Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2667. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v Občini Radeče, stran 6499.

  
Na podlagi Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 18. in 93. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 11. redni seji dne 12. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v Občini Radeče 
1. člen 
V Odloku o podelitvi koncesije za upravljanje kabelsko- razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 29/16) se drugi odstavek 25. člena spremeni tako, da se glasi:
»Trajanje koncesijske pogodbe se na podlagi vloge koncesionarja podaljša za 50 % časa trajanja koncesijskega razmerja, ki je določen s koncesijsko pogodbo, pod pogojem, da je koncesionar izpolnjeval vse obveznosti iz koncesijske pogodbe. Vlogo iz prejšnjega stavka lahko koncesionar poda po poteku polovice časa trajanja koncesijskega razmerja, o njej pa mora koncedent odločiti v šestih mesecih od njenega prejema.«
2. člen 
Četrti odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar ni upravičen do poplačila katerihkoli vlaganj v objekte in naprave koncesije od koncedenta, razen v primeru predčasnega prenehanja koncesije, ko se koncesionarju povrne sorazmerni del vlaganj v objekte in naprave koncesije v lasti koncedenta skladno s tem odlokom in koncesijsko pogodbo. Pri določanju višine sorazmernega dela vlaganj v objekte in naprave koncesije v lasti koncedenta, se bodo upoštevale amortizacijske stopnje skladno s predpisi in veljavnimi računovodskimi standardi.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0391-33/2020/8
Radeče, dne 12. oktobra 2020
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost