Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

3146. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje, stran 8463.

  
Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), prve in tretje alineje 41. člena ter določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US) in 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 in 61/17 – GZ), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 8. redni seji dne 14. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), ki določajo:
– lego in namembnost,
– opremljenost stavbnega zemljišča z objekti in omrežji gospodarske javne infrastrukture,
– merila za oprostitev plačevanja nadomestila.
II. DOLOČITEV ZAZIDANIH IN NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
2. člen 
(zazidana in nezazidana stavbna zemljišča) 
Za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, kot jih določajo predpisi o graditvi objektov.
3. člen 
(določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča) 
(1) Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo Register nepremičnin, Kataster stavb in Zemljiški kataster, ki jih vodi Geodetska uprava RS in iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila črpa potrebne podatke. Osnovo za določitev poslovnih subjektov predstavlja tudi Poslovni register Slovenije.
(2) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836) vseh zaprtih prostorov posameznega stavbnega dela stanovanjskega namena in neto tlorisna površina garaže za osebna vozila, če je le-ta vpisana kot samostojni stavbni del.
(3) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836) vseh prostorov posameznega stavbnega dela poslovnega namena in neto tlorisna površina vseh stavbnih delov, ki so funkcionalno povezani z njim.
(4) V površino zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen se štejejo tudi zunanje poslovne površine, ki se uporabljajo kot spremljevalne površine za opravljanje poslovne dejavnosti. To so predvsem zunanja parkirišča, zunanje manipulativne površine, delavnice na prostem, nepokrita skladišča, športna igrišča in površine bencinskih servisov.
4. člen 
(določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča) 
(1) Osnovo za določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča predstavljata evidenci Zemljiški kataster in Kataster stavb, ki ju vodi Geodetska uprava RS in iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila črpa potrebne podatke.
(2) Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi kot površina zemljiške parcele, ki je namenjena gradnji, ob upoštevanju pogojev 2. člena tega odloka in pogojev vsakokratnega veljavnega prostorskega akta.
III. DOLOČITEV OBMOČIJ ODMERE NADOMESTILA 
5. člen 
(območja odmere nadomestila) 
(1) Nadomestilo se plačuje na celotnem območju občine.
(2) Območje občine je razdeljeno na pet območij:
– 1. območje: mesto Kočevje;
– 2. območje: Šalka vas, Dolga vas, Breg, Mahovnik;
– 3. območje: Gornje Ložine, Dolnje Ložine, Nove Ložine, Stara Cerkev, Koblarji, Slovenska vas, Mrtvice, Gorenje, Mlaka, Klinja vas, Željne, Cvišlerji, Livold, Mozelj, Zajčje polje, Črni Potok;
– 4. območje: Gotenica, Borovec, Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji, Morava, Stari Log, Smuka, Onek, Laze pri Oneku, Koprivnik, Mačkovec, Predgrad, Dol;
– 5. območje: ureditvena območja ostalih naselij v Občini Kočevje, ki niso vključena v 1. do 4. območje ter območja razpršene gradnje.
(3) Meje območij iz prejšnjega člena tega odloka so določene in razvidne iz grafične karte, ki je na vpogled na Občini Kočevje, pri službi, pristojni za urejanje prostora in prostorsko načrtovanje. Pregledna karta območij je priloga tega odloka.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
6. člen 
(splošna merila) 
Za določitev višine nadomestila za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča se upoštevajo naslednja merila:
– opremljenost s komunalnimi in drugimi objekti in napravami,
– lega (območje) in namen zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
7. člen 
(opremljenost stavbnega zemljišča) 
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami se točkuje na naslednji način:
Opremljenost s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne rabe
Število točk
a.) vodovod
25
b.) kanalizacija
25
c.) električno omrežje
25
d.) telefonsko omrežje
20
Opremljenost zemljišča s komunalnimi objekti in napravami kolektivne rabe
e.) asfaltna cesta
25
f.) makadamska cesta
15
g.) javna razsvetljava
10
(2) Pri komunalni opremljenosti se upošteva dejanska možnosti priključitve na posamezno vrsto komunalne naprave.
8. člen 
(lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča) 
(1) Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča, oziroma dela stavbe na tem stavbnem zemljišču, se določi na podlagi evidenc o nepremičninah. Glede na vrsto dejanske rabe dela stavbe se zazidana stavbna zemljišča razdelijo v navedene skupine in se glede na lego vrednotijo na naslednji način:
1. območje
2. območje
3. območje
4. območje
5. območje
1. Stanovanjski namen
enostanovanjske stavbe 
večstanovanjske stavbe 
garažne stavbe 
stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
110
90
70
50
40
2. Poslovni namen
gostinske stavbe 
poslovne in upravne stavbe 
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
320
220
120
100
70
industrijske in skladiščne stavbe
200
150
80
70
50
kmetijske stavbe, ki se uporabljajo za poslovni namen
110
90
70
50
40
stavbe splošnega družbenega pomena
160
110
70
60
40
3. Poslovni namen: zunanje poslovne površine
zunanje poslovne površine
60
50
40
30
20
(2) Stanovanjski in poslovni namen se točkujeta tudi za druge stavbe, ki niso uvrščene drugje in stavbne dele v skupni rabi, v kolikor se ugotovi, da se del stavbe uporablja za stanovanjski ali poslovni namen. V tem primeru se določijo točke glede na ugotovljen namen uporabe iz zgornje tabele.
9. člen 
(namen in lega nezazidanega stavbnega zemljišča) 
Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se določi glede na namensko rabo območja, kot jo določa veljavni prostorski akt in se vrednoti na naslednji način:
Namenska raba
1. območje
2. območje
3. območje
4. območje
5. območje
območja stanovanj
40
30
20
10
5
območja poslovnih in proizvodnih dejavnosti (industrijske, trgovske, storitvene, oskrbne, poslovne, turistične dejavnosti)
60
50
40
30
20
V. ODMERA NADOMESTILA 
10. člen 
(določitev višine nadomestila) 
(1) Letna višina nadomestila za zazidana stavbna zemljišča je vsota točk iz 7. in 8. člena tega odloka, ki se pomnožijo s površino zazidanega stavbnega zemljišča, kot izhaja iz 3. člena tega odloka ter z letno višino točke za odmero nadomestila.
(2) Letna višina nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča, ki se nahajajo na območjih, ki so glede na veljavni prostorski akt namenjena za stanovanjsko gradnjo, je vsota točk iz 7. in 9. člena tega odloka, ki se pomnožijo s površino nezazidanega stavbnega zemljišča, kot izhaja iz 4. člena tega odloka, z letno višino točke za odmero nadomestila in faktorjem 0,7.
(3) Letna višina nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča, ki se nahajajo na območjih, ki so glede na veljavni prostorski akt namenjena za gradnjo stavb za poslovne in proizvodne dejavnosti, se izračuna kot vsota točk iz 7. in 9. člena tega odloka, ki se pomnožijo s površino nezazidanega stavbnega zemljišča, kot izhaja iz 4. člena tega odloka ter z letno višino točke za odmero nadomestila.
11. člen 
(vrednost točke) 
(1) Vrednost točke za leto 2020 je 0,001989 EUR.
(2) Vrednost točke se z ugotovitvenim sklepom župana letno revalorizira s količnikom, ugotovljenim na podlagi letnega povprečnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, za obdobje pred letom za katero se nadomestilo odmerja, v kolikor je količnik večji od ena.
(3) V primeru drugačne določitve vrednosti točke, kot je določena v prejšnjem odstavku, novo vrednost točke določi Občinski svet Občine Kočevje, na predlog župana.
12. člen 
(zavezanec) 
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja, lastnik, najemnik, zakupnik, uživalec).
13. člen 
(prijava nadomestila) 
Zavezanec za plačilo nadomestila je dolžan občinski upravi sporočiti vse spremembe, ki bi kakorkoli vplivale na odmero nadomestila v roku petnajst dni po nastanku spremembe. V kolikor zavezanec tega ne sporoči, občinska uprava sama pridobi podatke iz ustreznih evidenc.
14. člen 
(pobiranje nadomestila) 
Nadomestilo se plačuje za tekoče leto v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA 
15. člen 
(oprostitve plačila nadomestila) 
(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje:
– za stavbna zemljišča, ki se neposredno uporabljajo za potrebe obrambe in zaščite RS,
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
(2) Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče velja za:
a) zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. Petletna oprostitev prične teči z dnem prijave stalnega bivališča, upošteva pa se od dneva pravnomočnosti odločbe o priznanju oprostitve, ki se izda na podlagi vloge zavezanca,
b) zavezanca, ki je prejemnik denarne socialne pomoči na podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Odločbo o enoletni oprostitvi izda pristojni organ Občine Kočevje na podlagi vloge zavezanca. Če je bila odločba pristojnega organa Občine Kočevje o enoletni oprostitvi izdana najkasneje do izdaje odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, se oprostitev upošteva za odmerno leto, v katerem je bila odločba izdana. V nasprotnem primeru se oprostitev upošteva za naslednje odmerno leto.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(prenehanje veljavnosti odloka) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o obračunu in odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/16).
(2) Pritožbe zavezancev, vezane na odmero nadomestila za pretekla odmerna leta, se obravnavajo na podlagi takrat veljavnega odloka.
17. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020.
Št. 422-1/2019-57(647)
Kočevje, dne 15. novembra 2019
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič