Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2671. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del Gospodarske cone Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2), stran 6501.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 13. 10. 2020 sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del Gospodarske cone Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2) 
1. člen 
(predmet sklepa in predmet načrtovanja) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del Gospodarske cone Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2) (v nadaljevanju: OPPN), pričet na pobudo lastnikov zemljišč na območju OPPN za potrebe gradnje stanovanjskih, stanovanjsko-poslovnih stavb in objektov za opravljanje dejavnosti.
2. člen 
(razlogi za pripravo OPPN) 
(1) V zvezi s pripravo predmetnega OPPN je bila v juniju 2020 izkazana investicijska namera v delu območja Gospodarske cone Dolenji Boštanj in v septembru podana pobuda z izhodišči (št. 2002, sept. 2020) za območje zemljišč v lasti pobudnikov.
(2) Občinski prostorski načrt Občine Sevnica (v nadaljevanju: OPN) opredeljuje območje pobude kot del enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) z oznako DB10.ppn, za katero določa način urejanja z OPPN.
(3) S predmetnim OPPN se določijo merila in pogoji za gradnjo stanovanjskih, stanovanjsko – poslovnih stavb in objektov za opravljanje dejavnosti s pripadajočo infrastrukturo, smiselno glede na prostorsko izvedbene pogoje, ki jih določa OPN za namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnost). Določijo se robna merila in pogoji (površina za razvoj stavb ipd.). OPPN je podlaga za izdajo upravnih dovoljenj za načrtovane posege.
3. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo OPPN) 
(1) OPN podaja usmeritve za pripravo OPPN (100. in 101. člen OPN – Priloga 1 k OPN). Kljub drugem odstavku 118. člena ZUreP-2, pobuda z izhodišči dopolnjuje vsebine z OPN podanih usmeritev in zajema več podatkov obstoječega stanja in izhodišč, ter kot taka vsebuje vse elemente 108. in 118. člena ZUreP-2.
(2) Ker predmetna pobuda z izhodišči vsebuje vse elemente usmeritev 108. člena ZUreP-2, skladno z Usmeritvami za postopek priprave in sprejetja OPPN (MOP, št. 010-3/2019/141-10922-01, z dne 9. 5. 2019) se šteje, da so izhodišča že izdelana in potrjena hkrati s sprejeto pobudo. Pobuda z izhodišči se skupaj s sklepom objavi na spletni strani Občine Sevnica.
4. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN se nahaja v Gospodarski coni Dolenji Boštanj v naselju Boštanj.
(2) Območje zajema del območja DB10.ppn in obsega zemljišča s parc. št.: 256/1, 257/4, 3758, 259/1, 260/4, 1032/42, 1032/16, 1032/17, 1032/18, 1032/43, 1032/46, 1032/49, 1032/52, 261/3, 262/3, 263/3, 264/7, 260/5, vse k.o. 1381 – Boštanj, v skupni površini cca 0,82 ha.
(3) V povezavi s 34. členom OPN se OPPN izdela zgolj za območje investicijskega interesa. Izdelana je strokovna podlaga za celotno območje EUP, navedena v 5. členu tega sklepa.
(4) Območje OPPN se natančneje določi v fazi osnutka OPPN in se po potrebi lahko še spremeni zaradi usklajevanj v samem postopku priprave OPPN.
(5) V OPPN se lahko vključijo tudi druge ureditve na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi ostale pobude v območju, če se bo za to pokazala potreba.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora, analize prostora, upoštevajoč izhodišča, smernice za načrtovanje in mnenja nosilcev urejanja prostora, izdelane strokovne podlage, interes pobudnikov in javno korist ter vključevanje javnosti.
(2) Občina je za celotno EUP že izdelala Strokovno podlago za prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo za območje OPPN Gospodarska cona Dolenji Boštanj (OPPN-14-02), Ar projekt d.o.o., št. 4/16, april 2016.
6. člen 
(vrsta postopka in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek priprave OPPN se izvaja skladno s 119. členom ZUreP-2.
(2) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
Faza
Čas izdelave
Nosilec
1.
priprava izhodišč za pripravo OPPN
izvedeno
pobudnik
2.
sprejem sklepa o začetku priprave OPPN, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
7 dni
občina, MOP
3.
objava sklepa in izhodišč za pripravo OPPN v PIS (spletna stran občine) in poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora (NUP) za konkretne smernice in za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje
30 dni po objavi gradiv
občina, izdelovalec, MOP, NUP
4.
pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO
21 dni od prejema mnenj NUP
MOP
5.
analiza smernic/mnenj, izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag (po potrebi tudi okoljskega poročila (OP) 
21 dni od prejema smernic
izdelovalec
6.
sodelovanje z javnostjo (delavnice, posvet ipd.), sklic posveta z NUP
ni predvideno
občina
7.
izdelava osnutka OPPN
30 dni
izdelovalec
8.
objava osnutka OPPN in OP (če se izdela) v PIS (spletna stran občine) in poziv NUP za izdajo mnenj; državni NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO, hkrati podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje in mnenje o ustreznosti OP
30 dni po objavi gradiv (+30 dni na zahtevo NUP)
občina, izdelovalec, MOP, NUP
9.
pridobitev odločbe o ustreznosti OP (če se izdela)
30 dni od prejema mnenj državnih NUP
MOP
10.
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN ter OP (če se izdela)
30 dni po prejemu in analizi mnenj
izdelovalec in OP
11.
objava dopolnjenega osnutka OPPN in OP v PIS (spletna stran občine), obveščanje javnosti
7 dni
občina
12.
javna razgrnitev in javna obravnava, seznanitev javnosti z morebitnim nasprotjem interesov
30 dni
občina, izdelovalec
13.
priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave, uskladitev z investitorjem priprave OPPN
14 dni po predaji zbranih pripomb v času javne razgrnitve
občina, izdelovalec
14.
objava stališč v PIS (spletna stran občine) in na krajevno običajen način
7 dni
občina
15.
izdelava predloga OPPN
30 dni po sprejemu stališč do pripomb
izdelovalec
16. 
objava predloga OPPN skupaj z OP v PIS (na spletni strani občine) in poziv NUP za izdajo mnenj ter mnenj o sprejemljivosti izvedbe vplivov OPPN na okolje, če se izvaja CPVO
30 dni po prejemu poziva (+30 dni na zahtevo NUP)
občina. izdelovalec, NUP
17.
odločba o sprejemljivosti vplivov predloga OPPN na okolje
se ne predvideva
MOP
18.
postopek prevlade javne koristi, skladno z 19. členom ZUreP-2 v primeru negativnih mnenj NUP 
po potrebi
19.
uskladitev in izdelava usklajenega predloga OPPN
14 dni po pridobitvi mnenj
izdelovalec
20.
potrditev OPPN in objava v PIS
se ne izvaja – prehodne določbe
MOP
21.
sprejem OPPN na občinskem svetu 
21 dni (po potrditvi s strani MOP)
občina, OS
22.
objava OPPN v Uradnem listu RS
14 dni
občina
23.
izdelava končnega dokumenta
10 dni po objavi v Uradnem listu
izdelovalec
24.
objava v PIS (spletna stran MOP)
občina, MOP
(3) Navedene faze ter roki predstavljajo oceno. Predviden rok sprejema je 13 mesecev in je odvisen od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora, oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN, ter od obsega usklajevanj in dinamike sklicev sej občinskega sveta.
(4) V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo naročnik zagotovil izdelavo Okoljskega poročila, postopek CPVO pa bo v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo roki izdelave OPPN iz drugega odstavka tega člena.
(5) V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave OPPN, se le-ta lahko ustrezno prilagodi.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN sodelujejo in se vključujejo naslednji nosilci urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto, (varstvo voda, ogrožena območja);
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (področje državnih in regionalnih cest);
5. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2A, 3000 Celje (elektroenergetsko omrežje);
6. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica (vodovod, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, ravnanje z odpadki na lokalnem nivoju, javna razsvetljava);
7. Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana (prenosni plinovod);
8. Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica (distribucijski plinovod);
9. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica (področje cest, razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture, zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti);
ter ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila, usmeritve in mnenja:
10. KS Boštanj, Boštanj 30, 8294 Boštanj;
11. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije);
12. GVO, Cigaletova 10, Ljubljana (širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij);
13. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica (KTV).
(2) Pristojni državni NUP podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, pa odloči, ali je za predmetni OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so naslednji:
14. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto, (varstvo voda, ogrožena območja);
15. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
16. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (varstvo zdravja);
17. Zavod RS za varstvo narave, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje (varstvo narave);
18. Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, C. bratov Milavcev 61, 8250 Brežice (varovanje gozdov);
19. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
(3) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge NUP, ki niso našteti v tem členu, se le-te vključi v postopek.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s četrtim odstavkom 111. in drugega odstavka 114. člena ZUreP-2, podati mnenja k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva. Če NUP aktov in podatkov v navedenih rokih ne dajo, se šteje, da jih nimajo. Skladno z 39. členom ZUreP-2 v nadaljevanju postopka priprave prostorskega akta ni treba upoštevati aktov in podatkov, izdanih po izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za pripravo teh aktov določajo področni predpisi.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Z OPPN se ne načrtujejo ureditve širšega interesa ali širšega vpliva. V postopku priprave OPPN se vključuje javnost v obsegu in v fazah v katerih kot obveznost določa zakonodaja, in sicer s seznanitvijo s pobudo javnosti in pozivom k sodelovanju lastnikom zemljišč v območju EUP v postopku priprave izhodišč, z javno razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, če bo le-to izdelano in z obveščanjem o postopku priprave OPPN na spletni strani Občine Sevnica.
9. člen 
(obveznosti financiranja OPPN in strokovnih podlag) 
Izdelavo OPPN, strokovnih podlag ipd. financirajo pobudniki tj. lastniki zemljišč na območju priprave OPPN. Obveznosti investitorjev in pripravljavca v postopku priprave OPPN so določene s pogodbo o medsebojnih obveznostih med pripravljavcem (Občino Sevnica), izdelovalcem (M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p.) in pobudniki (lastniki na območju OPPN).
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.
Št. 3505-0009/2020
Sevnica, dne 13. oktobra 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti