Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2622. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica I/2 v občini Sežana, stran 6354.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica I/2 v občini Sežana 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica I/2 v občini Sežana.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se čim bolj zmanjša poraba prostora in energije;
– ukrepe, s katerimi se dosega največje mogoče varstvo okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije;
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči zaradi posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode;
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev;
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njej, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje; in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje organom in zavodom poroča v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kakor to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kakor to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica I/2 v občini Sežana) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v količini 787 331 (sedemsto sedeminosemdeset tisoč tristoenaintrideset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Lipica I/2 je nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine v etažah brez razstreljevanja in s podzemnim izkoriščanjem mineralne surovine v galerijah po verificirani komorno-stebrni odkopni metodi brez razstreljevanja, ki obsega razširitev v globino in na sosednje zemljišče obstoječega pridobivalnega prostora Lipica I, v katerem so še izkoristljive zaloge mineralne surovine.
(3) Pridobivalni prostor Lipica I/2 obsega:
– v celoti zemljišča s parcelnimi številkami: 1868/86, 1868/87, 1868/88, 1868/89, 1868/90, 1868/124, 1868/125, 1868/126, 1868/127, 1868/128, 1868/250, 1868/251, 1868/252, 1868/256, 1868/257, 1868/258, 1868/259, 1868/260 in 1868/261, vse k. o. 2458 Bazovica,
– dele zemljišč s parcelnimi številkami: 1868/91, 1868/94, 1868/95, 1868/96, 1868/122, 1868/123, 1868/129, 1868/130, 1868/253 in 1868/352, vse k. o. 2458 Bazovica.
(4) Zemljišča s parcelnimi številkami iz prejšnjega odstavka so v poligonu, omejenim z lomnimi točkami 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1, ki so določene opisno oziroma z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y
X
Opis
1
opisno
severni vogal parcele 1868/250 k. o. 2458 Bazovica
2
opisno
tromeja parcel 1868/91 k. o. 2458 Bazovica ter 145/45 in 145/60, obe k. o. 2459 Lokev
3
opisno
štirimeja parcel 1868/253, 1868/254, obe k. o. 2458 Bazovica ter 145/60 in 145/61, obe k. o. 2459 Lokev
4
opisno
štirimeja parcel 1868/253, 1868/254, 1868/255 in 1868/84, vse k. o. 2458 Bazovica
5
414.308,30
59.156,10
6
414.269,40
59.169,40
7
414.254,40
59.170,00
8
414.244,80
59.177,90
9
opisno
tromeja parcel 1868/86, 1868/253 in 1868/352, vse k. o. 2458 Bazovica
10
opisno
tromeja parcel 1868/131, 1868/130 in 1868/352, vse k. o. 2458 Bazovica
11
opisno
tromeja parcel 1868/129, 1868/128 in 1899/16, vse k. o. 2458 Bazovica
12
opisno
tromeja parcel 1868/123, 1868/122 in 1899/16, vse k. o. 2458 Bazovica
13
413.917,00
59.537,00
14
414.033,44
59.613,59
(5) Pridobivalni prostor Lipica I/2 sega v najglobljem delu do k. +330 m nadmorske višine.
(6) Pridobivalni prostor Lipica I/2 obsega površino 13,2943 hektara.
(7) Koncesija za izkoriščanje se podeli za 40 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi MARMOR, Sežana d. d., Partizanska cesta 73A, 6210 Sežana, matična številka: 5090725000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(9) Nosilec rudarske pravice mora pri izvajanju dejavnosti raziskovanja, pridobivanja, obdelave in predelave naravnega kamna upoštevati tudi vse pogoje oziroma obveznosti v skladu z določbo 7. člena Odloka o razglasitvi Kraške kulturne krajine v Lipici za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 57/10). Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 5-III-162/2-O-2017/TLMSBFKKB z dne 24. marca 2017, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
č) pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo vplivov na okolje;
d) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;
e) izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(10) Koncesijska pogodba se lahko podpiše, ko nosilec rudarske pravice predloži soglasja in dovoljenja iz točk b in č prejšnjega odstavka.
(11) Pridobivalni prostor se sanira v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Uporaba odpadkov za zasipanje odkopanega pridobivalnega prostora je dovoljena le v skladu s predpisi s področja odpadkov. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(12) Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo v zvezi s pridobljeno mineralno surovino:
– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine,
– dostava mineralne surovine na trg.
III. PREHODNA DOLOČBA IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodnih rudarskih pravic) 
Pravna oseba MARMOR, Sežana d. d., Partizanska cesta 73A, 6210 Sežana, matična številka: 5090725000, mora izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč obstoječega pridobivalnega prostora Lipica I v skladu s koncesijsko pogodbo št. 354-14-56/01 z dne 10. decembra 2001, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 9. člena te uredbe.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati 46. točka iz priloge »Seznam pravnih in fizičnih oseb po drugem odstavku 2. člena uredbe izkoriščanje mineralnih surovin« Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00, 81/02, 26/18, 60/18, 62/19, 97/20 in 124/20).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-48/2020
Ljubljana, dne 22. oktobra 2020
EVA 2018-2430-0075
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost