Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2625. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 6356.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18 in 89/20) se v 13. členu za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Določbe tega člena se ne uporabljajo, če upravičenec kandidira za nakup:
1. kmetijske mehanizacije (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterne za gnojenje) iz 2. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe ter hkrati kandidira tudi za ureditev objekta, za katerega namen se ta mehanizacija uporablja;
2. namakalne opreme ali opreme za zaščito proti slani.«.
2. člen 
V 26. členu se v tretjem odstavku v 1. točki tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– nakup in postavitev mrež proti toči,«.
Na koncu osme alineje se podpičje nadomesti z vejico in doda nova, deveta alineja, ki se glasi:
»– postavitev oziroma obnovo trajnih nasadov;«.
3. točka se črta.
Dosedanja 4. točka postane 3. točka.
3. člen 
V 99. členu se v četrtem odstavku besedilo »zaključene naložbe iz druge alineje« nadomesti z besedilom »naložbe iz prvega odstavka«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začeti postopki) 
(1) Vloge, vložene na 14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali (Uradni list RS, št. 101/20), 6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 (Uradni list RS, št. 104/20), 13. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi (Uradni list RS, št. 104/20) ter 15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja (Uradni list RS, št. 108/20), se obravnavajo v skladu s spremenjenim četrtim odstavkom 99. člena uredbe.
(2) Vloge iz prejšnjega odstavka se lahko dopolnijo z uveljavljanjem stroškov iz spremenjenega četrtega odstavka 99. člena uredbe ter dokazili za upravičenost teh stroškov v skladu s tretjim odstavkom 52. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-43/2020
Ljubljana, dne 22. oktobra 2020
EVA 2020-2330-0111
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti