvedbe prenove, ki jih zaradi varovanja kulturne dediščine ne bo možno izvesti v celoti ali delno (upoštevajoč samo konstrukcijske sklope toplotnega ovoja stavbe, npr. izvedba toplotne zaščite zunanjih sten itn.), tj. virtualni letni prihranek končne energije ob predpostavljeni izvedbi virtualnih ukrepov.
Tako se pri elementih stavbnega ovoja, na katerih ukrepi energetske prenove zaradi varovanja kulturne dediščine niso oziroma so zgolj delno izvedljivi, privzamejo največje dovoljene vrednosti toplotne prehodnosti skladno s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. To velja samo v primeru, ko toplotna prehodnost varovanega elementa v sklopu predvidene energetske prenove presega predpisane mejne vrednosti. Izvedba virtualnih ukrepov se določi samo na podlagi virtualnih ukrepov na toplotnem ovoju stavbe, ki se vrednotijo z »virtualnim letnim prihrankom končne energije«, ki je eden od parametrov pri izračunu kazalnikov tAa in tBa.
Virtualni prihranki se v investicijski dokumentaciji ter načrtu merjenja in kontrole prihrankov energije ne obravnavajo in niso namenjeni izkazovanju prihranka energije ob dejanski rabi, temveč so namenjeni izključno vrednotenju vlog v okviru meril za ocenjevanje.
Najvišje možno skupno število točk je 100. Posamezni sklopi so ovrednoteni z utežmi (utež 1), znotraj sklopov pa so z utežmi (utež 2) ovrednoteni posamezni kazalniki. Za vsak kazalnik je mogoče prejeti največ toliko točk, kolikor znaša zmnožek uteži posameznega kazalnika (utež 2) s 100. Za vsak sklop je mogoče prejeti največ toliko točk, kolikor znaša zmnožek uteži posameznega sklopa (utež 1) s 100.
Operacije, ki bodo pri merilih Aa in Ba skupno dosegle nič točk, ne glede na skupno število doseženih točk pri ostalih merilih, bodo zavrnjene.
Pri vnosu podatkov in izračunu točk za posamezen kazalnik se vrednosti zaokrožujejo na dve decimalki, pri čemer se vrednosti od 0 do 4 zaokrožijo navzdol, vrednosti od 5 do 9 pa navzgor.
Višje število skupnih točk pomeni višjo uvrstitev na listi operacij, ki bodo sofinancirane iz naslova energetske prenove stavb.
Utež 1
Utež 2
Max. 
št. točk
Skupno št. točk
A
Prispevek k energetski učinkovitosti
Razmerje med letnim prihrankom končne energije in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto)
0,50
0,80
100,00
40,00
Razmerje med povečanjem proizvodnje energije iz OVE in porabo končne energije po prenovi
0,20
100,00
10,00
SKUPAJ
0,50
1,00
100,00
50,00
B
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca
Razmerje med letnim prihrankom končne energije in vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/€/leto)
0,35
1,00
100,00
35,00
SKUPAJ
0,35
1,00
100,00
35,00
C
Prispevek k družbeni spremembi ter dvigu družbene ozaveščenosti
Izvedba operacije po JZP, ki omogoča izvedbo financiranja z energetskim pogodbeništvom
0,15
0,30
100,00
4,50
Višina operacije brez DDV (€)
0,50
100,00
7,50
Izgradnja električne polnilne naprave za avtomobile
0,20
100,00
3,00
SKUPAJ
0,15
1,00
100,00
15,00
SKUPAJ
100,00
Posamezni kazalniki se točkujejo po formuli:
kazalnikn = utež 1 x utež 2 x tn
pri čemer sta n zaporedna številka kazalnika in tn število izračunanih točk za ta kazalnik
Za izračun skupnega števila točk (SŠT) celotne operacije je treba točke, pridobljene za posamezne kazalnike, sešteti:
SŠT = kazalnikAa + kazalnikAb + ... + kazalnikCc
pri čemer so SŠT skupno število točk in Aa, Ab, ..., Cc oznake kazalnikov 
A. Prispevek k energetski učinkovitosti, z utežjo 50 %:
a. razmerje med letnim prihrankom končne energije5 in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto), s podrejeno utežjo 80 %:
5 Pri stavbah kulturne dediščine se bodo pri izračunu kazalnikov tAa (razmerje med letnim prihrankom končne energije in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto)) in tBa (razmerje med letnim prihrankom končne energije in vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/€/leto)) upoštevali učinki izvedbe prenove, vključno z ukrepi, ki jih zaradi varovanja kulturne dediščine ne bo možno izvesti v celoti ali delno (npr. fasada) oziroma, kot da je bil ukrep izveden.
od vključno 0 do 30
0 točk
od vključno 30 do 155
od 0,01 do 99,99 točk
po enačbi: 
tAa = 0,7999 x
letni prihranek končne energije
– 23,9901
kondicionirana površina stavbe
od vključno 155 ali več
100 točk
b. razmerje med povečanjem proizvodnje energije iz OVE in porabo končne energije po prenovi, s podrejeno utežjo 20 %:
od vključno 0,00 do 0,25
0 točk
od vključno 0,25 do 0,75
od 0,01 do 99,99 točk
po enačbi: 
tAb = 199,6008 x
povečanje proizvodnje energije iz OVE
– 49,7006
poraba končne energije po prenovi
od vključno 0,75 ali več
100 točk
B. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca, z utežjo 35 %:
a. razmerje med letnim prihrankom končne energije5 in vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/€/leto), s podrejeno utežjo 100 %:
od vključno 0,00 do 0,15
0 točk
od vključno 0,15 do 0,85
od 0,01 do 99,99 točk
po enačbi: 
tBa = 142,6534 x
letni prihranek končne energije
– 21,2553
upravičeni stroški
od vključno 0,85 ali več
100 točk
C. Prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene ozaveščenosti, z utežjo 15 %:
a. izvedba operacije po JZP6,7, ki omogoča izvedbo financiranja z energetskim pogodbeništvom, s podrejeno utežjo 30 %, pri čemer delež vrednosti operacije brez DDV, ki se nanaša na JZP, znaša:
6 Če so pri operaciji izpolnjeni pogoji iz druge alineje tretjega odstavka 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ki določa, »da v primeru dejavnosti, ki so tako povezane z varovanjem državne, uradne ali vojaške skrivnosti, da bi z izvedbo postopka bilo onemogočeno varovanje te skrivnosti«, se šteje, kot da je operacija izvedena v celoti (100 %) po JZP, ki omogoča izvedbo financiranja z energetskim pogodbeništvom.
7 Šteje se, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja razmerje javno-zasebnega partnerstva. Navedena razmejitev velja izključno za namene ocenjevanja in ne izključuje vlagateljeve obveznosti do predložitve dokazil, ki so zahtevana, če se del operacije izvaja v okviru javnega naročila, kot so predvidena v drugih delih predmetne razpisne dokumentacije.
do 50,00 %
0,00 točk
od vključno 50,00 % do 99,99 %
od 45,00 do 99,99 točk
po enačbi:
tCa = 1,1000 x delež operacije po JZP – 9,9989
za 100,00 %
100 točk
b. višina operacije brez DDV (mio €), s podrejeno utežjo 50 %:
i. v primeru javno-zasebnega partnerstva7:
od vključno 0,75 do 1,50
od 0,00 do 99,99 točk
po enačbi:
tCbi = 133,1558 x višina operacije – 99,7337
od vključno 1,50 ali več
100 točk
ii. v primeru javnega naročila8:
8 Šteje se, da se operacija izvaja po JN, če več kot 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja javno-naročniško razmerje.
od vključno 0,5 do 1,5
od 0,00 do 99,99 točk
po enačbi:
tCbii = 99,0099 x višina operacije – 48,5149
od vključno 1,5 ali več
100 točk
c. vzporedno z EPS se bo izvedla izgradnja električne polnilne naprave za avtomobile, s podrejeno utežjo 20 %:
DA
100 točk
NE
0 točk
7. Način predložitve vlog
7.1. Splošno
Vlagatelj vlogo pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše obrazce iz dokumentacije javnega razpisa ter jim priloži vse zahtevane dokumente. Obrazci morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali kot to izhaja iz njihovega besedila.
Zaželeno je, da so zahtevani obrazci zloženi v vrstnem redu, kot izhaja iz poglavja 7.2. Prav tako je zaželeno, da so vse strani vloge oštevilčene z zaporednimi številkami.
Celotna vloga mora biti predložena (1) v fizični obliki in (1) v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij). Vloga je sestavljena iz izpolnjenih obrazcev ter ostalih zahtevanih dokumentov.
Vsi obrazci in ostali dokumenti, ki jih izpolni vlagatelj, morajo biti opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika vlagatelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis vloge (izjema je obrazec št. 2.3, ki se priloži vlogi samo v elektronski obliki).
Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del vloge in ki niso pripravljeni s strani vlagatelja (npr. dokumenti zunanjih izvajalcev), so lahko predloženi v originalih ali v kopijah s štampiljko »kopija enaka originalu«. Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec št. 7: Oprema ovojnice.
Zaželeno je, da so vsi listi dokumentacije vloge prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) strani ponudbe pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana z žigom in podpisom osebe, ki sicer podpisuje vlogo. Način vezave je smiselno povzet po 35. členu Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13). Pregled vloge mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala.
V primeru obsežnejše dokumentacije je potrebno mape oziroma registratorje z vlogo oddati v isti ovojnici, lahko pa tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno vsako enako opremljeno ovojnico dodatno označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.
Vloga in ostali dokumenti, vezani na predmetni javni razpis, morajo biti v slovenskem jeziku.
7.2. Vsebina vloge
Dokumentacijo vloge sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije.
1. Osnovni podatki o vlagatelju in (so)lastnikih (obrazca št. 1.1 in 1.2):
– v obrazca se vpišejo zahtevani podatki,
– obrazca se datira in žigosa z žigom vlagatelja (obrazec 1.1) oziroma (so)lastnika (obrazec 1.2),
– obrazca podpiše odgovorna oseba vlagatelja (obrazec 1.1) oziroma (so)lastnika (obrazec 1.2),
– obrazec 1.1 mora biti izpolnjen, podpisan in skeniran ter izpolnjen in shranjen tudi v izvorni PDF obliki in priložen vlogi v elektronski obliki skladno z zahtevami razpisne dokumentacije,
– v primeru, da je (so)lastnikov več, se podatki vseh ostalih (so)lastnikov v obrazcu 1.2 vnesejo v rubrike v nadaljevanju; pri tem se rubrike dodajo glede na skupno število (so)lastnikov.
2. Skupni in osnovni podatki o operaciji (obrazci št. 2.1, 2.2 in 2.3):
– v obrazce se vpišejo zahtevani podatki,
– obrazca št. 2.1 in št. 2.2 se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazca št. 2.1 in št. 2.2 podpiše odgovorna oseba vlagatelja,
– obrazec št. 2.1 mora biti izpolnjen, podpisan in skeniran ter izpolnjen in shranjen tudi v izvorni PDF obliki in priložen vlogi v elektronski obliki skladno z zahtevami razpisne dokumentacije,
– obrazec št. 2.3 mora biti izpolnjen in priložen vlogi samo v elektronski obliki,
– v obrazcih št. 2.2 in št. 2.3 morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah (razen kadar v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) preračun stalnih v tekoče cene ni potreben),
– zneski iz tabele finančne konstrukcije – viri financiranja – morajo biti skladni z zneski iz investicijske dokumentacije,
– v primeru, da operacija zajema več stavb in/ali (so)lastnikov, se manjkajoče vrstice in/ali stolpci dodajo.
3. Osnovni podatki o stavbi (obrazec št. 3):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja,
– v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah brez DDV (razen kadar v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) preračun stalnih v tekoče cene ni potreben),
– v primeru prijavljanja sklopa stavb se obrazec v celoti izpolni za vsako v sklop vključeno stavbo posebej.
4. Izjava vlagatelja (obrazec št. 4):
– z X se označi strinjanje z navedbami v izjavi, razen v primerih, navedenih v opombah,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
5. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (obrazec št. 5):
– obrazec na vsaki strani parafira odgovorna oseba vlagatelja.
6. Kontrolnik za popolnost vloge (obrazec št. 6):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– z X se označi, katera dokazila (ni)so vlogi priložena,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
7. Pridobitev privolitev za obdelavo osebnih podatkov (obrazec št. 8):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
Vlagatelji morajo vlogi priložiti tudi vse dokumente oziroma dokazila, ki so zahtevana v poglavju 6.1.
7.3. Oddaja vloge
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 22. 11. 2021.
Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 23. 11. 2020, drugi rok je 22. 2. 2021, tretji rok je 17. 5. 2021, četrti rok je 20. 9. 2021 in skrajni rok je 22. 11. 2021. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva: http://www.energetika-portal.si/ in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.
Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9. in 15.30 (v petek do 14.30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z vidno navedbo javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec št. 7 (naziv in naslov vlagatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne odpiraj – vloga«). Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.
Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti do 23. 11. 2020 (prvi rok), 22. 2. 2021 (drugi rok), 17. 5. 2021 (tretji rok), 20. 9. 2021 (četrti rok) oziroma najkasneje do 22. 11. 2021 (skrajni rok). Vloga, ki bo oddana po poteku posameznega roka, bo odprta na naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednji rok za oddajo vlog ni predviden ali v primeru porabe sredstev, se vloga s sklepom zavrže kot prepozna ter vrne vlagatelju.
Neustrezno označene vloge bodo s sklepom zavržene. Nepravilno označene ovojnice, ki ne bodo označene z »Ne odpiraj – vloga«, kot to določa obrazec št. 7 in ki ne bodo vsebovale datuma oddaje vloge na pošto – original poštna nalepka oziroma datuma oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev, bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru, da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova vlagatelja ter nato vrnjena pošiljatelju.
Po oddaji vloge in pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge lahko vlagatelj vlogo dopolni, spremeni ali umakne, kar mora na ovojnici označiti z oznako »DOPOLNITEV«, »SPREMEMBA« ali »UMIK«, kot to določa obrazec št. 7. V primeru umika vloge pred iztekom roka za oddajo vloge, se vloga vrne vlagatelju.
8. Postopek in način izbora
Postopek javnega razpisa za izbor operacij bo vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval predstojnik ministrstva.
8.1. Odpiranje vlog
Zaporedno odpiranje vlog, ki ne bo javno (zaradi pričakovanega večjega števila vlog), bo izvedla komisija ministrstva v prostorih Direktorata za energijo, najkasneje v roku 8 dni od poteka posameznega roka za oddajo vlog.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu prejema. Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice se vrnejo pošiljatelju.
O odpiranju vlog bo komisija sproti vodila zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih predstavnikov komisije;
– imena oziroma naziv vlagateljev (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu prejema vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– imena tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Pri odpiranju vlog bo komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
8.2. Dopolnjevanje vlog
Če komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, bo pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile formalno popolne, da jih dopolnijo. Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne more sama preveriti. Če vlagatelj v roku, ki ga določi komisija, oziroma najkasneje v 15 dneh, vloge ustrezno ne bo dopolnil, oziroma če je vloga tudi po prejeti dopolnitvi formalno nepopolna, bo komisija tako vlogo zavrgla.
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno vlagatelj ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega proračuna popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. V primeru, da vloga v predpisanem roku ni dopolnjena, se vloga s sklepom zavrže.
8.3. Ocenjevanje vlog
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v tem javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija bo o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.
Na podlagi ocene vlog bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev, ki bo predložen ministru za infrastrukturo.
8.4. Odločanje in obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za infrastrukturo. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom predvidoma v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor. Po prejemu sklepa o izboru bodo izbrani vlagatelji v podpis prejeli pogodbo o sofinanciranju. V kolikor se izbrani vlagatelj na poziv k podpisu pogodbe ne odzove v osmih dneh od prejema poziva, se šteje, da je odstopil od vloge. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva: http://www.energetika-portal.si/
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti