Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2672. Odlok o pokopališkem redu v Občini Sežana, stran 6503.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US) in 17. člen Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 8. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Sežana 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Sežana (v nadaljevanju: občina) določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
– ravnanje s pokojnico oziroma pokojnikom (v nadaljnjem besedilu: pokojnik) do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice;
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirni tehnični normativi za grobove;
– mirovalna doba za grobove;
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
2. člen 
(javna služba) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
3. člen 
(upravljavec pokopališč) 
(1) Upravljavec pokopališč v občini je občina.
(2) Na območju občine se nahajajo naslednja pokopališča, ki se urejajo s tem odlokom, s pripadajočimi matičnimi okoliši:
– pokopališče Sežana;
– pokopališče Šmarje pri Sežani;
– pokopališče Merče;
– pokopališče Lokev;
– pokopališče Štorje;
– pokopališče Kopriva;
– pokopališče Skopo;
– pokopališče Krajna Vas;
– pokopališče Dutovlje;
– pokopališče Križ;
– pokopališče Tomaj;
– pokopališče Utovlje;
– pokopališče Štjak;
– pokopališče Griže;
– pokopališče Tabor;
– pokopališče pri cerkvi sv. Tomaža pri Stomažu;
– pokopališče pri cerkvi sv. Ana pri vasi Razguri;
– pokopališče Pliskovica;
– pokopališče Veliki dol;
– pokopališče Kazlje;
– pokopališče Povir;
– pokopališče Avber.
(3) Ne glede na prvi odstavek lahko občina pooblasti koncesionarja za izvajanje naslednjih nalog:
– zagotavljanje urejenosti pokopališč,
– izvajanje investicijskega vzdrževanja,
– izvajanje investicij, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov,
– oddajo grobov v najem,
– vodenje evidenc ter izdajanjem soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(4) Upravljavec pokopališča je dolžan pod splošnimi pogoji zagotoviti pokop pokojnika, ki je imel ob smrti stalno prebivališče na območju matičnega okoliša pokopališča, razen v primeru, da na pokopališču ni prostih grobnih prostorov. V slednjem primeru je upravljavec pokopališča dolžan zagotoviti grobno mesto na katerem od drugih pokopališč v občini.
(5) Upravljavec pokopališča lahko skladno s splošnimi pogoji, dovoli pokop pokojnika, ki ni imel stalnega prebivališča na matičnem območju pokopališča, če so na pokopališču prosti grobni prostori.
4. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
2 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA 
6. člen 
(24-urna dežurna služba) 
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
(2) 24-urna dežurna služba se na območju občine izvaja kot koncesionirana dejavnost.
3 POGREBNA SLOVESNOST 
7. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom. Pri izvedbi pogrebne slovesnosti se lahko upoštevajo tudi krajevni običaji pogrebne slovesnosti.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem pokopališkim redom.
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
(7) Pri izvedbi pogrebne slovesnosti se lahko na manjših pokopališčih upoštevajo tudi krajevni običaji pogrebne slovesnosti.
(8) Po volji pokojnika oziroma naročnika pogreba lahko pogrebna slovesnost vsebuje poslovilne nagovore, verski obred, živo izvedbo ustrezne glasbe ali predvajanje glasbenih posnetkov ob začetku slovesnosti, med njo in ob odprtem grobu ter druge vsebine.
(9) Ob pogrebnih slovesnostih za pokojnikom, državljanom Republike Slovenije, mora izvajalec zagotoviti zastavonošo z državno zastavo z žalnim trakom, ki sodeluje na čelu pogrebnega sprevoda in se ob zaključku pogrebne slovesnosti pokloni pokojniku.
(10) Ob pogrebih tujih državljanov zastavonoša nosi črno zastavo.
(11) Pri pogrebnih slovesnostih se sme uporabljati tuje zastave, tuje himne ali druge tuje državne simbole skladno s predpisi v veljavi v Republiki Sloveniji, lahko pa se uporabijo verski simboli s tem, da se upoštevajo splošna moralno-etična načela in predpisi v veljavi v Republiki Sloveniji. Na pogrebni slovesnosti se udeleženci morajo vzdržati ravnanj, ki bi lahko zbujale sovraštvo in neenakost glede na raso, spol, versko izpoved in druge osebne okoliščine.
(12) Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred.
(13) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
(14) Pogrebni sprevod, ki ga vodi vodja pogreba, se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če je umrli tuj državljan, nato prapori, sledijo godba, pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta oziroma žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogreba. Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro.
4 STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA 
8. člen 
(pokopališko pogrebno moštvo) 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališčih v občini zagotavlja upravljavec pokopališč.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna upravljavec pokopališča iz prvega odstavka tega člena izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, določenim s tem odlokom.
5 POGREB 
9. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo. Osnovni obseg pogreba se zagotovi v skladu s standardi in normativi za osnovni pogreb, ki jih določita Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo.
5.1 Prijava pokopa
10. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča iz 4. člena tega odloka naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
(3) Naročnik pogreba je oseba, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, pokojnikov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, ali oseba, ki je s pokojnikom stalno živela oziroma ga je morala po predpisih vzdrževati in zanj skrbeti, ali njegov pooblaščenec ali občina, če naročnika ni in je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče v občini. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, je naročnik pogreba občina le, če je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče v občini. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, je naročnik pogreba občina le, če je oseba umrla oziroma je bila najdena v občini.
(4) V primeru, ko je naročnik pogreba občina in poravna stroške pogreba, ima občina pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
5.2 Priprava pokojnika
11. člen 
(priprava pokojnika) 
(1) Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
(2) Pokojnik do pogreba leži na odru mrliške vežice, če je zagotovljeno ustrezno hlajenje pokojnika, ali v hladilnem prostoru izvajalce 24-urne dežurne pogrebne službe. Če pokopališče nima mrliške vežice, se lahko namesto vežice uporabi hiša z največ dvema stanovanjema pod pogojem, da je to v skladu s predpisi o mrliško pregledni službi. V krajih, kjer je mrliška vežica predpisana, ni dovoljeno, da je pokojnik do pogreba doma. Verske skupnosti lahko v skladu s tem odlokom položijo stanovskega predstavnika ali predstavnico do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
5.3 Pogrebna slovesnost
12. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo, obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
5.4 Pokop
13. člen 
(pokop) 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču.
6 NAČIN IN ČAS POKOPA 
14. člen 
(način pokopa) 
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
15. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokop na pokopališčih v občini se lahko opravi vsak dan med 8.00 in 18.00 uro.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
7 NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA 
16. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je plačnik pokopa občina, se opravi raztros pepela na pokopališču v Sežani.
8 POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA 
17. člen 
(pokop zunaj pokopališča) 
(1) V občini pokop zunaj pokopališča, tudi z raztrosom pepela, ni dovoljen.
(2) Zunaj pokopališča je dovoljen le posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti, za kar je potrebno pridobiti soglasje občinskega organa.
9 MRLIŠKE VEŽICE 
18. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Na pokopališčihAvber, Dutovlje, Kazlje, Kopriva, Krajna vas, Križ, Lokev, Merče, Pliskovica, Povir, Sežana, Skopo, Šmarje pri Sežani, Štjak, Štorje, Tabor in Tomaj, kjer so mrliške vežice, je uporaba mrliških vežic obvezna.
(2) Mrliške vežice iz prejšnjega odstavka obratujejo v času od dovoza pokojnika do pogrebne slovesnosti, v dogovoru med upravljavcem pokopališča, izvajalcem pogrebne dejavnosti in naročnikom pogreba.
(3) Če pokopališče nima mrliške vežice, lahko po dogovoru z upravljavcem pokopališča, pokojnik leži v mrliški vežici drugega pokopališča oziroma se lahko namesto vežice uporabi hiša z največ dvema stanovanjema pod pogojem, da je to v skladu s predpisi o mrliško pregledni službi.
10 PRVA UREDITEV GROBA 
19. člen 
(prva ureditev groba) 
Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče.
11 VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
20. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in miru na pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
– vodi evidenco o grobovih in pokopih;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.
21. člen 
(prepovedi) 
Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;
– opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih in nasadih,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in jih shranjevati na pokopališču,
– brez soglasja upravljavca opravljati prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela.
12 NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
22. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Najemniki grobnih prostorov imajo zlasti naslednje pravice in obveznosti:
– pravico in dolžnost do sklenitve najemne pogodbe za grobni prostor,
– dolžnost upoštevati splošne pogoje posameznega pokopališča,
– pravico in dolžnost urejati notranji obod grobnega prostora skladno s tem odlokom in splošnimi pogoji upravljavca pokopališča,
– pravico in dolžnost postaviti in odstraniti nagrobni spomenik vendar le v soglasju z upravljavcem pokopališča ter določili tega odloka oziroma spremeniti arhitekturno zasnovo grobnega prostora samo v skladu z načrtom razdelitve pokopališča,
– dolžnost vzdrževati grob, spoštovati pokopališki red in najemno pogodbo,
– dolžnost plačevati grobnino,
– dolžnost sporočiti upravljavcu pokopališča spremembo naslova in drugih pomembnih podatkov v zvezi z najemno pogodbo,
– dolžnost odlagati odpadke v za to določene posode in kontejnerje za odpadke,
– dolžnost betonske in druge odpadke ter materiale v zvezi s postavitvijo ali odstranitvijo spomenikov odpeljati na odlagališče izven pokopališč ali na za to urejen prostor na pokopališču,
– dolžnost skrbeti za to, da ne poškodujejo grobnih prostorov,
– pravico in dolžnost na pokopališču in na pripadajočih objektih izražati pieteto do umrlega.
23. člen 
(pogodba o najemu groba) 
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.
13 POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
24. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
14 GROBOVI 
25. člen 
(zvrsti grobov) 
Na pokopališčih v občini so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
– enojni, dvojni, otroški, povečan grobni prostor
– vrstni grobovi in grobnice,
– grobišča, skupna grobišča in kostnice,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
15 OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
26. člen 
(grobovi) 
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni. Talni enojni grobovi so globoki od 0,5 m in se lahko poglobijo do 2 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina enojnega groba je do 1,0 m, dolžina do 2 m. Globina grobov s krsto je najmanj 1,80 m.
(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se poleg krst pokopavajo tudi žare. Dvojni grobovi so globoki 0,5 m in se lahko poglobijo do 2 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina dvojnega groba je do 1,6 m, dolžina pa do 2 m.
(3) Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare. Otroški grobovi so globoki od 0,5 m in se lahko poglobijo do 2 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina otroškega groba je do 0,6 m, dolžina do 1,5 m.
(4) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora, katerega širina je nad 1,6 m, dolžina do 2 m.
(5) Vrstni grobovi so tisti, ki so razporejeni drug ob drugem ter oblikovani in urejeni po enotnih merilih. V njih se pokojniki pokopavajo brez poglobitve po vrstnem redu.
(6) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare. Na pokopališču praviloma ni dovoljeno graditi novih grobnic.
(7) Na starih delih pokopališča se morajo grobovi prilagoditi obstoječemu stanju. Dimenzije obstoječih grobov ostanejo nespremenjene.
27. člen 
(žarni grobovi) 
(1) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(2) Talni žarni grob je globok najmanj 0,6 m in širok 0,6 m. Dolžina žarnega groba je do 0,7 m.
(3) Zidna žarna niša je od 0,53 m do 0,53 m.
(4) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
28. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajši od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
(3) Za pokop z žaro prejšnji odstavek ne velja.
16 CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
29. člen 
(cenik) 
(1) Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture plačujejo uporabniki oziroma najemniki naslednje cene:
– najemnina mrliške vežice, skladno s sprejetim cenikom.
(2) Upravljavec pokopališča je dolžan zagotoviti možnost brezplačnega koriščenja mrliške vežice pod pogojem, da koristniki mrliške vežice po končanem koriščenju mrliško vežico očistijo in upravljavcu pravočasno, najkasneje naslednji dan po pogrebu, izročijo ključe očiščene mrliške vežice. V nasprotnem primeru očisti mrliško vežico upravljavec in koristniku izda račun za opravljeno storitev na podlagi cenika upravljavca pokopališča.
17 POGREBNA PRISTOJBINA 
30. člen 
(pogrebna pristojbina) 
(1) Pogrebna pristojbina, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba, se določi s sklepom občinskega sveta.
(2) Pogrebna pristojbina je dajatev, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču.
18 RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB 
31. člen 
(razmerje grobnine) 
(1) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(2) Stroški grobnine vključujejo stroške urejenosti pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(3) Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob znaša za:
– žarni grob 0,5 kratnik cene enojnega groba,
– zidna žarna niša 0,8 kratnik cene enojnega groba,
– talna žarna niša 1,0 kratnik cene enojnega groba,
– dvojni grob 1,5 kratnik cene enojnega groba,
– trojni grob 2,0 kratnik cene enojnega groba,
– otroški grob 0,8 kratnik cene enojnega groba.
19 NADZOR 
32. člen 
(nadzor) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcija.
20 PREKRŠKI 
33. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 100,00 EUR se kaznuje posameznik, ki:
– onesnaženje in odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora (druga alineja 22. člena),
– vodi pse ali druge živali po pokopališču in v objekte na območju pokopališča (četrta alineja 22. člena),
– brez soglasja upravljavca opravlja prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela v času napovedane pogrebne svečanosti (peta alineja 22. člena).
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prve in tretje alineje prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 400,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prve in tretje alineje prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 500,00 EUR se kaznuje upravljavec pokopališča, če krši določbo 1. in 6. alineje 21. člena tega odloka.
21 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 1/13) in Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 32/18).
(2) Določbe Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 1/13) se v delu, ki se uporabljajo kot koncesijski akt in ureja koncesijsko razmerje, uporabljajo do prenehanja veljavnosti Koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe za pokopališko dejavnost ter urejanje pokopališč v Občini Sežana opr. št. 354-70/2012-22 z dne 27. 9. 2013.
35. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2020-27
Sežana, dne 8. oktobra 2020
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti