Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

Št. 4102-2/2020/3 Ob-3143/20, Stran 2219
Na podlagi pete alineje drugega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, 21/18 – ZNOrg), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 57/19, 61/20 – ZDGLPE in 133/20) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov v letu 2020
1. Izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki jih organizirajo organizacije upokojencev in delovnih invalidov ter so namenjeni rekreativnim, športnim in kulturnim dejavnostim svojih članov. Na ta način se zasleduje cilj socialne vključenosti upokojencev in delovnih invalidov, ohranjanja in krepitve zdravja ter promocije zdravega življenjskega sloga skozi programe športno-rekreativnih dejavnosti in udejstvovanja upokojencev in delovnih invalidov na kulturnem področju.
Zagotovljena sredstva tega razpisa so namenjena izključno organiziranju programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti upokojencev in delovnih invalidov.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije:
– upokojencev, ki so organizirane na državni ravni,
– reprezentativnih invalidskih organizacij, ki so organizirane na državni ravni in imajo med člani najmanj 50 % delovnih invalidov.
Nevladne organizacije iz prejšnjega odstavka morajo:
– imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za redno delovanje;
– ne smejo biti v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev;
– imeti izdelan program, namenjen rekreativnim, športnim in kulturnim dejavnostim članov;
– so morali do 31. 1. 2020 posredovati na MDDSZ vsebinsko poročilo o porabi sredstev in o opravljenih aktivnostih ter finančno poročilo, ki temelji na finančno knjigovodski dokumentaciji in računih, ki se glasijo na nevladno organizacijo in naslov vsebin, iz katerega je razvidna namenska raba sredstev, pridobljenih na javnem razpisu za sofinanciranje rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov v letu 2019 (velja za prijavitelje, ki so pridobili sredstva iz javnega razpisa, objavljenega v letu 2019).
4. Višina finančnih sredstev
Razpisana sredstva v letu 2020 skupno znašajo 115.000,00 EUR. Sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2020 na proračunski postavki 170081 – Aktivnosti na področju gerontologije in medgeneracijskega sožitja.
Skupni znesek javnega razpisa bo razdeljen upokojenskim organizacijam in organizacijam delovnih invalidov na naslednji način:
– upokojenskim organizacijam bo razdeljen znesek v višini 97.800,00 EUR,
– organizacijam delovnih invalidov bo razdeljen znesek v višini 17.200,00 EUR.
Po določilih tega javnega razpisa bodo z izbranimi izvajalci projektov sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
5. Dodelitev sredstev
Višino dodeljenih sredstev posameznemu prijavitelju iz prve alineje prvega odstavka 3. točke tega razpisa, ki izpolnjuje hkrati tudi pogoje drugega odstavka 3. točke, bo ministrstvo izračunalo po naslednji formuli:
x (EUR) = 
(97.800,00 EUR/število vseh članov organizacij iz prve alineje prvega odstavka 3. točke razpisa, evidentiranih na dan 31. 12. 2019) x število članov posameznega prijavitelja iz prve alineje prvega odstavka 3. točke razpisa, evidentiranih na dan 31. 12. 2019
Višino dodeljenih sredstev posameznemu prijavitelju iz druge alineje prvega odstavka 3. točke tega razpisa, ki izpolnjuje hkrati tudi pogoje drugega odstavka 3. točke, bo ministrstvo izračunalo po naslednji formuli:
x (EUR) = 
(17.200,00 EUR/število vseh članov organizacij iz druge alineje prvega odstavka 3. točke razpisa, evidentiranih na dan 31. 12. 2019) x število članov posameznega prijavitelja iz druge alineje prvega odstavka 3. točke razpisa, evidentiranih na dan 31. 12. 2019.
6. Upravičene dejavnosti in upravičena poraba sredstev v okviru programov
Za upravičene dejavnosti in uporabo sredstev javnega razpisa se štejejo, če so uporabljena za namen organiziranja, izvedbe ter udejstvovanja rekreativnih, športnih in kulturnih programov organizacij upokojencev in delovnih invalidov.
Poraba sredstev je upravičena, če je poraba:
a) s programom neposredno povezana, potrebna za njegovo izvajanje in je v skladu z namenom in ciljem programa;
b) dejansko nastala in je podprta z dokazilom o plačilu (račun iz katerega sta razvidna plačnik, višina in namen plačila);
c) nastala v obdobju upravičene porabe.
Neupravičena je poraba sredstev za delovanje organizacij oziroma pokrivanje stroškov organizacij, kot so npr.:
a) nakup pohištva, prevoznih sredstev, informacijsko komunikacijske opreme,
b) stroški dela oziroma stroški plač;
c) investicije;
d) nakup in obnova nepremičnin;
e) plačilo dolgov in obresti;
f) materialni stroški, potrebni za delovanje organizacije (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja ...);
g) stroški gostinskih storitev, ki nastanejo v okviru izvedbe programov kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti;
h) drugih stroškov, ki nastanejo v okviru delovanja organizacije in niso neposredno povezane z izvajanjem programov javnega razpisa.
7. Obdobje porabe dodeljenih sredstev: sredstva, dodeljena s tem javnim razpisom, morajo biti porabljena v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
8. Rok za prijavo in način prijave na javni razpis
Pisno vlogo se predloži v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu označena z oznako: »Ne odpiraj, vloga na javni razpis! Javni razpis za sofinanciranje programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno ime in naslov vlagatelja.
Vlogo je treba oddati na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 Ljubljana.
Prijavo na javni razpis je treba vložiti v roku 10 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Prijavi na razpis je treba priložiti:
– program rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti za leto 2020 z načrtovano porabo sredstev;
– dokazilo o tem, da je organizacija upokojencev oziroma invalidska organizacija organizirana na državni ravni;
– dokazilo oziroma izjavo o številu članov organizacije upokojencev oziroma invalidske organizacije na dan 31. 12. 2019;
– poročilo o opravljenih dejavnostih s področja rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 (prijavitelj izpolni obrazec »Poročilo o izvajanju programov do vključno 30. 9. 2020«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije javnega razpisa).
Invalidske organizacije morajo prijavi priložiti tudi dokazilo oziroma izjavo o številu članov – delovnih invalidov na dan 31. 12. 2019.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana priporočeno na pošto na dan roka za oddajo vlog ali je oddana neposredno v vložišče Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 Ljubljana.
Nevladna organizacija lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka roka za oddajo vloge. Vse spremembe vloge morajo biti na naslov ministrstva predložene v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu jasno označena z oznako: »Sprememba – Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno ime in naslov vlagatelja.
9. Odpiranje vlog
Vloge bo odpirala komisija za vodenje javnega razpisa dne 5. 11. 2020 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Odpiranje vlog ne bo javno.
Odprejo se le v roku dostavljene in na ovojnici pravilno označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so prispele oziroma bile predložene ministrstvu.
Nepravočasne vloge, oddane v nepravilno opremljenih ovojnicah ali predložene na drug način, kot določa ta javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Komisija pri odpiranju vlog ugotovi formalno popolnost vlog.
Komisija v 8 dneh od odpiranja vlog pisno pozove vlagatelje nepopolnih vlog, da jih dopolnijo. Dopolnitve vlog morajo biti predložene v roku, ki je določen v pozivu, v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu jasno označena z oznako: »Dopolnitev prijave – Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki so oddane po poteku roka za dopolnitev vlog oziroma niso oddane na način, določen v prejšnjem odstavku ali nimajo zahtevanih prilog oziroma niso dopolnjene v skladu s pozivom, se zavržejo.
10. Pregled vlog in obveščanje o izidu javnega razpisa
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. točke tega javnega razpisa, se zavrnejo.
Po pregledu vlog in preizkusu izpolnjevanja razpisnih pogojev iz 3. točke tega javnega razpisa, minister ali oseba, ki je pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, izda sklep o izboru prejemnikov in višini sredstev za sofinanciranje programov v letu 2020.
O izboru oziroma neizboru bodo vlagatelji obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Zoper sklep o izboru je dopustna pritožba na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe. Pritožba ne zadrži izvršitve.
Na podlagi sklepa o izboru prejemnikov in višini sredstev za sofinanciranje programov v letu 2020 se sklenejo pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2020.
Če se v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nevladna organizacija ne odzove, se šteje, da je odstopila od vloge.
11. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom prejmete na Direktoratu za delovna razmerja in pravice iz dela: tel. 01/369-76-90 ali po elektronski pošti: gp.mddsz@gov.si.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti