Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2683. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2020, stran 6518.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 7. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 12. redni seji dne 22. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2020 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19, z dne 31. 12. 2019, z vsemi spremembami in dopolnitvami) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov
I. Rebalans 2020 (EUR)
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.469.050,29
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.499.404,79
70
DAVČNI PRIHODKI
8.582.204,79
700 Davki na dohodek in dobiček
7.366.602,00
703 Davki na premoženje
1.004.102,79
704 Domači davki na blago in storitve
211.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.917.200,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
929.200,00
711 Takse in pristojbine
14.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
131.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
60.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
783.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
180.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
180.000,00
73
PREJETE DONACIJE
12.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
12.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
777.645,50
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
491.095,50
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
286.550,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.547.154,85
40
TEKOČI ODHODKI
2.296.720,02
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
538.955,44
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
86.360,00
402 Izdatki za blago in storitve 
1.538.739,24
403 Plačila domačih obresti
60.000,00
409 Rezerve
72.665,34
41
TEKOČI TRANSFERI
4.867.740,40
410 Subvencije
495.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.081.196,05
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
319.473,23
413 Drugi tekoči domači transferi
972.071,12
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.156.322,01
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.156.322,01
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
226.372,42
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
103.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
123.372,42
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ (I-II)
–78.104,56
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽ. (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
390.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
390.000,00
500 Domače zadolževanje
390.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
590.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
590.000,00
550 Odplačila domačega dolga
590.000,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–278.104,56
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–200.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)
78.104,56
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019
278.104,56
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku, sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled v upravi Občine Brezovica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19, z dne 31. 12. 2019, z vsemi spremembami in dopolnitvami) se spremeni 7. člen tako, da se glasi:
»7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2021 70% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanja obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, državnega proračuna, ter ostalih sofinancerskih sredstev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19, z dne 31. 12. 2019, z vsemi spremembami in dopolnitvami) se spremeni 9. člen tako, da se glasi:
»9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska sklada sta:
– Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica, oblikovan po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju v višini 12.000,00 EUR.
– Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v skladu z 49. členom ZJF v višini 55.665,34 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan v skladu s četrtim odstavkom 49. člena ZJF, in sicer do višine 10.000,00 EUR. Za uporabo sredstev nad 10.000,00 EUR odloča občinski svet.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 16/20
Brezovica, dne 22. oktobra 2020
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti