Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2630. Odredba o spremembi Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka, stran 6359.

  
Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) v zvezi s četrtim odstavkom 5. člena in drugim odstavkom 6. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) ter tretjim odstavkom 5. člena Uredbe o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 56/06) minister za okolje in prostor izdaja
O D R E D B O 
o spremembi Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka 
1. člen 
V Odredbi o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17 in 3/20) se priloga 1 nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te odredbe.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati 1. januarja 2021.
Št. 007-172/2020
Ljubljana, dne 15. oktobra 2020
EVA 2020-2550-0037
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost