Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

Št. 1101-1/2020/1 Ob-3122/20, Stran 2251
Na podlagi 179.g člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16, 47/19) in drugega odstavka 12. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10), Svet Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta
direktor 
Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije 
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskem programu, ki v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ustreza prvi stopnji študijskih programov;
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj;
– je strokovnjak na področju dela agencije;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– je državljan Republike Slovenije.
Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja agencijo;
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije;
– izdaja splošne akte agencije v skladu z določbami Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo RS ter akte iz petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu;
– izdaja pravne in upravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če z Zakonom o letalstvu ni določeno drugače;
– pripravi akte za delo in poslovanje agencije;
– pripravi predlog programa dela in finančnega načrta agencije;
– pripravi predlog letnega poročila o delu agencije;
– pripravlja strokovne podlage za opravljanje nalog sveta agencije ter izvršuje usmeritve in sklepe sveta agencije;
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije;
– imenuje komisije in druga delovna telesa za izvedbo posameznih strokovnih nalog;
– odloča o tržnih dejavnostih agencije;
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi, Sklepom o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo RS in splošnimi akti agencije;
– predlaga sklic seje sveta.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje, 
– poznavanje delovnega področja agencije; 
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
– izjavo, s katero kandidati izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov, izključno z namenom in v zvezi s postopkom izbirnega postopka in imenovanja;
– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Svetu Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc;
– izpis obdobij zavarovanja – (ZPIZ);
– življenjepis;
– program dela in razvoja agencije za mandatno obdobje.
Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v prijavi.
Direktorja agencije imenuje Vlada RS, na predlog ministra, pristojnega za promet. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let in je lahko po izvedenem javnem natečaju ponovno imenovan.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javne agencije za civilno letalstvo, ki je v Ljubljani.
Vabimo vas, da pisne prijave, skupaj z zahtevanimi prilogami, pošljete na naslov: Javna agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana, v 15 dneh po objavi javnega natečaja. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni natečaj za delovno mesto direktorja«. Svet agencije lahko kandidate kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave.
Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Polona Vagaja Hribar, e-pošta: polona.vagaja-hribar@caa.si, tel. 01/244-66-03.
Svet Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti