Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2639. Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina, stran 6383.

  
Na podlagi četrtega odstavka 268. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20) in v skladu z Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 17/15 in 66/17) ter po pridobitvi soglasja Sveta Agencije za energijo št. 73-2/2020-07/245 z dne 7. 9. 2020, operater prenosnega sistema PLINOVODI d.o.o., izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina 
1. člen 
V Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15 in 80/17) se v 27. členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Operater prenosnega sistema ne odgovarja za škodo, ki odjemalcu ali uporabniku sistema nastane zaradi začasne omejitve ali prekinitve prenosa zemeljskega plina, če ravna v skladu s prejšnjim odstavkom in za nastanek razloga za vzdrževalna dela ni odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih obligacijskega prava.«.
2. člen 
V 41. členu se v drugem odstavku besedi »končnih odjemalcev« nadomestita z besedama »uporabnikov sistema«.
3. člen 
V 48. členu se deseti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(10) Pri izdelavi ocene ekonomske upravičenosti priključitve za spremembo priključka uporabnika sistema operater prenosnega sistema upošteva kot dodatne prihodke le tisti del prihodkov, ki presegajo morebitno obveznost obsega uporabe priključka s strani uporabnika sistema. Uporabnik sistema mora v tem primeru v vlogi za soglasje za priključitev navesti predviden obseg uporabe spremenjenega priključka po posameznih letih. Operater prenosnega sistema v izreku soglasja za priključitev navede dosedanjo morebitno obveznost obsega uporabe priključka in napovedani dodatni obseg uporabe spremenjenega priključka po posameznih letih. Obveznost obsega uporabe, kot je bil napovedan in ugotovljen v soglasju za priključitev, se določi tudi s pogodbo o priključitvi.«.
4. člen 
V 57. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za spremembo tehničnih značilnosti se šteje vsaka sprememba v konstrukciji, obsegu oziroma tehničnih značilnosti odjema na priključku ali namenu uporabe priključka, ki vpliva na odjem plina na priključku, zlasti pa v primerih iz drugega odstavka 46. člena tega akta.«.
5. člen 
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»67. člen 
(uporaba splošnih aktov operaterja prenosnega sistema) 
(1) Dostop do povezovalnih točk prenosnega sistema se izvaja skladno s pravili, ki določajo pogoje in način razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo.
(2) Dostop do vstopnih in izstopnih točk znotraj Republike Slovenije se izvaja skladno s pravili, ki določajo postopek za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije.
(3) Upravljanje prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanje z zmogljivostmi na sekundarnem trgu se izvaja skladno s pravili, ki določajo upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu.«.
6. člen 
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen 
(priglasitev transakcij v virtualni točki) 
(1) Člani virtualne točke lahko izvedejo transakcijo s količinami zemeljskega plina v virtualni točki pod pogojem, da operaterju prenosnega sistema priglasijo transakcije. Člani bilančnih skupin so dolžni operaterju prenosnega sistema priglasiti vse transakcije z zemeljskim plinom. Člani virtualne točke lahko za posamezna odjemna mesta, ki so vključena v eno ali več bilančnih skupin, pooblastijo nosilca te bilančne skupine, da le ta po njihovem pooblastilu priglasi transakcije s količinami zemeljskega plina v prenosnem sistemu v virtualni točki.
(2) Priglasitve transakcij se posredujejo operaterju prenosnega sistema preko spletne aplikacije iz 73. člena tega akta z naslednjimi podatki:
– kontaktni podatki pošiljatelja priglasitve;
– količina zemeljskega plina v transakciji;
– datum plinskega dne, za katerega velja priglasitev;
– udeleženi člani v predmetni transakciji;
– vrsta priglasitve (prodaja oziroma nakup).
(3) Transakcijo, ki se nanaša na dobavo za dan vnaprej, so udeleženci transakcije upravičeni priglasiti na predhodni plinski dan dobave »D-1« v dveh rokih: praviloma do 14:00 oziroma najkasneje do 19:00.
(4) Transakcijo, ki se nanaša na dobavo znotraj plinskega dneva »D«, so udeleženci transakcije upravičeni priglasiti v intervalu med 9:00 in 19:00 z učinkovanjem vsaj dve uri od prve polne ure, ki sledi priglasitvi transakcije. Operater prenosnega sistema preverja skladnost transakcij vsako polno uro znotraj intervala za priglasitev transakcij za dobavo znotraj plinskega dneva.
(5) Transakcijo, ki se nanaša na tedensko dobavo, ki velja od ponedeljka ob 6:00 do naslednjega ponedeljka ob 6:00 (sedem dni), so udeleženci transakcije upravičeni priglasiti najkasneje na predhodni plinski dan tedenske dobave »nedelja« do 14:00.
(6) Transakcijo, ki se nanaša na mesečno dobavo, ki velja od prvega dne v mesecu ob 6:00 do prvega dneva naslednjega koledarskega meseca ob 6:00, so udeleženci transakcije upravičeni priglasiti na zadnji plinski dan v predhodnem koledarskem mesecu do 14:00.
(7) Vsak od udeležencev v posamezni transakciji mora za vsak pravni posel v transakciji posredovati svojo priglasitev.
(8) Priglasitev, ki ni posredovana na predpisan način, se šteje za neobstoječo.«.
7. člen 
V 76. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Operater prenosnega sistema posreduje vsakemu članu virtualne točke, ki je posredoval priglasitev transakcije, in njegovemu pooblaščencu, če ga le-ta ima, informacijo o odobrenih količinah najkasneje:
– za transakcijo, ki se nanaša na dobavo za dan vnaprej: v roku 30 minut po izteku roka za priglasitev transakcije;
– za transakcijo znotraj plinskega dneva »D«: v roku 30 minut po izteku roka za priglasitev transakcije;
– za transakcijo, ki se nanaša na tedensko dobavo, ki velja od ponedeljka ob 6:00 do naslednjega ponedeljka ob 6:00 (sedem dni): v roku 30 minut po izteku roka za priglasitev;
– za transakcijo, ki se nanaša na mesečno dobavo, ki velja od prvega dne v mesecu ob 6:00 do prvega dneva naslednjega koledarskega meseca ob 6:00: v roku 30 minut po izteku roka za priglasitev.«.
8. člen 
111. člen se spremeni tako, da se glasi:
»111. člen 
(metodologija za določitev veljavne cene za obračun stroškov dnevnega odstopanja) 
(1) Veljavna cena, po kateri operater prenosnega sistema obračuna obveznosti za stroške dnevnega odstopanja, se določi kot mejna prodajna cena, če je količina dnevnega odstopanja pozitivna, oziroma kot mejna nakupna cena, če je količina dnevnega odstopanja negativna.
(2) Mejna prodajna cena in mejna nakupna cena se za vsak obračunski dan dobave oblikujeta na osnovi referenčnih tržnih cen iz trgovanja z nazivnimi produkti na trgovalni platformi, tako da je:
a) mejna prodajna cena nižja izmed:
– najnižje cene morebitnih prodaj nazivnih produktov, v katerih je na trgovalni platformi sodeloval operater prenosnega sistema na dan dobave plina, ali
– tehtane povprečne cene nazivnih produktov za dan dobave, zmanjšane za 10 %.
b) mejna nakupna cena je višja izmed:
– najvišje cene morebitnih nakupov nazivnih produktov, v katerih je na trgovalni platformi sodeloval operater prenosnega sistema na dan dobave, ali
– tehtane povprečne cene nazivnih produktov za dan dobave, povišane za 10 %.
(3) Tehtana povprečna cena iz prejšnjega odstavka pomeni na podlagi energije izračunana tehtana povprečna cena iz trgovanj z nazivnimi produkti na trgovalni platformi na dan dobave plina.
(4) Če v posameznem dnevu dobave plina na trgovalni platformi ni bilo izvedenega trgovanja z nazivnimi produkti, se tehtana povprečna cena za izračun mejne prodajne in nakupne cene določi kot na podlagi energije tehtano povprečje zadnjih petih trgovanj z nazivnimi produkti na trgovalni platformi.
(5) Vsakokratne veljavne cene za obračuna stroškov dnevnega odstopanja se izrazijo v EUR/kWh in se zaokrožuje na šest decimalnih mest z uporabo načela matematičnega zaokroževanja.«.
9. člen 
V 118. členu se v prvem odstavku rok »20 dni« nadomesti z rokom »18 dni«.
10. člen 
V 125. členu se šesti odstavek črta.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
11. člen 
V 128. členu se v tretjem odstavku črtata besedili »v isti lokalni skupnosti« in »do tega distribucijskega sistema te lokalne skupnosti«.
KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SKR/MZ/2020-646
Ljubljana, dne 7. septembra 2020
EVA 2020-2430-0093
PLINOVODI d.o.o. 
glavni direktor 
Marjan Eberlinc 
 
namestnica glavnega direktorja 
mag. Sarah Jezernik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti