Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2663. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SO 82 – SOIC IV, stran 6463.

  
Na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SO 82 – SOIC IV 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo OPPN in pravna podlaga) 
(1) S tem sklepom se potrjujejo Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SO 82 – SOICV IV (v nadaljevanju OPPN), ki jih je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota (št. projekta: OPPN-7/20, julij 2020) in se začne postopek priprave OPPN.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/16, 67/16) (v nadaljevanju OPN) je osnovna namenska raba na obravnavanem območju opredeljena kot stavbno zemljišče. Po določbah 35. člena OPN spada območje predmetnega OPPN v enoto urejanja SO 82. Podrobnejša namenska raba prostora je opredeljena kot IP – proizvodne dejavnosti. 90. člen OPN določa, da je oblikovanje objektov za enoto SO 82 lahko bolj svobodno. Upoštevati je potrebno faktor zazidanosti 0,8. Na predmetnem območju se v delu pojavljajo poplave, zato je potrebno pri pripravi OPPN upoštevati določila 96. člena OPN. Na delu predmetnih zemljišč so izvedene lokalne agrarne operacije, zato je pri načrtovanju ureditev potrebno preveriti drenažne sisteme oziroma zagotoviti odvodnjo iz sosednjih kmetijskih zemljišč.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje OPPN obsega naslednje parcele ali dele parcel: 488/3, 489/1, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 592/4, 593/3, 598, 599/1 in 600/1, vse k.o. Nemčavci. Območje OPPN se lahko v času postopka priprave na podlagi smernic nosilcev urejanja tudi poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične in infrastrukturne ureditve.
(2) Z OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji tako, da bi se v območje umestil regijski poligon za usposabljanje gasilcev ter drugi objekti za potrebe obrtnih, proizvodnih, servisnih, storitvenih, skladiščnih, trgovskih in podobnih dejavnosti.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev in oblika OPPN) 
(1) Strokovne rešitve se pridobijo na podlagi analize prostora, ocene potreb ter ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora. Podlaga za pripravo OPPN je tudi idejna zasnova za regijski poligon za usposabljanje gasilcev.
(2) Načrtovalec OPPN mora prostorski akt izdelati v skladu z veljavnimi predpisi ter je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in delovnih telesih mestnega sveta v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave.
(3) Načrtovalec OPPN mora sprejeti akt (tekstualni in grafični del) pripravljavcu predati v digitalni obliki ter štiri izvode v analogni obliki. Digitalna oblika mora biti v formatu dwg oziroma po dogovoru lahko tudi v drugem formatu, ki je združljiv s programsko opremo, ki jo uporablja pripravljavec.
4. člen 
(vrsta postopka) 
V skladu s 119. členom ZUreP-2 se OPPN pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
(rok za pripravo posameznih faz OPPN) 
(1) Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema OPPN:
faza
rok
1. 
osnutek OPPN (pridobitev konkretnih smernic, odločba CPVO)
2 meseca po objavi sklepa o začetku priprave
2. 
dopolnitve osnutka OPPN (pridobivanje prvih mnenj in usklajevanje, priprava dopolnjenega osnutka)
2 meseca po pridobitvi konkretnih smernic in odločbe o CPVO
3. 
javna razgrnitev, javna obravnava, priprava stališč do pripomb, I. obravnava OPPN na mestnem svetu
2 meseca po dopolnitvi osnutka OPPN
4. 
predlog OPPN (pridobivanje drugih mnenj in usklajevanje)
2 meseca po I. obravnavi na mestnem svetu
5. 
sprejem OPPN in objava
1 mesec po pripravi predloga
(2) V primeru, da bo v postopku potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– T – 2 d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska ulica 3, 9000 Murska Sobota,
– Telemach d.o.o., PE Murska Sobota, Lendavska ulica 29d, 9000 Murska Sobota,
– Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
V skladu s tretjim odstavkom 108. člena ZUreP-2 je občina pri oblikovanju izhodišč še pred objavo tega sklepa zagotovila sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki javnega naznanila za podajo mnenj oziroma pripomb. Javnosti bo vključitev v postopek omogočena tudi v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Za pripravo OPPN se uporabijo naslednji prostorski podatki in strokovne podlage:
– podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige,
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– elaborat ekonomike in
– morebitni drugi podatki oziroma druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
9. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Finančna sredstva za izdelavo OPPN ter strokovnih podlag, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo le-ta potrebna) zagotovi pripravljavec prostorskega akta Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
10. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0005/2020-7(740)
Murska Sobota, dne 9. septembra 2020
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti