Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2664. Pravilnik o podeljevanju denarnih nagrad študentkam in študentom Občine Puconci, stran 6464.

  
Na podlagi 21. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) ter 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 16. redni seji dne 1. 10. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o podeljevanju denarnih nagrad študentkam in študentom Občine Puconci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo merila in postopek za podeljevanje denarnih nagrad študentom programov, ki so akreditirani in javno veljavni.
2. člen 
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
Sredstva za denarne nagrade se zagotavljajo v občinskem proračunu.
II. UPRAVIČENCI 
4. člen 
Denarne nagrade se podeljujejo študentom, ki so uspešno zaključili akreditiran javno veljavni dodiplomski študijski program prve stopnje (univerzitetni ali strokovni študijski program) ali akreditiran javno veljavni podiplomski študijski program druge (magistrski ali enoviti magistrski študijski program) ali tretje stopnje (doktorski študijski program).
Do nagrade so upravičeni tudi študenti, ki so uspešno zaključili študij na izobraževalnih institucijah s sedežem zunaj Republike Slovenije. Svojim vlogam morajo priložiti mnenje, ki ga v postopku vrednotenja izobraževanja na podlagi tuje listine o izobraževanju izda za to pristojni organ v Republiki Sloveniji.
Nagrade se dodeljujejo tako rednim kot izrednim študentom.
5. člen 
Občina Puconci sodeluje s Pomursko izobraževalno fundacijo, regijsko štipendijsko shemo – ustanovo, s katero ima sklenjeno Pogodbo o medsebojnem sodelovanju na področju podeljevanja nagrad študentom iz Občine Puconci.
III. VIŠINA NAGRADE 
6. člen 
– Nagrada ob zaključku višješolskega študijskega programa, s katerim se pridobi raven izobrazbe 6, znaša 200,00 €.
– Nagrada ob zaključku študijskega programa 1. bolonjska stopnja, s katerim se pridobi raven izobrazbe 7, znaša 300,00 €.
– Nagrada ob zaključku enovitega magistrskega študijskega programa znaša 900,00 €.
– Nagrada ob zaključku študijskega programa – 2. bolonjska stopnja, s katerim se pridobi raven izobrazbe 8, znaša 600,00 €.
– Nagrada za pridobljen naziv doktor/doktorica znanosti – 3. bolonjska stopnja znaša 1.1000,00 €.
– Študentom iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, ki so dosegli povprečno oceno študija 8 ali več, pripada poseben dodatek k nagradi, in sicer v višini:
– 50,00 € v primeru doseženega povprečja ocen študija najmanj 8 oziroma 
– 100,00 € v primeru doseženega povprečja ocen študija najmanj 9. 
– Posebna nagrada se lahko podeli študentom, katerih zaključna študijska dela so neposredno vezana na območje Občine Puconci in znaša za zaključna dela, s katerimi se pridobi raven izobrazbe 6 in 7 – 200,00 €, za raven 8 – 300,00 €, za doktorsko disertacijo pa 400,00 €.
Ravni izobrazbe navedene v tem pravilniku se usklajujejo z veljavno tabelo ujemanja ravni SOK in ravnmi EOK.
IV. POSTOPEK PODELJEVANJA NAGRAD 
7. člen 
O podeljevanju denarnih nagrad odloča tričlanska komisija za denarne nagrade študentom, ki jo na predlog župana imenuje občinski svet, za mandatno obdobje, enako mandatu občinskega sveta.
8. člen 
Denarne nagrade se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga za vsako študijsko leto Občina Puconci objavi v občinskem glasilu Občan, na spletni strani Občine Puconci in na spletni strani Pomurske izobraževalne fundacije.
Vsebina objave javnega razpisa vsebuje višino razpisanih sredstev za denarne nagrade, pogoje za pridobitev denarne nagrade, zahtevano dokumentacijo in roke za oddajo vlog.
Če komisija za denarne nagrade ugotovi, da je vloga nepopolna, obvesti kandidata, da vlogo dopolni v 8 dneh. Če kandidat v tem roku ne dopolni vloge, se vloga s sklepom zavrže. Zoper sklep je možna pritožba. V kolikor kandidat dokaže, da iz objektivnih razlogov, v določenem roku, ni mogel dopolniti vloge, lahko zahteva vrnitev le-te v prejšnje stanje.
9. člen 
Prijave, prispele v roku in ustrezno dokumentirane, obravnava komisija iz 7. člena. O odobritvi nagrade obvesti predsednik komisije direktorja občinske uprave, le-ta pa kandidata z ustreznim sklepom.
Zoper sklep je v roku 8 dni po prejemu možno pri županu Občine Puconci vložiti pritožbo. Zoper županovo odločitev ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z začetkom veljavnosti tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o podeljevanju denarnih nagrad študentom Občine Puconci, sprejet na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Puconci, dne 21. aprila 2011 in vse njegove nadaljnje spremembe in dopolnitve.
Št. 007-0002/2020
Puconci, dne 1. oktobra 2020
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti