Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2650. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2020, stran 6434.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 18. redni seji dne 20. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2020 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2020 (Uradni list RS, št. 109/20) se v drugem odstavku 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih
Skupina/podskupina kontov 
Proračun leta 2020 (v eur)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.727.458
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
5.192.650
70
DAVČNI PRIHODKI 
4.609.263
700 Davki na dohodek in dobiček
4.178.376
703 Davki na premoženje
233.050
704 Domači davki na blago in storitve
197.837
71
NEDAVČNI PRIHODKI
583.387
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
263.390
711 Takse in pristojbine
2.050
712 Denarne kazni 
5.685
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.742
714 Drugi nedavčni prihodki
299.520
72
KAPITALSKI PRIHODKI
146.441
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
119.649
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
26.792
73
PREJETE DONACIJE
485
730 Prejete donacije iz domačih virov
485
74
TRANSFERNI PRIHODKI
372.882
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
336.181
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav
36.701
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
15.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
15.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
6.324.590
40
TEKOČI ODHODKI 
2.135.568
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
310.232
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
49.340
402 Izdatki za blago in storitve
1.588.822
403 Plačila domačih obresti
9.151
409 Rezerve
178.023
41
TEKOČI TRANSFERI
1.897.982
410 Subvencije
69.378
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.140.637
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
188.502
413 Drugi tekoči domači transferi
499.465
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.062.215
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.062.215
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
228.825
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
152.226
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
76.599
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–597.132
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
105.467
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
105.467
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–702.599
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
–105.467
XI.
NETO FINANCIRANJE 
597.132
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
702.599
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0036/2019-6
Cerkno, dne 20. oktobra 2020
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti