Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2626. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10, stran 6357.

  
Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10 
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10 (Uradni list RS, št. 87/15) se v 2., 3., 4., 5., 6. in 11. členu ter v prilogi 1 beseda »podzemna« v vseh sklonih nadomesti z besedo »termalna« v ustreznem sklonu.
2. člen 
V 1. členu se v prvem odstavku prva do peta alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– ZV-2/91 (ID znak 1495-447/6-0), koordinate (X: 68026,54; Y: 505001,40; Z: 172,36);
– V-1/73 (ID znak 1495-447/3-0), koordinate (X: 68015,60; Y: 504991,79; Z: 172,19);
– V-9/78 (ID znak 1495-480/8-0), koordinate (X: 68171,54; Y: 504924,92; Z: 178,81);
– V-10/05 (ID znak 1495-458/5-0), koordinate (X: 68355,70; Y: 504861,70; Z: 178,87);
– V-13/10 (ID znak 1495-480/8-0), koordinate (X: 68126,23; Y: 504930,83; Z: 177,59).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna količina rabe termalne vode, iz vrtin ZV-2/91 in V-1/73 je 45 000 m3/leto, iz vrtine V-9/78 314 000 m3/leto, iz vrtine V-10/05 78 000 m3/leto in iz vrtine V-13/10 60 000 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok rabe termalne vode iz vrtine ZV-2/91 je 9,5 l/s, iz vrtine V-1/73 17,3 l/s, iz vrtine V-9/78 36,5 l/s, iz vrtine V-10/05 27,0 l/s in iz vrtine V-13/10 11,0 l/s. Največja dovoljena skupna letna količina rabe termalne vode iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10 je 497 000 m3/leto.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne količine med rabama termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Območje koncesije obsega območje vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10 iz prvega odstavka tega člena in zajema termalno vodo iz vodnega telesa podzemne vode Dolenjski kras (VtpodV_1011), in sicer iz tretjega vodonosnika.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. zagotavljati, da največja dovoljena letna količina rabe termalne vode in največji dovoljeni trenutni pretok rabe termalne vode iz drugega odstavka 1. člena te uredbe nista presežena;«.
4. člen 
V 11. členu se v četrtem odstavku v 2. točki beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-36/2020
Ljubljana, dne 22. oktobra 2020
EVA 2020-2550-0026
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost