Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3119. Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2020
3120. Sklep o razrešitvi članice Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
3121. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi
3122. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom
3123. Sklep o imenovanju člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
3124. Sklep o imenovanju člana izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje predsednice ali predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

Drugi akti

3125. Priporočilo v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika

MINISTRSTVA

3126. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju
3127. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah
3128. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o bivanju v dijaških domovih

USTAVNO SODIŠČE

3129. Odločba o ugotovitvi, da je tretji odstavek 396. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z 9. točko 394. člena Zakona o pravdnem postopku v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

3130. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3131. Obvestilo o veljavnosti prvega dopolnila k Četrti izdaji slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum 4.1
3132. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2019
3133. Poročilo o gibanju plač za september 2019

OBČINE

Ajdovščina

3134. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina
3135. Pravilnik o subvencioniranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov

Braslovče

3136. Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Braslovče za leto 2019

Celje

3137. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Celje

Dobje

3138. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2020

Dobrepolje

3139. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu

Ig

3140. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4/2019

Jesenice

3141. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice

Kanal ob Soči

3142. Odlok o vzpostavitvi območja za pešce na Trgu Kontrada v Kanalu
3143. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kanal ob Soči
3144. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči
3145. Pravilnik o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kanal ob Soči

Kočevje

3146. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje
3147. Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Kočevje
3148. Statut javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje

Koper

3149. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o odmeri in izračunu komunalnega prispevka na območju Mestne občine Koper
3150. Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
3151. Odlok o ustanovitvi Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper
3152. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj«
3153. Odlok o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti
3154. Sklep o dopolnitvi Sklepa o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«

Kostanjevica na Krki

3155. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva

Kranj

3156. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne
3157. Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne

Ljubno

3158. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ljubno

Nova Gorica

3159. Odlok o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica

Pivka

3160. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Pivka
3161. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera
3162. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Pivka
3163. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
3164. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega

Semič

3165. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2020

Sevnica

3166. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe – kmetija Jazbec
3167. Odlok o četrtih (4) spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica

Sodražica

3180. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019

Škocjan

3168. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva

Šmarješke Toplice

3169. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva

Tolmin

3170. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05)

Velike Lašče

3171. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandatov članov Občinskega sveta Občine Velike Lašče
3172. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandatov nadomestnih članov Občinskega sveta Občine Velike Lašče
3173. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov občinskih odborov in komisij
3174. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2020

Vipava

3175. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina

Zagorje ob Savi

3176. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1228 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/157 na območju Občine Zagorje ob Savi
3177. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1258 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/93 na območju Občine Zagorje ob Savi
3178. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1306 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1212 na območju Občine Zagorje ob Savi
3179. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1319 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ter za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za EUP OP 1/541 na območju Občine Zagorje ob Savi

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost