Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

Št. 341-02/2020-3 Ob-3104/20, Stran 2247
Na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Komen (Uradni list RS, št. 79/11), Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19) in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Občina Komen objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Komen 2020
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma izvajanje ukrepov in vlaganj v naravne vire za naslednje ukrepe:
a) biomeliorativne ukrepe: ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov; izdelava in vzdrževanje robov, pasišč in remiz; nakup sadja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst; postavitev in vzdrževanje gnezdnic in umetnih dupel,
b) biotehnične ukrepe: obdelovanje krmnih in predelovalnih njiv,
c) ostale ukrepe: nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi; izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in odnosu do gozdnih živali ter o gozdnem bontonu; drugi ukrepi varstva okolja in narave.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v Občini Komen,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini oziroma so sredstva enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev proporcionalno porazdeli med izbrane vlagatelje.
4. Znesek in rok porabe dodeljenih sredstev: znesek sredstev je 2.175,23 EUR. Dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– obrazce:
– prijava na razpis 
– izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
– izvedeni ukrepi gospodarjenja z divjadjo
– vzorec pogodbe. 
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Rok za predložitev vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati v roku 10 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, ki bodo do roka, navedenega v prejšnjem odstavku, osebno oddane v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno: »Ne odpiraj – Javni razpis: Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2020«, na hrbtni strani ovojnice pa mora biti naveden naziv vlagatelja.
Slika 1
7. Pregled in obravnava vlog: komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge. Prepozno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge, se vlagatelja pozove na dopolnitev. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Komisija bo opravila pregled prispelih vlog. Po preveritvi izpolnjevanja razpisnih pogojev in opremljenosti vlog z zahtevanimi dokazili, bo pripravila predlog razdelitve razpisanih sredstev.
8. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 6. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Vlagatelji bodo prejeli sklep o višini odobrenih sredstev. Skupaj s sklepom bodo prejeli pogodbo. Če pogodba ni podpisana v roku 8 dni od prejetja, niti ni v tem roku vložena pritožba zoper sklep o višini odobrenih sredstev, se šteje, da je vloga za pridobitev sredstev umaknjena.
9. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je dostopna od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljiva je tudi preko spletne strani Občine Komen www.komen.si (rubrika Razpisi).
Dodatne informacije posreduje Boštjan Frančeškin, tel. 05/731-04-53, e-pošta: bostjan.franceskin@komen.si, v času uradnih ur.
Občina Komen 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti