Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

Št. 430-1671/2020-8 Ob-3100/20, Stran 2223
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2021
I. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izbira programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) za leto 2021.
Cilji javnega razpisa so na podlagi sprejetih standardov kakovosti preventivnih programov in meril za vrednotenje intervencij na področju javnega zdravja prispevati predvsem k dobrobiti otrok in mladostnikov na način zmanjševanja njihove neenakosti, spodbujanja psihosocialnega dozorevanja, učinkovite podpore pri razvijanju vrste socialnih veščin in vrednostnih usmeritev, ki so v prid njihovemu zdravju in razvoju, obenem pa zagotavljati izvajanje učinkovitih pristopov in dobrih praks na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti za otroke, mladostnike, njihove starše in pedagoške delavce.
Univerzalna preventiva je široko usmerjena in namenjena splošni populaciji. S programi ima namen preprečevati ali odložiti razvoj zasvojenosti.
Selektivna preventiva je usmerjena na specifično populacijo, na ranljive skupine, pri katerih se predvideva, da bo zgodnja intervencija uspešna. S programi ima namen zadovoljiti potrebe teh skupin.
Indicirana preventiva je usmerjena na posameznike, pri katerih obstoji povečano tveganje za nastanek zasvojenosti v kasnejšem življenju. S programi ima namen prepoznavati in ciljno delovati na posameznika.
Standardi kakovosti so splošno sprejeta načela ali sklopi pravil za najboljši oziroma najprimernejši razvoj in izvajanje preventivnih programov. Nanašajo se na strukturne (kadrovska zasedba izvajalcev in njihove kompetence) in procesne vidike zagotavljanja kakovosti (ustreznost vsebin, evalvacije). Njihov namen je, da postanejo sredstvo za izboljšanje strokovne prakse (NIJZ).
Merila za vrednotenje intervencij na področju javnega zdravja so pripravljena za namen prepoznavanja in izbire primerov dobrih praks (NIJZ).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti, ki so v svojih temeljih naravnani h krepitvi varovalnih dejavnikov naproti dejavnikom tveganja in nezdravim oblikam vedenja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše, rejnike, skrbnike, vzgojitelje in učitelje na območju MOL.
Razpisani programi so navedeni v okviru naslednjih sklopov:
A) Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov na področju univerzalne preventive za cele skupine oziroma razrede otrok in mladostnikov v MOL ali za skupine otrok in mladostnikov, ki se oblikujejo z namenom izvajanja univerzalne preventive.
1.1 Programi socialno-emocionalnega učenja, usmerjeni k zviševanju participacije in socialne ter čustvene kompetentnosti predšolskih, šolskih otrok in/ali mladostnikov.
1.2 Programi medvrstniškega izobraževanja, mentorstva, pomoči, mediacije, ki jih izvajajo mladi.
1.3 Programi izvajanja vrstniške mediacije.
1.4 Programi, usmerjeni na vsebine upravljanja z medosebnimi odnosi in preprečevanja vrstniškega nasilja (Bullying) in/ali nasilja v družini.
1.5 Programi izobraževanja in preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja (Cyberbullying).
1.6 Programi varne in odgovorne rabe interneta in/ali mobilne telefonije in/ali drugih sodobnih tehnologij, s poudarkom na metodah in tehnikah uravnotežene in omejene rabe elektronskih medijev ter spoznavanja spletne varnosti in učenja spletne pismenosti.
1.7 Programi informiranja in osveščanja na področju igranja računalniških iger, iger na srečo, spletne pornografije in drugih različnih vrst zasvojenosti z družabnimi omrežji.
1.8 Programi preprečevanja nastanka zasvojenosti z alkoholom in/ali s tobakom.
1.9 Programi preprečevanja nastanka zasvojenosti z nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi in rabo novih psihoaktivnih snovi.
1.10 Programi preprečevanja nastanka motenj hranjenja.
B) Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov na področju selektivne in/ali indicirane preventive za posamezne otroke in mladostnike, ranljive skupine otrok in mladostnikov ter otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL.
2.1 Programi preprečevanja nezaključitve šolanja (drop-out) in spodbujanje izboljšanja učnega uspeha.
2.2 Programi zmanjševanja nasilja med in/ali nad otroki in mladostniki v družini.
2.3 Preventivni programi, namenjeni otrokom in mladostnikom, katerih starši ali skrbniki imajo težave v odnosu do psihoaktivnih snovi oziroma imajo težave z družbeno sprejemljivimi oblikami vedenja.
2.4 Preventivni programi, namenjeni posameznim otrokom in mladostnikom, kjer so že prepoznane psihosocialne in/ali zdravstvene težave zaradi rabe dovoljenih ali nedovoljenih psihoaktivnih snovi oziroma rabe novih psihoaktivnih snovi.
2.5 Preventivni programi, namenjeni posameznim otrokom in mladostnikom, kjer obstoji povečano tveganje za razvoj različnih vrst zasvojenosti, s poudarkom na prekomernem igranju računalniških iger, iger na srečo, spletni pornografiji ter drugih vrstah zasvojenosti z družabnimi omrežji.
2.6 Preventivni programi, namenjeni ranljivim skupinam otrok in mladostnikov, otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in/ali s težavami psihosocialnega prilagajanja.
2.7 Preventivni programi, namenjeni posameznim ranljivim otrokom in mladostnikom (otrokom in mladostnikom, ki so se prešolali, razvezanih staršev, mladostnikom 1. letnikov srednjih šol, otrokom in mladostnikom s kroničnimi zdravstvenimi težavami idr.)
2.8 Preventivni programi izvajanja terenskega dela.
C) Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških in drugih delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim in drugim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov na področju univerzalne, selektivne in indicirane preventive pri otrocih in mladostnikih za pedagoške delavce v MOL.
3.1 Preventivni programi izobraževanja in pridobivanja ustreznih znanj, veščin in usmeritev s področja razvoja in učenja otrok z namenom zviševanja odnosne kompetentnosti kot temelja podpore otrokovemu samospoštovanju, kot varovalnem dejavniku pred različnimi vrstami zasvojenosti.
3.2 Programi usmerjeni v prepoznavanje in preprečevanje agresivnosti in nasilja ter potencialne radikalizacije ob vključevanju beguncev in migrantov v šolah in vrtcih na področju MOL.
3.3 Preventivni programi izobraževanja o zasvojenosti z alkoholom in/ali s tobakom oziroma o zasvojenosti z nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi ter rabi novih psihoaktivnih snovi pri otrocih in mladostnikih.
3.4 Programi prepoznavanja in preprečevanja nasilja med in nad otroci in/ali mladostniki.
3.5 Programi izobraževanja in opismenjevanja o spletni varnosti in zaščiti otrok in mladostnikov pri njihovi uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih tehnologij, s poudarkom na metodah in tehnikah uravnotežene in omejene rabe elektronskih medijev ter dvigu zavesti o dogajanju v spletnem prostoru.
3.6 Programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja v času vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli (Cyberbullying).
3.7 Programi informiranja in osveščanja na področju igranja računalniških iger, iger na srečo, spletne pornografije in drugih različnih vrst zasvojenosti z družabnimi omrežji pri otrocih in mladostnikih.
3.8 Programi usposabljanja za sinergično komunikacijo in mediacijo ter programi prepoznavanja in svetovanja v primerih družbeno ekonomske prikrajšanosti otrok in mladostnikov.
3.9 Programi izobraževanja o motnjah hranjenja pri otrocih in mladostnikih.
3.10 Programi, ki so usmerjeni k zviševanju participacije in socialne kompetentnosti otrok in mladostnikov ter seznanjajo z varovalnimi dejavniki in z dejavniki tveganja.
3.11 Programi usposabljanja mentorjev za preventivno delo z učenci.
3.12 Preventivni programi, ki seznanjajo z dejavniki tveganja in varovanja v vrtčevskem ali šolskem okolju za delo z otroki s posebnimi potrebami na področju komunikacije in socializacije ter za delo z ranljivimi skupinami otrok.
3.13 Programi usposabljanja za pomoč žrtvam nasilja in/ali programi, usmerjeni na vsebine upravljanja z medosebnimi odnosi in preprečevanja vrstniškega nasilja (Bullying) pri otrocih in mladostnikih.
3.14 Programi vključitve terapevtskih živali v proces vzgoje in izobraževanja.
D) Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov na področju univerzalne preventive za starše otrok in mladostnikov v MOL, neposredno v obliki delavnic in predavanj ter sofinanciranje preventivnih programov na področju selektivne in/ali indicirane preventive za starše otrok in mladostnikov ranljivih skupin ter starše otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL, neposredno v obliki delavnic in predavanj. Predavanja in delavnice morajo biti usmerjene na eno od spodaj navedenih področij, lahko pa so smiselna celota/kombinacija različnih vsebinskih področij v okviru tega sklopa.
4.1 Programi preprečevanja zasvojenosti s tobakom in/ali alkoholom in/ali z nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi in/ali preprečevanja rabe novih psihoaktivnih snovi.
4.2 Programi preprečevanja zasvojenosti z igrami na srečo in/ali igranjem računalniških iger in/ali spletno pornografijo in/ali preventivni programi preprečevanja motenj hranjenja in samopoškodovanja.
4.3 Programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja (Cyberbullying) in/ali preventivni programi, ki so usmerjeni k dvigu zavesti o spletni varnosti in učenju spletne pismenosti in/ali programi preprečevanja zasvojenosti z družabnimi omrežji.
4.4 Programi informiranja, prepoznavanja in preprečevanja nasilja in/ali progami prepoznavanja in preprečevanja vrstniškega nasilja (Bullying).
4.5 Programi zviševanja socialne kompetentnosti, socialno-emocionalnega učenja, pridobivanja ustreznih socialnih veščin, znanj in vrednostnih usmeritev za starše in družine, z namenom zviševanja starševskih kompetenc.
4.6 Programi usposabljanja za učinkovito komunikacijo in mediacijo ter reševanje konfliktov.
4.8 Programi informiranja, izobraževanja in osveščanja o dejavnikih varovanja in tveganja za zdrav in napreden razvoj njihovih otrok.
4.9 Programi usmerjeni v informiranje, preprečevanje agresivnosti in nasilja ter potencialne radikalizacije ob vključevanju beguncev in migrantov v šolah in vrtcih na področju MOL.
4.10 Preventivni programi za starše in družine otrok ter mladostnikov ranljivih skupin s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi oziroma tistimi, ki imajo težave z družbeno sprejemljivimi oblikami vedenja.
4.11 Preventivni programi, namenjeni staršem in družinam, kjer obstoji povečano tveganje za razvoj različnih vrst zasvojenosti.
4.12 Programi izobraževanja, usposabljanja in podpore staršem za preprečevanje nezaključitve šolanja (drop-out) in spodbujanje izboljšanja učnega uspeha pri njihovih otrocih.
4.13 Preventivni programi za posamezne ranljive skupine staršev po razvezi in/ali po smrti starša(ev) in/ali odvzemu otrok zaradi namestitve v rejništvo in/ali po namestitvi otrok v institucionalno varstvo in/ali staršem otrok in mladostnikov s kroničnimi zdravstvenimi težavami.
4.14 Programi izobraževanja, usposabljanja in podpore staršem priseljencem in/ali beguncem ob integriranju v kulturni prostor z namenom preprečevanja agresivnosti in nasilja, potencialne radikalizacije ter preprečevanja zasvojenosti.
4.15 Smiselna celota/kombinacija različnih vsebinskih področij v okviru tega sklopa.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1.1 Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18),
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
1. Vlagatelj je pravna oseba, ki ima sedež na območju MOL in deluje na območju MOL najmanj eno leto pred iztekom roka za prijavo na javni razpis.
2. Vlagateljev prijavljeni program je umeščen v eno izmed vsebinskih področij iz točke II., njegova vsebina pa je skladna s predmetom razpisa.
3. Vlagatelj zagotavlja vsaj še enega sofinancerja za prijavljeni program.
4. Program je zasnovan v okviru razpoložljivih virov: sredstev, zaposlenih, kompetenc (npr. spretnosti, znanje, izkušnje), materialov (npr. oprema) in strokovne mreže, na podlagi česar se utemeljeno predvideva, da bodo le-ti na voljo tudi v času izvajanja programa.
5. Cilji in vrednote prijavljenega preventivnega programa so v javnem interesu – v dobrobit posameznikov, skupin oziroma družbe kot celote.
6. Program pomaga udeležencem odkriti, krepiti in utrjevati svoje lastne vire. Je pozitivno naravnan na krepitev moči udeležencev in poudarja alternativne pristope nezdravim izbiram.
7. Prijavljeni program mora biti izveden s strani prijavljenih izvajalcev v vlogi na javni razpis. Le-ti ne smejo prenesti izvajanja programa na tretje fizične ali pravne osebe.
8. Vlagatelj zagotavlja, da prijavljen program predvideva upoštevanje etičnih načel pri samem izvajanju: zakonito ravnanje, spoštovanje pravic in avtonomije udeležencev programov, zagotavljanje resničnih koristi za udeležence, preprečevanje škodljivih učinkov in vplivov na udeležence, prostovoljno udeležbo, zagotavljanje zaupnosti, prilagajanje programa potrebam udeležencev.
9. Vlagatelj lahko kandidira z istim programom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2021. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistim programom, ki je že sofinanciran iz sredstev proračuna MOL. Vlagatelji ne smejo pridobiti sredstev MOL za pokrivanje stroškov oziroma izdatkov, ki so ali bodo sofinancirani s strani drugih sofinancerjev programa (drugi javni viri ali finančni instrumenti Evropske skupnosti).
10. Vlagatelj sme v okviru tega javnega razpisa prijaviti največ 3 različne programe.
11. Vlagatelj, ki bo pod različnimi sklopi prijavil vsebinsko enak program, bo z vsemi vlogami izločen iz obravnave.
12. Program, ki je že v celoti financiran iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, ni predmet tega razpisa, prav tako ni predmet tega razpisa investicijski program.
13. Prijavljeni program mora biti izveden med 1. 1. 2021 in 31. 12. 2021. Vlagatelji ne morejo kandidirati s programom, ki se bo časovno zaključil pred dnem, ko pogodba o sofinanciranju začne veljati.
14. Pri opredelitvi prostovoljskega dela in njegovem vrednotenju se upoštevata veljavna Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15; v nadaljnjem besedilu: ZProst) in Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16).
15. Skladno s 14. členom ZProst prostovoljskega dela ni mogoče opravljati na delih in nalogah, za katere ima posameznik pri isti organizaciji sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. MOL bo pri ocenjeni vrednosti in obsegu prostovoljskega dela v programu (prostovoljsko delo v programu je delo posameznikov v programu brez plačila) upoštevala Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku, ki v 21. členu določa, da je ocenjena vrednost ene ure opravljenega prostovoljskega dela za organizacijsko delo 13,00 EUR, za vsebinsko delo 10,00 EUR in za opravljeno drugo prostovoljsko delo 6,00 EUR.
16. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti posameznega programa – velja za vse prijavljene programe v okviru vseh razpisnih sklopov.
17. Vlagatelj se zavezuje, da bo spremljal porabo sredstev iz odobrenega programa ločeno na posebnem stroškovnem mestu, s čimer se bo zagotavljala transparentnost namenskosti porabe sredstev.
18. Vlagatelj se zavezuje, da bo med izvajanjem programov dosledno spoštoval določbe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov)) ter določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
19. Vlagatelj mora za vsak posamezen program zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
20. V primeru, da je prijavljeni program v vlogi na javni razpis prevzet iz tujine, je potrebno to v vlogi navesti in priložiti dokazila o načinu in rezultatih prilagajanja tega programa slovenskemu prostoru in slovenski kulturi.
1.2. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje posebne pogoje:
a.) Velja za vse sklope:
1. Vlagatelj lahko kandidira pod pogojem, da izvaja preventivni program, ki je namenjen univerzalni ali selektivni ali indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti.
2. Vlagatelj zagotavlja dostopnost preventivnih programov vsem otrokom, mladostnikom, staršem in pedagoškim delavcem pod enakimi pogoji na območju MOL.
3. Zagotavlja, da nihče od izvajalcev pri izvedbi programa ali aktivnosti, prijavljenih v sklopu A in B ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
4. Vlagatelj ni upravičen kandidirati na javnem razpisu s preventivnim programom, za katerega bo sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL v letu 2021 še teklo.
5. Vlagatelj zagotavlja, da osrednji namen prijavljenega programa ni izvedba tabora in/ali letovanja oziroma ni zastavljen kot enkratni dogodek.
6. Vlagatelj zagotavlja usposabljanje in izobraževanje izvajalcev prijavljenega programa pred začetkom izvajanja programa.
7. Vlagatelj, ki bo izvajal program v javnih ali zasebnih zavodih, mora obvezno pridobiti soglasja odgovornih oseb za izvajanje programa v teh zavodih in jih fizično priložiti k vlogi na javni razpis za leto 2021. Originalno soglasje za izvajanje programa v javnem ali zasebnem zavodu mora biti overjeno s podpisom odgovorne osebe in žigom javnega ali zasebnega zavoda ter se mora glasiti izključno na prijavljeni program in velja za leto 2021. Iz obrazca za soglasje morajo biti razvidni natančni datumi in časovni obseg izvajanja programa za vsako posamezno ciljno skupino, kraj izvedbe, število razredov in oddelkov, število skupin pedagoških delavcev, koordinatorji v javnih zavodih in način obveščanja staršev o izvajanju preventivnih programov, ki potekajo v javnih ali zasebnih zavodih ter morebitno sofinanciranje prijavljenega programa s strani javnega ali zasebnega zavoda.
8. Vlagatelj, ki bo v vlogi na javni razpis uveljavljal izdajo gradiv kot materialni strošek za neposredno izvedbo programa, mora k vlogi na javni razpis predložiti vzorec gradiva, ki ga bodo prejeli udeleženci programa.
9. Vlagatelj, ki bo v vlogi na javni razpis uveljavljal stroške najema prostora za izvajanje aktivnosti prijavljenega programa kot materialni strošek za neposredno izvedbo programa, mora k vlogi na javni razpis predložiti kopijo najemne pogodbe. Stroški za najem prostorov so upravičeni, kadar ni lastnica prostorov MOL ali če ni vlagatelj po pravno-organizacijski obliki javni zavod.
10. Vlagatelj, ki bo izvajal programe, pri katerih sodelujejo prostovoljci, mora pisno predložiti v skladu z 11. členom ZProst dokazilo o predhodno pridobljenih posebnih znanjih, izkušnjah in sposobnostih za prostovoljsko delo in osnovne podatke o izvajalcu usposabljanja prostovoljcev ter njegove strokovne reference.
11. Opravljeno prostovoljsko delo vlagatelj dokazuje z izpolnjenim evidenčnim listom po drugem odstavku 23. člena ZProst za vsakega prostovoljca, vključenega v program.
12. Vlagatelj, ki bo v vlogi na javni razpis uveljavljal kot morebitne sofinancerje prijavljenega programa različne donacije in pomoči fizičnih in pravnih oseb oziroma sponzorstva, mora pisno predložiti zavezujočo izjavo o sofinanciranju programa s točnim zneskom sofinanciranja (donacije, sponzorstva), podpisano in žigosano s strani predvidenega donatorja oziroma sponzorja programa, in sicer za vsak prijavljeni program posebej.
13. Vlagatelj mora k vlogi priložiti potrdilo o prijavi na katerikoli drugi javni razpis izven MOL, tudi če gre za sredstva sofinanciranja Evropske skupnosti (za potrdilo velja Sklep o sofinanciranju ali kak drug ustrezen dokument; v nadaljnjem besedilu: Sklep), na katerega je prijavil ta program oziroma mora biti iz prijavnega obrazca jasno razvidno, kdaj bo zahtevano potrdilo o sofinanciranju (Sklep) lahko predložil, v primeru, da javni razpis, kamor je ta program prijavil, še ni zaključen. Pri čemer velja prepoved dvojnega financiranja, in sicer za vsak prijavljeni program posebej.
14. Vlagatelj ne sme kandidirati s preventivnim programom, katerega dejavnosti izhajajo s področja športa, umetnosti in kulture.
15. Javni uslužbenec, ki je ustanovitelj zasebnega zavoda ali društva, ne sme preko tega zavoda ali društva izvajati prijavljenega programa v javnem zavodu ali izven njega, v katerem je redno zaposlen. Prav tako ne sme izvajati tega programa za katerokoli ciljno skupino iz javnega zavoda, v katerem je redno zaposlen, z izjemo izvajalcev, ki bodo izvajali program, prijavljen pod 3.11, 3.12 in 3.13.
16. Vlagatelj sme v okviru celotnega prijavljenega programa uveljavljati poleg ur neposredne izvedbe programa še največ do 20 % ur od neposredne izvedbe za pripravo izvedbe programa, do 20 % ur od neposredne izvedbe za organizacijo in koordinacijo, vendar največ do 800,00 EUR v okviru prijavljenega programa in do 20 % ur od neposredne izvedbe za vrednotenje programa.
17. MOL bo v okviru prijavljenega programa v sklopih A, B priznala za neposredno izvedbo le-tega največ do dva izvajalca sočasno na skupino ali razred oziroma enega izvajalca na skupino do 5 otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma enega in pol izvajalca na skupino, v katero je vključenih 6 ali več otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter le 1 izvajalca v sklopih C in D na eno skupino udeležencev. V primeru, da je prisotnost dodatnih izvajalcev strokovno utemeljena in bi manjše število izvajalcev ne omogočilo doseganja ciljev ali izvedbe programa, bo eventualno priznala tudi dodatne izvajalce.
18. Vlagatelj je v okviru prijavljenega programa v sklopih A in B zagotovil, da bo najmanj 90 % udeležencev v programu med 3. in dopolnjenim 16. let starosti. Vlagatelj je prijavil program, iz katerega je razvidno, da je 90 % udeležencev v programu, ki je namenjen srednješolcem, dijakov 1. letnika.
19. Vlagatelj je v vlogi zagotovil, da bo najmanj 80 % prijavljenega programa izvedenega v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL, kadar je program zastavljen tako, da se izvaja v vrtcih ali osnovnih šolah.
20. Najnižja zaprošena vrednost za sofinanciranje s strani MOL, mora biti 1.000,00 EUR, najvišja pa 7.000,00 EUR.
21. Vlagatelj je pri izpolnjevanju vloge upošteval, da so prijavljeni administrativni stroški, ki jih uveljavlja od MOL, izključno v višini do 10 % od zaprošene vrednosti sofinanciranja programa s strani MOL.
b) Velja za sklop A
Vlagatelj zagotavlja brezplačno sodelovanje javnih zavodov in udeležencev v preventivnih programih za otroke in mladostnike. Izjemoma je lahko v preventivnih programih za otroke in mladostnike prispevek za udeležence simboličen (s strani staršev ali skrbnikov), če vlagatelj to argumentirano obrazloži.
c) Velja za sklop B
Vlagatelj zagotavlja brezplačno sodelovanje javnih zavodov in udeležencev v preventivnih programih za otroke in mladostnike. Izjemoma je lahko v preventivnih programih za otroke in mladostnike prispevek za udeležence simboličen (s strani staršev ali skrbnikov), če vlagatelj to argumentirano obrazloži.
d) Velja za sklop C
1. Vlagatelj lahko prijavi program izobraževanja in usposabljanja za skupino/e pedagoških delavcev, ena skupina tvori najmanj pet udeležencev, program pa poteka najmanj 4 ure in največ 24 ur.
2. Vlagatelj, ki bo kandidiral v okviru tega sklopa, ne more biti hkrati tudi uporabnik teh izobraževanj, z izjemo vlagateljev, ki bodo prijavili program pod 3.11, 3.12 in 3.13.
3. Javni zavodi, ki bodo sofinancirali izvedbo programa, morajo znesek sofinanciranja vpisati na soglasje javnega zavoda.
4. Programa izobraževanja pedagoških delavcev ne smejo izvajati prostovoljci, razen izvajalci programa, prijavljenega pod 3.14.
e) Velja za sklop D
1. Vlagatelj lahko prijavi program izobraževanja in usposabljanja staršev, s katerim zagotavlja najmanj 4 izvedbe izobraževanja in usposabljanja za skupino staršev v enem javnem zavodu ali izven njega v koledarskem letu. Posamezna izvedba izobraževanja in usposabljanja mora trajati največ 3 ure (vključena priprava in evalvacija po izvedenem srečanju). Vlagatelj mora zagotoviti v skupini najmanj 5 udeležencev.
2. Javni zavodi, ki bodo sofinancirali izvedbo programa, morajo znesek sofinanciranja vpisati na soglasje javnega zavoda.
3. Programa izobraževanja staršev ne smejo izvajati prostovoljci.
IV. Splošna merila za izbor programov in projektov
Merila za izbor programov so naslednja:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost in preglednost finančne konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril, se nahaja v razpisni dokumentaciji.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih programov za potrebe MOL za leto 2021 s področja preprečevanja zasvojenosti, je predvidena v višini 294.200,00 EUR.
Oznaka vsebinskega področja
Vsebinsko področje razpisanih programov za potrebe MOL za leto 2021
s področja preprečevanja zasvojenosti
Okvirna višina sredstev glede 
na vsebinsko področje
A
Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih
120.000,00
B
Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih
94.200,00
C
Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških in drugih delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim in drugim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
40.000,00
D
Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
40.000,00
Skupna okvirna vrednost razpisanih sredstev v okviru JR 2021
294.200,00 EUR
MOL si pridržuje pravico do znižanja okvirne vrednosti, namenjenih realizaciji razpisanih programov, ter do znižanja dodeljene višine sredstev za programe v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2021.
MOL bo pri določitvi priznane vrednosti programa upoštevala dejstvo, da opravljanje javne službe oziroma stroški dela zanjo ne morejo biti sofinancirani, če je vlagatelj oseba javnega prava.
Če bo vlagatelj izpolnjeval splošne in posebne pogoje za sofinanciranje, bo višina sofinanciranja odvisna od priznane vrednosti celotnega programa s strani MOL, prejetih točk, števila vlagateljev, zagotavljanja sofinanciranja programov, ki se bodo izvajali v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL (najmanj 80 % vsakega posameznega prijavljenega programa, ki se izvaja v vrtcih in osnovnih šolah, mora biti izvedenega v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL) ter zagotavljanja enakomerne razpršenosti sofinanciranih programov v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL.
V primeru, da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega javnega razpisa odmerjena sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje ter so dosegli zadostno število točk, presegala višino razpoložljivih sredstev, bo MOL sofinancirala programe na način sorazmernega zniževanja sredstev glede na število vlagateljev.
Opravljeno prostovoljsko delo vlagatelj dokazuje z izpolnjenim evidenčnim listom po drugem odstavku 23. člena ZProst za vsakega prostovoljca, vključenega v program.
Pri določanju celotne vrednosti programa mora vlagatelj upoštevati, da so stroški sofinanciranih preventivnih programov upravičeni, če so s programom neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa, dejansko nastanejo in izvajalec hrani dokazila o plačilu, so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev, temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi in se glasijo na vlagatelja.
V zvezi z izvajanjem preventivnih programov so upravičeni stroški: stroški dela oseb, ki izvajajo program in materialni stroški, ki so potrebni za neposredno izvedbo programa.
MOL bo priznala za uro neposredne izvedbe prijavljenega programa 20,00 EUR, za uro vsebinske priprave programa ali njegovega vrednotenja 15,00 EUR, za organizacijo in koordinacijo pa 10,00 EUR, vendar največ do 800,00 EUR v okviru celotnega prijavljenega programa.
Vlagatelj sme v okviru posameznega programa, ki spada v sklop A ali B prijaviti le 1 tabor za otroke ali mladostnike. MOL bo za njegovo izvedbo odobrila največ do 1.000,00 EUR, in sicer le za materialne stroške izvedbe tega tabora. Ostali del prijavljenega programa bo ovrednoten skladno z merili tega javnega razpisa.
Stroški za najem prostorov za neposredno izvedbo programa so upravičeni, kadar ni lastnica prostorov MOL ali če ni vlagatelj po pravno-organizacijski obliki javni zavod.
MOL bo priznala v letu 2021 za potne stroške znotraj prometa v mestnem in integriranem potniškem prometu znesek ustrezne mesečne vozovnice glede na območje skladno s cenikom in shemo območij LPP oziroma ceno prevoza po območjih z uporabo kartice Urbana, kadar znesek ne bo presegal cene mesečne vozovnice v času izvajanja programa.
MOL bo priznala v letu 2021 stroški izdaje gradiv za udeležence v višini največ do 500,00 EUR v okviru celotnega prijavljenega programa.
MOL bo v letu 2021 priznala za potne stroške izven prometa v mestnem in integriranem potniškem prometu 0,18 EUR na km ter največ do 400,00 EUR v okviru celotnega prijavljenega programa.
V zvezi z izvajanjem preventivnih programov so neupravičeni stroški:
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– prijavljeni administrativni stroški, ki jih vlagatelj uveljavlja od MOL, če presegajo višino 10 % od zaprošene vrednosti sofinanciranja programa s strani MOL;
– stroški dela sodelujočih pri programu, če zanje ni realiziran način dela v programu, kot predvideva vloga na javni razpis;
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti vlagatelja (ogrevanje, voda, elektrika);
– materialni stroški za neposredno izvedbo programa – prijavljeni pod rubriko Ostali materialni stroški, ki presegajo 2,00 EUR za enega udeleženca na posamezno izvedbo programa;
– potni stroški, ki presegajo 400,00 EUR v okviru celotnega prijavljenega programa;
– stroški dela za organizacijo in koordinacijo, ki presegajo 800,00 EUR v okviru celotnega prijavljenega programa;
– stroški izdaje gradiv za udeležence, ki presegajo 500,00 EUR v okviru celotnega prijavljenega programa;
– stroški dela vseh sodelujočih pri programih, če le-ti nimajo sklenjenih pogodb z vlagateljem;
– stroški dela, če presegajo v okviru prijavljenega programa v sklopih A in B več kot 2 izvajalca sočasno na skupino ali razred oziroma enega izvajalca na skupino do 5 otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma enega in pol izvajalca na skupino, v katero je vključenih 6 ali več otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter več kot 1 izvajalca v sklopih C in D na eno skupino udeležencev;
– stroški izvedbe programa v sklopih C in D, če vlagatelj tekom izvajanja ne izkaže skupinske udeležbe najmanj 5 udeležencev na eno izvedbo programa;
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, fotoaparatov, teleskopov in delov za našteto opremo, nakup pisarniške opreme, nakup strokovne literature, nakup programske opreme itd.);
– tekoče in investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– materialni stroški, ki se navezujejo na nakup in ponudbo prehrane za udeležence, pogostitve in reprezentanco pri izvajanju programa, izjema so tovrstni materialni stroški, ki so potrebni za izvedbo tabora;
– nakup literature;
– izdaja gradiv, ki ni neposredno povezana z izvajanjem programa;
– stroški dela oseb, ki opravljajo vlogo supervizorjev za izvajalce prijavljenega programa;
– stroški, namenjeni izobraževanju in usposabljanju izvajalcev;
– stroški promocije vlagatelja, stroški promocije prijavljenega programa;
– stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot sofinancer;
– stroški, ki so kriti s strani drugih javnih virov ali Evropske skupnosti (prepoved dvojnega financiranja);
– stroški najemnine za prostor, ki ga ima vlagatelj v najemu od MOL;
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.
Prejemniki sredstev bodo morali spremljati porabo sredstev iz odobrenega programa ločeno na posebnem stroškovnem mestu, s čimer se bo zagotavljala transparentnost namenskosti porabe sredstev.
MOL bo pri ocenjeni vrednosti in obsegu prostovoljskega dela v programu (prostovoljsko delo v programu je delo posameznikov v programu brez plačila, v skladu z ZProst upoštevala Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku, ki v 21. členu določa, da je ocenjena vrednost 1 ure opravljenega prostovoljskega dela za organizacijsko delo 13,00 EUR, za vsebinsko delo 10,00 EUR in za opravljeno drugo prostovoljsko delo 6,00 EUR.
Za vlagatelje sklopa C in D velja kot dokazilo o sredstvih, ki jih bo javni zavod doplačal in s tem sofinanciral program, originalno pisno soglasje javnega zavoda o izvajanju programa, na katerem je naveden znesek doplačila.
Priznana vrednost programa s strani MOL bo izhodišče za izračun odobrenih sredstev vlagatelju.
MOL bo pri dodelitvi sredstev upoštevala tudi princip zagotavljanja enakomerne razpršenosti sofinanciranih preventivnih programov v javnih zavodih MOL.
VI. Rok izvedbe programov/projektov: dodeljena sredstva za leto 2021 morajo biti porabljena v letu 2021.
VII. Rok in način predložitve vlog
Vlagatelj mora vlogo za vsak program posebej (če prijavlja več programov) za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 23. 10. 2020 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu https://erazpisisubvencije.Ljubljana.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani MOL (www.Ljubljana.si).
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za program mora vlagatelj prijavni obrazec za vsak program posebej natisniti iz aplikacije in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti vse zahtevane priloge.
Vlagatelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami poslati po izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 3. 12. 2020 (velja datum poštnega žiga). Vloga pomeni ovojnico z enim prijavljenim programom.
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vloga za vsak posamezen program mora biti poslana priporočeno v zaprti ovojnici z ustreznimi oznakami:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi za otroke in mladostnike«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških in drugih delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim in drugim delavcem iz različnih kolektivov«
Sklop D: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov«
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije in izpolnjevanje vlog bodo od 23. 10. 2020 dalje na voljo na spletnem naslovu https://erazpisisubvencije.Ljubljana.si/si/pomoc/.
V primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, vloge ne bi bilo mogoče oddati na predpisan način, bo MOL objavila navodila o nadomestnem načinu oddaje vloge in/ali morebitnem podaljšanju roka za oddajo vlog na spletni stran https://www.Ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– vloga vsebuje elektronsko izpolnjen in pravilno natisnjen prijavni obrazec, iz katerega je razvidna vsa zahtevana vsebina in podatki, ki so bili predhodno vneseni v elektronsko vlogo;
– vloga vsebuje vsa dokazila in druge sestavine, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
– če se bo program izvajal v javnih zavodih, soglasja javnih zavodov, ki se nanašajo na ta prijavljen program, in so podpisana s strani odgovornih oseb javnih zavodov ter žigosana z žigom javnega zavoda;
– vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka, na naslov, v roku in z označbami na ovojnici, posebej za vsak program istega vlagatelja v svoji ovojnici, kot je določeno v tej točki besedila tega javnega razpisa;
– vloga mora biti poslana na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji;
– v ovojnici mora biti vsa dokumentacija predložena tako, kot je natisnjena iz aplikacije.
Če bo vlagatelj oddal več vlog za programe za posamezno vsebinsko področje, kot je določeno v tem javnem razpisu, bo komisija v nadaljnjem postopku upoštevala vlogo (ovojnico), ki je bila prej oddana. V primeru, da tega ni mogoče ugotoviti iz poštnega potrdila, pa bo komisija z žrebom izbrala tisto vlogo (ovojnico), ki jo bo upoštevala v nadaljnjem postopku.
Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo elektronsko oddane, pravilno natisnjene in poslane po pošti kot priporočena pošiljka v predpisanem roku in na predpisan način, bodo zavržene.
Vloga je pravilno natisnjena, kadar je iz nje razvidna vsa zahtevana vsebina in podatki, ki so bili predhodno vneseni v elektronsko vlogo, vključno s kodo vloge.
Področna strokovna komisija za izbor programov bo v primeru, da program, ki vsebinsko bolj ustreza drugemu sklopu, v nadaljevanju le-tega obravnavala kot program v drugem sklopu, znotraj tega javnega razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija) pričela 9. 12. 2020 in ne bo javno. Če se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji delovni dan.
Pri odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja formalno popolnost vlog glede na njihovo ustrezno opremljenost, postopek oddaje in ustreznost zahtevanih predloženih dokumentov. V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 10 dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– tistih vlagateljev, ki bodo prijavili v okviru tega javnega razpisa s področja preprečevanja različnih vrst zasvojenosti večje število vlog, kot je največje število vlog, ki jih vlagatelj lahko prijavi na ta javni razpis; vrstni red vlog, vzetih v nadaljnjo obravnavo, bo temeljil na evidentiranju s strani MOL,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih prilog, navedenih v razpisnih pogojih pod III. točko tega besedila in v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, pa ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih ali posebnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu, določenih v III. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki pri ocenjevanju na podlagi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega (minimalnega) števila točk, potrebnih za sofinanciranje,
– tistih vlagateljev, ki bodo pri katerem od meril ocenjeni z 0 točkami,
– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo izpolnjene.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev pod točko III. in vloge vlagateljev, ki niso upravičenci do udeležbe pod točko III., ne bodo vključene v postopek ocenjevanja.
MOL bo vse vlagatelje obvestila o izidu tega javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni od dneva, ko se izteče rok za predložitev vlog.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ del razpisne dokumentacije lahko v tem roku zainteresirani vlagatelji osebno prevzamejo, in sicer pri Bredi Primožič Novak, vsak delovni dan, med 8. in 15. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za projekte, Resljeva 18 (I. nadstropje, soba št. 102), 1000 Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– po tel. 306-40-35 vsak delovni dan v času uradnih ur MOL.
– preko e-pošte na naslov: breda.primozic.novak@Ljubljana.si.
Opomba: V besedilu objave javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti