Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2675. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud študentom Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana – študijski program Oblikovanje materialov – modul Kamen, stran 6513.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 8. 10. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju denarnih spodbud študentom Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana – študijski program Oblikovanje materialov – modul Kamen 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji in postopek za dodeljevanje ter višina denarnih spodbud iz proračuna Občine Sežana (v nadaljevanju: proračun) za študente Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana za študijski program Oblikovanje materialov – modul Kamen (v nadaljevanju: program).
2. člen 
Upravičenci do denarne spodbude so redni študenti, ki so prvič vpisani v 1. oziroma 2. letnik in študenti, ki zaključijo študij programa iz 1. člena tega pravilnika.
3. člen 
(1) Pravico do spodbude lahko uveljavljajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– za prejem spodbude za prvi vpis mora biti prijavitelj redni študent, ob prijavi prvič vpisan v 1. oziroma 2. letnik programa in zaključiti letnik, kot predvideva ta pravilnik.
(2) Za prejem spodbude za zaključek študija mora prijavitelj zaključiti študij – diplomirati v roku največ štirih let od začetka rednega študija.
(3) Pravico do spodbude lahko prijavitelji uveljavljajo ne glede na to, ali so prejemniki katerekoli druge štipendije.
4. člen 
(1) Prejemniku spodbude za prvi vpis v 1. oziroma 2. letnik, ki izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika, se dodeli spodbuda za posamezni letnik v dveh delih, in sicer prva polovica ob vpisu v letnik, druga polovica pa ob zaključku posameznega letnika.
(2) V kolikor prejemnik spodbude ne zaključi letnika v tekočem študijskem letu in se ponovno vpiše v isti letnik, mu spodbuda miruje.
(3) V kolikor prejemnik spodbude ne zaključi letnika v času ponovnega vpisa v isti letnik oziroma se ponovno ne vpiše v isti letnik, mora vrniti prejeto spodbudo za vpis v posamezni letnik, kot to določa 10. člen tega pravilnika.
5. člen 
(1) Vlogo za dodelitev spodbude za prvi vpis v 1. oziroma 2. letnik mora prijavitelj oddati Občinski upravi Občine Sežana najkasneje do 30. oktobra tekočega leta. Vlogi mora priložiti potrdilo o vpisu v 1. oziroma v 2. letnik, na katerem je navedeno, ali se vpisuje prvič ali ponovno v isti letnik.
(2) O odobritvi oziroma neodobritvi spodbude odloči s sklepom direktor Občinske uprave Občine Sežana oziroma vodja notranje organizacijske enote. Prijavitelj lahko vloži pritožbo zoper sklep pri županu Občine Sežana v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloči župan. Odločitev župana je dokončna.
6. člen 
(1) Po zaključku letnika, za katerega je prejemnik pridobil spodbudo, mora prejemnik Občinski upravi Občine Sežana najkasneje do 30. oktobra tekočega leta, to je v začetku naslednjega študijskega leta, oddati zahtevek za izplačilo druge polovice spodbude. Zahtevku je potrebno priložiti potrdilo o vpisu v 2. letnik (za zaključek 1. letnika) oziroma potrdilo o opravljenih izpitih (za zaključek 2. letnika).
(2) V kolikor prejemnik spodbude ne zaključi letnika v tekočem študijskem letu in se ponovno vpiše v isti letnik, Občinski upravi Občine Sežana najkasneje do 30. oktobra tekočega leta, to je v začetku naslednjega študijskega leta, odda potrdilo o vpisu v isti letnik. S tem mu spodbuda miruje.
(3) V kolikor letnik zaključi v času ponovnega vpisa v isti letnik, mora prejemnik Občinski upravi Občine Sežana najkasneje do 30. oktobra tekočega leta, to je v začetku naslednjega študijskega leta, oddati zahtevek za izplačilo druge polovice spodbude. Zahtevku je potrebno priložiti potrdilo o vpisu v 2. letnik (za zaključek 1. letnika) oziroma potrdilo o opravljenih izpitih (za zaključek 2. letnika).
(4) Na zahtevo občinske uprave mora študent predložiti tudi druge listine.
7. člen 
(1) Vlogo za dodelitev spodbude za zaključek študija mora prijavitelj oddati Občinski upravi Občine Sežana v roku 30 dni od zaključka študija, ki ji priloži potrdilo o diplomiranju in dokazilo, iz katerega je razvidno, da je diplomiral v roku štirih let od prvega vpisa na redni študij. Na zahtevo občinske uprave mora študent predložiti tudi druge listine.
(2) O odobritvi oziroma neodobritvi spodbude odloči s sklepom direktor Občinske uprave Občine Sežana oziroma vodja notranje organizacijske enote. Prijavitelj lahko vloži pritožbo zoper sklep pri županu Občine Sežana v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloči župan. Odločitev župana je dokončna.
8. člen 
Višina spodbude za redni študij na študijskem programu Oblikovanje materialov – modul Kamen znaša:
– 800 € za prvi vpis v 1. ali 2. letnik,
– 400 € za zaključek študija.
9. člen 
(1) Spodbuda za prvi vpis v 1. ali 2. letnik se izplača v dveh delih. Prvi del spodbude se izplača v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa o odobritvi spodbude za prvi vpis, drugi del pa v roku 30 dni od prejema zahtevka za izplačilo z dokazili o izpolnjevanju pogojev.
(2) Spodbuda za zaključek študija se izplača v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa o odobritvi spodbude za zaključek študija.
10. člen 
(1) Spodbudo mora prejemnik vrniti, če:
– ne zaključi letnika v skladu s tem pravilnikom,
– se izpiše iz šole,
– navaja neresnične podatke ali predloži lažno potrdilo o vpisu v naslednji letnik oziroma potrdilo o zaključku študija.
(2) V primeru, da prejemnik ne zaključi letnika v skladu s tem pravilnikom oziroma se izpiše iz šole, mora vrniti prejeto prvo polovico spodbude za vpis za neopravljen letnik v roku 30 dni od izdanega zahtevka za vračilo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila.
(3) Neupravičeno prejeto spodbudo zaradi navajanja neresničnih podatkov ali predloženega lažnega potrdila o vpisu v naslednji letnik oziroma potrdila o zaključku študija mora prejemnik vrniti v roku 30 dni od izdanega zahtevka za vračilo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za redne študente, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 prvič vpisani v 1. oziroma 2. letnik programa Oblikovanje materialov – modul Kamen na Višji strokovni šoli Sežana.
(2) Do spodbude za zaključek študija so ob izpolnjevanju pogojev iz druge alineje prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, upravičeni tudi redni študenti, ki so bili prvič vpisani v 1. letnik Višje strokovne šole Sežana – študijski program Oblikovanje materialov – modul Kamen od študijskega leta 2017/18 dalje.
12. člen 
Vloge, ki so jih študentje Višje strokovne šole Sežana obeh študijskih programov (Oblikovanje materialov – modul Kamen in Fotografija) oddali v letu 2020 do dneva uveljavitve tega pravilnika, se obravnavajo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih spodbud študentom Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana (Uradni list RS, št. 41/18).
13. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud študentom Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana (Uradni list RS, št. 41/18)
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2020-11
Sežana, dne 8. oktobra 2020
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti