Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

Ob-3152/20, Stran 2252
Javni poziv 
za izbor digitalnih inovacijskih stičišč (DIH) za Evropska digitalna inovacijska stičišča (EDIH) 
Javni poziv je pripravljen na podlagi:
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– dokumentov Evropske komisije, v katerih so podani okvirji za prihodnje delovanje evropskih digitalnih inovacijskih stičišč (v nadaljevanju: EDIH),
– dokumenta Digitalna inovacijska stičišča (DIH) v Sloveniji po 2020, smernice.
(Op. dokumenti so navedeni v nadaljevanju tega poziva.)
Poudarjamo, da je glede konkretne časovnice in proračuna na strani Evropske komisije še veliko negotovosti, saj Digital Europe Programme (v nadaljevanju DEP) še ni dokončno potrjen. S tem ozirom je namen javnega poziva identifikacija in izbor prijaviteljev v Sloveniji, ki se bodo odločili za sodelovanje pri tem projektu in prijavili na postopek Evropske komisije. Javni poziv predstavlja prvo fazo postopka, kjer morajo države članice opraviti svoj izbor in ga posredovati Evropski komisiji, ki bo objavila drugo fazo postopka. Druga faza postopka bo potekala v skladu z določili Evropske komisije.
Opomba
– Ustanovitev in podpora EDIH je odvisna od slovenskega deleža v okviru DEP 2021-2027. Zaradi časovnih omejitev je nacionalni izbor objavljen pred končnim sprejemom DEP in preden je znan slovenski delež.
– Nacionalni (javni in zasebni) delež bo zagotovljen preko načrtovanih sredstev integralnega proračuna RS ali sredstev evropske kohezijske politike, nedenarnih prispevkov (in-kind), zasebnih vlaganj in drugih virov. Trajnostni okvir predvideva, da bodo EDIH po koncu programa finančno samozadostni.
– Končna vloga in število podprtih EDIH ter cilji in kazalniki, ki jih bodo morali dosegati, bodo odvisni od potrjenega večletnega finančnega okvira Evropske unije (EU) 2021–2027, kjer so v tej fazi še možne spremembe.
– Republika Slovenija (pristojni resor) bo uredila razmerje med izbranim EDIH s strani Evropske komisije v neposredni pogodbi, kjer bo določilo poleg osnovnih tudi morebitne dodatne aktivnosti, cilje in kazalnike.
1 Namen, cilj in predmet javnega poziva
1.1 Namen in cilj
Namen javnega poziva je zagotoviti nacionalni izbor Digitalnih inovacijskih stičišč, ki bodo Evropski komisiji predlagana za nadaljnji postopek.
Cilj je zagotoviti krepitev lokalnega in nacionalnega potenciala digitalne preobrazbe, tako v zasebnem, kakor tudi javnem sektorju, zato je pomembno neprofitno delovanje EDIH, kar omogoča nepristransko usmerjanje in izvajanje aktivnosti.
1.2 Predmet poziva
Predmet poziva je izbor prijaviteljev, ki bodo podali ustrezno vlogo z opisom pričakovanih nalog prihodnjih EDIH. Gre za prvo fazo postopka, saj bo drugo fazo ključno izpeljala Evropska komisija, na podlagi DEP.
2 Pogoji za prijavo
Zahtevani pogoji
Potrebno dokazilo
Vloga je prispela pravočasno
Žig na kuverti, datum in ura na e-pošti
Vloga je popolna
Priloženi so vsi zahtevani obrazci, ki so podpisani s strani prijavitelja
Vloga je napisana v slovenskem jeziku, dodan pa je tudi angleški povzetek
Razvidno iz vloge.
Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja
za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge
Izjava prijavitelja 
(obrazec 1)
Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti 
in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US)
Izjava prijavitelja 
(obrazec 1)
Glede prijavitelja (oziroma člane konzorcija) ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo)
Izjava prijavitelja 
(obrazec 1)
Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet prihodnjega financiranja EDIH, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega financiranja)
Izjava prijavitelja 
(obrazec 1)
Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma
Izjava prijavitelja 
(obrazec 1)
Prijavitelj pokriva z aktivnostmi področje celotne Republike Slovenije
Izjava prijavitelja 
(obrazec 1)
Zagotavljanje storitev tudi v angleškem jeziku
Izjava prijavitelja 
(obrazec 1)
Posebni pogoji:
– Prijavitelj se lahko na javni poziv prijavi samo z eno vlogo.
– Prijavitelj mora imeti sedež v Republiki Sloveniji (izjava).
– Vloga mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje javnega poziva. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge.
– Obravnavane bodo samo pravočasne vloge.
– Prijavitelj mora zagotoviti, da z aktivnostmi pokrije celotno območje Republike Slovenije (razvidno iz obrazcev).
– Prijavitelj mora zagotavljati storitve na vseh 4 zahtevanih področjih: testiranje pred investiranjem (testiranje izdelka in/ali storitve pred uporabo na trgu, predvsem na področju visoko zmogljivega računalništva, umetne inteligence, kibernetske varnosti), usposabljanje, zagotavljanje inovacijskega ekosistema in mreženje, podpora pri iskanju investicij/investitorjev (zagotavljanje vseh informacij o vseh možnih povratnih in nepovratnih sredstvih na področju digitalizacije na enem mestu), sodelovanje z ostalimi EDIH in relevantnimi deležniki zunaj države (razvidno iz obrazcev).
– Prijavitelj mora biti sposoben zagotavljati storitve tudi v angleškem jeziku (razvidno iz obrazcev).
Glede izpolnjevanja pozivnih pogojev prijavitelj, oziroma v primeru konzorcija vodilni partner in posamezni partnerji, podpiše/jo izjavo, s katero potrdi/jo izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje na tem javnem pozivu.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila.
Vsakega prijavitelja/konzorcij napotujemo, da se podrobneje seznani z vsemi obstoječimi dokumenti Evropske komisije (op. povezave na dokumente so podane v poglavju Dodatna dokumentacija povezana s predmetom javnega poziva v nadaljevanju tega poziva).
3 Upravičeni stroški, sofinanciranje in obdobje veljavnosti
Upravičeni stroški bodo lahko vezani na naslednje kategorije stroškov:
– Stroški plač in stroški povezani z delom
– Naložbe v neopredmetena sredstva npr. nakup tehnologije, software, patentov, licenc, stroški najema, potni stroški za osebje stičišča
– Naložbe v opredmetena sredstva (oprema, industrijski stroji, analitična oprema ipd.)
– Stroški zunanjih storitev (svetovalne storitve ipd.)
– Potni stroški (doma in v tujini).
V primeru uspešne kandidature na razpisu Evropske komisije bo lahko EDIH upravičen do predvidoma največ 50 % sofinanciranja s strani Evropske komisije in do predvidoma največ 50 % s strani nacionalnega oziroma zasebnega deleža. Nacionalni javni delež zagotovi država članica, nacionalni zasebni delež pa mora zagotoviti prijavitelj. Predvidoma bo Republika Slovenija zagotovila 25 % delež sofinanciranja. V kolikor program EDIH-a predvideva višji odstotek sofinanciranja, kot je prispevek Evropske komisije in države članice, mora manjkajoči delež zagotoviti izključno v zasebnem sektorju ali drugih evropskih programih. Finančno in vsebinsko povezovanje je možno na primer (ne izključno) z gospodarskimi združenji, zbornicami, industrijskimi grozdi, inštituti, inkubatorji itd. Zaželeno je tudi čezmejno povezovanje. Vsa prejeta sredstva morajo biti usmerjena v odprte in dostopne storitve, kar je tudi v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči in neprofitne usmeritve delovanja EDIH (več o tem v poglavjih 2.2., 2.3., 2.4. in 3.2.1. v dokumentu European Digital Innovation Hub in Digital Europe Programme).
Vsak uspešen prijavitelj bo ob sklenitvi pogodbe z EK ali državo, moral dokazovati uspešnost doseganja ciljev, preko izbranih kazalnikov. Poraba prejetih sredstev se bo redno spremljala, npr. preko poročil, doseganja ključnih kazalnikov uspešnosti (Key performance indicator, KPI; več o tem v poglavju 2.7. v dokumentu European Digital Innovation Hub in Digital Europe Programme).
Digital Europe Programme predvideva obdobje sofinanciranja med 2021–2027. Prejem sredstev je pogojen z uspešnim kandidiranjem na postopku Evropske komisije.
4 Način prijave in rok za oddajo prijav
Vsak prijavitelj mora za uspešno kandidiranje na nacionalnem izboru izpolniti vse prijavne obrazce, ki so podani v nadaljevanju tega dokumenta.
Rok za oddajo prijave je do 27. 11. 2020 do 12. ure.
Vloge se oddajo elektronsko, na e-naslov; gp.mju@gov.si, na priloženih obrazcih.
5 Postopek izbora
Postopek izbora poteka dvofazno (več o tem v poglavjih 3.2., 3.3. in 3.4. v dokumentu European Digital Innovation Hub in Digital Europe Programme).
V prvi fazi Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo izpelje izbor preko javnega poziva za potencialne EDIH. V drugi fazi pa Evropska komisija objavi postopek in pozove predlagane izbrane nacionalne EDIH k oddaji prijave. Nato izpelje svoj postopek ocenjevanja vlog in sprejme odločitev o izboru.
Koraki so sledeči:
1. Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo strateški dokument Digitalna inovacijska stičišča v Sloveniji (DIH) v Sloveniji po 2020, smernice.
2. Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni poziv, s katerim bo izbralo potencialne EDIH.
3. Medresorska strokovna komisija bo pripravila predlog izbranih entitet in s predlaganim izborom potencialnih EDIH seznanila Vlado Republike Slovenije. Po seznanitvi Vlade Republike Slovenije bodo izbrani prijavitelji o odločitvi obveščeni in bo izbor poslan na Evropsko komisijo za drugo fazo postopka.
4. Evropska komisija bo predvidoma do začetka 2021 objavila postopek za EDIH.
6 Ocenjevanje vlog
Vsaka vloga bo ocenjena na podlagi naslednjih meril:
Merilo: Sposobnost in izkušnje
Najvišje število točk: 15
a. Prijavitelj izkazuje sposobnost in izkušnje (projekti) na vseh štirih zahtevanih področjih delovanja EDIH: test before invest, veščine in usposabljanja, podpora pri iskanju vlagateljev, podpornik inovacijskemu sistemu in promotor mreženja. 
(Obrazec 9)
Ocene: 
0 – sposobnosti in izkušnje za vsa štiri področja niso opisane;
3 – opisane so bodisi le izkušnje bodisi le sposobnosti za vsa štiri področja;
5 – sposobnosti in izkušnje so za vsa štiri področja opisana jasno.
b. Prijavitelj izkazuje reference osebja na področjih, smiselno povezanih z vlogo. Navedeni so članki ali dokazila o vodenju projektov ali sodelovanju v njih, na področju delovanja, za katerega je vložena vloga, za osebe, ki bodo vključene v delovanje EDIH.
(Priložene reference)
Ocene: 
0 – prijavitelj ni izkazal referenc;
1 – prijavitelj je izkazal reference zgolj za eno osebo;
3 – prijavitelj je izkazal reference za tri–pet oseb;
5 – prijavitelj je izkazal reference za več kot pet oseb.
c. Prijavitelj izkazuje izkušnje mednarodnega sodelovanja (projekti, članstvo ipd.). Navedene so tuje države ali mednarodne institucije, s katerimi prijavitelj sodeluje na področju, ki je smiselno povezano z vlogo (npr. Obzorje, EEN, Start:up, Invest EU, Interreg itd.)
(Obrazec 13)
Ocene: 
0 – prijavitelj ni naštel izkušenj mednarodnega sodelovanja;
1 – prijavitelj je naštel eno izkušnjo mednarodnega sodelovanja;
3 – prijavitelj je naštel od dve do pet izkušenj mednarodnega sodelovanja;
5 – prijavitelj je naštel več kot pet izkušenj mednarodnega sodelovanja.
Merilo: Strateške usmeritve
Najvišje št. točk: 10
a. Usmeritev (specializacija) področja delovanja. 
(Obrazca 2 in 4)
Ocene: 
0 – specializacija področja delovanja ni opisana);
1 – specializacija področja delovanja je opisana, niso pa pojasnjeno povezovanje z gospodarstvom in potrebami na nacionalnem nivoju;
3 – specializacija področja delovanja je opisana, razdelana je tudi bodisi povezanost delovanja z lokalnim/nacionalnim gospodarstvom bodisi s potrebami na nacionalnem nivoju);
5 – specializacija področja delovanja je dobro opisana, konkretno je pojasnjena tudi povezanost delovanja z lokalnim/nacionalnim gospodarstvom in potrebami na nacionalnem nivoju.
b. Skladnost opisanih aktivnosti z ugotovljenimi nacionalnimi in evropskimi izzivi na področju digitalne preobrazbe in opredeljena morebitna tveganja.
(Obrazci 3, 4 in 5)
Ocene: 
0 – nacionalni in evropski izzivi na področju digitalne preobrazbe niso opredeljeni ali pa opisane aktivnosti niso skladne z izzivi;
3 – opisane aktivnosti so skladne z izzivi;
5 – opisane aktivnosti so skladne z izzivi, opredeljene so ugodne okoliščine in možna tveganja za doseganje ciljev.
Merilo: Ustreznost izvedbenega načrta
Najvišje št. točk: 25
a. Opis organizacijske strukture (Obrazca 2 in 7)
Ocene: 
0 – organizacijska struktura ni ustrezno opisana;
3 – našteti so partnerji oziroma če jih ni, je pojasnjeno, s katerimi kapaciteti in resursi bo prijavitelj pokril štiri glavna področja delovanja;
6 – našteti so vsi partnerji, pri nekaterih je pojasnjeno, katere so njihove prednosti), 8 (našteti so vsi partnerji, pojasnjeno je, katere so njihove prednosti;
10 – našteti so vsi partnerji, pojasnjeno je, katere so njihove prednosti in katera področja delovanja EDIH bo pokrival kateri od partnerjev.
b. Ciljne skupine in njihove potrebe. 
(Obrazca 3 in 5)
Ocene: 
0 – ciljne skupine in njihove potrebe niso jasno opredeljene;
1 – opredeljene so le ciljne skupine;
3 – opredeljene so ciljne skupine in njihove potrebe;
5 – ciljne skupine in njihove potrebe so natančno opredeljene in ustrezne, obseg/pokritost ciljnih skupin ter njihovih potreb je ustrezno.
c. Število predvidenih aktivnosti (npr. dogodki, delavnice, forumi, usposabljanja, promocijske aktivnosti itd.).
(Obrazec 6)
Ocene: 
0 – št. predvidenih aktivnosti ni opredeljeno;
3 – opredeljeno je le število predvidenih aktivnosti;
6 – opredeljeno je št. predvidenih aktivnosti, ki je vsebinsko ustrezno in povezano s ključnimi nalogami EDIH;
8 – opredeljeno je št. predvidenih aktivnosti, ki je vsebinsko ustrezno in povezano s ključnimi nalogami EDIH, izvedbeni načrt programa je jasen;
10 – opredeljeno je št. predvidenih aktivnosti, ki je vsebinsko ustrezno in povezano s ključnimi nalogami EDIH, izvedbeni načrt programa je jasen, razvidna je nadgradnja dosedanjih praks, predvidena pa tudi vpeljava novih praks iz drugih okolij.
Merilo: Izvedljivost in finančna vzdržnost programa/projekta
Najvišje št. točk: 20
a. Izvedbeni načrt 
(Obrazec 8)
Ocene: 
0 – terminski plan aktivnosti ni razdelan ali pa izvedbeni načrt glede na terminski plan ni izvedljiv;
3 – izvedbeni načrt je izvedljiv, a ni razdelan natančno;
5 – izvedbeni načrt je izdelan natančno in glede na terminski plan izvedljiv.
b. Preglednost finančne konstrukcije 
(Obrazec 11)
Ocene: 
0 – finančna konstrukcija ni zastavljena pregledno in realno;
3 – finančna konstrukcija je zastavljena pregledno in realno;
5 – finančna konstrukcija je zastavljena pregledno in realno, predvideni so tudi ukrepi za zmanjševanje morebitnih tveganj.
c. Jasna razmejenost virov finančne konstrukcije (npr. delitev na zasebne, javne) 
(Obrazec 12)
Ocene: 
0 – finančna konstrukcija ne vsebuje jasne razmejenosti virov sredstev;
5 – finančna konstrukcija vsebuje jasno razmejenost virov sredstev in razmejitev med posameznimi viri sofinanciranja, npr. evropska sredstva, lastna sredstva, nacionalna sredstva, zasebni vlagatelji;
10 – finančna konstrukcija vsebuje jasno razmejenost virov sredstev in razmejitev med posameznimi viri sofinanciranja, npr. evropska sredstva, lastna sredstva, nacionalna sredstva, zasebni vlagatelji, delež zasebnih sredstev je več kot 25 %.
Merilo: Trajnost predvidenih rezultatov
Najvišje št. točk: 5
Trajnost učinkov 
(Obrazec 10)
Ocene: 
0 – prijavitelj ne opredeli trajnosti učinkov;
3 – prijavitelj jasno opredeli, kako in v kakšni meri bo zagotovljena trajnost učinkov in rezultatov projekta;
5 – prijavitelj jasno opredeli, kako in v kakšni meri bo zagotovljena trajnost učinkov in rezultatov projekta in opredeli, s katerimi aktivnostmi bo nadaljeval po zaključku sofinanciranja in kako bo zagotavljal vire za nadaljevanje aktivnosti)
Dokazovanje meril se pregleduje na podlagi izpolnjenih obrazcev, ki so del tega javnega poziva.
Izbor bo vodila medresorska strokovna komisija.
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in vsebino pozivne dokumentacije so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov.
Kontaktni podatki: mag. Polona Jerina, Ministrstvo za javno upravo, e-naslov: gp.mju@gov.si.
Vprašanja vezana na javni poziv se lahko pošljejo po elektronski poti do vključno 20. 11. 2020, na e-naslov: gp.mju@gov.si. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na uradni spletni strani ministrstva in štejejo za del javnega poziva.
Ministrstvo za javno upravo si pridržuje pravico do spremembe javnega poziva. Morebitna sprememba bo objavljena na spletni strani Ministrstva za javno upravo, najkasneje do 12. 11. 2020. V primeru spremembe javnega poziva, bo ustrezno prilagojen tudi rok za vprašanja in pošiljanje vlog.
Po nacionalnem izboru bo pet najbolje ocenjenih vlog poslanih na Evropsko komisijo.
7 Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR), ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZdavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji, je izvedba javnega poziva, vodenje podatkov, evidenc in analiz vezanih na javni poziv za potrebe ministrstva in nadzornih organov, in sicer o izidu javnega poziva. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi).
8 Postopek Evropske komisije
Evropska komisija bo predvidoma do začetka leta 2021 objavila omejen postopek, kjer bodo k sodelovanju pozvani samo subjekti, predhodno izbrani z nacionalnimi postopki držav članic Evropske unije.
Vsakega prijavitelja napotujemo, da se podrobneje seznani z vsemi obstoječimi dokumenti Evropske komisije, za katere so povezave na voljo v temu dokumentu, v poglavju Dodatna dokumentacija povezana s predmetom javnega poziva.
Vsi predlogi bodo pri Evropski komisiji ocenjeni s strani neodvisne strokovne komisije, kjer bo upoštevana tudi nacionalna geografska pokritost in specializacija.
Evropska komisija predvideva možnost ponovitve postopka, katerega cilj bo zapolnjevanje geografskih in področnih vrzeli.
Evropska komisija želi EDIH povezati v skupno mrežo, kjer bo omogočen pretok znanj, dobrih praks, komplementarnost, rešitve za posebna področja, mreženje in podobno. S tem namenom bodo organizirani dogodki in druge aktivnosti namenjene mreženju in povezovanju EDIH (več o tem v poglavju 2.6. v dokumentu European Digital Innovation Hub in Digital Europe Programme).
Evropska komisija bo v okviru postopka vloge ocenjevala po treh področjih kriterijev (več o tem v poglavju 3.3. v dokumentu European Digital Innovation Hub in Digital Europe Programme):
– Pomembnost/povezanost
– Izvajanje
– Učinek.
Za spremljanje učinkovitosti in razvoja EDIH bo Evropska komisija uporabila nabor ključnih izvedbenih kazalnikov – KPI-jev (Key Performance Indicators), ki bodo predstavljali del vloge za postopek Evropske komisije (podrobneje so razdelani v poglavju 2.7. v dokumentu European Digital Innovation Hub in Digital Europe Programme). Spremljali se bodo tekom celotnega obdobja programiranja, vsak EDIH pa lahko nabor KPI-jev dopolni z dodatnimi, prilagojenimi posebnostim lastnega programa.
Ministrstvo za javno upravo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti